Θεοποιώντας τοὺς …σφαγεῖς μας!!!

Σὰν σήμερα τὸ 2005 ἔγινε ἕνα γεγονὸς ποὺ ἐστιγμάτισε τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.

Κατόπιν κυβερνητικῆς ἐντολῆς-τῆς Νέας Δημοκρατίας τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλὴ τῆς Ῥαφήνας- ἀπεφασίσθη νὰ κυματίσουν μεσίστιες οἱ σημαῖες πρὸς τιμὴν τοῦ Σφαγέως τῆς Καρδίτσης τοῦ Καπετᾶν Γιώτη/Χαριλάου Φλωράκη,  σὲ ὄλες τὶς στρατιωτικὲς μονάδες!

Ἐτίμησε δηλαδὴ ἡ Νέα Δημοκρατία (φτοῦ) τὸν μπολσεβίκο ἐκεῖνον, ποὺ μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν, ἔβλεπε τὸν ἐχθρὸ στὰ γυναικόπαιδα καὶ ἔσφαζε πατριῶτες μὲ τὰ κονσερβοκούτια… (ἦταν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῆς Πελοποννήσου, μαζὺ μὲ τὸν Μπελογιάννη καὶ τὸν Βελουχιώτη!).

Ἐτίμησε ἡ ΝΔούλα καὶ ὁ Καραμανλῆς αὐτὸν ποὺ ἐπολέμησε ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ κι ἐσκότωσε Ἕλληνες στρατιῶτες καὶ Ἀξιωματικούς.

Ἐτίμησε ἡ ΝΔούλα καὶ ὁ Καραμανλὴς αὐτὸν ποὺ ὡς καπετάνιος μεραρχίας τοῦ «Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ» ἔλαβε μέρος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στὴν ἐπιχείρηση κατὰ τοῦ Καρπενησίου, στὴν λεηλασία τῆς πόλεως, στὴν ἐκτέλεση ἀθῴων κατοίκων της καὶ στὴν βιαία στρατολογία πολλῶν ἄλλων.

Ἐτίμησε αὐτὸν (κι ἐρεζίλευσε τὸν Ἕλληνα στρατιωτικό) ποὺ ἐφοίτησε σὲ ἀνωτάτη ῥωσσικὴ Στρατιωτικὴ Σχολὴ καὶ σὰν ἀνώτερος ἀξιωματικός, ἔδωσε ὅρκο ὑποταγῆς καὶ πίστεως στὸν Σοβιετικὸ Στρατό. Αὐτὸν τὸν στρατὸ ποὺ τὴν περίοδο 46-49 ἐπολέμησε, ἐν γνώσει του, σὲ συνεργασία μὲ κομμουνιστικὲς δυνάμεις Βαλκανικῶν χωρῶν, γιὰ τὴν αὐτονόμηση τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας καὶ τὴν δημιουργία «Βαλκανικῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας» σὲ αὐτὰ τὰ ἐδάφη.

Ὑπεχρέωσε τὸν Ἕλληνα στρατιωτικὸ νὰ τιμήσῃ αὐτὸν ποὺ ἐπροτίμησε ἀντὶ νὰ ὑπηρετήσῃ στὸν Ἑλληνικὸ στρατό, νὰ ὑπηρετήσῃ στὸν Σοβιετικὸ Στρατό, πολεμώντας γιὰ τὴν συῤῥίκνωση τῆς ἐλληνικῆς ἐδαφικῆς ἐπικρατείας.

Θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζω γιατὶ μεσίστια ἡ σημαία στὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὅπως διέταξε ὁ Σπηλιωτόπουλος καὶ ὁ Καραμανλῆς, γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Φλωράκη, τοῦ σφαγέως τοῦ Κωνσταντίνου Σακκαλῆ, ποὺ ἦταν Δήμαρχος Καρπενησίου καὶ τὸν ἐξετέλεσε ὁ Χαρίλαος Φλωράκης (Καπετὰν Γιώτης) κατὰ τὴν κατάληψη τοῦ Καρπενησίου ἀπὸ τοὺς Συμμορίτες του, τὸν Φεβρουάρου τοῦ 1949, τὰ 15 γυναικόπαιδα ποὺ ἐξετέλεσε σὲ ἕνα ὑπόγειο στὸ Καρπενήσι, τῶν 19 ἀξιωματικῶν, τῶν 47 χωροφυλάκων, τῶν 120 ἀνδρῶν τῶν μονάδων Ἀσφαλείας Ὑπαίθρου, τῶν 45 Καρπενησιωτῶν, ποὺ ἐπίσης ἐξετέλεσε ὁ Φλωράκης, κατὰ τὴν διαδρομὴ πρὸς τὴν μονὴ Κουμασίων, τὸ στένωμα καὶ τὴν Μαυρομάτα, τοὺς 500 στρατιῶτες ποὺ ἔπεσαν στὶς μάχες τοῦ Καρπενησίου καθὼς καὶ τῶν 1300 ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ παιδιῶν ποὺ ἐπεστρατεύθησαν βιαίως γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὸν συμμοριτικὸ στρατό του καὶ ποὺ πολλοὶ πέθαναν στὸν δρόμο πρὸς τὸν Γράμμο, ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὶς κακουχίες, ἢ ἐξετελέσθησαν…

Ἐτίμησε ὁ Καραμανλῆς τὸν κύριο ὑπεύθυνο τῆς δολοφονίας τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ 5/42, συνταγματάρχου Δημητρίου Ψαῤῥοῦ, ἄλλων 300 ἀγωνιστῶν στὸ Κλῆμα Δωρίδος καὶ στὴν συνέχεια 500 ἀγωνιστῶν τοῦ 5/42 ποὺ ἐσφαγιάσθησαν στὴν Δωρίδα …

Νὰ γιατὶ ἡ ΝΔ πολεμᾶ κάθε πατριωτικὴ κίνηση μαζὺ μὲ τὴν Ἀριστερά.
Διότι εἶναι ἀριστερὸ κόμμα καὶ ἡ ἰδία.

Γεωργιόπουλος Νῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply