Χαρακτηρίζοντας ὡς «ῥατσιστικὸ παραλήρημα» τὶς …αὐτονόητες διαπιστώσεις!!!

Κάποιες …γαργαλιστικὲς λεπτομέρειες!
Ὅταν ἡ αὐτονόητος διαπίστωσις χαρακτηρίζεται (ῥουφιανέψιμο) «ῥατσιστικὸ παραλήρημα, τότε, προφανῶς, κάποιοι ὀνειρεύονται δικτατορίες…

(καὶ ἐφ”  ὅσον μᾶς ἐτελείωσαιν οἱ «στρατιωτικὲς χοῦντες» τῆς …οἰκογενειακῆς μας παραδόσεως, ἂς ἐπιστρατεύσουμε τὶς «ὀρθοπολιτικὲς χοῦντες», ποὺ ποῦ εἶναι καὶ καλύλίερα ἀμειβόμενες…)

**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**

Ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Κανελλίδη:
(Σχετικὰ μὲ τὴν μηνυτήριο ἀναφορὰ γιὰ τὸ ὑποτιθέμενο «ξενοφοβικὸ παραλήρημα» τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου)

Αὐτὴ εἶναι ἡ παράγραφος ποὺ τὸ «παρατηρητήριο» τῶν γκεσταπιτῶν τοῦ Σόρος ὀνομάζει «ξενοφοβικὸ παραλήρημα» καὶ μηνύει.

«ἡ πλειοψηφία τῶν μεταναστῶν εἶναι ἐνήλικοι καὶ ἄγαμοι ἄνδρες, ποὺ προέρχονται ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες μὲ σημαντικὲς πολιτισμικὲς διαφορὲς (ὁπού π.χ. τὰ κορίτσια θεωροῦνται γυναῖκες σὲ ἀρκετὰ μικρότερη ἡλικία) καὶ ὅτι μεταξὺ τῶν κρατουμένων θὰ περιλαμβάνονται παράνομοι, ἐγκληματίες, πιθανῶς, ἀκόμη καὶ τρομοκράτες. Ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξη ὅτι, δυστυχῶς, ἀρκετὰ μεγάλη μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν, ἴσως καὶ λόγῳ τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν διαβιώσεώς τους, ἀλλὰ καὶ ἄλλων λόγων, δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ σεβασθῇ τὶς ἰδιοκτησίες ποὺ γειτνιάζουν μὲ τοὺς χώρους διαμονῆς τους καὶ ἔχουν προξενήση μεγάλες φθορὲς καὶ κλοπές».

Ἀκόμη καὶ ἡ ἀναφορὰ στὰ ἴδια τὰ γεγονότα ἀπαγορεύεται. Σὲ αὐτὸν τὸν ὑπέρ-δικτατορισμὸ ζοῦμε πλέον!!

Οἰκογενειακὴ παράδοσις, τὸ ῥουφιάνεμα…
Ἀπὸ τὸν Γιῶργο Μουτσᾶτσο: 

Γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Δημητρᾶς, ποὺ ἐμήνυσε τὸν πατέρα Ἀντώνιο:

Τὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Κώλου (Τὰ Ἐννιάμερα) ἀνακοινώνει ὅτι ἑτοιμάζει τὴν συγγραφὴ καὶ ἔκδοση βιβλίου (τρεῖς τόμοι) γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἀπριλιανῆς κυβερνήσεως τοῦ 1967 Ἠλία Δημητρᾶ.

Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν πρέπει νὰ σημειωθῇ πὼς ὁ τότε ὑφυπουργὸς κοινωνικῆς προνοίας τῆς Δικτατορίας εἶναι πατέρας τοῦ σημερινοῦ μεγάλου ἀγωνιστοῦ τῆς ἐμμίσθου Ἀντιῤῥατσιστικῆς καὶ Μειονοτικῆς ἐπιστημοσύνης, στενοῦ συνεργάτου τοῦ Παρατηρητηρίου Παναγιώτη Δημητρά.

Ἂς πάρουμε μιὰ μικρὴ γεύση γιὰ τὸν Ἠλία Δημητρᾶ, ἀπ’ ὅσα ἔγραφε παλαιότερα ἡ σοῦπερ δημοσιογραφικὴ ὁμάδα, ὁ «Ἰὸς»«  τῆς Ἐλευθεροτυπίας στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἀσφαλίτες μὲ τήβεννο» (21/4/2002):

Ἐπικουρικὸς καθηγητὴς τῆς Παντείου, ὁ Ἠλίας Δημητρᾶς διορίσθηκε ὑφυπουργὸς Κοινωνικῆς Προνοίας (ὁ ἴδιος ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ «παρουσία του στὴν κυβέρνηση ἐθεωρήθη διεθνῶς ἄνοιγμα πρὸς τὰ ἀριστερά»). Ὁ Δημητρᾶς τιμωρήθηκε μὲ ὁριστικὴ ἀπόλυση, ἐπειδή, μεταξὺ ἄλλων, στὶς 23.10.1967 παγίδευσε στὸ γραφεῖο του τὸν ἐπιστημονικό του συνεργάτη Γεράσιμο Νοταρᾶ, μέλος τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως Δημοκρατικὴ Ἄμυνα, «συλληφθέντα ὑπὸ τοῦ ἀναμένοντος αὐτὸν ἀστυνόμου τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας Σπανοῦ, μὲ συνέπειαν τὴν καταδίκην τούτου εἰς 8ετή κάθειρξιν».

Ἡ Δημοκρατικὴ συνείδησις περνᾶ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. Τὰ γονίδια παίζουν κι’ αὐτὰ τὸν δικό τους ῥόλο καὶ βεβαίως, ὅταν ἔχεις γονίδια ποὺ ἀναβλίζουν δημοκρατικὰ αἰσθήματα δὲ μπορεῖς παρὰ νὰ γίνῃς ἕνας καλὸς δημοκράτης. Ἔτσι καὶ ὁ συνεργάτης μας, Παναγιώτης Δημητρᾶς (ἐπίσης ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἀδελφοῦ μας Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι) δὲ θὰ μποροῦσε παρὰ νὰ κληρονομήσῃ αὐτὰ τὰ ξεχωριστὰ χαρίσματα. Ἐὰν τὸ 1967 ὁ πατὴρ ἐταὐτίζετο μὲ τὸ Γεώργιο Παπαδόπουλο δὲν εἶναι λογικὸ τὸ 2008 ὁ υἱὸς νὰ ταὐτίζεται μὲ ἕναν σύγχρονο δημοκρατικὸ ἡγέτη, τὸ Νίκολα Γκρούεφσκι;

Τὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Κώλου (Τὰ Ἐννιάμερα) καταδικάζει πλήρως ὅσους κακοπληροφορημένους καὶ ἀδαεῖς ἰσχυρίζονται τὸ ἑξῆς ἐξωφρενικό: ὅτι ἕνα ἄλλο κοινὸ σημεῖο τοῦ πατρὸς Δημητρὰ μὲ τὸν υἱὸ εἶναι ἡ στενὴ σχέσις μὲ τὸ ἀμερικανικὸ στοιχεῖο. Ὅτι τάχα ἡ Χούντα ἐπεβλήθη μὲ τὶς εὐλογίες τὶς CIA καὶ ἀντίστοιχα ἡ ἀναγνώρισις τῆς μακεδονικῆς μειονότητος χρηματοδοτεῖται ἀπὸ ἀμερικανικὰ ἱδρύματα τοῦ εὐεργέτου τῆς Δημοκρατίας, ἐπιχειρηματία Γεωργίου Σόρος.

Ἄντε νὰ χαθεῖτε βρὲ παλιόπαιδα, ποὺ τὰ εὑρίσκετε καὶ τὰ λέτε αὐτά;
Ὁ τρισμέγιστος ἐπαναστάτης, ὑπερασπιστὴς τῶν γηγενῶν μακεδόνων καὶ τοῦ Παύλου Φιλίπωφ Βοσκοπούλου, τοῦ Στοϊδου καὶ τῶν ἄλλων ὑγιεστάτων δημοκρατικῶν δυνάμεων, Παναγιώτης Δημητρᾶς, εἶναι γίγας τῆς Δημοκρατίας καὶ γνήσιος Πατριώτης. Ὅπως ἄλλωστε ἦταν καὶ τὸ πρωτοπαλλήκαρο τῆς Ἀπριλιανῆς Δικτατορίας Ἠλίας Δημητρᾶς. Νὰ σταματήσουν οἱ συκοφάντες νὰ μιλοῦν. Ὑπάρχει μακεδονικὴ μειονότης στὴν Ἑλλάδα.
Τελεία καὶ Παύλα.
Ἀποφασίσαμεν καὶ διατάξαμεν!

«Πετοῦν τὸ φαγητὸ καὶ σπᾶν μαγαζιά…»

«Ῥατσιστικὸ παραλήρημα» κι αὐτό, κατὰ τὸν κ. Δημητρᾶ;….
Ἀμέσως μήνυσιιιιιιιιςςςςςςςςςςςςς!!!

Δὲν εἶναι «πρόσφυγες», δὲν εἶναι «μετανάστες».
Εἶναι ἁπλῶς ξενόφερτοι ἔποικοι ἰσλαμιστές!!!
Καί, κάποιοι «δικοί μας» δὲν εἶναι ἔτσι ἁπλᾶ «ΜΜΕ» καὶ «ΜΚΟ», ἀλλὰ συνειδητῶς ξενόδουλα χρηματιζόμενα πρακτοράκια…

«Δεκάδες ἰσλαμιστὲς πακιστανοὶ πολιορκοῦσαν τὸ Α.Τ. Ὁμονοίας φωνάζοντας «Ἀλλαχοῦ Ἀκμπὰρ» γιὰ νὰ πιέσουν νὰ ἐλευθερωθοῦν δύο δικοί τους ποὺ πιάστηκαν ἐπ΄ αὐτοφώρῳ νὰ ξυλοκοποῦν ἕναν Ἕλληνα.
Ὁ δύσμοιρος «ἔκανε τὸ λάθος» τὴν ὥρα ποὺ τὸν ἔκλεβαν στὴν ὁδὸ Σοφοκλέους, νὰ ὑρίσῃ τὸ Πακιστᾶν καὶ τὸ Ἰσλὰμ καθὼς ἀμύνετο. Ξαφνικὰ δεκάδες ἰσλαμιστὲς τοῦ ὄρμισαν καὶ τὸν ξυλοκοποῦσαν, ἐνῶ εἶχαν βγῆ καὶ μαχαίρια ἐπιδεικτικά, εὐτυχῶς δυνάμεις τῆς Ἀστυνομίας πρόφτασαν τὰ χειρότερα.»

πηγὴ

Κατὰ πλειοψηφία τὰ καθεστωτικὰ ΜΜΕ τὸ κουκούλωσαν τὸ θέμα καθὼς πρόφτασαν ἀριστεροί του ΚΕΕΡΦΑ, ποὺ εἶναι ὑπάλληλοι σὲ ΜΚΟ, νὰ μιλήσουν γιὰ «ἕναν τρελλὸ ποὺ ἔβριζε τὸ Ἰσλάμ, καὶ οἱ πακιστανοὶ μὲ ψυχραιμία τὸν ἀντιμετώπισαν». «Ψυχραιμία» ὀνόμασαν τὸν ξυλοδαρμὸ ποὺ ἔκανε τὸ πρόσωπό του ἀγνώριστο.

Οἱ θῦτες ἐβαπτίσθησαν θύματα ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους καὶ οὐδείς, ἔως τώρα, ἔδειξε τὸν ξυλοδαρμό του!

Νὰ σᾶς τὸ πῶ ἁπλά: Ἄλλο πράγμα νὰ περιθάλπῃς τοὺς κυνηγημένους, ἄλλο πράγμα νὰ ἐπιτρέπῃς τὴν εἴσοδο σὲ ὅσα πρόσθετα ἐργατικὰ χέρια χρειάζεσαι κι ἄλλο νὰ μαζεύῃς, -σὲ χώρα μὲ πραγματικὴ ἀνεργία 40%- τοὺς ἰσλαμοαχράστους (πού, ἐπὶ πλέον θέλουν νὰ σοὺ ἐπιβάλουν καὶ τὴν Σαρία τους) καὶ νὰ πρέπῃ νὰ τοὺς ἐπιδοτῇς, ἀπὸ ἐπάνω, ἐπειδὴ κάποια λαμόγια θέλουν νὰ βγάλουν «μερίδιο ἀπὸ τὸν τζίρο»…….Ἀντιληπτόν;

Τὸ «ἰσλὰμ τῆς ἀγάπης»: «…Ὅποιος δὲν συμμετέχει στὶς ἐπιδρομές, δὲν δικαιοῦται μερίδιο…»

Ἀπὸ τὴν Μαίρη Καππάτου:

Σήμερα κατέβηκα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Μὲ μεγάλη μου λύπη παρατηροῦσα τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἐποικισμὸ τῶν περιοχῶν Κάτω Πατήσια, Ἅγιο Ἐλευθέριο, Πατήσια, Ἅγιο Νικόλαο, Κ. Πατήσια, Ἀττική, Βικτώρια καὶ φυσικὰ Ὁμόνοια…
Παντοῦ φαγάδικα, mini-market, μαγαζιὰ μὲ ῥοῦχα καὶ κινητὰ μὲ ξένες ταμπέλες καὶ πεζοὶ ὅλων τῶν φυλῶν. Ἐλάχιστοι πλέον οἱ Ἕλληνες… ἡ Ἀθήνα ξεπέρασε τὴν Ἀμερική… καὶ οἱ τελευταῖοι Ἕλληνες κάτοικοι ποὺ ἔμειναν ξεπουλοῦν πλέον τὶς περιουσίες τους πρὸ κειμένου νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα γιατί εἶναι ἀνασφαλεῖς μέσα στὶς γειτονιὲς ποὺ κάποτε ζοῦσαν καὶ ἐργάζονταν.

Ἡ ὄμορφη κάποτε Ἀθήνα μας μετετράπη σὲ τρικοσμικὴ περιοχὴ μεταναστῶν μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς Ἀφγανούς, Μαροκινούς, Πακιστανούς, ποὺ ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν.. Κι ἐὰν εἶσαι τολμηρὸς καὶ θέλῃς νὰ κυκλοφορήσῃς τὸ βράδυ κάνεις τὸν σταυρό σου γιὰ νὰ περάσῃς…

Σήμερα μέχρι τὰ ἄνω Πατήσια, αὔριο στὰ Δυτικὰ προάστια, μεθαύριο στὰ Ἀνατολικὰ καὶ Βόρεια καὶ ὅσο αὐτοὶ θὰ ἔρχονται τόσο ἐσὺ θὰ μετακινῆσαι γιατί δὲν θὰ μπορῆς νὰ ἀνθέξῃς τὸν «πολιτισμό» τους, γιατί θὰ αἰσθάνεσαι ξένος καὶ μετανάστης ἀνάμεσά τους… Γιατί θὰ εἶσαι ὁ ἕνας καὶ θὰ εἶναι ἡ πλειοψηφία… Γιατί θὰ κινδυνεύης ἐσὺ καὶ τὰ παιδιά σου…

Ἦλθε ἡ ὥρα νὰ κατεβῇς ἀπὸ τὸ ῥὸζ συννεφάκι σου καὶ νὰ ἰδῇς κατάματα τὴν πραγμτικότητα!!! 
Σήμερα τὰ νησιά, ἡ Βόρειος Ἑλλὰς καὶ ἡ πρωτεύουσα, σύντομα ὁ Δῆμος σου καὶ ἡ γειτονιά σου..
Ἡ Ἑλλὰς χάνεται. Ἡ ἐθνικὴ γενοκτονία μας εἶναι γεγονός!!!
Ξύπνα, ἀντίδρασε, δεῖξε ὅτι εἶσαι «ζωντανός»!  Ἔχουμε μεθοδευμένη εἰσβολὴ καὶ πρέπει νὰ τὴν σταματήσουμε!
Ἡ Πατρίς μας ἀλλάζει χέρια καὶ εἴμαστε ὑπεύθυνοι ἐμεῖς γιὰ αὐτό!!!
Ἒξωφρενικό!!! 

Καὶ ἡ καλλιτέρα ἀπόδειξις ὅτι τὰ δυτικὰ νεοταξιτικὰ καθεστῶτα εὑρίσκονται πίσω ἀπὸ τοὺς ἀκραίους τζιχαντιστές, στρέφοντάς τους ἐνάντια στὸν ἴδιο τὸν λαό τους…
Ἀπὸ «Ἑλληνικὴ Γραφίδα»

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὀνομάζεται Roy Larner ἢ ἀλλοιῶς «τὸ λιοντάρι τῆς Γέφυρας τοῦ Λονδίνου».

Στὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴν Γέφυρα τοῦ Λονδίνου τὸ 2017, ὅπου τζιχαντιστὲς ἔπεσαν μὲ φορτηγὰ ἐπάνω στὸ πλῆθος καὶ ἔπειτα κατέβηκαν καὶ ἄρχισαν νὰ μαχαιρώνουν κόσμο (πληροφορίες ἐδῶ),   ὁ Roy ὄρμηξε μὲ γυμνὰ χέρια νὰ παλέψῃ τοὺς ἰσλαμιστὲς ποὺ μπῆκαν στὴν πὰμπ ὅπου καθόταν. Ὁ Roy μὲ τὸν ἡρωισμό του κατάφερε νὰ σώσῃ ὅλους τοὺς θαμῶνες τῆς πάμπ, ὅμως ἐδέχθη πολλὲς μαχαιριὲς καὶ παραλίγο νὰ πεθάνῃ.

Ποιὰ εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ Βρεταννικοῦ κράτους σήμερα; Θὰ περίμενε κάποιος νὰ τὸν παρασημοφορήσουν ποὺ ἔσωσε τόσο κόσμο. Ἔτσι δέν εἶναι;
Καὶ ὅμως, ἡ παραφροσύνη δὲν ἔχει ὅρια.
Ὁ Roy Larner μπῆκε στὴν λίστα τῶν πιθανῶν ἐξτρεμιστῶν καὶ ὑποχρεώνεται νὰ παρακολουθήσῃ σεμινάρια «ἀποριζοσπαστικοποιήσεως»!

Ἀπίστευτο! Ριζοσπαστικοποίησις καὶ ἐξτρεμισμὸς τὸ νὰ σώσῃς ἀνθρώπους ἀπὸ ἐπίθεση τζιχαντιστῶν!
Δὲν ὑπάρχουν πιὰ λόγια γιὰ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε!

Ἀπὸ Τρύφωνα Ὀλύμπιο:

Μουσουλμανικὴ σκιζοφρένεια στὴν Εὐρώπη.
Ἀφοῦ ἔχουν φύγη ἀπὸ καταπιεστικὸ σύστημα, θέλουν νὰ συστήσουν τὸ ἴδιο σύστημα στὴν Εὐρώπη

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χαρακτηρίζοντας ὡς «ῥατσιστικὸ παραλήρημα» τὶς …αὐτονόητες διαπιστώσεις!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά ἔσωζε τό Brexit τούς Ἄγλλους; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply