Ὑπὲρ τῆς τοκογλυφικῆς παντοκρατορίας ἡ ΝουΔουλάρα

Καί, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, τὸ μπιμπίκιον, ὁ γνωστὸς «ἐθνικισταρᾶς» ἢ ἄλλως «ἐθνικὸς κωλοτούμπας».

Ἡ κα Τουλουπάκη, τὸν Αὔγουστο (ναί, ἐν μέσῳ θερινῶν διακοπῶν!!!) ἤσκησε διώξεις εἰς βάρος 38 στελεχῶν τῆς τραπέζης Πειραιῶς γιὰ διάφορες …παρασπονδίες.

Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς… (δ)

Κατόπιν τούτου διαβουλεύσεις ἐπὶ διαβουλεύσεων ξεκίνησαν, μεταξὺ τραπεζικῶν στελεχῶν καὶ τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως, μὲ σκοπὸ νὰ παύσουν αὐτὲς οἱ …ἀηδιοῦλες ὁριστικῶς. Καί, ἐννοεῖται πώς, ὁ σκοπὸς ἐπετεύχθη. Ἀπηλευθερώθησαν τὰ χέρια τῶν τοκογλύφων, πρὸ κειμένου, ὡς ἄλλος «Γιάννης ποὺ κερνᾶ καὶ πίνει μόνος του», νὰ ἀποφασίζουν, κατὰ τὸ δοκοῦν, γιὰ τὸ ἐὰν ὑφίσταται ἢ ὄχι ἔγκλημα σὲ κάθε λογῆς ἀτιμία, πραγματικὴ ἢ εἰκονική.

Φυσικά, ἀμεσότατα, οἱ διάφοροι καλοθελητὲς ἔσπευσαν νὰ …δικαιολογήσουν καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν, στὰ μάτια μας, (καὶ) αὐτὸ τὸ νομομαγείρευμα.

Ἂν τί δῆλα δὴ νὰ ἐνισχυθῇ καὶ νὰ καθαρθῆ ἡ δικαιοσύνη, νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ διάφοροι εἰσαγγελεῖς καὶ δικαστὲς πού, κατὰ …περίπτωσιν ἐξυπηρετοῦν κι ἐξυπηρετῶνται, παύεται ὁριστικῶς ὁ ῥόλος τους, διότι τελικῶς ἴσως ἀνάμεσά τους νὰ ὑπάρχουν καὶ κάποιοι …καθαροί. Καί τότε τί θά ἔκαναν; Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀλληλοεξυπηρετῶνται μὲ «χάρες», ἀναβολὲς καὶ παραγραφές, ὅπως ἀκριβῶς ἔπρατταν ἔως σήμερα. Γιατί νά μπαίνουν σέ τέτοιους κόπους δῆλα δή; Γιατί τέλος πάντων νά κρατοῦν τά προσχήματα, ἐφ΄ ὅσον οὔτως ἤ ἄλλως ἤδη ἰσχύει ἡ τοκογλυφική δικτατορία στήν χώρα;

Ποῖος ὁ πρόθυμος εἴπαμε πού ἔσπευσε νά ἐξυπηρετήσῃ (καί) αὐτό τό αἴτημα τῶν τοκογλύφων;
Ὁ …ἐθνικός μας κωλοτούμπας…
Καί τό ἀντάλλαγμα; Νὰ μὴ προχωρήσουν οἱ τράπεζες στὶς νέες, ἐπὶ πλέον, χρεώσεις ποὺ εἶχαν ἀποφασίση. Μᾶς …ἔσωσε δῆλα δὴ τὸ μπιμπίκιον. Μὲ τὶς ἄλλες, τὶς παράνομες, παράλογες καὶ ἤδη ἰσχύουσες αὐθαίρετες χρεώσεις τίποτα. Ἐξακολουθοῦν ὡς ἔχουν. 

Χρεώσεις «ῥὸζ τηλεφώνων» ἀπὸ τὶς τράπεζες

Χρεώνουν θρασύτατα καὶ παράνομα ὅ,τι θέλουν οἱ τράπεζες

Τὰ εἰσοδήματά τους, ποὺ ἐπὶ πλέον τὰ ἀποκρύπτουν, παίζοντάς το πτωχαδάκια, μαζὺ μὲ τὰ χρέη τους, γιὰ τὰ ὁποία τοὺς κρατοῦν ἀπὸ τὰ μέζεα.
Αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια εἶναι καὶ ἡ ἀπάντησις τῆς παντελοῦς ἀνηθικότητός τους.
Ἀλλά, ὡς γνωστόν, μὲ πρόσφατα νομομαγειρεύματα, γιὰ νὰ στραφῇς κατὰ τραπεζιτῶν νομικῶς, πρέπει νὰ τὸ ἐγκρίνῃ ἡ …τράπεζα!!!

Ἔξοχα!
Γιὰ νὰ διωχθῇ ποινικὰ ἕνα στέλεχος τραπέζης, γιὰ ἀπιστία, θὰ πρέπη νὰ τὸ μηνύσῃ ἡ ἰδία ἡ …τράπεζα!!!

Θέλουμε καί δικαιοσύνη στήν χώρα;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!!

Μαζὺ λοιπὸν μὲ τὶς ἀθωώσεις τῶν «μιζαδόρων» ἔχουμε καὶ τὶς «νομιμοποιήσεις», ἀπὸ τὸ …παράθυρο, τῶν ἤδη αὐθαιρέτων χρεώσεων ἀπὸ τὶς τράπεζες.

Τὸ μπιμπίκιον κτίζει καὶ τὴν καριέρα του καὶ μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο.
Ἡ ΝουΔουλάρα, ἐπίσημος ἐκπρόσωπος καὶ προασπιστὴς τῶν συμφερόντων τῶν τοκογλύφων ἀκόμη ὑφίσταται, μὲ τὸ κούλλλιιι νὰ περιφέρεται ὡς ἄλλος «ἐθνοσωτὴρ» καὶ νὰ ἐπιχειρῇ πλέον, μὲ «ἐλεύθερα τὰ χεράκια του», νὰ βγάλῃ τὰ δικά μας ματάκια, «ἐπιλύοντας τὸ εἰσβολικό», μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ ἐποικισμὸς τῆς χώρας ταχύτατα.

Κι ἐμεῖς βαρᾶμε τὰ κεφάλια μας στὸν τοῖχο, ἐφ΄ ὅσον πρὸ πολλοῦ συνειδητοποιήσαμε πὼς δὲν ὑπάρχει δυνατότης δραπετεύσεώς μας σὲ ἄλλον …πλανήτη!!!

Φιλονόη 

(Visited 229 times, 1 visits today)
Leave a Reply