Θέλουμε κι Ἐλευθερία;

Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς εἶναι μεγάλη ἑορτή.
Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀδιάφορη…
Γιὰ τοὺς τῆς πατρώας θρησκείας κάτι ἄλλο.
Γιὰ τοὺς (πραγματικούς) ἀθέους τίποτα…
…μὰ γιὰ ὅλους εἶναι ἀφορμὴ  νὰ σκεφθοῦμε, λίγο πρὸ τῆς ἀποχωρήσεως κι αὐτοῦ τοῦ ἔτους, τὸ τὶ ἀκριβῶς ἤλθαμε νὰ κάνουμε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη καὶ τὸ ἐάν, ἐπὶ τέλους, μποροῦμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, μερικῶς ἢ ὁλικῶς, γιὰ νὰ μπορέσουμε πλέον νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ κάθε εἴδους δυνάστη.

Σήμερα λοιπόν, λόγῳ τῆς ἡμέρας, ἕνα θέλω νὰ εὐχηθῶ: Ἐπανελληνισμόν!!!
Ἕνας ἐπανελληνισμὸς ποὺ ξενικᾶ ἀπὸ τὴν Ἐπίγνωσιν!!!
Ἐπίγνωσις σημαίνει πολλά, μὰ πρῶτα καὶ κύρια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ποιοὶ ὀφείλουμε νὰ γίνουμε, ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ ποιὸς εἶναι πράγματι ὁ ἐθχρός μας κι ὄχι ποιὸς εἶναι ὁ ὑποτιθέμενός μας ἐχθρός!!!

Κι ὅταν λέω «ἐπίγνωσις» ἐννοῶ αὐτὸ ποὺ ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, ἀντιλαμβανόμεθα.
Αὑτὸ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες καὶ ποὺ ἐξ αἰτίας τῆς ἀπουσίας του καταντοῦμε πρόβατα πρὸς σφαγήν.

Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς κατανοήσεως τῆς καταστάσεώς μας ὀφείλεται στὴν ἄγνοια τῆς πραγματικῆς ἱστορίας μας, ἐφ΄ ὅσον κατακτητὲς κάθε εἴδους, κατέστρεφαν πάντα αὐτὰ ποὺ τοὺς ἐνοχοποιοῦσαν, ἐνᾦ παραλλήλως ἄλλαζαν ὀνόματα στοὺς γενοκτόνους γιὰ νὰ λησμονοῦμε, ὡς ἀνθρωπότης, τὶς πηγὲς τῶν δεινῶν μας.
Ἔχοντας ὅμως ἄγνοια τῆς ἱστορίας μας ἔχουμε ἄγνοια τῶν ἐχθρῶν μας καὶ ἄγνοια τῶν (πραγματικῶν) κινδύνων ποὺ μᾶς ἀπειλοῦν.
Ἀπὸ ἐκεῖ λοιπὸν ξεκινοῦμε γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπανακαθορίσουμε τὰ πλαίσια, ἐντὸς τῶν ὁποίων ὀφείλουμε νὰ κινηθοῦμε.
Μὰ πρὶν φθάσουμε ἐκεῖ, καλὸ εἶναι νὰ κυττάξουμε ὅλους τοὺς μοχλοὺς ἐξουσίας, ποὺ διατηροῦν οἱ κρατοῦντες, γιὰ νὰ τοὺς ἀχρηστεύσουμε ἕναν ἕναν.

Ἕνας τέτοιος μοχλὸς ἐξουσίας ἦσαν καὶ παραμένουν οἱ θρησκεῖες. Μοχλὸς ἰσχυρός, ἰδίως γιὰ ἐκείνους τοὺς λαούς, ποὺ πολὺ προσεκτικὰ διατηρῶνται σὲ ἐπίπεδα ἀντιληπτικὰ τέτοια, ποὺ εὐκόλως νὰ χειραγωγοῦνται καὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται κατὰ πῶς βολεύει τὶς ἡγεσίες τους. Γιὰ αὐτὸ κι ἔχουμε τόσους πολλοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους, στὴν πρόσφατο γνωστὴ ἱστορία.
Θρησκευτικὸς πόλεμος δίχως μάζες δὲν νοεῖται.

Γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε ὡς Ἕλληνες τὴν βαρύτητα αὐτῶν τῶν πηγῶν ἐλέγχου μας καὶ νὰ τὴν ἀπομειώσουμε, στὸν μέγιστο δυνατὸ βαθμό.
Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ τὶ πιστεύει ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν ἀλλὰ μὲ τὴν συνειδητοποίησιν τοῦ ποιός, πράγματι εἶναι ὁ ἐχθρός μας.
Κι ὁ ἐχθρός μας οὐδέποτε ἦταν κάποιος ἀλλόθρησκος, παρὰ μόνον αὐτοὶ ποὺ φανατίζουν τὸν ἀλλόθρησκο, γιὰ νὰ τὸν στρέφουν ἐκεῖ ποὺ ἐπιθυμοῦν.
Τὸ δικαίωμα τοῦ θρησκεύεσθαι εἶναι προσωπικὴ ἐπιλογὴ καὶ ἀπαιτεῖται ἀπόλυτος σεβασμὸς σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, ἀπὸ πλευρᾶς μας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν συμφωνοῦμε ἢ ὄχι μαζύ τους.
Διότι τὸ πῶς κάποιος ἀντιλαμβάνεται τὸν κόσμο καὶ τὸ  θεῖον εἶναι προσωπική του καὶ μόνον ὑπόθεσις καὶ διαδρομή.
Ἐὰν λοιπὸν πιστεύουμε πὼς ὁ προσηλυτισμὸς εἶναι μορφὴ ἀσκήσεως βίας, τότε ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀποδείξουμε αὐτὸ ἐμπράκτως, ἀναγνωρίζοντας σὲ κάθε συνάνθρωπό μας τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς του ἐπιλογῆς.

Σήμερα λοιπόν, γιὰ νὰ τιμήσουμε ὅλοι μας τὴν ἑορταστικὴ ἡμέρα, ποὺ ὑποτίθεται γιὰ τοὺς χριστιανοὺς εἶναι ἡμέρα ἀγάπης, ἂς τὸ πράξουμε οὐσιαστικῶς. Ἂς χρησιμοποιήσουμε αὐτὴν τὴν ἑορτὴ γιὰ νὰ ἀποδείξουμε, σὲ ἐμᾶς πρῶτα, πὼς μποροῦμε νὰ βγοῦμε ἐπάνω ἀπὸ τὶς προπαγάνδες τῶν γνωστῶν κέντρων καὶ νὰ τὶς ἀκυρώσουμε.

Αὐτό, πού, πρὸ ἐτῶν, συνέβη στὴν Αἴγυπτο, θὰ πρέπη ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ εἶναι καὶ δική μας στάσις ζωῆς.

Αἴγυπτος κατά ISIS;

Οἱ ἀλλόθρησκοι εἶναι ἐχθροί μας!!!

Ὄχι γιὰ κάποιον ἄλλον λόγο, ἀλλά, διότι, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ πληροφόρησις περὶ τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων, προέρχεται ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου ποὺ φέρνουν αὐτοὺς τοὺς μουσουλμάνους σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, γιὰ νὰ κερδίσουν εἶτε ἀπὸ δουλεμπορία, εἶτε ἀπὸ παιδεραστίες, εἶτε ἀπὸ ἐμπορία ἀνθρωπίνων ὀργάνων, εἶτε ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ μετατρέψουν κάθε λαὸ σὲ χρήσιμο δοῦλο…
…τότε εὐκόλως ἀντιλαμβανόμεθα πὼς εἶναι τόσο κακοὶ οἱ (πραγματικοί) μουσουλμᾶνοι, ὅσο …κι ἐμεῖς!!!
Διότι καὶ σὲ αὐτοὺς ἀντίστοιχες παπαρολογίες ἐμφυτεύουν. Κι αὐτὲς τὶς παπαρολογίες ὀφείλουμε νὰ τὶς ἀγνοήσουμε καὶ νὰ στραφοῦμε στὶς βάσεις τῶν προβλημάτων, ἐγκαταλείποντας τὶς αἰχμὲς τῶν δοράτων ποὺ μᾶς παρουσιάζουν.

Ἐὰν συνειδηοποιήσουμε πώς:
Σκηνοθέτες τοῦ Χόλυγουντ στὴν ὑπηρεσία μισθοφόρων φροντίζουν νὰ μᾶς κρατοῦν διαρκῶς ἐν ἀγωνίᾳ καὶ ἀνασφαλείᾳ…
Καλοπληρωμένοι «τρομοκράτες», χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθοῦν τρομονόμοι…
Καλοεκπαιδευμένοι «ἠθοποιοὶ κρίσεως» συμμετέχουν σὲ κάθε σχεδὸν «τρομοκρατικό» κτύπημα…
(…κι ὅλα αὐτά, γιὰ τοὺς πολλούς, εἶναι ἄγνωστα…)
…εὐκόλως ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅταν βλέπουμε ἐχθρὸ στὸν ἀλλόθρησκο, παίζουμε τὸ παιχνίδι τῶν κοσμοεξουσιαστῶν.

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ διαχωρίσουμε λοιπὸν τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐξαγορασμένος πράκτωρ, ἀλλὰ δὲν εἶναι κι ἀδύνατον.
Κι ἐκεῖ ὀφείλουμε πλέον νὰ ἑστιάσουμε, ἐὰν θέλουμε νὰ ἀποκόψουμε τοὺς δολιοφθορεῖς ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς συνανθρώπους μας. Διότι ὑπάρχουν κι αὐτοί, παραμένοντας ἐξ ἴσου θύματα μὲ ἐμᾶς.

Εὔχομαι λοιπὸν νὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε ἐπὶ τέλους μὲ ἄλλο μάτι, καθαρότερο, τὰ ὅσα μᾶς συμβαίνουν, γιὰ νὰ ξεκινήσουμε κι ἐμπράκτως πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τὶ σημαίνει Ἐλευθερία.

Φιλονόη

Προσοχή!!!
Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς τὸ ἰσλὰμ εἶναι καλὸ ἢ κακό! Ἰσχυρίζομαι πὼς αὐτὸ ποὺ μᾶς παρουσιάζουν ὡς φανατικὸ ἰσλὰμ δὲν εἶναι ἰσλάμ, παρὰ μόνον μισθοφόροι ἀποκεφαλιστές, δίχως θρησκευτικὲς συνειδήσεις. Ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ποὺ καλοπληρώνονται γιὰ νὰ σφάζουν καὶ νὰ λειτουργοῦν ὡς μοχλὸς ἀσκήσεως πιέσεων στοὺς Εὐρωπαίους κυρίως, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ τοὺς ἀκυρώσουν κάθε συνταγματικὰ κατοχυρωμένο δικαίωμα!!!
Οὔτε ἰσχυρίζομαι πὼς μέσα στοὺς τάχα μου πρόσφυγες δὲν ὑπάρχουν πολλοί, ἴσως πάρα πολλοί, πράκτορες ἀποκεφαλιστές.
Καλὸ ὅμως εἶναι νὰ γνωρίζουμε τὶς διαφορὲς καὶ νὰ ἑστιάζουμε στὶς ἀλήθειες, ἀκυρώνοντας τὶς ὅποιες προπαγάνδες!!!
Κι αὐτὸ μόνον ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε τώρα πιά!!!

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply