Φρόνιμο εἶναι νὰ προετοιμασθοῦμε

Προετοιμασθεῖτε καὶ ἀτομικὰ κι ἐθνικά!!

Ἀπὸ τὸ 2008 ἡ ἀνθρωπότης ἔχει εἰσέλθη σὲ μία περίοδο δυναμικῶν κρίσεων ποὺ νομοτελειακῶς θὰ ὁδηγήσουν στὴν πτώση τοῦ μοντέλου οἰκονομίας καὶ κοινωνίας τοῦ 20ου αἰῶνος. Ἡ πρώτη κρίσις τοῦ 2008 ἦταν σχετικῶς ἠπία καὶ τὸ παγκόσμιο σύστημα ἦταν σὲ θέση νὰ τὴν χρηματοδοτήσῃ, χωρὶς νὰ ὑποστῇ δραματικὲς πληγές. Τὸ πολὺ σὲ ἕναν χρόνο ὅμως ἔρχεται ἡ ἑπομένη κρίσις ἀπὸ τὸ ἴδια αἴτια.

Οἱ ΗΠΑ ἀπειλούμενες ἀπὸ τὴν δυναμικὴ εἰσβολὴ τῆς Κίνας στὴν παγκόσμιο σκηνή, ἠναγκάσθησαν νὰ ἐπιβάλουν δασμούς. (Δὲν συμφωνῶ μὲ ἐκείνους ποὺ λὲν ὅτι ἦταν ἀνοησία τοῦ Τρᾶμπ.) Ἡ Κίνα μὲ τὴν σειρά της ποὺ ἔχει χρηματοδοτήσῃ τὴν ἀνάπτυξη μὲ δανεισμό, στηρίζεται πλήρως στὴν ἐξωστρέφεια, δηλαδὴ στὶς ἐξαγωγές. Ἐὰν ἐπιβληθοῦν δασμοὶ καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη (ποὺ θὰ ἀναγκασθῇ νὰ τὸ κάνῃ) τότε ἡ Κίνα θὰ εὑρθεθῆ σὲ δεινὴ θέση, διότι πρέπει νὰ στρέψῃ τὸν ἄξονα πρὸς τὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, πράγμα ποὺ παίρνει μίαν δεκαετία. Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ πυροδοτεῖ ἔκρηξη στὸ παγκόσμιο πιστωτικὸ σύστημα, μὲ δάνεια ποὺ θὰ μποροῦν νὰ πληρωθοῦν.

Ἡ Ἰταλία ἔχει μὴ διαχειρίσιμο χρέος (2,5 τρισεκατομμυρίων) καὶ εὑρίσκεται στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Ὁποία κυβέρνησις ἐκεῖ, θὰ ἀναγκασθῆ νὰ περικόψῃ τὴν καλοζωΐα τῶν Ἰταλῶν στὸ μισό, πυροδοτώντας κοινωνικὲς ἀναταραχές. Ἐπειδὴ τὸ χρέος της εἶναι πολὺ σὲ ἐσωτερικὲς πηγὲς (δικές της τράπεζες), καταῤῤέει τὸ ἰταλικὸ τραπεζικὸ σύστημα μὲ δραματικὲς συνέπειες σὲ ὅλη τὴν εὐρωζώνη: ἡ εὐρωζώνη θὰ ἀδυνατῆ νὰ χρηματοδοτήσῃ τὶς ἰταλικὲς τράπεζες, πρᾶγμα ποὺ θὰ συμπαρασύρη ὅλο τὸ εὐρωπαϊκὸ τραπεζικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρὰ τοῦ παραλύει τὴν οἰκονομία. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ ἀναγκασθῆ νὰ εἰσαγαγῇ δασμοὺς πρὸς ὅλους τους τρίτους, νὰ στραφῇ στὸν ἑαυτό της καὶ ἢ θὰ διαλυθῆ ἢ θὰ προχωρήσῃ σὲ πλήρη ἐσνωμάτωση.

Τὸ παγκόσμιο κεφάλαιο, κατὰ κύριον λόγο ἀμερικανικό, φλέγεται, ἀφοῦ τὰ κράτη θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ ἀναστείλλουν πληρωμές. Ἔτσι μπαίνουμε σὲ μία ἄνευ προηγουμένου κρίση, τὸ πολὺ μέχρι τὸ 2020, τὴν ὁποία τὸ παγκόσμιο σύστημα θὰ ἔχει τεράστια δυσκολία νὰ ἀνθέξη καὶ νὰ διαχειριστθῆ. Αὐτὴ ἡ δραματικὴ κατάστασις εἶναι αἰτία παγκοσμίου πολέμου, ἀλλὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ τώρα. Ἡ Κίνα χρειάζεται μία δεκαετία γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ ὑπεροπλία, τότε θὰ τὰ ξαναποῦμε, μᾶλλον θ’ ἀρχίσω ἀπὸ τώρα νὰ «Σινίζω» (ὅπως στὴν ἀρχαιότητα ἔλεγαν «μηδίζω»).

Ἐν κατακλείδι, ἀγαπητοὶ ἐν ἑλληνισμῷ ἀδελφοί, ἑτοιμασθεῖτε παντιοτρόπως γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε σὲ δραματικὲς συνθῆκες.

Τρύφων Ὀλύμπιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply