Νομίζετε πώς θά σᾶς ἀφήσουμε νά καταστρέψετε ὄ,τι ἀγαπᾶμε;

Τί ἐννοεῖ ὁ «ποιητής»;;

Ἂς ποῦμε ὅτι πάη στὸν διάλο ἡ οἰκογένεια, σὲ ἕνα ὑποθετικὸ σενάριο δηλαδή. Οὐδεὶς θὰ κάνη παιδιὰ μὲ οὐδέναν. Πῶς ὅμως θά ἀναπαράξει παιδιά ὁ «ποιητής» ὥστε νά ἀκολουθήσουν τά «σοφά» βήματά του;;;

Ἂς ποῦμε ὅτι πάη στὸ διάολο καὶ ἡ Πατρίς. Δὲν θὰ ὑπάρχη ὁπουδήποτε στὸν κόσμο ἔθνος καὶ πατρίδα καὶ ὁ καθεὶς θὰ περνᾶ τὰ σύνορα ἐλεύθερα δίχως ὅρους καὶ ὑποχρεώσεις. Μήπως τότε ὁ «ποιητής» θά ἀνοίξη τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του γιά νά φιλοξενήσῃ τοὐλάχιστον μίαν δεκαριά πολῖτες τοῦ κόσμου; Μήπως θά κόψη καί διά τοῦ δέκα τό ψωμί του γιά νά τό μοιρασθῇ μαζύ τους;;;; 

Κι ἂς ποῦμε τέλος πὼς ἡ Ἑλλὰς πεθαίνει, αὔριο τὸ πρωί. Δῆλα δὴ δὲν θὰ ὑπάρχη Ἑλλάς. Θὰ ὑπάρχη Τουρκία, ἂς ποῦμε, στὴ, θέση τῆς Ἑλλάδος καί, ὡς διὰ μαγείας, θὰ ἐξαφανισθοῦν δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες.
Οἱ «ἐσεῖς» πού θέλετε νά ζήσετε ποιοί εἶσθε;

Ἀφοῦ ἐσεῖς λοιπὸν θέλετε νὰ πᾷν στὸν διάλο ὅσα ἀγαπῶ, ὅπως οἰκογένεια, Πατρὶς καὶ Ἑλλάς, τότε κι ἔγω θέλω νὰ πᾶτε στὸν διάλο ὅλοι ἐσεῖς ποὺ πιστεύετε καὶ γράφετε τέτοιες μ@λακίες. Ἡ Ἑλλὰς ῥὲ μ@λάκες δὲν ἔσβησε ἐδῶ καὶ 5000 χρόνια καί θά σβήση ἀπό ποιούς; Ἀπό ἐσᾶς; Μὲ πορδὲς δὲν βάφονται αὐγά.
Ἄντε πηγαίνετε τώρα σὲ κάποιαν γωνία νὰ παίξετε ὁ ἕνας τὸ πουλὶ τοῦ ἄλλου καὶ πρὶν τελειώσετε νὰ ὀνειρευθεῖτε τὸ πανῶ ποὺ σηκώσατε στὴν Ἀριστοτέλους.

Μανούσκας Κῦρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply