Χρήσιμος ἡ «κλιματικὴ ἀλλαγὴ»

Σὲ ὅσους τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐνσπείρουν τρόμο καὶ ἐνοχές.
Ἄχρηστος καὶ περιττὴ ὅταν δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν κοινή μας λογική.

Κάπου λοιπὸν εἶδα αὐτὸ καὶ μὲ ἔπιασαν τὰ γέλια:

Ὄχι πὼς δὲν τὰ γνωρίζαμε δῆλα δή, ἀλλὰ ἄλλο νὰ τὰ λὲς ἐσύ, σοβαρά-σοβαρά, καὶ ἄλλο νὰ γελοιοποιῶνται κατ’ αὐτὸν τον τρόπο ὅλες οἱ παραμυθολογίες περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» μά, κυρίως, περὶ οἰκολόγων.

Μὰ μόλις εἶδα τὸ παραπάνω θυμήθηκα κάτι ἄλλο, ἀκόμη πιὸ σημαντικό. Θυμήθηκα τὸν καθηγητὴ Παπαμαρινόπουλος, ὅταν στὴν ἐκπομπὴ «Ἀντιθέσεις» ἀνέφερε πὼς ἡ «κλιματικὴ ἀλλαγὴ συμβαίνει διαρκῶς»…

Ἢ, γιὰ νὰ τὰ λέμε ἀκόμη πιὸ ξεκάθαρα, ὁ καθηγητής, μέσῳ τῶν πολυετῶν μελετῶν κι ἐρευνῶν του, πατῶντας ἐπάνω καὶ σὲ ἀμέτρητες ἐρευνες ἐπιστημόνων, ἀποδεικνύει πὼς ἡ ἐναλλαγὴ ψυχρῶν-θερμῶν περιόδων εἶναι κάτι σύνηθες στὸν πλανήτη καὶ ἡ μεγίστη ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶναι ὁ Αἰγαιακὸς χῶρος. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅταν σχεδὸν ὅλο τὸ βόρειο ἡμισφαίριον ἦταν ἕνας παγετώς, μόνον ἐδῶ, στὶς δικές μας περιοχές, ἡ θερμοκρασία ἐπέτρεπε στὸν ἄνθρωπο νὰ ἐπιβιώσῃ ἀξιοπρεπῶς.

Ἀγαπητοί μου… Ἐμεῖς, ἡ ἀσήμαντος ἀνθρωπότης, εἴμεθα ἀνίκανοι, ἀδύναμοι καὶ ἐλάχιστοι γιὰ νὰ ἀλλάξουμε κάτι στὸ κλίμα. Τὸ κλίμα οὐδέποτε ἦταν σταθερὸ καὶ οὐδέποτε θὰ εἶναι. Μὰ αὐτές, οἱ ἐναλλαγὲς τοῦ κλίματος, πού, κατὰ κύριον λόγο, βάσει τῶν ὅσων ἀναφέρει ὁ κος Παπαμαρινόπουλος, ἐξαρτῶνται περισσότερο ἀπὸ τὶς ἀστρονομικὲς θέσεις μας, παρὰ ἀπὸ τὴν …ὑπεροψία μας (πού, μᾶς κάνει νὰ πιστεύουμε πὼς ἔχουμε ῥόλο ἐνεργό!!!), θὰ συμβαίνουν, μὲ ἢ χωρὶς ἐμᾶς.

Ἂς βάλουμε τὰ πράγματα λοιπὸν στὶς ὀρθές τους βάσεις. Ἔχουμε ἀναρωτηθῆ γιά τήν πηγή αὐτῆς τῆς ὑστερικῆς προπαγάνδας; Τό γεγονός ὅτι ὑποστηρίζεται καί προωθεῖται ἀπό τίς τοκογλυφικές (καὶ σαπροφυτικὲς) τράπεζες τοῦ πλανήτου παίζει ῥόλο; Τό ὅ,τι ὁ ΟΗΕ (τῶν Rothschild) τό παρουσιάζει ὡς …ἀνθρωπογενές πρόβλημα μᾶς ἀπασχολεῖ; Τό ὅτι ὁ πSoros χρηματοδοτεῖ κάθε νούμερο γιά νά ἐρεθίζονται τά πλήθη μᾶς πονηρεύει; Τό ὅτι ὅλα αὐτά συνοδεύονται μέ φόρους ἐπί φόρων (διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος λέει) πού θά πολλαπλασιάσουν τήν ἀνέχεια παγκοσμίως μᾶς ἔχει προβληματίση; Τό ὅτι ἅπαντα τά κουδουνισμένα ἔχουν κάνη τήν «κλιματική ἀλλαγή» σημαία τους μᾶς ὑποψιάζει;
Τό ὅτι ὅλα τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως νυχθημερόν τό προωθοῦν μᾶς ἔχει ἐνοχλήση;
Ἐάν κάτι ἀπό τά παραπάνω μᾶς συμβαίνει, τότε γιατί συζητᾶμε;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Εἶμαι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὄχι μόνον σέβονται τὸ περιβάλλον τους ἀλλὰ μεριμνοῦν, μὲ ἔργα, γιὰ νὰ παραμένῃ καθαρὸ καὶ ἀσφαλές. Ἀνακυκλώνω, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μειώσω (ὅσο τὸ δυνατόν!!!) τὰ ἀποῤῥίματά μου (κι ὄχι μόνον), ἀλλὰ γνωρίζω ἐπίσης πὼς ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποῤῤίματά μου προέρχονται ἀπὸ τὴν Γῆ, πάλι ἡ Γῆ θὰ ἀναλάβη νὰ τὰ …χωνεύσῃ!! Ὁ ῤόλος ὁ δικός μου, σὲ ὄλα αὐτὰ (καὶ στὶς μολύνσεις καὶ στὶς …χωνεύσεις) εἶναι τόσο ἀσήμαντος, ποὺ ἂν καὶ τὸν συνειδητοποιῶ, ἐν τούτοις (πάντα συνειδητῶς) ἐπιλέγω νὰ μὴν συμμετέχω στὶς μολύνσεις, ἂν καὶ γνωρίζω πὼς τὰ σκουπίδια ἔχουν πολὺ …χρῆμα γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὰ διαχειρίζονται. (Σκασίλα μου!!! Ἐὰν γίνεται ἡ διαχείρησίς τους μὲ σεβασμὸ στὸ περιβάλλον, ἂς φᾷν καὶ κάποιοι…!!!) Ὁ σεβασμὸς στὸ περιβάλλον, κατ’ ἐμέ, εἶναι τρόπος ζωῆς καὶ αὐτὸ ὑπηρετῶ μόνον.

Ὅσο γιὰ τὰ περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» καὶ συναφῶν ὑστεριῶν, δηλώνω πὼς δὲν συμμερίζομαι κάτι ἀπὸ τὶς ἀρλουμπολογίες ποὺ διακινῶνται, ἐφ΄ ὅσον γνωρίζω θαυμάσια πὼς ἐγώ, τὸ ἕνα ἀνθρωπάκι (ἢ τὰ πολλὰ ἀνθρωπάκια, ἐὰν θέλετε), ἀδυνατῶ νὰ ἐπέμβω κάπου γιὰ νὰ ἀναστρέψω ἢ νὰ ἀνακόψω ἢ νὰ περιορίσω κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔπονται. Κι αὐτὰ ποὺ ἔπονται, γιὰ κάθε ἕναν ποὺ σκέπτεται στοιχειωδῶς λογικά, εἶναι ἡ …ταφόπλακα ὅλης αὐτῆς τῆς Ὕβρεως, ποὺ τυραννᾶ τὸν πλανήτη αἰῶνες τώρα.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply