Ὑπάρχουν ἐθνικῆς συνειδήσεως Ἔνοπλες Δυνάμεις;

Καὶ νὰ ὑπάρχουν οὐδὲ μίαν ἀξία ἔχουν, ἐφ΄ ὅσον οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις κάθε χώρας ὑπάρχουν, ὡς μισθοφορικὸ στράτευμα καὶ μόνον, πρὸ κειμένου νὰ προασπίζουν τὰ συμφέροντα τοῦ κράτους, τὰ ὁποία δὲν εἶναι ἀπαραίτητον πάντα νὰ συνταυτίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἔθνους.
Τὸ «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος» δὲ τὸ  ἀναφέρει σαφέστατα καὶ κάθε ἄλλη ἄποψις εἶναι γιὰ τὰ …μπάζα!!!

Ὅπως διαβάζουμε σαφῶς καὶ εὐθαρσῶς, στὸ φερόμενον ὡς «Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων», οἱ «Ἔνοπλες Δυνάμεις» τελοῦν ὑπὸ τὴν ἀρχηγεία» (τὶς διαταγὲς) τοῦ «προέδρου τῆς δημοκρατίας (τους)» ἐνᾦ τὴν διοίκησίν τους ἀσκεῖ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις, ὅπως (βεβαίως βεβαίως) ὁ «νόμος ὁρίζει».
Κοινῶς… Ὅπως ὁ νομοθέτης ἢ ἄλλως ἡ βο(υ)λή τους ὁρίζει. Κοινότατα: ἐὰν τολμήσουν οἱ στρατιωτικοὶ νὰ κουνηθοῦν ἢ ἀκόμη καὶ νὰ διανοηθοῦν νὰ ἀντιδράσουν στὶς ἀποφάσεις τῆς διοικήσεώς τους (βο(υ)λή, κάθε …«πάκης»), τότε ἐτελείωσαν!!!

Ἂς παύσουν λοιπόν, γιὰ ἀρχή, οἱ διαφόρων τύπων καὶ ἐπιπέδων κορῶνες, ποὺ ζητοῦν ἀπὸ τὸν κάθε …«ἀποστολάκη» νὰ στραφῇ κατὰ τοῦ (φερεομένου ὡς) …ἀφεντικοῦ του!!! Ἄλλως τὲ ὁ κάθε …«ἀποστολάκης» δὲν ἐμπλέκεται μὲ τὰ «πολιτικά», ἐφ΄ ὅσον ἐὰν τὸ κάνῃ θὰ εὑρεθῆ, μὲ …συνοπτικὲς διαδικασίες, στὸ σπιτάκι του ἄνεργος (καὶ ἴσως ὑπὸ διωγμόν!!!)…!!!

Καί τότε περί ποίας ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ στρατεύματος συζητοῦμε; Ἤ μήπως κι αὐτό παραμένει ἕνας ἀπό τούς πολλούς μύθους, ἀλλά καί μέσα χειραγωγήσεως καί ἐλέγχου τῶν πολιτῶν-χαχόλων-ὑπηκόων;

Ἀγαπητοί μου φίλοι…
Ἡ Ἐθνικὴ Συνείδησις ὅλων μας εἶναι προσωπική μας ὑπόθεσις τελικῶς καὶ προέρχεται, συντηρεῖται καὶ μεταλαμπαδεύεται ἀπὸ ἐμᾶς καὶ μόνον πρὸς τὰ παιδιά μας. Ἐπὶ τῆς οὐσίας ἡ Ἐθνική μας συνείδησις προέρχεται ἀπὸ τὸν πυρήνα τῆς κοινωνίας ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ οἰκογένεια καὶ μόνον μέσῳ αὐτῆς συντηρεῖται (ἐὰν συντηρεῖται) ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Ἅπαξ καὶ χάσουμε τὴν οἰκογένεια, αὐτομάτως χάνουμε καὶ κάθε πιθανότητα συντηρήσεως τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεώς μας.

Ὁ ῥόλος τοῦ κράτους, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον τὸ ἐπιτρέπουν (πρωτίστως, ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος) τὰ ἀτομικὰ συμφέροντα τῶν κρατικῶν ὑπαλλήλων καὶ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνητικῶν ὑπαλλήλων, δευτερευόντως δὲ ἐκ τῶν διπλωματικῶν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) διαπραγματεύσεων καὶ κρατικῶν (ἀκόμη πιὸ μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) συμφερόντων καὶ τριτευόντως (ἔως καὶ οὐδόλως) ἐκ τῶν λαϊκῶν ἐπιταγῶν, καθορίζονται ἀπὸ τὸν κάθε …«πάκη» καὶ …διασφαλίζονται ἀπὸ τὴν συμμορία τῶν 300!!!!!

4 Φεβρουαρίου 2018…
…κι ἐνᾦ ὅλη ἡ Ἑλλὰς διεδήλωνε γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας!!!

 

πηγὴ
Περισσότερες πληροφορίες, περὶ τῶν …καϋμῶν τοῦ κάθε …«πάκη» ἐδῶ.

Πᾶμε λοιπὸν ξανὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε, σὲ βάθος, τὸ πασιφανές: Στρατός, Ἀεροπορία, Ναυτικό, Ἀστυνομία, Δημόσιοι καὶ κυβερνητικοὶ ὑπάλληλοι, ΕΥΠ, δικαιοσύνη κλπ κλπ κλπ εἶναι ὑποχρεωμένοι, βάσει νόμων («ὅπως νόμος ὁρίζει») καὶ ἰδίως βάσει Συντάγματος νὰ παραμένουν πιστοὶ καὶ ὑπάκουοι στὶς ἐπιταγὲς τῆς β(υ)λῆς τους καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τοῦ κάθε …«πάκη».

Συνεπῶς;
Συνεπῶς… Ἐὰν κάποια ἄτομα (καὶ μόνον ἄτομα) ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸ στράτευμα (ἢ τὸν εὑρύτερο κρατικὸ μηχανισμό), διαφωνοῦν μὲ τοὺς χειρισμοὺς τῆς ἑκάστοτε (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως, εἶναι ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον δικό τους πρόβλημα. Πρὸς τοῦτον καὶ ἅπαντες βγάζουν τὸν σκασμό.

Ἐὰν πάλι κάποιοι ἐκ τῶν κρατικῶν ὑπαλλήλων ἀποτολμήσουν, πραξικοπηματικῶς βάσει «συντάγματος τῆς Ἑλλάδος», νὰ καταλύσουν τὴν (φερομένη ὡς) κυβέρνησιν ἀνεπιτυχῶς, τότε κινδυνεύουν μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ποινές.
Ἐὰν ἐπὶ πλέον ἀρνηθοῦν νὰ ὑπακούσουν σὲ (κατ’ ἐμᾶς κι ὄχι κατὰ τὸ «σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος») ἀντεθνικὲς ἐντολὲς τότε διώκονται μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ ὅλους τοὺς τρόπους, πρὸς παραδειγματισμὸ καὶ τῶν ὑπολοίπων.

πηγὴ

Ἐὰν τέλος κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς ἡ ἀκροτελεύτιος διάταξις τοῦ «Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων» (πού, ὅλως …«συμπτωματικῶς» ὑπεγράφη ἀπὸ τὸν «ἀγαπητό μας» κο σιούφα), ἐπαφίεται στὸν «πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων», ἂς τὴν μελετήσουν προσεκτικότερα γιὰ νὰ διαπιστώσουν πὼς τελικῶς αὐτὸς ὁ (ὑποτιθέμενος) «πατριωτισμός» μας ἐπιβάλλεται νὰ ὑπηρετῇ καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὸ (δικό τους) Σύνταγμα (ἀκόμη καὶ εἰς βάρος μας), τὴν (δική τους) δημοκρατία (ἐπίσης εἰς βάρος μας) καὶ ὁπωσδήποτε τοὺς (δικούς τους) νόμους (φυσικὰ εἰς βάρος μας).

Κάθε διαφορετικὴ ἐκδοχή, κάθε ἐρμηνεία καὶ κάθε ἄποψις παραμένει κενὸ γράμμα καὶ ἀρλουμπολογία τελικῶς, ἐφ΄ ὅσον ἄλλα διαβάζουμε καὶ ἄλλα (θέλουμε νὰ) καταλαβαίνουμε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Οὐδὲ μία ἐπίσημος ἀναφορὰ τοῦ «Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων» στὴν νομιμοποίησιν τοῦ τόκου καὶ τῶν τοκογλύφων.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως «ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει» ἔχουν πρὸ πολλοῦ μεριμνήση πρὸ κειμένου  νὰ διασφαλίσουν τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, μὲ νόμους (ἀπὸ τοὺς νομοθέτες-βο(υ)λευτές), ποὺ εἶναι ἀδιάφορον τὸ ἐὰν …ὑπαγορεύονται ἔξωθεν, ἔχουν διασφαλισθῆ αὐτὰ τὰ συμφέροντα κατὰ ὅλων ἐκείνων πού, θεωρητικῶς, εἶναι ὑπόχρεοι νὰ ὑποτάσσονται στὸ «Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων». Ἂν καὶ λοιπὸν δὲν ἀναφέρεται κάπου συνταγματικὴ κατοχύρωσις τοῦ τόκου καὶ τοῦ τοκογλύφου, ἐντούτοις αὐτὸ διασφαλίζεται μὲ τὸ «νομοθετικὸν ἔργον» τῶν τσιρακίων τῶν τοκογλύφων.

Θεωρητικῶς πάντα ὅλοι μας εἴμαστε ἴσοι ἔναντι τοῦ νόμου καὶ ἡ βο(υ)λευτικὴ ἀσυλία εἶναι ἀντισυνταγματική. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἔχει …συνταγματικῶς διασφαλισθῆ γιὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῶν τοκογλύφων, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν συμμορία τῶν 300.

Τὸ Ἐθνικό μας στράτευμα, ἐκτὸς ἀπὸ μισθοφορικό, εἶναι ἐπὶ πλέον καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενον ἀπὸ τὶς «συμμαχίες» μας, ἐνᾦ ἀμέτρητες φορὲς ἔχει συμμετάσχη σὲ δυνάμεις εἰσβολῆς, ἐλέγχου καὶ καταστολῆς ἄλλων λαῶν, λόγῳ ἐντολῶν τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς «Ἠνωμένης (μας λέει) Εὐρώπης» καί, βεβαίως βεβαίως, τοῦ ΟΗΕ.

Τὸ Ἐθνικό μας στράτευμα, ποὺ ὑποτίθεται θὰ ἔπρεπε νὰ ὐπηρετῇ τὰ Ἐθνικά μας συμφέροντα, ἐὰν λάβῃ ἐντολὲς νὰ στραφῇ κατὰ τοῦ λαοῦ, θὰ τὸ κάνη. Ἤδη τμήματά του (ποὺ ὑποχρεοῦνται νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας, ὅπως ἡ ΕΥΠ, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, τὰ ΜΑΤ) μᾶς τὸ ἀποδεικνύουν κάθε στιγμή, ἂν κι ἐμεῖς ἀρεσκόμεθα νὰ ἐλπίζουμε τὸ …ἀντίθετον!!!

Δῆλα δή; Τελικῶς πρέπει νά παύσω νά ἐκτιμῶ τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας;
Δῆλα δή, γιὰ ἀρχή, ὀφείλω νὰ συνειδητοποιήσω τὸν πραγματικό τους ῥόλο, τὸ ποιὸς τὶς ἐλέγχει καί, ἰδίως τὸ ἐὰν εἶναι (ἥ ὄχι) ἁπλοῖ μισθοφόροι.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐφ΄ ὅσον θὰ συνειδητοποιήσω τὸ πασιφανές, τότε σιγὰ σιγὰ ἴσως νὰ ἀντιληφθῶ καὶ τὸ αὐτονόητον: ἡ ἀληθῶς Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Συνείδησις εἶναι ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἰδιωτικὴ ὑπόθεσις τοῦ κάθε ἐνὸς μέλους αὐτοῦ τοῦ στρατεύματος.

Τελικῶς, ὅσο ὀξύμωρον ἢ καὶ ἀπίθανον ἐὰν φαίνεται, καταλήγουμε νὰ διαπιστώνουμε (πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος) πὼς ἡ Ἀνάγκη τῆς ἐπιβιώσεως,ἐκ τῶν πραγμάτων, θὰ καθορίση πλήρως καὶ τὸν τομέα «Ἐθνικὴ Συνείδησις» καὶ τὸν τομέα «Ἐθνικὸ Χρέος», μά, κυρίως, τὴν ἔννοια «Πατρίς», σὲ ἄλλες, ἐκτὸς κρατικῆς προπαγάνδας καὶ τοκογλυφικῆς δικτατορίας, βάσεις.
Κι αὐτὸ ἤδη ἔχουμε ξεκινήση, δειλὰ ἂλλὰ σταθερά, νὰ τὸ βιώνουμε.

φωτογραφία Ἰωσὴφ Παπαδόπουλος ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο τῆς 20ης Ἰανουαρίου 2019, στὴν πλατεία τοῦ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) Συντάγματος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὑπάρχουν ἐθνικῆς συνειδήσεως Ἔνοπλες Δυνάμεις;

 1. Έχω ΜΙΑ ψυχή και το όνομά της είναι ΕΛΛΑΔΑ !!!
  Δεν την ανταλλάσσω με τίποτα.
  Δεν την “πουλάω” για τίποτα.
  Δίνω τα πάντα για την τιμή και τη δόξα Της.

  • Κύρε Γαλακτίδη. Ἐὰν ἀνήκετε στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, θὰ πρέπη ἐπίσης νὰ μᾶς δηλώσετε πὼς εἶσθε ὑποχρεωμένος νὰ ὑπακούσετε σὲ κάθε διαταγή, οὔτως ἢ ἄλλως. Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὴ σᾶς στρέψῃ κατὰ τοῦ λαοῦ.
   Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ σχόλιον.

Leave a Reply