Διαταγὴ (ἐξακολουθήσεως τῆς) παρακολουθήσεως Καποδίστρια

Ἔτος 1830. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας, διέταξε τὴν παρακολούθηση τοῦ Καποδίστρια

Ἀντίγραφο ἐπιστολῆς τοῦ Δούκα τοῦ Οὐέλινγκτον, πρὸς τὸν Σὲρ Τζῶρτζ Μάῤῥευ, ὑπουργὸ πολέμου καὶ ἀποικιῶν, τῆς 10ης Φεβρουάριου 1830.
(Κωδικὸς ἐγγράφου Wp1/1098/21)

«Ἐπιστρέφω τὰ ἀποσταλθέντα ἐκ τῆς Κερκύρας. Ἡ οἰκογένεια τοῦ Καποδιστρίου, εἶναι δυσαρεστημένοι ὑπήκοοι τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, σὲ περισσότερες ἀπὸ μία περιπτώσεις, ἐξεδήλωσε τὴν ἐχθρότητά του πρὸς τὴν χώρα, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιθυμοῦμε λίαν ὁ σὲρ Φρέντερικ Ἀνταμ νὰ συνεχίσῃ νὰ παρακολουθῇ στενὰ ὅλες αὐτὲς τὶς οἰκογένειες, καὶ ἰδιαιτέρως τὸν ἐπὶ κεφαλῆς της, σὲ ὅ,τι κάνουν καὶ μὲ ὅ,τι ἐμπλέκονται.
Πρέπει ἐπίσης νὰ παρατηρηθῇ ὅτι ἡ Ἑλλὰςεἶναι τόσο κοντὰ στὰ νησιά, καὶ ὁ πληθυσμὸς εἶναι τόσο παρόμοιος καὶ τόσο συνδεδεμένος μὲ αὐτοὺς τῶν Ἰονίων Νήσων, ὥστε ὁ κύριος Ἁρμοστὴς θὰ πρέπη νὰ συνεχίσῃ νὰ παρακολουθῇ στενὰ ὅλους ὅσους περνοῦν ἀπὸ ἐκεῖ. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀπόσχῃ ἀπὸ τὴν ἄσκηση ὁποιασδήποτε ἐπιῤῥοῆς, ἢ ἀκόμη καὶ ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἐπικοινωνία, μὲ ὁποιοδήποτε μέρος, εἴτε ἀσῇκυβερνητικὴ ἐξουσία εἴτε ὄχι. Ἡ μοναδική του ἐπαφή, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἄτομα ποὺ μποροῦν νὰ λάβουν τὶς κατάλληλες ἀνακοινώσεις πρὸς αὐτὸν ἢ τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ ἀπασχολῶνται ἀπὸ αὐτόν, θὰ πρέπη νὰ εἶναι μὲ τοὺς ὀργανωμένους ὑπαλλήλους τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ὅποιοι κι ἂν εἶναι αὐτοί. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος ἀσφαλὴς ἢ πιὸ εἰλικρινὴς τρόπος γιὰ νὰ προχωρήσουμε». Φυσικά, ὁ Λόρδος Ἐπίτροπος θὰ πρέπη νὰ ἐνημερώνῃ τὸν Ὑπουργὸ γιὰ ὅλα ὅσα μαθαίνει».

«Docref=WP1/1098/21
Copy of a letter from Arthur Wellesley, first Duke of Wellington, to Sir G.Murray, [Lieutenant General] , [G.C.B., G.C.H., Secretary of State for War and the Colonies], ordering the surveillance of the Capodistrias family and communications between Greece and the Ionian Islands, 10 February 1830:
“I return the Corfu dispatches. The family of Capo d’Istrias being discontented subjects of His Majesty and John Capo d’Istrias having upon more than one occasion manifested his hostility towards this country, it is very desireable that Sir Frederick Adam should continue to observe closely all that this family, and particularly the head of it, do or engage in. It must be observed likewise that Greece being so near the islands, the population [f.1v] so similar and so nearly connected with those in the Ionian Islands, the Lord Commissioner must continue to observe closely all that passes there. But he must abstain from exercising any influence over, or even holding any communication, with any party, whether exercising the powers of government or not. His one intercourse, excepting with individuals to receive the communications which they may think proper to make to him or the officers employed by him, ought to be be with the organized officers of the Greek government, whatever [f.2r] that may be. There is no other safe or \ even / honest mode of proceeding.” 10 Feb 1830: contemporary copy #Adate=10/02/1830 [Transcript] “Of course, the Lord Commissioner must keep the Secretary of State informed of all that he hears.»

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

ΠΗΓΗ : 1821.Καποδίστριας
«10 Φεβρουάριου 1830. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας Δούκας τοῦ Οὐέλινγκτον, διέταξε τὴν παρακολούθηση τῆς οἰκογενείας τοῦ Καποδιστρίου».

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

O Δούκας τοῦ Οὐέλλινγκτον στὴν Ἰνδία, ποζάρει μὲ «τὸ κρυφὸ χέρι» φορῶντας τὴν στολὴ τοῦ γενικοῦ στρατηγοῦ. Πορτρέτο ἀπὸ Robert Home , 1804

Πανορμίτης Σπανὸς 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Διαταγὴ (ἐξακολουθήσεως τῆς) παρακολουθήσεως Καποδίστρια

Leave a Reply