Χρῆμα ἤ ἐξουσία εἶναι ὁ σκοπός;

Γιά τό χρῆμα συμβαίνουν ὅλα τά κακά στόν πλανήτη μας;
Ἤ μήπως γιά τήν ἐξουσία;
Μήπως τελικῶς, ἐκεῖνο τό «ἀκολοῦθα τό χρῆμα γιά νά δῇς τό ποιός κερδίζει» μᾶς ὑποδεικνύει τό τί ἀκριβῶς ἰσχύει στόν πλανήτη μας; Σωστά;

Τό χρῆμα δέν εἶναι πού κινεῖ τά πάντα στόν πλανήτη μας;
Τό χρῆμα δέν εἶναι ἐκείνη ἡ ἐνεργός δύναμις πού μᾶς ὑποδεικνύει τό ποιός μᾶς ἐξαπατᾶ καί τό ποιός ὄχι;
Τό χρῆμα δέν εἶναι τό κίνητρο γιά τά μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατά τῆς Ἀνθρωπότητος;
Κι ὅλα αὐτά δέν συμβαίνουν ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν;
Δέν εἶναι τό χρῆμα ὁ μοναδικός σκοπός τῶν πλανηταρχῶν;
Δέν εἶναι μήπως ἡ ὑπερσυγκέντρωσίς του μόνιμος ἐπωδός ὅλων τῶν σαπροφύτων;
Δέν εἶναι τό …καροτάκι γιά ἐμᾶς τούς χαχόλους ὑπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες;
Λάθος!!!

Ἡ πραγματικότης δὲν εἶναι τὸ χρῆμα, ποὺ φέρνει τὸ περισσότερο χρῆμα, ἀκόμη καὶ μὲ πρόσχημα τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τοῦ πλανήτου μας, ὅπως τὰ πετρέλαια.
Ἡ πραγματικότης εἶναι τὸ ποιὸς κρατᾶ τὴν ἐξουσία, χρησιμοποιώντας σὰν μέσον τὸ χρῆμα, ποὺ ὁπωσδήποτε σήμερα συνδέεται καὶ μὲ τὰ πετρέλαια, ἀλλὰ καὶ κάθε μορφῆς ἐνεργειακὴ αὐτάρκεια.
Ἡ πραγματικότης εἶναι τὸ ποιὸς κρατᾶ τὴν ἐξουσία καὶ οὐδέποτε τὰ προσχήματα καὶ τὰ ἐπίσημα (ἢ κι ἀνεπίσημα αἴτια) ποὺ χρησιμοποιεῖ, πρὸ κειμένου νὰ τὴν διατηρήσῃ. Ἀκόμη καὶ τὸ χρῆμα εἶναι ὅπλον αὐτῶν ποὺ κρατοῦν τὴν ἐξουσία, ἐνᾦ πάντα χρησιμοποιεῖται πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχονται ἐκεῖνοι οἱ ἀναγκαῖοι «κόμβοι», ποὺ θὰ διασφαλίζουν τὴν ἐξουσία, σὲ αὐτοὺς ποὺ ἤδη τὴν διαχειρίζονται.

Κυττᾶμε λοιπὸν πίσω ἀπὸ τὰ προσχήματα.
Ναί, ἐπισήμως κατέστρεψαν τὴν Σερβία, τὴν Οὐκρανία, καθὼς καὶ τὴν Συρία, μαζὺ μὲ τὴν Λιβύη. Ἐπίσημος λόγος καταστροφῆς τῶν δύο τελευταίων ἦσαν τὰ πετρέλαια, οἱ ἀγωγοὶ φυσικοῦ ἀερίου καὶ οἱ κρατικὲς τράπεζές τους. Ἐπίσημος λόγος καταστροφῆς τῶν δύο πρώτων οἱ …ἀντιδημοκρατικοὶ ἡγέτες τους. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐπίσημα.
Τὰ ἀνεπίσημα καὶ τὰ ἀληθῆ ὅμως εἶναι ἄλλα.

Οὐδεὶς Καντάφι (ἢ κι Ἄσαντ καὶ Μιλόσεβιτς καὶ Γιανούκοβιτς) θὰ κατελάμβανε τὴν ἐξουσία ἐὰν δὲν ἦταν ἀρεστὸς καὶ συνεργάσιμος καὶ ἐὰν δὲν ἐφήρμοζε ἐπακριβῶς τὰ σχέδια αὐτῶν ποὺ τὸν ἐτοποθέτησαν στὴν ὁποιανδήποτε ἀρχή. Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἤδη ἀντιληφθῆ, οἱ φερόμενοι ὡς ἠγέτες, ἐὰν δὲν εἶναι ἀρεστοί, καταλήγουν, πολὺ πρὶν φθάσουν στὸ σημεῖον νὰ γίνουν ἡγέτες, συνήθη …πτώματα!!!

Οὐδὲ μία πετρελαιοπηγή, ἀγωγὸς φυσικοῦ ἀερίου ἢ κρατικὴ τράπεζα μπορεῖ νὰ γίνῃ αἰτία καταστροφῆς μίας χώρας. Ἀντιθέτως μάλιστα εἶναι πολὺ εὔκολο, μὲ ἐλάχιστες οἰκονομικὲς μόνον κινήσεις, νὰ περιέλθῃ τὸ ταμεῖον τῆς χώρας στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ τὸ ἐπιβουλεύονται (δὲς κι ἐμᾶς), ἐὰν δὲν ἐλέγχεται ἤδη. (Κάτι σπανιότατα …ἀδύνατον!!!).
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς κι ἀκόμη εὐκολότερα μποροῦν νὰ κάνουν μὲ τὰ ὁποιαδήποτε περιουσιακά, ἐνεργειακὰ ἢ μή, στοιχεία κάθε χώρας, ποὺ ἤδη ἐλέγχονται, ἀπὸ ἀρχῆς ἀνακαλύψεώς τους, ἀπὸ προγονικὲς μορφὲς τῶν ἰδίων πολυεθνικῶν, ποὺ σήμερα ἐλέγχουν οἰκονομικὰ ἀπολύτως τὸν πλανήτη. Μὲ μερικὲς κινήσεις, τοπικὲς ἢ παγκόσμιες, μὲ κάποιες ἴσως ἐλάχιστες δολιοφθορές, δίχως ἀπαραιτήτως ἀνθρώπινα θύματα, πολὺ εὔκολα γίνεται νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸ καθεστὼς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἐν λόγῳ ἀποθεμάτων, τῶν κάθε μορφῆς περιουσιακῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ τῆς κάθε κρατικῆς μηχανῆς, ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους, ποὺ ὅμως ἤδη τὰ κατέχουν. Κι ὅλο αὐτὸ ἤδη συμβαίνει καὶ δὲν τίθεται θέμα …ἀλλαγῆς φρουρᾶς τῆς διαχειρήσεως τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν, ἀλλαγῆς τῶν συνοριακῶν γραμμῶν ἢ ἀνατροπῆς «κακῶν ἡγετῶν».
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐπικαλύψεις καὶ μόνον.
Ἀκόμη κι ἐὰν οἱ ὅποιοι (ὑποθετικοὶ ἢ πραγματικοί) ἀνταγωνιστὲς τῶν σημερινῶν κρατούντων γνωρίζουν τὸν τρόπο νὰ ἀποκτήσουν πρὸς ὄφελός τους τμήματα αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀπολύτως ἀναίμακτα, θὰ ἐπιλέξουν, βεβαιωμένα, νὰ στήσουν ἐμπόλεμες συνθῆκες, γιὰ νὰ ἀποκρύψουν πὼς τελικῶς δὲν εἶξναι θέμα περιουσιακῆς ὑφαρπαγῆς τὰ γενοκτονικὰ γεγονότα, ἀλλὰ διατήρησις τῆς ἐξουσίας καὶ μόνον στὰ ἴδια χέρια.

Γιατί ὅμως δέν συμβαίνει ἔτσι καί ἡ κάθε μικρή ἤ μεγάλη ἀλλαγή τοῦ (ἐπισήμου ὀνόματος τοῦ) διαχειριστοῦ συνοδεύεται καί μέ παράλογες γενοκτονίες;
Μά, διότι ὅλοι μας πρέπει νὰ βλέπουμε μόνον τὶς ἀμυχὲς καὶ οὐδέποτε τὸ σύνολον τῶν προβλημάτων μας.
Ὅλοι μας πρέπει νὰ βλέπουμε σὰν αἴτιον τῶν κακῶν μας τῶν καιρῶν τὸ χρῆμα καὶ τὶς κακὲς ὲκδοχὲς διαχειρήσεώς του, ἀλλὰ οὐδέποτε τὸ ποιὸς χρησιμοποιεῖ καὶ προβάλλει τὸ χρῆμα, μὲ τὰ ὅποια παρελκόμενά τους, ὡς πρόσχημα, αἴτιον μὰ καὶ σκοπό.
Ὅλοι μας πρέπει νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον κι ἐὰν θὰ ἐπιτύχουμε νὰ ξεκολλήσουμε ἀπὸ τὶς ἐπίσημες καὶ σαθρότατες ἱστορικὲς ἐκδοχές, μόνον τὸ πρῶτο ἐπίπεδον τῶν αἰτίων τοῦ κακοῦ μας τοῦ καιροῦ. Οὐδέποτε τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸν αἴτιον τῆς διαιωνίσεως τῆς ἐν λόγῳ συνθήκης. 

Γιατί λοιπόν γίνονται οἱ πόλεμοι; Γιά νά πλουτίζουν τά τοκογλυφικά σαπρόφυτα; Ἤ μήπως γιά κάτι ἄλλο, σπουδαιότερον καί σημαντικότερον;
Γιατί, ἐὰν μελετήσουμε συστηματικά, καταλήγουμε ἀσφαλῶς στό νά ἀνακαλύψουμε μόνον οἰκονομικά ἐγκλήματα, ὡς αἴτια γιά κάθε γενοκτονία;
Γιατί ἐνᾦ ἀποδεικνύονται συνωμοσίες, ἀρνούμεθα νά δοῦμε κατάματα τά πραγματικά τους αἴτια;
Γιατί ἀδυνατοῦμε νά διακρίνουμε τό πραγματικό κακό κατάματα καί νά τό ἀντιμετωπίσουμε σέ ἄλλες βάσεις καί μέ ἄλλα ὅπλα;
Γιατί ἀκόμη καί οἱ ἐπίμονοι ἐρευνητές τερματίζουν τίς ἔρευνές τους ὅταν διαπιστώσουν ἐγκλήματα αἰσχροκερδείας;
Γιατί δεν θέλουμε νά δοῦμε πίσω ἀπό αὐτά ὁλόκληρες τίς ἀλήθειες;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι μία καὶ πηγάζει ἀπὸ μέσα μας. Ἡ ἀλήθεια δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ αὐτὰ ποὺ μάθαμε ἀλλὰ μὲ αὐτὰ ποὺ δὲν μάθαμε. Ἡ πραγματικότης λέγεται ἐξουσία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη κινητήριος δύναμις κάθε κακοῦ ποὺ καταστρέφει λαούς, συνειδήσεις, ἱστορία, χῶρες, τόπους, πλανήτη καί, ἰδίως τὶς συνειδήσεις μας, μὲ ὅπλον-μέσον τὸ χρῆμα. Οὐδέποτε τὸ ἀντίθετον!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἀναζητώντας τὰ δρομολόγια τοῦ χρήματος, καταλήγουμε, μὲ ἀσφάλεια, στὸ ποιὸς ἔχει ἐξαγορασθῆ, ἀλλὰ οὐδέποτε ὅμως στὸ ποιὸς τὸν ἔχει ἐξαγοράση καὶ γιατί.

Υ.Γ.2. Ἀναζητώντας τὸ ποιός, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, κρατᾶ τὴν ἐξουσία, θὰ καταλήξουμε μὲ ἀσφάλεια σὲ μίαν καὶ μόνον …«οἰκογενειακὴ γραμμή»!!!

Υ.Γ.3. Ἐὰν ἐρευνήσουμε (μὲ καθαρότητα πνεύματος) τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει χρῆμα, θὰ διαπιστώσουμε τὴν μεγάλη μας πλάνη πολὺ εὔκολα.

εἰκόνα

 

Leave a Reply