Χώσου στὸ κλουβί σου (οἰκειοθελῶς) καὶ συνθλίψου προσκυνημένε…

Ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἔλαβα ἀπὸ φίλο τῆς σελίδος μαςτὴν ἐπιστολὴ Ἀνθίμου πρὸς τὸ …«κοινό του» (ἤ, κατὰ τὰ ἐκκλησιαστικά, πρὸς τὸ ποίμνιόν του), ὅπου, κατὰ πῶς διαβάσατε ἀρκετοί, ὡμόατα παραδέχεται πὼς ἡ ἐντολὴ τῆς ἱερᾶς συνόδου, πρὸς τοὺς ἱερεῖς, λίγο ἔως πολὺ εἶναι τὸ νὰ «πείσουν» τὸ ποίμνιον (μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ …λιγόερο καλό!!!) νὰ συμπιεσθῇ πολὺ περισσότερο, πρὸ κειμένου νὰ ὑποχρεωθῇ σὲ πλήρη ἀφανισμὸ καὶ ἀνυπαρξία…

Προσωπικῶς ἡ ἄποψίς μου γιὰ τὴν (κάθε μορφὴ) ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία (κάθε δόγματος καὶ κάθε -ἂς ποῦμε- θρησκείας), δὲν εἶναι καὶ ἡ βελτίστη, ἀλλά, ὡς γνωστόν, οἱ προσωπικὲς ἀπόψεις τοῦ κάθε ἑνὸς μας εἶναι καὶ ἀπολύτως ἀτομικὲς ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως ἀδιάφορες γιὰ τοὺς ὑπολοίπους. Ἐν τούτοις καλὸ θὰ ἦταν νὰ θυμηθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον ἀφήσαμε πίσω τὶς …«ἑορταστικὲς ἡμέρες», τὸ ἐξῆς:

Ἡ ἀπάτη τοῦ χριστιανισμοῦ!!!

Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς θρησκείας ἀποκαλύπτουν τὴν ἀπάτη τοῦ χριστιανισμοῦ μὲ τὸν πλέον ἐπαίσχυντο τρόπο, ἐμπρὸς στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν πιστῶν, ποὺ συμπορεύοντο μαζύ τους γιὰ 1500 χρόνια. Ἡ προδοσία τῆς ἐκκλησίας καλεῖ γιὰ τὸν καθολικὸ ἀποκλεισμό τους. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἔχουν δρομολογήση τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ συνεργασθοῦν ὥστε νὰ μετατραποῦν οἱ ἐκκλησίες σὲ τζαμιά.

Ἐπὶ χρόνια σᾶς ἔκλεβαν τὸ λάδι καὶ τὰ λεφτὰ στὸ παγκάρι καὶ τώρα χαρίζουν τὶς δωρεὲς τῶν περιουσιῶν σας στοὺς ἰσλαμιστὲς λαθρομετανάστες.
Θὰ πᾶτε νὰ ἀνάψετε κεράκι καὶ θὰ δώσετε λεφτὰ ὑπὲρ τῶν «φτωχῶν» χρονιάρες ἡμέρες ποὺ ἔρχονται;
Ἤ θὰ τὸ σκεφθεῖτε καλλίτερα;

Χριστιανῶν ἐξαπάτησις

Ὡς γνωστὸν λοιπὸν ἡ περίφημος (καὶ ψευδῶς ἀναφερομένη ὡς) «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», ἐκ παραλλήλου μὲ τὸ (ψευδῶς καὶ καταχρηστικῶς ἐννοούμενον ὡς) «Ἐθνικὸ Κράτος τῶν Ἑλλήνων», συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν (ψευδῶς θεωρουμένων ὡς) «Ἐθνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Ἐλλάδος», μετέχουν, ὑποστηρίζουν καὶ ὑπερασπίζονται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ τὰ μέσα, τὸ σχέδιον ἐποικισμοῦ τῆς χώρας μας (τοῦ ζωτικοῦ μας χώρου δῆλα δή), τῆς ἀντικαταστάσεώς μας ἀπὸ ὅ,τι δήποτε καὶ ὁποιονδήποτε (μὲ ἀσαφῆ κριτήρια γιὰ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους), μὲ σκοπὸ νὰ ἐξυπηρετηθῇ ἀπολύτως καὶ νὰ ἰσχύσῆ καθολικῶς ἡ Πανευρώπη τοῦ Heinrich von Coudenhove-Kalergi…

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi 

Ἐπ’ αὐτοῦ, πατῶντας σὲ μακροχρόνιο ἔρευνα καὶ  σὲ ἀδιάψευστα στοιχεία, ὁ κος Ἠλιόπουλος ἔχει γράψη ἕνα ἐξαιρετικὸ βιβλίο, ὅπου παρουσιάζονται οἱ ἀπαρχὲς τῶν κινήσεων καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους, ποὺ ἀφοροῦσαν στὸ πῶς θὰ ἀντικατασταθῆ ὁ γηγενὴς πληθυσμός.
Ἡ ἐφαρμογὴ λοιπὸν τοῦ ἐν λόγῳ σχεδιασμοῦ ὑλοποιεῖται καὶ κάθε λογῆς ἐκκλησιαστικὸς παράγων σπεύδει νὰ …«προσκυνήσῃ», πρὸ κειμένου (φαντάζομαι) νὰ λάβῃ ὡς ἀντίκρυσμα τὴν παραμονή του σὲ κάποιαν θέσιν ἐξουσίας.

Μπορεῖτε νὰ λάβετε μίαν ἰδέα γιὰ τὴν σχετικὴ ἔρευνα ἐδῶ:

Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ «Ἡ μεγάλη Ἀντικατάστασις»

Ὁ σεβασμιότατος λοιπὸν (κατὰ τὰ γνωστὰ τυπικὰ τῆς «ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος») μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, κος Ἄνθιμος, ἐν μέσῳ χριστιανικῶν ἑορτῶν, ὡς «ποιμενάρχης» χριστιανῶν, ἔκανε ἕνα ἐνδιαφέρον κήρυγμα ὑποταγῆς, προσκυνήματος, ὑποχωρήσεως, παραιτήσεως, συμβιβασμοῦ καὶ πλήρους αὐτό-ἀπαξιώσεως, πρὸς τὸ χριστιανικό του ποίμνιον  πρὸ κειμένου, φαντάζομαι, νὰ διατηρήσῃ τὴν θέσιν ἐξουσίας του. (ἡ πληροφορία ἐλήφθη ἀπὸ ἐδῶ)

Τί ἀντιλαμβανόμεθα ἐκ τῶν παραπάνω διδαχῶν;
Ἁπλούστατα ἕνα καὶ μόνον: ὁ ἐν λόγῳ μητροπολίτης μᾶς ζητᾶ, ἀνοικτὰ καὶ εὐθαρσῶς, νὰ χωθοῦμε βαθύτερα στὰ κλουβιά μας, νὰ σκύψουμε τόσο ὅσο νὰ τὰ ἐξαφανίσουμε, τὰ κεφάλια μας καὶ τὰ μυαλά μας καὶ νὰ συνθλιβοῦμε πλήρως, ἀλλὰ μὲ δική μας …πρωτοβουλία. Ἡ δική του θέσις παραμένει …συμβουλευτική, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς ἡ «ἐλευθέρα βούλησις» καὶ ἀφ΄ ἐτέρου ἡ (φαινομικὴ) ἰσχὺς τοῦ καθεστῶτος ποὺ ἐκπροσωπεῖ, δὲν ἀφήνουν πολλὰ περιθώρια γιὰ δεύτερες σκέψεις (πολλῶ δὲ μᾶλλον, γιὰ ἀντιδράσεις…!!!)

Κάτι πολὺ σημαντικό, ποὺ περνᾶ …ὑπογείως μέσα ἀπὸ τὸ παραπάνω κήρυγμα, εἶναι ἡ καλλιέργεια καὶ συντήρησις τῆς ἐνοχῆς. Οὐδὲ μία ἀναφορὰ στὸν ἐκκλησιαστικὸ ῥόλο, ποὺ ἔως σήμερα, ἐν τῷ συνόλῳ του, ἀποκοιμίζει καὶ παραπλανᾶ καὶ καθυστερεῖ τὸ «ποίμνιο τῶν πιστῶν». Τὸ «ποίμνιον τῶν πιστῶν» εὐθύνεται γιὰ τὰ πάντα, μὰ πέρα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα γιὰ τὴν τιμωρία ποὺ θὰ ἔλθη, ἐὰν δὲν συνετισθῇ.

Ὁ ῥόλος τοῦ (κάθε λογῆς) «προβατάρη», ποὺ ἀποφασίζει, ἀνακοινώνει κι ἐπιβάλλει, δὲν ἀναγνωρίζεται μέσα ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ κήρυγμα. Οἱ πιστοὶ εὐθύνονται γιὰ τὰ πάντα, θὰ τιμωρηθοῦν γιὰ κάθε λογῆς ἔγκλημα, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ σχεδιάζονται ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς προβατάρηδες. Πρῶτα δῆλα δά, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ καὶ μεθοδικά, μᾶς ἐπιβάλλουν τὰ ὅσα θέλουν καὶ μετὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο διότι τὰ …ἀποδεχθήκαμε!!!
Παράνοια; Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα… Παναρχαία τακτικὴ προπαγάνδας ποὺ μεταφέρει τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐγκλημάτων στὰ θύματα, ἀκόμη κι ἐὰν ἐμφανῶς οἱ ἀποφάσεις καί, φυσικά, οἱ εὐθύνες, τῶν ἐγκλημάτων βαραίνουν σαφῶς τοὺς θῦτες.

Θὰ μοῦ πεῖτε βεβαίως πὼς δίχως «ψυχολογία θύματος» εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπικρατήσουν οἱ («ψυχολογίᾳ) θῦτες».
Ὀρθότατα, θὰ σᾶς ἀπαντήσω. Ὅμως πόση, ποία καί τίνος βαθμοῦ εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν ἐν λόγῳ προβατάρηδων, πρό κειμένου τά θύματά τους (ἐμεῖς) νά παραμένουμε διαρκῶς θύματα; Πόσους αἰῶνες μᾶς ἀποκοιμίζουν καί μᾶς διατηροῦν ἐν καταστολῇ, πρό κειμένου, συμμαχῶντας ἐνίοτε ἀκόμη καὶ μὲ τὸν …διάβολο, νά ἐπιτυγχάνουν τόν ἔλεγχο ἐπάνω μας; Καί πόσοι θά μποροῦσαν νά ἀνθέξουν στήν πραγματικότητα τίς πιέσεις τῶν συστρατευμένων προβατάρηδων, πρό κειμένου νά παύσουν νά ἀντιδροῦν; Ἐλάχιστοι; Οὐδείς; Λογικότατον… Ὁ Κολοκοτρώνης, γιὰ παράδειγμα, δύο φορὲς ἐφυλακίσθη, μία φορὰ κατεδικάσθη εἰς θάνατον καὶ ἀπεβίωσε …ἀφῴρισμένος, διότι ἐτόλμησε νὰ σηκώσῃ κεφάλι στοὺς τουρκοπροσκυνημένους ἀντιστοίχους προβατάρηδες. Πόσες φορές θά μᾶς τό ὁμολογήσουν δημοσίως γιά νά ἀποφασίσουμε πώς ὁ πραγματικός μας ἐχθρός δέν εἶναι ἐκεῖ πού κυττᾶμε;


Ὁ φόβος φίλοι φυλᾶ τὰ …ἕρημα. Καὶ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ …ἕρημα εἴμαστε ἐμεῖς, μὲ τὸν φόβο μᾶς κρατοῦν μαντρωμένους. Ἔτσι λοιπὸν καὶ τὸ 1821 μὲ τὸν φόβο προσεπάθησαν κάποιοι νὰ ματαιώσουν τοὺς ἀγῶνες τῆς Ἐπαναστάσεως. Ὄχι τόσο μὲ τὸν φόβο τῶν ὀθωμανῶν, ὅσο μὲ τὸν φόβο τοῦ …θεοῦ, ποὺ λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας μᾶς τιμωροῦσε καὶ πρὸς τοῦτον ἔπρεπε νὰ παραμένουμε διαρκῶς ὑποτελεῖς σὲ ἕναν μογγόλο. Τόσο ἁπλᾶ…

Ἐν κατακλείδι… Μιλῶντας ἐκ τοῦ …ἀσφαλοῦς ὁ κος Ἄνθιμος, μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο, παπαγαλίζοντας αὐτὰ ποὺ ἔχουν συμφωνηθῆ στὸ μαγαζάκι τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου ἐτέθη τοπικὸς ἀντιπρόσωπος. Τόσο ἁπλᾶ…
(Καί, παραπακαλῶ πολύ, ἂς μὴ σπεύσουν διάφοροι νὰ ὑπερασπισθοῦν τοὺς διαφόρους ἱεράρχες ποὺ ἀκόμη, πρὸς τιμήν τους, ἀντιδροῦν σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν σχεδιασμό. Ἀφ’ ἑνὸς ἡ γενικὴ γραμμὴ τῆς -φερομένης ὡς- «ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» εἶναι ἀπροκαλύπτως γενοκτονικὴ εἰς βάρος μας καί, ἀφ΄ ἑτέρου, πάντα ὁ γενικὸς κανὼν εἶχε τὶς ἐξαιρέσεις τους.)

Βέβαια ὁ κάθε ἄνθιμος τοῦ κόσμου μας, αἰῶνες τώρα, διαλέγει -κατὰ τὴν κρίσιν του- πλευρά, πρὸ κειμένου, κατὰ τὰ δικά του κριτήρια, νὰ ἐπιτύχῃ ὄχι μόνον τὸ νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ παραμείνῃ στὴν πλευρὰ τῶν …ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου μας. Ἀμέτρητοι οἱ (κάθε λογῆς) «ἄνθιμοι» ποὺ ἐπέλεξαν τὴν …«λάθος πλευρά», ὅπως κι ἀμέτρητοι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπέλεξαν τὴν «σωστὴ πλευρά».
Σήμερα ὅμως τὸ θέμα δὲν εἶναι τὸ ποιὰ εἶναι ἡ σωστὴ πλευρά, ἀλλὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς ῥόλος (καὶ) τοῦ ἀνθίμου, μὰ καὶ συσσώμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως στὴν χώρα, ποὺ ἐπισήμως πλέον στρέφεται κατὰ τῶν ἰθαγενῶν καὶ προωθεῖ ὅσα ἐπιβάλλονται ἀπὸ τήν, ἐκ τῶν τοκογλύφων ἐλεγχομένη, μπατρίδα «μας» τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη…

Ἐγὼ λοιπὸν δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιχειρήσω, εἰδικῶς σήμερα, νὰ σᾶς ἐκθέσω τὸ ποιὰ εἶναι ἡ «σωστὴ πλευρά», εἰδικῶς γιὰ τὶς σημερινὲς ἐποχές, ἀλλὰ τὸ ποιοὶ συμμαχοῦν γιὰ νὰ μᾶς διατηρήσουν παγιδευμένους ἀσφυκτικῶς σὲ ἕνα κελλὶ τέτοιο, ἀπὸ ὅπου, θεωρητικῶς, οὐδέποτε θὰ μπορούσαμε νὰ διαφύγουμε. Ἕνα «χώσου στὸ κλουβί σου, παραιτήσου (ἀπὸ κάθε ἐλευθερία σου) καὶ συνθλίψου κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ὅσων θὰ σοῦ φορτωθοῦν» εἶναι τὸ γενικὸ πρόσταγμα ὅλων αὐτῶν. Ἀπὸ Μ.Κ.Ο. καὶ παρατρεχαμένους ποὺ ἐξ αὐτῶν σιτίζονται, ἔως τὰ κουδουνισμένα ποὺ ἀποτελοῦν τὸ «πολιτικὸ προσωπικὸ» τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ συσσώμου τῆς μεγάλης μπατρίδος «μας» τῆς Εὐρώπης».
Τί λέτε λοιπόν; Μποροῦμε νά συμπεράνουμε κάτι ἄλλο; Ἤ ὄχι;

Καί τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς; Μία νέα χρονιὰ μᾶς ἦλθε μὲ ὄχι καὶ τόσο καλὲς προδιαγραφὲς ἐπιβιώσεως, γιὰ ἐμᾶς, τοὺς ἰθαγενεῖς. Ὁ ἀφανισμός μας εἶναι προ-ἀποφασισμένος, θεωρητικῶς καὶ ἕνας-ἕνας, ἅπαντες οἱ (φερόμενοι ὡς) προβατάρηδές μας (ἤ, ἐπὶ τῆς οὐσίας, δεσμοφύλακές μας) σπεύδουν νὰ μᾶς στριμώξουν τόσο, ὅσο νὰ παύσουμε ἀκόμη καὶ νὰ …ὀνειρευόμεθα κάποιες μορφὲς ἀντιστάσεως.
Δὲν εἶναι κακό, ἐν τῷ συνόλῳ του, διότι τὸ «τοπίον ξεκαθαρίζει». Κακὸ εἶναι νὰ ἀποδεκτοῦμε ἀμαχητὶ τὶς τακτικές τους.
Ὅμως γιὰ αὐτὰ εἶναι καλλίτερα νὰ μιλήσουμε μίαν ἄλλην φορὰ καί, γιὰ τὴν ὥρα, νὰ ἐπικεντρωθοῦμε κυρίως στὸ τί ἀκριβῶς ἡ Φύσις μᾶς ὑποδεικνύει. Ἐκεῖ ἐνυπάρχουν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀναγκαίες, γιὰ ὅλους μας, ἀπαντήσεις, καὶ οἱ …«προφητείες» γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐξελίξεις. 

Φιλονόη

Σημείωσις

Ξέρετε τί μοῦ ὑπενθύμισε ἡ παραπάνω «διδαχή»;  Κάποια ἄλλα «καλόπαιδα», προκατόχους τοῦ ἐν λόγῳ τοπικοῦ ἀντιπροσώπου, ποὺ ἐπὶ τουρκοκρατίας, ἀπὸ Πρέβεζα καὶ Πάργα, συνιστοῦσαν (καί, ἐνίοτε, συνωμοτοῦσαν) πρὸ κειμένου νὰ προσκυνήσουν ἅπαντες, μὰ κυρίως οἱ Σουλιῶτες, στὸν περίφημο μισάνθρωπο καὶ κτηνώδη Ἀλῆ πασσᾶ τῶν Ἰωαννίνων. 
Ἄλλες ἐποχές, θὰ μοῦ πεῖτε, ἄλλα ἤθη… Σωστά… Μὰ ἀκριβῶς οἱ ἴδιες τακτικές, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, θὰ σᾶς ἀπαντοῦσα…

4 thoughts on “Χώσου στὸ κλουβί σου (οἰκειοθελῶς) καὶ συνθλίψου προσκυνημένε…

 1. Έτσι είναι Φιλονόη μου..

  μετά κι απ’όλα αυτα.. έχει πλέον προστεθεί στην εκκαθαριστική ατζέντα των Ελλήνων, και το τραγο-ξεπάστρεμα.

  Καλή Χρονιά,
  Καλή Λευτεριά!

 2. Φιλτάτη Φιλονόη,

  όπως σημείωνα και στο πόνημά μου, που είχες, και πάλιν, την ευγενή καλωσύνη να αναφέρεις, ο εξακολουθητικός (από τριών δεκαετιών περίπου) και αδιαλείπτως συνεχιζόμενος ε π ο ι κ ι σ μ ό ς του Ελληνικού Μητροπολιτικού Γεωϊστορικού Χώρου με τόσα (τέσσερα έως έξι) ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α αλλοφύλων (και, εν πολλοίς, αλλοπίστων) εισβολέων και εποίκων δ ε ν θα είχε ποτέ καταστεί δυνατός άνευ όχι απλώς της ανοχής αλλά της εγκληματικής σ υ ν ε ν ο χ ή ς του κρατούντος ο λ ι γ α ρ χ ι κ ο ύ κοινοβουλευτικού καθεστώτος και, συνεπώς, άνευ της ενεργού συμπράξεως όλων των κρατικών, ημι-κρατικών και παρακρατικών θεσμών και μηχανισμών του Καθεστώτος: από τους εκάστοτε εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας (στο κ ε ν τ ρ ι κ ό και στο α υ τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό επίπεδο) καθώς και της νομοθετικής και δ ι κ α σ τ ι κ ή ς εξουσίας, μέχρι τις (ούτω καλούμενες) Ένοπλες Δυνάμεις και τα (ούτω καλούμενα) Σώματα Ασφαλείας, και από τα Μέσα Μαζικής Ε ξ α χ ρ ε ι ώ σ ε ω ς και τους εν γένει Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του Κράτους (Ιστορικά και Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίων και Ινστιτούτα, Κέντρα Κοινωνικών Ερευνών και λοιπές συναφείς δεξαμενές σκέψεως του Καθεστώτος) μέχρι το εκτεταμένον π α ρ α κ ρ ά τ ο ς των ούτω καλουμένων Μ.Κ.Ο. καθώς και του εγκληματικού, τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ βραχίονος των συμμοριών τύπου ANTIFA/ΚΕΕΡΦΑ και Σία.

  Και φευ, “φυσικά” (!) κατείχε και κατέχει εξέχουσα θέσι εν μέσω πάντων τούτων η Ε κ κ λ η σ ί α (τόσον η ούτω καλουμένη Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος όσον και το – με επηρμένη αυταρέσκεια αυτοαποκαλούμενον “οικουμενικόν” – Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως).

  Η οποία Εκκλησία, όπως όλοι ενθυμούμεθα (και) από την περίοδο του πλέον προσφάτου κ ύ μ α τ ο ς ε ι σ β ο λ ή ς (από του έτους 2015 και εντεύθεν), διευκόλυνε τα μέγιστα τις επιδιώξεις του Καθεστώτος καθ’ ο μέτρον, διά των φληναφημάτων της περί αγάπης και αλληλεγγύης και του εν γένει κιβδήλου ανθρωπισμού της, διεδραμάτισε κ ρ ί σ ι μ ο ν και ιδιαζόντως δ ό λ ι ο ν ρόλον ιδίως όσον αφορά την άμβλυνσι, ε ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ ι και προληπτική καταστολή των (όποιων ευλόγως αναμενομένων) αντιδράσεων εκ μέρους των υγιώς σκεπτόμενων Ελλήνων κατά της εισβολής και του εποικισμού της Πατρίδος των.

  Ειδικώτερα τώρα, ως προς τον Θεσσαλονίκης Ά ν θ ι μ ο ν, εις τον οποίον ανεφέρθης, ουδεμίαν έκπληξιν μου προκαλεί το κήρυγμα του περί ου ο λόγος υποκειμένου (προς όσους η λ ι θ ί ο υ ς εξακολουθούν να τον ακούν) υπέρ αποδοχής της εισβολής και του εποικισμού της Πατρίδος, καθώς παλαιόθεν έχω σχηματίσει την αντίληψι ότι πρόκειται περί Φ α ρ ι σ α ί ο υ υποκριτού και θλιβερού (έως φαιδρού) π ο λ ι τ ι κ ά ν τ η.

  Άλλως τε, ως ασφαλώς ενθυμείσαι, εξ αιτίας του Ανθίμου “λουστήκαμε” τον λεγόμενον …”Μ ο υ γ γ ό” ως αρχιεπίσκοπον (με μικρόν, παρακαλώ!) Αθηνών και “πάσης (λέμε τώρα!) Ελλάδος”! Εξ όσων ενθυμούμαι, αυτός ήτο που ενήργησε κατά τρόπον ώστε να γείρει η πλάστιγγα υπέρ Ιερωνύμου, κατά την διαδικασία διαδοχής του (εξοντωθέντος) μακαριστού Χριστοδούλου.

  Και ούτω πως, “χάρις” στον Άνθιμον, μας προέκυψε, σε ρόλον Αρχιεπισκόπου – κατά την κρισιμώτερη περίοδο της Ελληνικής Ιστορίας, ο λ ί γ ε ς μόνον δεκαετίες πριν από τον (αφεύκτως επερχόμενον!) β ι ο λ ο γ ι κ ό ν θ ά ν α τ ο ν του Ελληνικού Έθνους – ο …”μουγγός” (και πειθήνιος, ως εδείχθη) αποδέκτης των κελευσμάτων της Υπερεθνικής Ελίτ (αντί του Σπάρτης Ε υ σ τ α θ ί ο υ)…

  Και πάλι, καλή χρονιά!

 3. Φιλτάτη Φιλονόη,

  εκ παραδρομής θεώρησα ότι το σχόλιόν σου ανεφέρετο εις τον Θεσσαλονίκης Άνθιμον, ενώ το ακριβές είναι ότι ανεφέρετο εις τον Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμον.

  Όπως και να είναι, παραμένουν απολύτως βάσιμες και διατηρούν την σημασία τους οι παρατηρήσεις μου περί του (κρισίμου και δολίου) ρόλου της Εκκλησίας στην υπόθεσι της εισβολής και του εποικισμού της Πατρίδος μας.

  Το αυτό ισχύει και για όσα σημείωσα εν σχέσει προς τον ρόλον του Ανθίμου Θεσσαλονίκης.

  Περί του Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, τώρα, πληροφορούμαι ότι αυτός ήτο “πνευματικόν τέκνον” και διάδοχος του ετέρου Ανθίμου (όταν ο τελευταίος μετέβη από Αλεξανδρουπόλεως προς Θεσσαλονίκην). Οπότε “έδεσε το γλυκό”.

  Καλή δύναμι – και μη χειρότερα…

  • Τὸ χείριστον ὅλων εἶναι πὼς ὅλοι αὐτοί, πέραν τοῦ ἐμφανῶς ἀνθελληνικοῦ καὶ μισανθρώπου τους ῥόλου, ποὺ ἀνοικτὰ πλέον ὁμολογοῦν, ἐξακολουθοῦν -δυστυχῶς μας- νὰ ἐλέγχουν πνευματικῶς, λόγῳ τῆς θέσεώς τους, μεγάλες μάζες συμπολιτῶν μας, ἔμμεσα ἢ ἄμεσα. Τὸ νὰ εἶναι δῆλα δὴ ἀνθέλληνες καὶ μισάνθρωποι εἶναι δικαίωμά τους. Τὸ νὰ ἔχουν ὅμως καὶ ποίμνια, ὅπως ὀρθῶς ἀναφέρεις σὲ προηγούμενό σου σχολιασμό, εἶναι γιὰ ἐμέναν ἡ πλευρὰ τῆς δικῆς μας εὐθύνης, ποὺ κατήντησε συνυπευθυνότης.

Leave a Reply