Γενοκτονία Ἀρμενίων

24 Ἀπριλίου. Ἡμέρα Μνήμης τῆς Ἀρμενικῆς Γενοκτονίας.

Τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 19ου αἰῶνος εἶχαν ἀρχίση οἱ διωγμοὶ τῶν Ἀρμενίων μὲ τὴν δολοφονία ἐπάνω ἀπὸ 300.000 σὲ πολλὲς μαζικὲς δολοφονίες. Στὶς 24 Ἀπριλίου 1915 μπῆκε σὲ ἐφαρμογὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ σουλτάνου γιὰ «τελικὴ λύση», τὴν ὁλικὴ φυσικὴ ἐξόντωση τοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ὁ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Ταλαὰτ Πασσᾶ συνέλαβε 250 ἐπιφανεῖς Ἀρμενίους στὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐξετελέσθηκαν τὸ ἴδιο βράδυ, χωρὶς δίκη ἢ κατηγορία.

Σὲ τηλεγράφημά του πρὸς τοὺς νομάρχες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στὶς 28 Ἀπριλίου 1915, ὁ Ταλαὰτ ἔγραφε: «Ἀπεφασίσθη νὰ τεθῇ τέρμα στὸ ζήτημα τῶν Ἀρμενίων μὲ ἐκτόπισίν τωνς, στὶς ἐρήμους καὶ τὴν ἐξόντωσι αὐτοῦ τοῦ ξενικοῦ στοιχείου.». 

Τὰ ἑπόμενα τρία χρόνια ἦταν κόλασις γιὰ τὸν Ἀρμενικὸ λαό, ποὺ ζοῦσε ἐντὸς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Σὲ τοὐλάχιστον 1.500.000 ὑπολογίζονται οἱ Ἀρμένιοι ποὺ ἐδολοφονήθησαν ὑπὸ βάρβαρες συνθῆκες ἢ ἐξηναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Πατρίδα των. Τὸ ἀρμενικὸ ὁλοκαύτωμα φαίνεται πὼς ἦταν ἔμπνευσις γιὰ τὸν Χίτλερ καὶ τὸ δικό του δικό του ὁλοκαύτωμα κατὰ τῶν ἑβραίων. Εἶχε πῆ ὁ Χίτλερ τὸ 1939: «ποιός θυμᾶται σήμερα τόν ἀφανισμό τῶν Ἀρμενίων;» 

Ἡ 24η Ἀπριλίου ἔχει καθιερωθεῖ ὡς Ἡμέρα Μνήμης τοῦ Ἀρμενικοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ τιμᾶται ἀπὸ τὸν Παγκόσμια Ἀρμενικὴ διασπορά.

 Μπουγᾶς Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply