Χρηματιστηριακὰ παίγνια καὶ ἅλωσις Α΄ κατοικίας

Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ΧΑΑ σημαίνει Χρηματιστήριο Ἀξιῶν Ἀθηνῶν.

Μποῦρδες!

Χασομέρι Ἀνεπάγγελτων Ἀεριτζήδων σημαίνει.

Αὐτὰ τὰ ματζούνια ποὺ χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς οἱ ἄθεοι ὅταν ἀσχολεῖσθε μὲ τὸ ΧΑΑ φαίνεται νὰ μὴν πιάνουν … Ἀλ6!!

*~*~*~*~*~*~*~*~

ΑΛ6, αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Χρηματιστηρίου τώρα!!!
Σήμερα, Δευτέρα
(8 Ὀκτωβρίου) λέμε, ποὺ ντεμὲκ θὰ ἔσωζες τὴν παρτίδα μὲ τὶς τράπεζες!

Στὴν βάζω ἔτσι ἁπλᾶ καὶ παιδικά, γιατί ἔχεις μεσάνυκτα ἀπὸ ταμπλῶ! Ἁπλᾶ θέλω νὰ σοὺ πῶ, ὅσα συμβαίνουν σήμερα, στὰ εἶπα ἀπὸ τὴν περασμένη Τετάρτη στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Πασχάλη Καμόρα ἀλλὰ δὲν σοὺ εἶπα πότε ξεκινᾶ ἡ δευτέρα φάσις!!!
Στὸ κρατῶ γιὰ …ἔκπληξη!!!

Ὅσο γιὰ τοὺς σορτάκηδες ποὺ ψάχνεις ἐσὺ κι ὁ Φλαμπουράρης, θὰ τοὺς εὕρης πέντε δρόμους παρακάτω ἀπὸ τὴν Κουμουνδούρου. Τὰ 90.000.000 τεμάχια ποὺ ἄλλαξαν χέρια θὰ τὰ εὕρης ἐκεῖ ποὺ πᾶς καὶ τρῶς μὲ τὴν Μπαζιάνα!

Μὴν ταΐζῇς σανὸ στὸν κόσμο! Δικά σας παιδιὰ εἶναι καὶ …προωθοῦν τὴν ἅλωση τῆς πρώτης κατοικίας!!!
Γὶ αὐτὸ ἄφησε τὰ σάπια καὶ τὶς μ@λ@κίες ποὺ πουλᾶς ἀριστερὰ καὶ …δεξιά!!!

Γεώργιος Ἀδαλῆς

Υ.Γ. Αὐτὰ τὰ ματζούνια ποὺ χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς οἱ ἄθεοι ὅταν ἀσχολεῖσθε μὲ τὸ ΧΑΑ φαίνεται νὰ μὴν πιάνουν …Ἀλ6!!

*~*~*~*~*~*~*~*~

Σημειώσεις

Ἡ ἅλωσις τῆς Πρώτης Κατοικίας περνᾶ μέσα ἀπὸ τὸ πατατρᾶκ τοῦ Χρηματιστηρίου!
Τί συμβαίνει τώρα καί τί θά συμβῆ στίς ἐπόμενες δύο φάσεις τοῦ νέου ἐγκλήματος; 

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Σᾶς τὸ εἶχα γράψει ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα ἀλλὰ ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ δέχομαι, ἐνῶ τὸ ἔχω ἐξηγήση σὲ συνεντεύξεις, μᾶλλον δὲν ἔγινε πλήρως κατανοητό. Τὰ ἴδια εἶπα τὴν προηγουμένη Τετάρτη ὡς καλεσμένος τῆς ἐκπομπῆς τοῦ Πασχάλη Καμόρα στὸ Metropolis 95.5 FM.

Παρ΄ ὅλα αὐτά, συνεχίζω νὰ δέχομαι καταιγισμὸ ἐρωτημάτων γι’ αὐτὸ ἀπεφάσισα νὰ ἐπανέλθω πιὸ ξεκάθαρος!

Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὸ ΧΑΑ ἐδῶ καὶ δέκα ἡμέρες, δὲν ἐκπορεύεται οὔτε ἀπὸ σορτάκηδες, ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὸ sell off, οὔτε ἀπὸ κάποια λαμόγια, ποὺ ἐπιχειροῦν μία ἀναδιάταξη τοῦ μετοχολογίου τους, κάνοντας ἕνα εἶδος μουαγιὲν (moyenne)!

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, κάποιοι θὰ χάσουν ἀπὸ τὴν χρηματιστηριακὴ πτώση τῶν τιμῶν τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν!
Ἀλλά… προσέξτε τώρα τί θὰ κερδίσουν!

Σὲ πρώτη φάση, θὰ φανῆ ἀπαραίτητο νὰ δοθοῦν, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, στὶς τράπεζες, ἄλλα 6.5 δισεκατομμύρα! Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν μορφὴ κουρέματος ἢ μὲ ἐπιβολὴ 10% φόρου ἐπὶ τῶν καταθέσεων.
Τὸ πρῶτο κέρδος θὰ εἶναι αὐτό!

Ἐπειδὴ ὅμως θὰ ὑπάρξη καὶ δευτέρα ἐπίθεσις στὴν χρηματιστηριακὴ ἀξία τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν (δευτέρα φάσις) τότε οἱ Δανειστὲς θὰ προφασισθοῦν ὅτι γιὰ νὰ μὴν καταστραφῇ τὸ τραπεζικὸ σύστημα, θὰ πρέπη νὰ ἀρθῇ πλήρως ἡ προστασία τῆς πρώτης κατοικίας, ἀκόμη καὶ οἱ κατοικίες αὐτῶν ποὺ ἀξίζουν πολὺ πιὸ κάτω ἀπὸ τὰ 140.000 εὐρῶ!
(Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν συνειδητοποιήση ἀκόμη, ἤδη ἔχει ἀρθῆ πλήρως ἡ προστασία τῆς πρώτης κατοικίας ἀλλὰ δὲν σᾶς τὸ λὼν ἀκόμη. Νομικὰ ὅμως ἔχει πάψη νὰ ὑφίσταται)!!!
Καὶ κάπου ἐκεῖ θὰ ξεκινήσουν σαρωτικοὶ πληστηριασμοί, ἀκόμα καὶ γιὰ …πλυσταριὰ τῶν 10 τετραγωνικῶν, εἰδικὰ τώρα ποὺ οἱ τράπεζες ἔχουν ἀποκτήση τὶς κατάλληλες ὑποδομὲς καὶ προσωπικὸ γιὰ …Real Estate!!!

Ἔτσι ὅσο πλησιάζουμε πρὸς τὸν Δεκέμβριο οἱ τράπεζες θὰ τραβήξουν πολὺ κάτω τὸν γενικὸ δείκτη τοῦ ΧΑΑ καὶ ἡ ἄρσις τῆς προστασίας τῆς πρώτης κατοικίας θὰ φανῆ ὡς «ἡ μοναδικὴ λύσις σωτηρίας, τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε».
Ἔτσι θὰ σᾶς λέν!!!

Καὶ μὲ δεδομένο ὅτι πλέον εἴμαστε στὶς ἀγορὲς (ἐκτὸς μνημονίων) τὸ κόστος δανεισμοῦ (κράτους, καὶ ἰδιωτῶν) θὰ ἐκτοξευθῆ μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται!

Βέβαια, ὅλο αὐτὸ ἴσως νὰ τὸ φορτωθῇ ἡ ἑπομένη Κυβέρνησις καὶ νὰ προκύψουν ἐκλογές!

Ἀνεξάρτητα λοιπὸν ἐὰν θὰ συμβῇ ἐπὶ κυβερνήσεως Τσίπρα ἢ μετὰ ἀπὸ τὶς ἐκλογές, νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι θὰ συμβῆ.

Αὐτὰ τὰ περίεργα ποὺ γίνονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸ ΧΑΑ δὲν εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ ἡ πρώτη φάσις ἑνὸς σχεδίου τὸ ὁποῖο ἐκτελεῖται ἐν πλήρει γνώσει τῆς παρούσης κυβερνήσεως καὶ ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν ὑπογραφή, ἐκ μέρους τῆς, ὁποίας κυβερνήσεως, θὰ ὑπάρχη ἐκείνη τὴν στιγμή, ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξη ξανὰ προστασία τῆς πρώτης κατοικίας.

Χρησιμοποιεῖται δηλαδὴ ἡ χρηματιστηριακὴ ἀξία τῶν μετοχῶν ὡς πολιορκητικὸς κριός, κατά:

  • Τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας
  • Τῆς ἐξυπηρετήσεως τοῦ Δημοσίου χρέους
  • Τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων
  • Τῆς ρευστότητος δημοσίου καὶ ἐπιχειρήσεων

Καὶ ἐνῶ, φαινομενικῶς, οἱ τράπεζες θὰ ἀπολέσουν ἕνα ποσὸ τῆς τάξεως τοῦ ἑνὸς (1) δισεκατομμυρίου εὐρῶ ἀπὸ τὴν θεωρητικὴ χρηματιστηριακή τους ἀξία, τελικά, οἱ νέο-ἰδρυθεῖσες κτηματικὲς ὑπηρεσίες τῶν τραπεζῶν, θὰ ἀποκτήσουν πρόσβαση στὴν διαχείριση ἀκινήτων ποὺ θὰ ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ τὰ 300 δισεκατομμύρια εὐρῶ! Σὺν τὶς ὅποιες ἐνέσεις (ἐγγυήσεις) θὰ ξανά-λάβουν ἀπὸ τὸ κράτος σὺν τὸ κούρεμα τῶν καταθέσεων, ποὺ τὸ βλέπω νὰ ἔρχεται μὲ τὴν μορφὴ φόρου ἐπὶ τῶν καταθέσεων. Εἰδικὰ τώρα ποὺ ξαναγυρνοῦν πίσω στὰ μαντριά!

Τὸ κέρδος λοιπὸν τῶν Τραπεζῶν, ὅταν ἔλθῇ ἡ ὥρα, θὰ εἶναι πολὺ παραπάνω ἀπὸ τὰ 100 δισεκατομμύρια τῶν ὑφισταμένων κοκκίνων δανείων.

Ἂν καὶ ἔπρεπε νὰ εἶμαι πιὸ ἀναλυτικὸς καὶ διεξοδικὸς στὰ νούμερα αὐτά, κρίνω ὅτι δὲ ὑπάρχει λόγος!

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, κυβέρνησις καὶ Γερμανία, συμφωνοῦν νὰ χάσουν οἱ Ἑλληνικὲς τράπεζες στὰ χαρτιὰ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρῶ, μὲ σκοπὸ ὅμως νὰ ἀποκτήσουν τὴν πλήρη κτήση, σὲ μίαν ἀγορὰ ποὺ πλησιάζει τὰ 300 δισεκατομμύρια εὐρῶ!

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, πρόκειται γιὰ μία ἀπάτη ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ στόχο ἔχει τὴν ἁρπαγὴ τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας σὲ τρεῖς φάσεις.

Αὐτὸ ποὺ βλέπετε τώρα εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς πρώτης φάσεως κι ἐδῶ θὰ εἴμαστε γιὰ νὰ σᾶς περιγράψω τόσο τὴν δευτέρα ὅσο καὶ τὴν τρίτη!

Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ ἤρθησαν, σὲ αὐτὴν τὴν φάση, τὰ Capital Controls καὶ ὄχι νωρίτερα ἢ ἀργότερα.

Υ.Γ. Ὅσο γιὰ τὰ …πράσινα δάνεια, αὐτὰ θὰ ἔλθη ἡ ὥρα τους, στὴν τρίτη φάση τοῦ νέου ἐγκληματικοῦ σχεδίου. Τὴν καλησπέρα μου στὸν κ.Φλαμπουράρη καὶ στοὺς 300 βουλευτὲς τῆς …Ἑλλάδος!!!

*~*~*~*~*~*~*~*~

Αὐτάαααααα!!!

Βέβαια ἐσεῖς οἱ φίλοι μου ἐδῶ μέσα τὰ ξέρετε ἐδῶ καὶ ἑβδομάδες τώρα ἀπὸ ἐμέναν. Ἁπλᾶ τώρα τὰ συστημικὰ Μέσα …Παραπληροφορήσεως ποὺ ἄλλα σᾶς ἔλεγαν πρίν, ξεκινοῦν τώρα νὰ σᾶς προετοιμάζουν γιὰ τὸ ἀγγούρι ποὺ θὰ φᾶτε ὅσοι ἐξακολουθεῖτε νὰ τοὺς πιστεύετε!

Μόνο ποὺ ἐγὼ σᾶς ἔχω ἤδη μιλήση γιὰ τρία στάδια στὸ ἔγκλημα καὶ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ πρώτου.

Ὅποτε, ὅσοι γλυκαθήκατε ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἄνοδο τοῦ ΧΑΑ (11 Ὀκτωβρίου), ποὺ ἴσα-ἴσα κάθησε στὶς 626 μονάδες καὶ πιστέψατε ὅτι …ἀντιστέκεται τὸ σύστημα, καλλίτερα νὰ κάνετε ὑπομονὴ καὶ μὴν παρασύρετε τὸν κοσμάκη, γιατί ἡ πρώτη φάση θέλει 2-3 ἑβδομάδες γιὰ νὰ τελειώσῃ. Καὶ μετὰ ἔχουμε ἄλλες δύο φάσεις νὰ ζήσουμε μαζύ!!!

Ὅμως εἶναι ὡραία νὰ βλέπῃς αὐτὰ ποὺ γράφεις ἑβδομάδες τώρα, νὰ τὰ λένε καὶ οἱ ἐφημεριδάδες, ἀφοῦ συμβοῦν!!!

Ἄντε παιδιά, καλὸ βράδυ νὰ ἔχουμε! Ὅσο γιὰ ἐσᾶς τους …ἐπενδυτές, μὴν σταναχωριέσθε βρέ!!! Θὰ καθαρίση ὁ … Φλαμπουράρης!!!!

Χαχαχααααααααα

*~*~*~*~*~*~*~*~ 

Μήνυμα χωρὶς χρέωση!!!

Ἐ ψίτ! Ἐσεῖς οἱ λεφτάδες! Ἦλθε ἡ σειρά σας! Τί ἄλλο πρέπει νὰ πάθετε γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσετε νὰ ἀνακαταλάβουμε τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Γερμανούς;
Ἔχετε νὰ φᾶτε γ@μήσια ποὺ δὲν θὰ ξέρετε κἂν ἀπὸ ποῦ σᾶς ἔρχεται.
Ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ ἔπαθε ἡ μεσαία τάξις αὐτὸ ποὺ θὰ πάθετε ἐσεῖς θὰ εἶναι 1000 φόρες ἰσχυρότερο.

Ἀλλάξτε στρατόπεδο ὡς πλούσιοι… γιατί ὡς πρώην πλουσίους καὶ νῦν παμπτώχους δὲν θὰ σᾶς θέλη κάποιος!
Ἔχετε, ἄλλος 12 κι ἄλλος 24 μῆνες νὰ τὸ σκεφθεῖτε.
Στὸ διάστημα αὐτό, νὰ μᾶς παρακολουθεῖτε. Γιατί μαζευόμαστε πολλοὶ ποὺ τασσόμεθα ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Ἀπέναντι δηλαδὴ ἀπὸ τὴν γερμανικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χρηματιστηριακὰ παίγνια καὶ ἅλωσις Α΄ κατοικίας

Leave a Reply