Ἰουδαϊκό ἤ ἑλληνικό τό ἀλφάβητον;

Ἰουδαιόφρονες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίζοντες Ίουδαῖοι:

Πρὸς τὰ Βόδια ποὺ θέλουν τὸ Α νὰ προέρχεται ἐκ τῆς Βοϊδοκεφαλῆς:

«Ἀλφεσίβοιος» ἐλέγετο ὁ πλούσιος γαμβρός, γιατὶ εἶχε πολλὰ βόδια (ἀλφεῖν + βοῦς).
Ὅταν ἀντέγραψαν ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς οἱ Σημίτες, ἐμπέρδευσαν τὶς ἔννοιες…
Ὅπως ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ Ἄγγλοι μὲ τὴν λέξη «Ἡλικία» (age), ὅταν ἄκουγαν τοὺς Ἕλληνες τῶν Κασσιτερίδων νήσων νὰ ρωτοῦν: «τί ἡλικίαν ἄγεις;»…

Ὁ προπάτωρ Ἀβραάμ, λοιπόν, ἤθελε νὰ γίνει ἀλσεσίβοιος!
Μόνον ποὺ καὶ τὰ βόδια τοῦ τὰ ἔδωσαν οἱ Ἕλληνες:

«Καὶ ἔλαβεν ὁ Ἀβιμέλεχ πρόβατα, καὶ βόας, καὶ δούλους, καὶ δούλας, καὶ ἔδωκεν εἰς τὸν Ἀβραάμ, καὶ ἀπέδωκε Σάῤῥαν τὴν γυναῖκαν αὐτοῦ»
(Γένεσις, κ΄14).

Ἡ προῖκα τους εἶναι Ἑλληνική, ἀπὸ τὸν βασιλέα Ἄβι τῶν Φιλισταίων (Αἰγαιο-Κρητῶν)!!!

Γειά σου Σάῤῥα μὲ τὰ ὡραῖα σου!!!

Ἀναστάσιος Στάμου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply