Δέν ἦταν λοιπόν τόσο …αὐθόρμητος ἡ βία; (ἀνανέωσις)

Ἔγραφα λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν κάτι (μᾶλλον …περίεργο γιὰ κάποιους).
Ἰσχυριζόμουν πὼς ἡ βία ποὺ εἴδαμε ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καὶ τὰ μπατσόσκυλά του, μαζὺ μὲ τὴν ἄλλην, τῶν ἀστυνομικῶν, κατὰ τὴν διάρκεια ἐπισκέψεως τοῦ Ἀμερικανοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἦταν ἀπολύτως ὀργανωμένη, στοχευμένη καὶ μὲ σαφῆ προπαγανδιστικὸ σκοπό.

Βία αὐθόρμητος καὶ …ὀργανωμένη!!!

Τώρα ἔρχεται ὁ δημοσιογράφος Νῖκος Ῥούσσης γιὰ νὰ μᾶς ἐπισημάνῃ κάποιες …«περίργες» συμπτώσεις γεγονότων, ποὺ παραπέμπουν στὴν Ἐθνικὴ Τραγῳδία τῆς Κύπρου.
Παρατηρεῖ λοιπὸν ὁ φίλος μας τὰ ἐξῆς: Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΝΑΤΟ θὰ ἐπισκεφθῇ στὶς 11 Ὀκτωβρίου τὴν Τουρκία καὶ ὁ (πάντα …κακὸς) Ἐρντογὰν θὰ ἐπισκεφθῆ τὶς ΗΠΑ στὶς 13 Νοεμβρίου.
Θυμᾶται ὅμως ἐπίσης ὁ φίλος μας πὼς ἀνάλογες, πυκνότατες, ἐπισκέψεις Τούρκων καὶ Ἀμερικανῶν καὶ ΝΑΤΟϊκῶν ἀξιωματούχων συνέβησαν καὶ λίγο πρὸ τῶν γεγονότων τῆς Κύπρου.

Ἱστορία πού ἐπαναλαμβάνεται;

Φαντάζομαι πὼς θὰ εἶναι σύμπτωσις ὅλα αὐτά.
Ὑπενθυμίζω ἐπίσης κι ἐγώ, μὲ τὴν σειρά μου, πὼς ὁ Ἐρντογὰν ἐπεσκέφθη πάλι τὶς ΗΠΑ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν (!!!).
Ἐὰν ὅμως δὲν κάνω λάθος, ἀνάλογος ἐπίσκεψις τοῦ τότε ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Κίσινγκερ, δὲν πραγματοποιήθη στὴν χώρα μας. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ λεπτομέρεια, ποὺ κατ’ ἐμὲ κάνει τὴν διαφορά, κάτι ἔχει νὰ μᾶς πῇ.

Ἐὰν καλῶς ἀντιλαμβάνομαι λοιπόν, κάτι «μαγειρεύεται» ἀπὸ τὰ ἀμερικανὰ (ἐπισήμους «μπάτσους» τῶν τοκογλύφων στὸν πλανήτη), τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ἡνωμένη (τους) Εὐρώπη, γιὰ ἐμᾶς καὶ τοὺς Τούρκους. Αὐτό, νομίζω, εἶναι εὐκόλως ἀντιληπτό.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν συνυπολογίσαμε στὰ παραπάνω εἶναι ἡ ἐπίσκεψις Πομπέο (σὲ συνδυασμό, φυσικά, μὲ τὶς «κινητοποιήσεις» τοῦ ΚΚΕ) στὴν χώρα μας Γιατί μᾶς ἦλθε ὁ Πομπέο …ὀέοοο;
Τί διαφορετικό πρόκειται νά συμβῇ, πέραν τῆς βεβαιωμένης νέας Ἐθνικῆς Τραγῳδίας πού μᾶς προετοιμάζουν;

Δυστυχῶς (ἢ καὶ εὐτυχῶς) μὲ ὑποθέσεις καὶ μὲ τόσα κενὰ πληροφοριῶν, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ πλῆρες σενάριον ποὺ ἐξυφαίνεται. Μποροῦμε ὅμως, εἰδικῶς ἀπὸ κάποιες μικρὲς -μὰ οὐδιώδεις- λεπτομέρειες νὰ ὑποψιασθοῦμε πὼς ναὶ μὲν μᾶς «μαγειρεύουν» μίαν νέα Ἐθνικὴ Τραγῳδία, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ «μαγείρεμα» θὰ ἔχη ἀπολύτως διαφορετικὰ ἀποτελέσματα καὶ γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ τοὺς Τούρκους.

Γιὰ νὰ σᾶς προλάβω δέ, πρὶν πιάσετε τὶς διάφορες προφητείες, θὰ τονίσω μόνον πὼς «δίχως νὰ σπάσῃς αὐγὰ δὲν φτιάχνεις ὀμελέτα». Συνεπῶς, πολὺ πιθανόν, κάποιοι νὰ πιστεύουν (ἐλπίζοντες) στὰ ὅσα τονίζουν οἱ …προφῆτες, ἀλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς αὐτὲς οἱ καταστάσεις οὔτε ἀναίμακτες εἶναι οὔτε …βολικές. Πονοῦν, σὲ ἀτομικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδον πάρα πολύ, ἐνῷ, συνήθως, ἐπισύρουν καὶ κάποιες -μικρᾶς ἢ μεγάλης- ἐκτάσεως ἐκκαθαρίσεις (ἤ, ἄλλως, γενοκτονίες).

Τέλος νὰ τονίσω πὼς ἤδη μᾶς ἔχουν δηλώση ἄπαντες, «σύμμαχοι» κι ἐχθροί, πὼς εἴμαστε μόνοι μας, ἐνᾦ στὸ μεταξὺ ἔχουν ἤδη μεριμνήση τὰ σαπρόφυτα νὰ μᾶς ἀφοπλίσουν πλήρως, τόσο, ὅσο νὰ μὴν …ὑπολογιζόμεθα. Κι ἔτσι ἀφ’ ἑνὸς ὁ στρατὸς παροπλίζεται καί, ἀφ΄ ἑτέρου, οἱ νέοι, ποὺ θεωρητικῶς θὰ ὄφειλαν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν Ἐθνικὴ Ἀσφάλεια, ἐνασχολῶνται εἴτε μὲ τὸν …ζᾶκ, εἶτε μὲ τὴν (κάθε) …«γκρέτα», εἴτε μὲ τὰ τελευταίας τεχνολογίας  …κινητά τους.
Κι ἐκεῖ θέλω νὰ δῶ πόσο …φθηνὰ θὰ τὴν γλυτώσουμε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Νοῦ διέφυγε μία νέα εἴδησις:

πηγὴ

Τί νά θέλῃ τώρα ὁ …ἀγγελιοφόρος τῶν τοκογλύφων; Μήπως νά μάθῆ τά τῆς ὑγείας μας;

Παραθέτω ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ προαναφερθὲν κείμενό μου, γιὰ νὰ τονίσω, ξανά, τὶς …«συμπτώσεις» τῶν γεγονότων, οἱ ὁποίες …«δικαιολογοῦσαν» τήν, ἐπὶ δύο αἰῶνες (μὲ ὡραία …πρσοχήματα), παραμονή μας, σὲ καθεστὼς δουλείας, ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν τοκογλύφων.
Ἐὰν κατανοήσουμε ἐκεῖνες τὶς λεπτομέρειες σαφῶς…
Ἐὰν συνδυάσουμε κάποιες …«συμπτώσεις» ἱστορικὲς μεταξύ τους…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὶς …«συμπτώσεις» τῶν γεγονότων πρὸ τῆς Κυπριακῆς Τραγῳδίας…
…τότε ἴσως νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς τὰ ψέμματα τελειώνουν καὶ πὼς ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἐξῆς ὁ …σώζων ἑαυτὸν σωθῆτο!!!

«…Πᾶμε τώρα στὸ ἐπόμενον.
Ὡς γνωστὸν ἡ χώρα μας, μὲ πρόσχημα τὸ «χρέος» καὶ τὰ μνημόνια, ὑπεχρεώθη (κυριολεκτικῶς ὅμως) νὰ ἀφοπλισθῇ τόσο, ὅσο νὰ ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπὸ τὶς καλὲς (ἢ κακὲς) προθέσεις τῶν …«ἀγαπημένων μας συμμάχων».
Κι ἔτσι, ὅπως …τότε, μὲ τὴν ναυμαχία τῆς «ἀπελευθερώσεώς μας»…:

 • Γιατί μᾶς καλλιεργοῦν τό συναίσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης, ἄν καί εὐκόλως ἀποδεικνύεται, ἰδίως γιὰ τοὺς ἱστορικούς, πώς μόνον ἐλεημοσύνη καί φιλελληνισμός δέν ἦσαν τά κίνητρα τῶν …«σωτήρων» μας;
 • Ποῦ ἀκριβῶς διαπιστώνουν λοιπόν οἱ ἱστορικοί τό …τυχαῖον γεγονός τῆς Ναυμαχίας;
 • Γιατί δέν ἀναφέρονται τά παρασκηνιακά δρώμενα πού μᾶς ὑπεχρέωσαν νά πέσουμε στόν …«φιλελληνισμό» τους ὡς ἱκέτες;
 • Γιατί ἀποκρύπτονται οἱ κεντρικοί ἐγκέφαλοι τοῦ «ἐμφυλίου»;
 • Γιατί δέν ἀναφέρονται οἱ πραγματικοί στόχοι αὐτοῦ τοῦ «ἐμφυλίου»;
 • Γιατί ἀποκρύπτεται ἐπισταμένως ὁ μισελληνισμός, ὄχι μόνον τῶν Ἅγγλων καί τῶν Γάλλων, ἀλλά καί τῶν ‘Ρώσσων;
 • Γιατί ὅλος ὁ τότε μισελληνισμός, ἀπὸ τὴν ἐπίσημο ἱστοριογραφία, περιορίζεται στούς Αὐστριακούς;
 • Γιατί οἱ ἀπό τότε …«σύμμαχοί μας» (μὰ στὴν πραγματικότητα δεσμοφύλακές μας) δοξάζονται ὡς …προστάτες μας καί θαυμαστές μας, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα παραμένουν μεταξύ τῶν χειρίστων μορφωμάτων τῆς (διόλου) σεβαστῆς συνωμοταξίας τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου μας;
 • Γιατί οὐδείς ἱστορικός ἀναφέρεται στήν πρό-ὕπαρξιν δανείων, πού ὅμως οὐδέποτε δίδονται δίχως ἰσχυρές ἐγγυήσεις;
 • Ποιές ἐγγυήσεις θά μποροῦσαν νά διασφαλίσουν τήν ἀποπληρωμή αὐτῶν τῶν δανείων, ἐφ’ ὅσον εἶχαν, μὲ ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν …«συμμάχων μας» ἐξαλειφθῆ ὅλες οἱ πιθανότητες ἀπελευθερώσεώς μας;
 • Γιατί τήν ὑστάτη στιγμή παρενέβησαν;
 • Tί τούς ἐμπόδιζε νά παρέμβουν πρίν, ὄταν ἀκόμη εἴχαμε κάποιες ὑπολογίσιμες στρατιωτικές δυνάμεις;
 • Μήπως ἐφοβοῦντο τήν πραγματική μας ἐλευθερία καί γιατί;
 • Τί ἐπεδίωκαν καί δέν τό ἔπραξαν;
 • Τί ἐπέτυχαν μέ αὐτήν τήν (ἂς ποῦμε) ἀργοπορία;

8 Ὀκτωβρίου 1827. Ἡ Ναυμαχία τῆς …«ἀπελευθερώσεώς μας»

…ἔτσι καὶ τώρα, ὁδεύουμε πρὸς ἔνα νέο καθεστὼς ἐξαρτήσεώς μας.
Ἄλλως τὲ ἢδη προπαγανδίζεται κάτι τέτοιο καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα τῆς βο(υ)λῆς τους, ἐνᾦ καὶ ὁ Πομπέο, γενικῶς, ἐτοποθετήθη ἐπισήμως ὑπέρ μας καὶ κατὰ τῆς Τουρκίας.

Ἔρχεται πόλεμος λοιπόν; Γνωστόν… Μᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνουν καθημερινῶς καὶ ὁ Ἐρντογὰν καὶ τὰ κουδουνισμένα καὶ τὰ παπαγαλάκια τους.
Τί θά συμβῆ κατά τήν διάρκεια τῆς ἐθνικῆς συῤῥάξεως; Γνωστότατον κι αὐτό… Κάποια καλόπαιδα θὰ ξεκινήσουν ἐσωτερικὲς «ἐπαναστατικὲς» ἐπιχειρήσεις.
Ποιοί θά ἀπασχοληθοῦν γιά νά μειώσουν (ἢ καὶ νὰ καταστείλουν) τίς ἐσωτερικές «ἐπαναστατικές» ἐπιχειρήσεις, πού ὅμως θά εἶναι …ἐκκαθαριστικές; Γνωστὸν κι αὐτό… Φυσικά, ἡ ἀστυνομία θὰ τὸ κάνη, ἐφ’ ὅσον ὁ στρατὸς θὰ εἶναι κάπου στὰ σύνορα.
Ποιοί θά καθοδηγοῦν τά πλήθη πού θά ἐπιδοθοῦν σέ ἐκκαθαρίσεις; Μά, γνωστότατον κι αὐτό. Τὸ ΚΚΕ καὶ ὅλα τὰ παραμάγαζα τῶν σοσιαλιστικῶν μας κομμάτων, παρέα μὲ τὰ συνδικαλιστοπρακτόρια.
Γιατί θά συμβῆ κάτι τέτοιο; Γνωστόν… Γιὰ νὰ …ἀπαλλάξουν τὴν κοινωνία ἀπὸ τοὺς …ἀντιδρῶντες.
Τί ῥόλο θά παίξουν τά ἀμερικανά καί τό ΝΑΤΟ σέ ὅλα τά παραπάνω; Γνωστότατον κι αὐτό… Σὲ περιόδους «ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως» ἅπαντα τὰ «μπατσόνια» τοῦ πλανήτου ἀδειοδοτῶνται γιὰ νὰ εἰσβάλουν σὲ χῶρες, ποὺ θὰ τὶς διατηρήσουν καθυποταγμένες γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες.

Συνυπολογίζοντας σὲ ὅλα τὰ παραπάνω καὶ τὸν (πολυδιαφημιζόμενο) «κακὸ» Ἐρντογάν, ὅπως καὶ τὴν πρόσφατο ἐπίσκεψιν Πομπέο, μποροῦμε ἴσως νὰ κατανοήσουμε πλέον πὼς οὐδὲν …τυχαῖον στὸν κόσμο μας.Ὅλα στὴν …λεπτομέρεια σχεδιασμένα καὶ προγραμματισμένα….»

Δὲν ἔχει γίνη λεπτομερῆς ἀναφορὰ στὸν παράγοντα τῶν νεοεποίκων, διότι ἀφ΄ ἑνὸς ἀγνοοῦμε τὸν πλήρη ἀριθμό τους (ἀκόμη καὶ τὰ 2,5 ἑκατομμύρια ποὺ ἀναφέρονται πιστεύω πὼς εἶναι …στάκτη στὰ μάτια μας!!!), μὰ κι ἀφ΄ ἑτέρου, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πιστεύω πὼς ὅλοι αὐτοὶ (ἤ, τοὐλάχιστον, οἱ περισσότεροι) εἶναι …μετακινούμενος καλό-ἐκπαιδευμένος στρατός, ποὺ στὸ  μεγαλύτερό του μέρος σταθμεύει (ἀπολύτως προσωρινῶς) στὴν χώρα μας. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ναὶ μὲν θὰ χρησιμοποιηθῆ εἲς βάρος μας, ἀλλὰ μακροπροθέσμως (ἀγνοῶ τὸ πότε) θὰ μετακινηθῆ, τὸ μεγαλύτερό του μέρος, σὲ ἄλλες περιοχὲς  τῆς Εὐρώπης. Γιὰ τὴν ὥρα ὅμως συνιστᾶ μέγιστο κίνδυνο καὶ πρέπει νὰ συνυπολογισθῆ σοβαρά.

Τὸ σχέδιον ἀντικαταστάσεως τῶν ὑπαρχόντων πληθυσμῶν μὲ τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος, ἀπαιτεῖ νὰ ἐπιβιώσουν ἀρκετοὶ καὶ ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς καὶ ἀπὸ τοὺς …«νεο-εὐρωπαίους», πρὸ κειμένου νὰ ὑποχρεωθοῦν σὲ ἐπιμειξίες. Γιὰ νὰ συμβῇ ὅμως αὐτὸ θὰ πρέπη νὰ ἔχουν προηγηθῆ ἄλλα γεγονότα, ποὺ νὰ τὸ …δικαιολογοῦν. Ἕνα μικρὸ ὅμως μέρος αὐτῶν τῶν γεγονότων, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς, εἶναι ἡ ἐπερχομένη ἑλληνοτουρκικὴ ῥῆξις, ποὺ (θεωρητικῶς) θὰ «ἐνεργοποιήση» καθεστὼς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως.
Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ θὰ ἔχουμε νὰ λέμε μετά. Τώρα προέχουν ἄλλα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δέν ἦταν λοιπόν τόσο …αὐθόρμητος ἡ βία; (ἀνανέωσις)

 1. Oι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς στην ” ανθρωπιστική ” αποστολή τ ο υ ς έχουν την A μ ε ρ ι σ τ η Y π ο σ τ η ρ ι ξ η των ν τ ο π ι ω ν πολιτικαντηδων – υπαλλήλων τ ο υ ς .

Leave a Reply