Ἑλλὰς Μακεδονία

Εἶναι σὲ ὅλους γνωστό, ὅτι οἱ Σάρδεις τῆς Λυδίας ἀπηλευθερώθησαν ἀπὸ τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ τὸν ΜΑΚΕΔΟΝΑ. Ἀπὸ τότε πῆρε χαρακτήρα ἡ πόλις καὶ οὐδέποτε τὸν ἔχασε, ἕως καὶ τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια ποὺ ἐκόπη αὐτὸ τὸ νόμισμα.

Σὲ αὐτὸ ὑπάρχει κάτι αὐτονόητο καὶ ταὐτοχρόνως παράδοξο γιὰ τὰ πιστεύω τῶν Σκοπιανῶν.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC – CΑΡΔΙC – ΑCΙΑC – ΛΥΔΙΑC – ΕΛΛΑΔΟC

Ἐγνώριζαν τότε, ὅτι οἱ Μακεδόνες ἦσαν Ἕλληνες καὶ αὐτὸ ἔγραψαν στὸ νόμισμα.
Τὸ ξεχωριστὸ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ καὶ ΕΛΛΗΝΩΝ, μόνο σὲ ἀῤῥωστημένους ἐγκεφάλους ἐκτρέφεται.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply