Ἱερεὺς Μελιέ, ὁ ἄθεος

Ὁ ἄθεος ἱερεὺς Μελιὲ

Ὁ Ζᾶν Μελιὲ (Jean Mellier/Meslier) ἐγεννήθη τὸ 1664 στὸ χωριὸ Μαζερνὶ τῆς Γαλλίας. Ἀφοῦ ἐφοίτησε σὲ θεολογικὴ σχολὴ ἐχειροτονήθη ἱερεὺς τὸ 1689. Σὰν ἱερεὺς ἦταν ἀρκετὰ ῥιζοσπαστικός. Ὅπως διηγεῖται ὁ Βολταῖρος, ὅταν κάποτε ὁ τοπικὸς ἄρχων, ὁ Ἀντουᾶν ντὲ Τουϊγί, κακομετεχειρίσθη κάποιους χωρικούς, ὁ Μελιὲ ἠρνήθη νὰ εὐχηθῇ ὑπὲρ αὐτοῦ στὴν λειτουργία μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τιμωρηθῇ ἀπὸ τὸν τοπικὸ ἀρχιεπίσκοπο. Μετὰ ἀπὸ τὴν τιμωρία του ὁ Μελιὲ διεμαρτυρήθη γιὰ αὐτὴν τὴν ἀδικία καὶ ξεφωνίζει ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τὰ παρακάτω λόγια:

«Αὐτὴ εἶναι ἡ τύχη τῶν πτωχῶν ἱερέων τῆς ἐπαρχίας, οἱ ἀρχιεπίσκοποι ποὺ εἶναι μεγάλοι ἄρχοντες, τοὺς χλευάζουν καὶ δὲν τοὺς ἀκοῦν. Γιὰ αὐτὸ ἂς προσευχηθοῦμε στὸν Θεὸ γιὰ τὸν ἄρχοντα αὐτοῦ του χωριοῦ, τὸν Ἀντουᾶν ντὲ Τουϊγί, νὰ φωτισθῇ, νὰ μὴν καταληστεύῃ τοὺς πτωχοὺς καὶ τὰ ὀρφανά.»

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας ὁ ἐν λόγῳ ἄρχωνς ἦταν παρών, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ παπὰς νὰ τιμωρηθῇ ἐκ νέου. Ὁ Μελιὲ πάντως συνέχισε νὰ ἀσκῇ τὸ ἐπάγγελμα (ὅπως ὁ ἴδιος τὸ χαρακτηρίζει) τοῦ ἱερέως. Πέθανε τὸ 1729 καὶ ἄφησε τὰ λίγα ὑπάρχοντά του στοὺς ἐνορίτες του. Ἄφησε ὅμως καὶ κάτι πολύτιμο ποὺ ἔμελλε νὰ προκαλέσῃ σεισμὸ στὸν πνευματικὸ κόσμο τῆς ἐποχῆς. Πρόκειται γιὰ τὸ ἔργο του μὲ τίτλο «ἡ Διαθήκη μου». Στὸ ἀντίγραφο ποὺ προορίζετο γιὰ τοὺς ἐνορίτες του, ἔγραψε τὰ ἑξῆς ἀπίθανα:

«Ἔχω δῆ καὶ ἀναγνωρίση τὰ λάθη, τὶς καταχρήσεις, τὶς τρέλλες καὶ τὶς ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων. Τὶς ἀπεστράφην καὶ τὶς ἐμίσησα. Δὲν ἐτόλμησα νὰ τὶς καταγγείλω ὅσο ζοῦσα, ἀλλὰ τοὐλάχιστον θὰ τὸ κάνω τώρα ποὺ πεθαίνω ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν θάνατό μου, γιὰ νὰ χρησιμεύσῃ αὐτὴ ἡ διαθήκη ὡς μάρτυς τῆς ἀληθείας σὲ ὅσους τύχει νὰ τὴν δοῦν καὶ θελήσουν νὰ τὴν διαβάσουν.»

«Ὁ Σατανᾶς, ὅπως καὶ ἡ θρησκεία, ἐφευρέθη γιὰ νὰ πλουτίζουν οἱ παπάδες. Ἐὰν ὁ Θεὸς δὲν μποροῦσε νὰ κάνῃ τὸν ἄνθρωπο ἀναμάρτητο, δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν τιμωρήσῃ. Οἱ προσευχὲς τῶν ἀνθρώπων στὸν Θεὸ ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν εἶναι ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν θεία διαχείριση. Ἕνας παγκόσμιος θεὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκαλύψῃ μία παγκόσμιο θρησκεία. Ἡ θρησκεία εἶναι ὁ ἀσθενέστερος τρόπος συγκρατήσεως τῶν παθῶν. Μοναδικὸς στόχος τῶν θρησκευτικῶν ἀρχῶν εἶναι ἡ διαιώνισις τῆς τυραννίας τῶν βασιλέων καὶ ἡ θυσία τῶν ἐθνῶν σὲ αὐτούς. Μόνον ὁ φόβος δημιουργεῖ φανατικοὺς καὶ θεϊστές. Οἱ μοιραῖες συνέπειες τῆς εὐλαβείας. Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἱδρύθησαν μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἀγνοίας τῶν ἐθνῶν, καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν ἀναίδεια νὰ ἀποκαλῶνται ἀντιπρόσωποι τοῦ Θεοῦ.»

πηγές:

Ζᾶν Μερλιὲ

Ἡ διαθήκη τοῦ Ἱερέως Jean Meslier

Δὲν ὑπάρχει θεὸς

Ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἱερεὺς Μελιέ, ὁ ἄθεος

  1. Πολὺ καλὰ κάνατε καὶ τὸν θυμηθήκατε τὸν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀφετηρία τῶν γεγονότων τοῦ 1789 στὴ Γαλλία. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε μία δική μου ἑρμηνεία; Ἐὰν ναί, νάτη:Ὁ Θεὸς ὑπάρχει, ἀλλὰ δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μὲ ὅσα λένε οἱ ἐπαγγελματίες ὅλων τῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο θρησκειῶν.

Leave a Reply