Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Ἡ γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης

Τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

Πρόλογος 

Ἡ ἀνθρωπότης διέρχεται τὴν δυσκολοτέρα καμπὴ στὴν ἱστορία της. Οἱ σταθερὲς ἀξίες ἐπάνω στὶς ὁποῖες ἐστηρίχθησαν οἱ κοινωνίες ἀλλάζουν καὶ ἐπιφέρουν ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον. Ἔννοιες ὅπως Πατρίς, Ἔθνος, Ἠθική, Ἀρετή, Ἐλπίς, Δικαιοσύνη, Ἀξιοκρατία, Προσωπικότης, ἀρχίζουν καὶ σβύνουν καὶ τὴν θέση τους παίρνουν ἡ φτώχεια, ἡ ἀπάτη, ἡ βία. Ὅλοι διερωτῶνται γιὰ πῶς ἐφθάσαμε μέχρι ἐδῶ καὶ ποιοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀρνητικὴ τροπὴ τῆς ἀνθρωπότητος

Τὸ 1894 ἐγεννήθη στὸ Τόκυο ὁ Richard Nikolaus Eijiro, Count of Coudenhove-Kalergi, ὁ ὁποῖος ἔμελλε νὰ εἶναι ὁ ἐμπνευστὴς τῆς Ἐυρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὸ 1922 ἴδρυσε τὸ Πανευρωπαϊκὸ κίνημα τὸ ὁποῖο οὐσιαστικῶς ἦταν ἡ ἀπαρχὴ μίας Νέας Παγκοσμίου Τάξεως.
Ἂν καὶ ὁ σχεδιασμὸς τοῦ κινήματος εἶναι παράλογα τρομακτικός, ἐν τούτοις ὑπεστηρίχθηκε ἀπὸ μεγάλες προσωπικότητες καὶ ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ μασονεία.

Ὁ σχεδιασμὸς ὁ ὁποῖος περιγράφεται στὰ βιβλία του θέλει τὴν Εὐρώπη νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ μία ἄρχουσα τάξη (elite), ποὺ θὰ ἄρχῃ σὲ μία φυλὴ ὑπανθρώπων, οἱ ὁποῖοι θὰ προέρχονται ἀπὸ ἐπιμειξία, ἀφοῦ θὰ ἔχουν μετατραπῇ οἱ λαοί της σὲ ἕνα σύνολο χωρὶς ἐθνική καὶ πολιτισμικὴ συνοχή, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπωλείας τοῦ χώρου καὶ τῆς ἱστορικῆς ἀναμνήσεώς των. Αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν ἐξάλειψη τῶν ἐθνῶν μέσῳ κινημάτων καὶ μεταναστεύσεως, ὅπου θὰ ἔχῃ σὰν ἐπακόλουθο τὴν ἀντικατάσταση τῆς διαφορετικότητος τῶν λαῶν μέ μία βιαία μιγαδοποίηση.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἔχει υἱοθετήση ὅλες τὶς ἰδέες τοῦ Coudenhove-Kalergi τὶς ὁποῖες καὶ ἐφαρμόζει σὰν βάση ὅλων τῶν κοινοτικῶν πολιτικῶν ὁδηγιῶν ποὺ στοχεύουν στὴν ἔνταξη καὶ προστασία τῶν μειονοτήτων. Βάσει λοιπὸν αὐτῶν διατείνονται, ὁτι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης εἶναι γηρασμένοι καὶ ἔχουν ἀνάγκην ἀνανεώσεως, ὁπότε προσπαθοῦν νὰ περάσουν τὴν μετανάστευση ὥς ἀναπόφευκτο, αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι σωστό, διότι ὁ σχεδιασμὸς περιέχει μία ὀργανωμένη γενοκτονία.

Ἡ γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης  

Ἡ μαζικὴ μετανάστευσις εἶναι ἕνα φαινόμενο τοῦ ὁποίου τὰ αἴτια ἐξακολουθοῦν νὰ κρύβονται ἔξυπνα ἀπὸ τὸ σύστημα καὶ ἡ πολυπολιτισμικὴ προπαγάνδα προσπαθεῖ ψευδῶς νὰ τὴν παρουσιάσῃ ὥς ἀναπόφευκτο. Ὅμως δὲν εἶναι ἕνα αὐθόρμητο φαινόμενο. Αὐτὸ ποὺ θέλουν νὰ ἐμφανίσουν ὥς ἕνα ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τῆς ἱστορίας, εἶναι στὴν πραγματικότητα ἕνα σχέδιο μελετημένο γύρω ἀπὸ ἕνα τραπέζι καὶ προετοιμασμένο ἐδῶ καὶ  δεκαετίες, γιὰ νὰ καταστρέψῃ ἐντελῶς τὸ πρόσωπο τῆς Γηραιᾶς Ἡπείρου.

Ἡ Πανευρώπη 

Λίγοι ἄνθρωποι γνωρίζουν ὁτι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ἐμπνευστὲς τῆς διαδικασίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως, ἦταν ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐσχεδίασε τὴν προγραμματισμένη γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Πρόκειται γιὰ ἕνα σκοτεινὸ πρόσωπο, τοῦ ὁποίου οὶ μᾶζες ἀγνοοῦν τὴν ὕπαρξη, ἀλλὰ οἱ ἰσχυροὶ τὸν  θεωροῦν ὥς τὸν ἰδρυτὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὸ ὄνομά του εἶναι Richard Nikolaus von Coudenhove Kalergi. Ὁ πατέρας του ἦταν ὁ  Αὐστριακός διπλωμάτης Heinrich von Coudenhove-Kalergi (μὲ κάποιες ῥίζες ἀπὸ τὴν βυζαντινή οἰκογένεια τῶν Καλλέργηδων) καὶ ἡ μητέρα του ἡ Ἰαπωνέζα Mitsuko Aoyama[1]

Ὁ Kalergi λοιπόν, ἔχοντας στενἐς ἐπαφὲς μὲ ὅλη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀριστοκρατία καὶ τοὺς Εὐρωπαίους πολιτικούς, ἐξ αἰτίας τῶν διασυνδέσεων τοῦ ἀριστοκράτου – διπλωμάτου πατρός του, κινούμενος  στὰ παρασκήνια, μακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, κατάφερε νὰ προσελκύσῃ στὰ σχέδιά του τοὺς πιὸ σημαντικoὺς ἀρχηγοὺς κρατῶν, κάνοντάς τους  ὑποστηρικτὲς και  συνεργάτες του στὸ «ἔργο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως».

Τὸ  1922 ἴδρυσε τὸ κίνημα «Πανευρώπη» στὴν Βιέννη, ποὺ ἐστόχευε στὴν δημιουργία μιᾶς Νέας Παγκοσμίου Τάξεως, βασιζομένης σὲ μίαν ὁμοσπονδία τῶν ἐθνῶν, ὑπό τὴν ἡγεσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ ἀποτελοῦσε τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τἠν δημιουργία μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως. Μεταξὺ τῶν πρώτων ὁπαδῶν του, συγκαταλέγονται οἱ Τσέχοι πολιτικοὶ Tomáš Masaryk καὶ Edvard Beneš καθὼς καὶ ὁ τραπεζίτης Max Warburg, ὁ ὁποῖος διέθεσε τὰ πρῶτα 60.000 μάρκα. Ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος Ignaz Seipel καὶ ὁ ἑπόμενος πρόεδρος τῆς Αὐστρίας Karl Renner ἀνέλαβαν στὴν συνέχεια ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν καθοδήγηση τοῦ κινήματος τῆς «Πανευρώπης».

Ἀργότερα θὰ προσφέρουν τὴν βοήθειά τους Γάλλοι πολιτικοί, ὅπως ὁ Léon Bloum, ὁ Aristide Briand, ὁ Ιταλός πολιτικὸς  Alcide De Gasperi καὶ ἄλλοι. 

Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη, τὸ σχέδιο τίθεται ὑπὸ νάρκωσιν, καὶ ἡ «Πανευρωπαϊκή» κίνησις ἀναγκάζεται νὰ διαλυθῇ, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ὁ Kalergi, χάριν μίας  ξεφρένου καὶ ἀκουράστου δραστηριότητος, καθὼς καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Winston Churchill, τῆς ἰουδαϊκής μασονικῆς στοᾶς B’nai B’rith καὶ σημαντικῶν  ἐφημερίδων, ὅπως οἱ New York Times,  καταφέρνει τὸ σχέδιό του νὰ γίνῃ ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Στὴν συνέχεια ἡ CIA ἀναλαμβάνει τὴν ἀποπεράτωση τοῦ σχεδίου τῆς “Hνωμένης Εὐρώπης. 

Ἡ πεμπτουσία του σχεδίου Kalergi

Στὸ βιβλίο του «Praktischer Idealismus», ὁ Kalergi δηλώνει ὁτι οἱ κάτοικοι τῶν μελλοντικῶν «Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης» δὲν θὰ εἶναι οἱ παλαιοὶ λαοὶ τῆς Γηραιᾶς Ἡπείρου, ἀλλὰ ἕνα εἶδος ὑπανθρώπων, ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ ἐπιμειξία. Δηλώνει ξεκάθαρα, ὅτι θὰ πρέπῃ οἱ λαοὶ τῆς  Εὐρώπης νὰ διασταυρωθοῦν μὲ ἀσιατικὲς καὶ ἔγχρωμες φυλές, ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργηθῇ ἕνα πολυεθνικὸ κοπάδι χωρὶς ποιότητα καὶ εὔκολα ἐλεγχόμενο ἀπό τὴν ἄρχουσα τάξη.

Ὁ Kalergi διακηρύσσει τὴν κατάργηση τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιαθέσεως [2] τῶν λαῶν καὶ, στὴν συνέχεια, τὴν ἐξάλειψη τῶν ἐθνῶν μέσῳ τῶν ἐθνοτικῶν αὐτονομιστικῶν κινημάτων ἢ τὴν μαζικὴ μετανάστευση. Πρὸ κειμένου ἡ Εὐρώπη νὰ εἶναι ἐλεγχόμενη ἀπὸ μία ἐλίτ, θέλει νὰ μετατρέψῃ τοὺς ὁμοιογενεῖς λαοὺς σὲ  μία μεικτὴ φυλὴ μαύρων, λευκῶν καὶ ἀσιατῶν.

Τὰ παιδιὰ τοῦ Kalergi

Ποία ὅμως εἶναι αὐτή ἡ ἐλίτ; Ὁ Kalergi εἶναι ἰδιαίτερα διαφωτιστικὸς ἐπ’ αὐτοῦ: «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέλλοντος θὰ εἶναι μεικτῆς φυλετικῆς καταγωγῆς. Οἱ φυλὲς καὶ οἱ τάξεις τοῦ σήμερα θὰ ἐξαφανισθοῦν σταδιακὰ λόγῳ τῆς ἐξαλείψως τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου καὶ τῆς προκαταλήψεως.

Ἡ εὐρωασιατικὴ-νεγροϊδὴς φυλὴ τοῦ μέλλοντος, ὁμοία στὴν ἐμφάνισή της μὲ τοὺς ἀρχαίους Αἰγυπτίους, θὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν διαφορετικότητα τῶν λαῶν καὶ τὴν διαφορετικότητα τῶν ἀτόμων. Ὰντὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰουδαϊσμοῦ, ἡ Εὐρώπη, ἐνάντια στὴν θέλησή της, ἐξευγένισε καὶ ἐμόρφωσε αὐτόν τὸν λαό, ὁδηγῶντας τον στὸ μελλοντικό του στάτους Ὡς ἡγετικό ἔθνος διὰ μέσου αὐτῆς τῆς τεχνητῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας. Δὲν προξενεῖ κατάπληξη ὁτι αὐτὸς ὁ λαὸς ποὺ ἐδραπέτευσε ἀπὸ τὸ γκέττο-φυλακή, ἐξελίχθη σἐ μία πνευματικὴ ἀριστοκρατία τῆς Ευρώπης. Συνεπῶς ἡ εὐσπλαχνικὴ πρόνοια ἔδωσε στὴν Εὐρώπη μία νέα φυλὴ ἀριστοκρατίας μὲ τὴν χάρη τοῦ πνεύματος. Αὐτό συνέβη τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ εὐρωπαϊκὴ φεουδαλικὴ ἀριστοκρατία κατέπεσε, λόγῳ τῆς χειραφετήσεως τῶν Ἰουδαίων [ἐννοεῖται μὲ τὶς διαταγὲς καὶ τὰ μέτρα ποὺ πῆρε ἡ γαλλικὴ ἐπανάστασις]».

Ἂν καὶ οὐδὲν σχολικὸ  βιβλίο μιλᾶ γιὰ τὸν Kalergi, οἱ ἰδέες του εἶναι οἱ κατευθυντήριες ἀρχὲς τῆς σημερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἡ πεποίθησις ὁτι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης θὰ πρέπῃ νἀ ἀναμειχθοῦν μὲ Ἀφρικανοὺς καὶ Ἀσιᾶτες, γιὰ νὰ καταστραφῇ ἡ ταὐτότης καὶ νὰ δημιουργηθῇ μία ἑνιαῖα φυλὴ μιγάδων, εἶναι ἡ βάσις ὅλων τῶν κοινοτικῶν πολιτικῶν ποὺ στοχεύουν στὴν ἔνταξη καὶ τὴν προστασία τῶν μειονοτήτων. Αὐτό δὲν γίνεται  γιὰ  ἀνθρωπιστικούς λόγους, ἀλλά ἐξ αἰτίας ὁδηγιῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθῆ μὲ ἀδίστακτο ἀποφασιστικότητα, γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ μεγαλυτέρα γενοκτονία στὴν ἱστορία.

Πρὸς τιμήν του δὲ ἱδρύθη τὸ εὐρωπαϊκὸ βραβεῖο Coudenhove- Kalergi, μὲ τὸ ὁποῖο βραβεύονται κάθε δύο χρόνια, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποίοι ἔχουν διαπρέψη στὴν προώθηση τοῦ ἐγκληματικοῦ  σχεδίου του.

Μεταξύ αὐτῶν ποὺ ἐβραβεύθησαν εἶναι ἡ Angela Merkel καὶ ὁ Herman Van Rompuy.

 

Ἡ προτροπὴ σὲ γενοκτονία, ἀποτελεῖ ἐπίσης τὴν βάση τῶν συνεχῶν ἐκκλήσεων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιὰ νὰ γίνουν δεκτὰ ἑκατομμύρια  μεταναστῶν, ἔτσι ὥστε νὰ  ἀντισταθμισθῇ τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ γεννήσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Σύμφωνα μὲ μία ἔκθεση ποὺ ἐδημοσιεύθη στὶς ἀρχὲς τῆς νέας χιλιετίας, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2000, στὴν ἀναφορὰ «Population division» τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στὴν Νέα Ὑόρκη, μὲ τίτλο «Μετανάστευσις-ἀντικατάστασις: Μία λύσις γιὰ τὴν μείωση καὶ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ», ἡ Εὐρώπη θὰ ἔχῃ ἀνάγκη ἔως τὸ 2025  ἀπὸ 159.000.000 μετανάστες.».
Ἀναρωτιέται ὁ ὁποιοσδήποτε, στοιειωδῶς σκεπτόμενος, γιὰ τὸ πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ γίνουν τόσο ἀκριβεῖς ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν μετανάστευση,  ἐὰν δὲν ἦταν ἕνα πρό-μελετημένο σχέδιο.

Εἶναι βέβαιο ὁτι τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ γεννήσεων θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ ἀντιστραφῇ μέσῳ τῶν καταλλήλων μέτρων γιὰ τὴν στήριξη τῶν οἰκογενειῶν. Εἶναι ἐξ ἴσου σαφές, ὁτι δὲν εἶναι μὲ τὴν συμβολὴ ξένων γονιδίων ποὺ θὰ προστατευθῇ ἡ γεννετικὴ κληρονομιὰ τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ὁτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐξαφάνισίς της.

Ὁ μοναδικὸς σκοπὸς αὺτῶν τῶν μέτρων εἶναι νὰ στρεβλώσῃ ἐντελῶς ἕναν λαό, νὰ τὸν μετατρέψῃ σὲ ἕνα σύνολο ἀτόμων χωρὶς τὴν ὁποιανδήποτε ἐθνική, ἱστορικὴ καὶ πολιτισμικὴ συνοχή. Ἐν ὀλίγοις, οἱ θέσεις τοῦ σχεδίου Kalergi  ἦσαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι, ἡ βάσις τῶν ἐπισήμων πολιτικῶν τῶν κυβερνήσεων ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, μέσῳ τῆς μαζικῆς μεταναστεύσεως.

Ὁ G. Brock Chisholm, πρώην διευθυντὴς τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (OMS), ἀποδεικνύει ὁτι ἔχει μάθη καλὰ τὸ μάθημα τοῦ Kalergi ὅταν λέει:

«Αὐτό ποὺ  σὲ ὅλους τοὺς τόπους οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ κάνουν εἶναι νὰ ἐφαρμόσουν τὸν περιορισμὸ τῶν γεννήσεων καὶ νὰ τελοῦν μεικτοὺς γάμους (μεταξὺ διαφορετικῶν φυλῶν), καὶ αὐτὸ μὲ σκοπὸ νὰ δημιουργηθῇ μία ἑνιαῖα φυλὴ σὲ ἕναν κόσμο ποὺ θὰ  κατευθύνεται ἀπὸ μία κεντρικὴ ἀρχή.»

Brock Chisholm

Συμπεράσματα

Ἐὰν κυττάξουμε γύρω μας, τὸ σχέδιο τοῦ Kalergi  φαίνεται να ὑλοποιεῖται  πλήρως. Εἴμαστε ἀντιμέτωποι μὲ μία πραγματικὴ τριτοκοσμοποίηση τῆς Εὐρώπης. Ἡ μάστιξ τῆς ἐπιμειξίας παράγει κάθε χρόνο χιλιάδες νέα ἄτομα μιγάδες: «Τὰ παιδιὰ τοῦ Kalergi».

Ὑπὸ τὴν διπλὴ πίεση τῆς παραπληροφορήσεως  καὶ  τὴν ἀνθρωπιστικὴ ἀποβλάκωση ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς πληροφορήσεως, διδάσκεται στοὺς Εὐρωπαίους νἀ ἀπαρνηθοῦν τὴν καταγωγή τους, νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν ἐθνική τους ταὐτότητα.

Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὸ νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὴν ταὐτότητά μας, εἶναι μία προοδευτικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ πράξις, ὁτι ὁ «ῥατσισμὸς» εἶναι λάθος, ἀλλὰ μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ θέλουν νὰ μᾶς κάνoυν ὅλους τυφλοὺς καταναλωτές. Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἀναγκαῖο σὲ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς νὰ ἀντιδράσουμε στὰ ψέμματα τοῦ συστήματος,  νὰ ἀφυπνισθῇ τὸ πνεῦμα τῆς ἐξεγέρσεως στοὺς Εὐρωπαίους. Θὰ πρέπῃ νὰ τεθῇ ἐμπρὸς στὰ μάτια ὅλων τὸ γεγονὸς ὁτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ  Ἔνταξις, ἰσοδυναμεῖ μὲ γενοκτονία. Δὲν ἐχουμε ἄλλη ἐπιλογή, ἡ ἐναλλακτικὴ λύσις εἶναι ἡ ἐθνικὴ αὐτοκτονία.

Σημείωσις τοῦ μεταφραστοῦ: Ἐὰν καὶ τὰ αἴτια τῶν  προσωπικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Kalergi, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν ἰδιαιτέρως, ὡστόσο θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ἕνα ἐρώτημα, ποὺ σίγουρα θὰ διεμορφώθη στὸ μυαλὸ τῶν ἀναγνωστῶν: Γιατί ἕνας Εὐρωπαῖος ἀριστοκράτης μὲ Φλαμανδικές, Πολωνικές, Ἑλληνικὲς – Βυζαντινὲς ῥίζες, ἀκόμη καὶ μὲ αἷμα Σαμουράϊ στὶς φλέβες του (ὰπὸ τὴν μητέρα του), ἔγινε φορεύς τέτοιων σχεδίων καὶ ὄργανο στά χέρια σκοτεινῶν δυνάμεων; Οἱ λόγοι, κατὰ τὴν γνώμη μας, εἶναι πολλαπλοί: ἰδιοσυγκρασιακοί, ψυχολογικοί καὶ …γυναικείων ἐπιδράσεων.

Ida Rorand

Παρατηροῦμε λοιπὸν μία προσωπικότητα μὲ ἔντονα σνόμπ συμπεριφορές, ὑπεροψία, καὶ ἕναν, ἂς μοῦ ὲπιτραπῇ ὁ ὅρος, «ἐκφυλισμένο ἐλιτισμό». Ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ὁτι ἡ μητέρα του ἦταν Ἀσιάτισσα, ἴσως τοῦ ἐδημιούργησε ἐσωτερικὲς συγκρούσεις καὶ ἀπωθημένα, κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ συμβῇ σὲ ἄτομα μὲ τέτοια ἰδιοσυγκρασία. Ὅμως ὁ πιὸ ἀποφασιστικὸς παράγων πρέπει νὰ ἦταν ἡ «κατάλληλος ἔφηβος», ποὺ ὅλως τυχαίως φυσικά, εὑρέθη δίπλα του καί, ἔγινε ἡ πρώτη γυναῖκα του (σὲ ἠλικία 13 ἐτῶν): ἡ ἰουδαία Ida Roland, ποὺ ἀργότερα θὰ γίνῃ φημισμένη ἠθοποιός. Περιβάλλοντα καὶ ἐπιῤῥοές, πολὺ ἰδιαίτερες…

Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον 

πονομ το ερωπαϊκο βραβείου Coudenhove-Kalergi 2012 στν Πρόεδρο Van Rompuy:

Ο Van Rompuy κατὰ τὴν βράβευσί του

Στὶς 16 Νοεμβρίου 2012, ἀπενεμήθη στὸν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy τὸ εὐρωπαϊκὸ βραβεῖο Coudenhove-Kalergi 2012, σὲ εἰδικὸ συνέδριο στὴν Βιέννη, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 90 ἐτῶν τοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος. Τὸ βραβεῖο ἀπονέμεται ὰνὰ διετίᾳ σὲ ἡγετικὲς προσωπικότητες, γιὰ τὴν ἐξαίρετη συμβολή τους στὴν διαδικασία τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως.

Ἀποφασιστικὸς παράγων γιὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ βραβείου ἦταν ὁ ἰσοῤῥοπημένος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Πρόεδρος Van Rompuy ἤσκησε τὰ καθήκοντά του στὴν νέα θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἡ ὁποία καθιερῴθη μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λισσαβῶνος. Διεκπεραίωσε αὐτόν τὸν ἰδιαίτερα εὐαίσθητο ἡγετικὸ καὶ συντονιστικὸ ῥόλο μὲ πνεῦμα ἀποφασιστικότητος και συμφιλιώσεως, ἐνῷ ἔμφασις ἐδόθη ἐπίσης στὴν δεξιοτεχνικὴ διαιτησία του ἐπὶ εὐρωπαϊκῶν ὑποθέσεων καὶ τὴν ἀδιάπτωτος δέσμευσή του στὶς εὐρωπαϊκές ἠθικὲς ἀξίες. 

Στὸν λόγο ἀποδοχῆς του, ὁ κ. Van Rompuy περιέγραψε τὴν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης ὡς ἔργο εἰρήνης. Ἡ σημασία τῆς ἐν λόγῳ ἰδέας, ἡ ὁποία ἦταν ἐπίσης στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἔργου τοῦ Coudenhove-Kalergi, παραμένει τὸ ἴδιο ἐπίκαιρος ὕστερα ἀπὸ 90 ἔτη. 

Τὸ βραβεῖο φέρει τὸ ὄνομα  τοῦ «κόμητος Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), φιλοσόφου, διπλωμάτου, ἐκδότου καὶ ἰδρυτοῦ τοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος (1923)». Ὁ Coudenhove-Kalergi ὑπῆρξε πρωτοπόρος τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως και διέδωσε τὴν ἰδέα μίας ὁμοσπονδίας εὐρωπαϊκῶν κρατῶν στὰ ἔργα του.

Ἀπὸ τὸ 2000, μεταξὺ τῶν νικητῶν τοῦ βραβείου συγκαταλέγονται ἡ Καγκελάριος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας Angela Merkel (2010) καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Λετονίας Vaira Vike-Freiberga, (2006).

Vaira Vike-Freiberga

Τὸ σχέδιο τῶν ὁραματιστῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν διὰ τῆς μιγαδοποιήσεώς τους.

Ἀπονομὴ εὐσήμων

Πηγὴ τοῦ ἄρθρου ὁρίζεται ὁ ἱστοχῶρος: theodotus.blogspot.gr

Μὲ ἡμερομηνία ἀναρτήσεως: Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Εὐχαριστοῦμε τὸν Θεόδοτο ποὺ προσέφερε τὸ ἄρθρο μὲ ἁγνὴ πρόθεση καὶ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση τῶν συνανθρώπων του.

Τὸ  ἄρθρο κατὰ δήλωσιν μετεφράσθη ἀπὸ τὰ ἰταλικά. Εἶχε ἀναρτηθῆ στὸν ἰστοχῶρο «Identità». Τὰ εὔσημα γιὰ τὴν Μετάφραση – ἐπιμέλεια ἀποδίδονται στὸν κ. Ἐλευθέριο Ἀναστασιάδη, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν σημαντικὴ συνεισφορά του στὸ ἔργο αὐτῆς τῆς σπουδαῖας ἐνημερώσεως.

~~*~*~*~*~*~*~*~*~~

Στὸ τέλος τοῦ ἀρθρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, (Σελ. 28 – 31), ὑπάρχει μία σειρὰ ἀπὸ ἐπίκαιρα βίντεο μὲ κύρια πηγὴ τὸ διαδίκτυο καὶ συγκεκριμένα τὴν ἐφαρμογὴ YouTube, ὅπου διαφαίνεται ἡ ἐξἀπλωσις τοῦ προβλήματος σὲ ὅλον τὸν πολιτισμένο κόσμο, ποὺ ἀναδεικνύει τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὸ ἐπιδεινούμενο πρόβλημα ποὺ δημιουργεῖται κυρίως στὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἢ ἄλλως ὅπου ὑπάρχει μεγάλη συνάθροισις τῆς λευκῆς φυλῆς καὶ τὸν κίνδυνο ποὺ αὐτὴ διατρέχει ἐξ αἰτίας τῆς μεταναστεύσεως τῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Εἶναι ἐμφανὴς δὲ τόσο ἡ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἰδέας τοῦ Richard Nikolaus von Coudenhove Kalergi γιὰ τὴν ἔμμεσο παγκόσμιο ἐπικράτηση τῆς ἰουδαϊκῆς φυλῆς, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ βιβλία του, ὅσο καὶ ἡ στρατηγικὴ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μέσῳ τῆς Wikistrat καὶ τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς της Thomas P.M. Barnett ἡ ὁποία φαίνεται ὁτι ἔχει ἀναλάβη τὴν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ σατανικοῦ σχεδίου, χρησιμοποιῶντας τὴν στρατιωτικὴ δύναμη τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὰ κεφάλαια τῶν μεγιστάνων τῆς διεθνοῦς τῶν ἀγορῶν, τῶν ἰδίων ποὺ ἐδημιούργησαν τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ τὸ 1948 μὲ σκοπὸ νὰ μετατραπῇ σὲ ἐθνικὴ ἑστία τῶν ἀπανταχοῦ ἑβραίων.

Ἀνάμειξις τῶν φυλῶν – μία στοχευμένη στρατηγικὴ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων

Ἀνάμειξις τῶν φυλῶν – μία στοχευμένη στρατηγικὴ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων

https://filonoi.gr/2014/12/16/to-moylari-ki-o-migadismos/

Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Δελτίο εἰδήσεων τῆς γερμανικῆς τηλεοράσως www.kla.tv [3] τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2015

Mingling of races – a targeted strategy of the New World Order

Καλησπέρα, κυρίες καὶ κύριοι. Καὶ πάλι, γιὰ τὸ μεταναστευτικό στὴν σημερινὴ μετάδοση εἰδήσεων. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις. ἀνταπεκρίθη μὲ τὴν κατάσταση στὴν Μεσόγειο, μὲ τὸ ψήφισμα νὰ ἐπενδύσουν τρεῖς φορὲς περισσότερα χρήματα γιὰ τὴν διάσωση τῶν προσφύγων ἀπὸ τὴν δυστυχία τους στὴν θάλασσα. Ὡστόσο, οὐδεὶς μιλᾶ γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ προβλήματος στὴν ῥίζα του καὶ οὐδεὶς θέτει τὸ ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατὸν γενικά, τόσοι πολλοὶ πρόσφυγες νὰ προσπαθοῦν νὰ μεταναστεύσουν στὴν Εὐρώπη;

Τὰ  προηγούμενα σχόλια τῆς ἐνημερώσεώς μας ἔδειξαν τὸ ὑπόβαθρο αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Στὴν σημερινὴ ἐκπομπὴ θέλουμε νὰ συμπληρώσουμε, νὰ ἐπιβεβαιώσουμε καὶ νὰ προσφέρουμε τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποὺ εἶναι ἡ  πραγματικὴ αὶτία τοῦ προβλήματος των προσφύγων.

Ὁ Thomas Ρ.Μ. Barnett γιὰ παράδειγμα, ἀνήκει στοὺς πλέον ἐπικινδύνους ὁπαδοὺς  τῆς ἀναμείξεως τῶν φυλῶν μὲ ἐπιθετικὸ τρόπο. Διετέλεσε σύμβουλος στρατηγικῆς στὸν ὑπουργὸ Ἀμύνης τῶν ΗΠΑ, Donald Rumsfeld. Σήμερα εἶναι διευθυντὴς τοῦ Wikistrat. Τὸ Wikistrat εἶναι ἕνα γεωστρατηγικὸ think tank τὸ ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ τὴν Ἀφρικανινικὴ στρατιωτικὴ δύναμη τῶν ΗΠΑ (US-African Command ). Τὸ  US-African Command μὲ τὴν σειρά του, εἶναι τὸ ὑψηλότερο καὶ πλέον ἐπιβλητικὸ παράδειγμα ὅλων τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων σὲ ὁλόκληρο τὴν ἀφρικανικὴ ἥπειρο – μὲ ἐξαίρεση τὴν Αἴγυπτο.

Στὰ βιβλία τοῦ  Thomas Ρ.Μ. Barnett, «Ὁ Νέος Χάρτης τοῦ Πενταγώνου», (ποὺ σημαίνει κατὰ κάποιον τρόπο: γιὰ τὸ Ἀμερικανικὸ Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἡ νέα ἐκδοχὴ τοῦ παγκσομίου χάρτου), καὶ τὸ «Σχέδιο Δράσεως» (“Blueprint for Action”), ἀποδεικνύεται ὅτι πρόκειται γιὰ ἕναν κυνικὸ ὑποστηρικτὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ἰσχυρίζεται ὁτι ὁ τελικὸς στόχος τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἶναι «ὁ συγχρονισμὸς – συντονισμὸς ὅλων τῶν χωρῶν τῆς γῆς», γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ, ὁπως λέει ὁ ἴδιος, μέσα ἀπό ἕνα ἀνακάτεμα τῶν φυλῶν. «Ὁ ἀπώτερος στόχος εἶναι ἡ ἰσοπέδωσις ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν μέσῳ τῆς μίξεως ὅλων τῶν φυλῶν, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία μίας ῥάτσας χρώματος ἀνοικτοῦ καφέ».

Σύμφωνα μὲ τὸν  Barnett, τὸ ἀνοικτὸ καφὲ θὰ προκύψῃ μὲ τὸν τρόπο αὐτό, μὲ μέσο δείκτη νοημοσύνης τὸ 90 – ἰδανικὸ γιὰ δούλους. Γιὰ τὴν ἐνημέρωσή σας ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ μέσος ὅρος IQ εἶναι 100.

Ὁ Barnett προειδοποιεῖ στὰ βιβλία του ἐναντίον τῶν «παραλόγων ὰνθρώπων» ποὺ θὰ ἀγωνισθοῦν ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ « ἀνακατέματος τῶν φυλῶν», συνεχίζει μὲ ἀπειλητικὸ ὗφος, ἐπισημαίνοντας ὁτι σίγουρα λαμβάνει γνώση τῶν ἀνορθολογικῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ἀντιπάλων τους. Ὡστόσο, ἐὰν κάποιοι προβάλουν ἀντίσταση ἐνάντια στὴν παγκόσμιο τάξι,  ὰπαιτεῖ:  «ἐμεῖς πρέπει νὰ τοὺς σκοτώσουμε».

Φυσικὰ χρειάζονται ἐπειγόντως λύσεις γιὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ προξενοῦν οἱ πρόσφυγες στὴν Μεσόγειο, ἀλλὰ τελικὰ αὐτὸ θὰ βοηθήσῃ μόνο στὴν περίπτωση ποὺ προσεγγίζουν τὸ πρόβλημα στὴ  ῥίζα καὶ ἀρχίζοντας ἀπό ἐκείνους ποὺ προκαλοῦν ὄλα αὐτὰ τὰ ῥεύματα προσφύγων.

Παρακαλεῖσθε νὰ ἐνημερώσετε τοὺς ἀνθρώπους γύρω σας καὶ εἰδικὰ τοὺς πολιτικοὺς γιὰ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Μακροχρόνια, αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ πιὸ ἀποτελεσματικὴ βοήθεια γιὰ τοὺς πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζητοῦν ἄσυλο οἱ ὁποίοι ἁπλῶς χρησιμοποιῶνται καταχρηστικῶς γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐνεργὴ ὑποστήριξή σας.

http://www.kla.tv/

https://www.facebook.com/klagemauerTV/

Ἀπομαγνητοφώνηση τοῦ κειμένου ἀπὸ τὰ Γερμανικὰ στὰ Ἀγγλικὰ στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, (Σελ. 21).

Ὁ νέος Χάρτης τοῦ Πενταγώνου καὶ ὁ Thomas Ρ.Μ. Barnett

Ὁ Thomas Ρ.Μ. Barnett ἐγεννήθη τὸ 1962, εἶναι Ἀμερικανὸς στρατιωτικὸς ἀναλυτὴς καὶ ἐπὶ κεφαλῆς γεωστρατηγικῆς τοῦ Wikistrat[4]. Ἡ Wikistrat ἀνέπτυξε μἰα γεωπολιτικὴ θεωρία ποὺ διῄρεσε τὸν κόσμο σὲ «Πυρήνα λειτουργίας» (Core) καὶ τὴν «Μὴ ὁλοκλήρωση τοῦ κενοῦ (Gap), ποὺ τὴν ἔκανε ἰδιαίτερα αἰσθητή πρὶν τὴν εἰσβολὴ τῶν Η.Π.Α. στὸ Ἰράκ τὸ 2003, ὅταν ἔγραψε ἕνα ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Esquire γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς στρατιωτικῆς δράσεως μὲ τίτλο «Ὁ νέος χάρτης τοῦ Πενταγώνου» (The Pentagon’s New Map”, ποὺ θὰ γινόταν ἀργότερα ὁ τίτλος ἑνὸς βιβλίου ποὺ θὰ ἐπεξεργάζετο τὶς γεωπολιτικὲς θεωρίες του).

Ἡ κεντρικὴ θέσις τῆς γεωπολιτικῆς θεωρίας του εἶναι ὅτι οἱ συνδέσεις τῶν χωρῶν τὶς ὁποῖες ἐπιφέρει ἡ  παγκοσμιοποίησις (συμπεριλαμβανομένης τῆς συνδέσεως μὲ τὸ διαδίκτυο, τὶς χρηματοπιστωτικὲς συναλλαγὲς καὶ τὶς ῥοὲς τῶν μέσων ἐνημερώσεως), εἶναι συνώνυμος μὲ τὶς χῶρες ποὺ ἔχουν σταθερὲς κυβερνήσεις καὶ παρουσιάζουν ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, ὅπου ἐπιδεικνύουν «περισσοτέρους θανάτους ἀπὸ αὐτοκτονίες παρὰ ἀπὸ δολοφονίες». Οὶ χῶρες αὐτές ἀποτελοῦν τὸν πυρήνα λειτουργίας (Core). Οὶ περιοχὲς αὐτές ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκεῖνες στὶς ὁποῖες δὲν ἔχει ἀκόμη διεισδύση ἡ παγκοσμιοποίησις, ἡ ὁποία εἶναι συνώνυμος μὲ τὴν πολιτικὴ καταπίεση, φτώχεια,  ἀῤῥώστειες, μαζικὲς δολοφονίες καὶ συγκρούσεις. Αὐτὲς οἱ περιοχὲς ἀποτελοῦν τὴν μὴ ὁλοκλήρωση τοῦ κενοῦ (Non-Integrating Gap).

Κλειδὶ γιὰ τὶς γεωστρατηγικὲς ἰδέες τοῦ Barnett εἶναι τὸ ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ πρέπῃ νὰ «ἐξαγάγουν ἀσφάλεια (Security)» στὸ κενὸ (Gap) πρὸ κειμένου νὰ ἐνταχθοῦν καὶ νὰ συνδεθοῦν οὶ περιφέρειες μὲ τὸν πυρήνα (Core), ἀκόμη καὶ ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ πὼς πρέπει νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ πόλεμο στὶς χῶρες τοῦ «ϰενοῦ» (Gap), ποὺ ἀκολουθεῖται ἀπό μεγάλες περιόδους  ἀνοικοδομήσεως τῶν ἐθνῶν.

Ὁ χάρτης τῆς ἐξαγωγῆς ἀσφαλείας security, στὸ κενὸ (Gap).

Ὁ Thomas Ρ.Μ. Barnett κάνει εἰσαγωγὴ καὶ ἀνασκόπηση τοῦ νέου χάρτου τοῦ Πενταγώνου (The Pentagon’s New Map). Συζητᾶ τὸ μέλλον μέσα ἀπὸ τὸν φακὸ τῆς παγκοσμιοποιήσεως ποὺ ἐπαρουσιάσθη στὰ τέλη τοῦ 2011 σὲ διεθνὲς στρατιωτικὸ ἀκροατήριο στὴν περιοχὴ τῆς Washington D.C.

Ἡ παρουσίασις εἶναι καταγεγραμμένη σὲ 9 βίντεο καὶ εὑρίσκεται Στὸ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Σελ. 23 – 27), στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου, ὅπου διέρχεται τὰ κατωτέρῳ θέματα:

1 Παρουσίασις τοῦ νέου χάρτου (Pentagon’s New Map)

2 Ῥοὴ τῶν ἀνθρώπων (Flow of People)

3 Ῥοὴ τῶν χρημάτων (Flow of Money)

4 Ῥοὴ Ἐνεργείας (Flow of Energy)

5 Ῥοὴ τροφῆς (Flow of Food)

6 Ῥοὴ Ἀσφαλείας (Flow of Security)

7  Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις, Θρησκεία ( Q&A Religion)

8 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις Παγκόσμιος Οἰκονομικὴ Κρίσις (Q&A Global Economic Crisis)

9 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις – Ἀμερικανικὲς Συμμαχίες (Final Q&A US Allies)

 

~~*~~*~**~**~*~~*~~

Παράρτημα Ι

Mingling of races – a targeted strategy of the New World Order | 30. April 2015 | www.kla.tv

from KlagemauerTV PRO 7 months ago / via klaTV Uploader /

Good evening, ladies and gentlemen. Again, the refugee situation coined today’s news broadcasting. The EU responded to the situation in the Mediterranean with the resolution to invest three times as much money to rescue refugees from their distress at sea. Yet, no one speaks of approaching the problem at its roots and of asking the question: Why is it that, in general, so many refugees try to find their way into Europe. Our previous media commentary showed the backgrounds of this situation. In today’s broadcast we want to complement and confirm this by naming names of those at the actual root cause of this refugee problem.

Thomas P.M. Barnett for example belongs to the most dangerous supporters of an offensive mingling of races. Previously he was strategy consultant to the US-defense minister Donald Rumsfeld. Today he is director of Wikistrat. Wikistrat is a geostrategic think tank which serves the US-African Command. The US-African Command is, in turn, the highest commanding instance for all the American military operations on the whole African continent – with the exception of Egypt. In his books “The Pentagon’s New Map” – meaning so to speak – the US-Defense-Ministry’s new version of the world map and “Blueprint for Action” Barnett turns out to be a cynical supporter of globalization.

 He claims that the final goal of globalization is “the synchronization of all the countries on earth”. To be achieved, as he says, through a mingling of the races.

According to Barnett, In Europe a light-brown race would emerge this way with an average intelligence quotient of 90 – ideal working slaves. For your information: At present, the average IQ is 100. Barnett warns in his books against “irrational people who will fight against this “mingling of races”. He continues in a threatening tone, pointing out that he certainly takes notice of the irrational arguments of their oppo-nents. However if they should put up any resistance against the global world order – he demands “we should kill them”. Of course solutions to the refugee catastrophes in the Mediterranean are urgently needed. But in the end these will only help if they approach the problem from the roots and beginning with those causing all these refugee streams.
Please inform the people around you and especially politicians about this background information. Long term this will be the most effective help for the many people seeking asylum who are just being misused for the purposes of the New World Order. Thanks for your active support!

Quellen/Links: – Compact-Magazin 4/2015, p. 21

https://vimeo.com/126525554

Ἀναστάσιος Πατεράκης,
Νοέμβριος 2015

Παράρτημα ΙΙ

Οἱ ἠλεκτρονικὲς διευθύνσεις εἶναι πιθανὸν νὰ καταστοῦν ἀνενεργὲς μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα εἴτε διότι ὁ πάροχος διακόπτει τὴν παρουσία του στὸ διαδίκτυο, εἴτε διότι ἡ ἐφαρμογὴ YouTube χρησιμοποιῶντας τὶς νέες καὶ συνεχῶς τροποποιούμενες πολιτικές της ἀφαιρεῖ τὴν συγκεκριμένη ἐνημέρωση προφασιζομένη καταπάτηση δικαιωμάτων κάποιων δικαιούχων, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν προσφέρει ὄμως κάποιαν ἄλλη πληροφόρηση, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν προκύπτῃ αὐθαιρεσία.

Ἡ παρουσίασις τοῦ Thomas P. M. Barnett

1 Παρουσίασις τοῦ νέου χάρτου (Pentagon’s New Map)

2 Ῥοὴ τῶν ἀνθρώπων (Flow of People)

3 Ῥοὴ τῶν χρημάτων (Flow of Money)

4 Ῥοὴ Ἐνεργείας (Flow of Energy)

5 Ῥοὴ τροφῆς (Flow of Food)

6 Ῥοὴ Ἀσφαλείας (Flow of Security)

7 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις – Θρησκεία ( Q&A Religion)

8 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις- Παγκόσμιος Οἰκονομικὴ Κρίσις (Q&A Global Economic Crisis)

9 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις – Ἀμερικανικὲς Συμμαχίες (Final Q&A US Allies)

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 1 (Pentagon’s new map)

Part 1: Introduction and review of The Pentagon’s New Map. Dr. Thomas P.M. Barnett discusses the future through the lens of globalization.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 2 (Flow of People)

Part 2: The flow of people. Dr. Thomas P.M. Barnett explores global aging and how it’s impacting the Middle East. Presented in late 2011 to an international military audience in the Washington DC area.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 3 (Flow of Money)

Part 3: The flow of money. Dr. Thomas P.M. Barnett also discusses China’s evolution as an economy, the future difficulties it faces and how East Asia will evolve.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 4 (Flow of Energy)

Part 4: The flow of energy. Dr. Thomas P.M. Barnett describes Asia as the global demand center and explores how urbanization and infrastructure development will drive future globalization.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 5 (Flow of Food)

Part 5: Dr. Thomas P.M. Barnett explores the flow of food within globalization, the impact of climate change, and the Western Hemisphere’s incredible water advantage.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 6 (Flow of Security)

Part 6: The flow of security. Dr. Thomas P.M. Barnett discusses the future security environment and the three great powers of 2030 landscape.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 7 (Q&A – Religion )

Part 7: Dr. Thomas P.M. Barnett responds to a question about the future of religion WRT globalization’s evolution.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 8 (Q&A – Global Economic Crisis)

Part 8: Dr. Thomas P.M. Barnett responds to a question about the ongoing global economic crisis.

Wikistrat’s “The World According to Tom Barnett” 2011 brief, Pt 9 – Final (Q&A – U.S. Allies)

Part 9 (Final): Dr. Thomas P.M. Barnett responds to a question about postwar stabilization ops and America’s allies. Presented.

Παράρτημα ΙV

Τὰ βίντεο προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ You Tube στὸ διαδίκτυο καὶ δὲν εἶναι τὰ μόνα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἀνωτέρῳ ζήτημα τῆς μεταναστεύσεως, ἀλλὰ εἶναι πρόσφατα καὶ ἀπὸ διάφορες χῶρες ὅπου ἔχει προκληθῆ ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν τύχη τῶν λαῶν μετὰ τὴν βιαία ἐπιβολὴ τῶν μεταναστεύσεων στοὺς λαοὺς καὶ εἰδικὰ στὴν Εὐρώπη. Γίνεται ἀνοικτὰ λόγος γιὰ ὕπουλο γενοκτονία ποὺ στοχεύει στὴν ἐξάλειψη τῆς λευκῆς φυλῆς καὶ δημιουργία μίας φυλῆς μιγάδων ὑποδεεστέρων σὲ νοημοσύνη, ἐξ αἰτίας τῶν ἀλεπαλλήλων ἐπιμιξειῶν, ποὺ θὰ ἔχουν ὅμως τὴν ἱκανότητα νὰ ἐργάζονται σὰν σκλάβοι καὶ ποὺ θὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ φυλή, ἡ ὁποία θὰ κυριαρχῇ θρησκευτικὰ μέσῳ τῆς νέας θρησκείας, τῆς Πανθρησκείας, στρατιωτικὰ ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ κατὰ τόπους ὑπηρεσίες ἀσφαλείας Security, προερχομένη ἀπὸ τὶς πρώην ἐθνικὲς στρατιωτικὲς καὶ ἀστυνομικὲς δυνάμεις, ποὺ θὰ ἔχουν μετατραπῆ σὲ μισθοφορικὲς καὶ Οἰκονομικὰ ἀπὸ τοὺς μεγάλους τραπεζίτες τῆς διεθνοῦς τῶν ἀγορῶν.

Οἱ ὑπερσύνδεσμοι (links), πιθανὸν νὰ καταστοῦν ἀνενεργοὶ στὸ μέλλον, ἀλλὰ ἡ εὔρεσίς τους μπορεῖ νὰ γίνῃ ἐφικτὴ μὲ τὴν ἀναζήτηση τοῦ τίτλου πιθανὸν καὶ ἀπὸ ἄλλη διεύθυνση.

Agenda 21 – Replacement Migration – United Nations

https://vimeo.com/290033971

The Couldenhove-Kalergi Plan in Operation

https://www.youtube.com/watch?v=IBMEhK–wVs

Insight – A New Stockholm To Be Built Within 6 Years

https://www.youtube.com/watch?v=w7IaCcAJQwY

Go back to where you came from

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies

(Islam in Europe) Documentary how Arab and African Immigrants Destroying Europe

https://www.youtube.com/watch?v=eqIxMCoQlXs

European Plan to Eradicate Race Through Immigration (Kalergi Plan)

https://www.youtube.com/watch?v=wRZhD8S6o5s

Exposing The Race Mixing Agenda

Help Sweden, The immigration has come too far

https://www.youtube.com/watch?v=JTAH86qg4l8

Immigration – the EU’s dirtiest secret

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=w_-RuHGEESo

Immigration by the Numbers — Off the Charts

Immigration is Bad For Britain | Douglas Murray

Παρ’ ὅ,τι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐνημέρωσις ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο καὶ ἐμφανίζονται σποραδικὰ νέα στοιχεία ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τοὺς φόβους τῶν σκεπτομένων πολιτῶν, ἀφαιρῶνται καθημερινῶς χιλιάδες βίντεο, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ὑπάρξῃ γενίκευσις αὐτῆς τῆς πληροφορήσεως καὶ ἐπιφέρει ἀντιδράσεις τῶν λαῶν. Εἰναι αὐτονόητο δὲ ὁτι τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἀποφεύγουν παρόμοιες δημοσιεύσεις καὶ δὲν συμπεριλαμβάνουν τὰ θέματα σὲ δημόσιες συζητήσεις.  

Europe’s Secret Plan for Military Force on Refugee Boats from Libya

Poverty stricken migrants in German cities

Syrian refugee crisis explained

https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w&vl=zh

The Border Crisis- The real impact of illegal immigration

The consequences of Mass Immigration

The Decline Of The White Race In North America

The destruction of Ireland through immigration

https://www.youtube.com/watch?v=3IfJSslXM-4

The Italian Solution for Immigrants

The Refugees Will Collapse Europe’

https://www.youtube.com/watch?v=GjN5JUj4dO4

The True Face of Immigration

The Truth About Immigration

https://www.youtube.com/watch?v=QV7JILRugOg

What’s Really Behind the Global Immigration Crisis

https://www.youtube.com/watch?v=1sFcqH7D1QM

Saint George and The “White Whore

https://www.youtube.com/watch?v=S5DqTJz9zFk

Who is behind 3rd world immigration to Sweden

WHY MUSLIMS IMMIGRATE TO CHRISTIAN COUNTRIES

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner

Παράρτημα V

Στὰ βίντεο ποὺ ἀκολουθοῦν ἐκφράζεται ἡ ἀνησυχία ὁτι ὑπάρχει καὶ εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη, σχεδιασμὸς ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἐξαφάνιση τῆς λευκῆς φυλῆς, γεγονὸς ποὺ ἐπαληθεύεται ἀπὸ τὸν σχεδιασμὸ ποὺ περιγράφεται στὸ βιβλίο τοῦ  Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi, ὑπονοεῖται δὲ ἔμμεσα ἀπὸ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ Thomas Ρ.Μ. Barnett, καὶ διαδραματίζονται σήμερα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

EU Plan for White Genocide

Exposing The Race Mixing Agenda

https://www.youtube.com/watch?v=udoYSUBUqxY

https://www.youtube.com/watch?v=4ith8BBFDR8

The Endgame – Full White Genocide documentary 

Is White Genocide Real?

Islamic conquest of India. Bloodiest in the history of World

Jews And White Genocide

https://www.youtube.com/watch?v=4ae1w3jcQSA

Jews promote race mixing and white genocide

https://www.youtube.com/watch?v=79N-zsNYWTU

Nick Griffin blasts EU over European genocide

Preventing White Genocide

https://www.youtube.com/watch?v=Qsjc5CVujrM

Ἐπίλογος 

Ἂν καὶ ὁ Kalergi θεωρεῖται ὁ ἐμπνευστὴς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐν τούτοις οὐδέποτε μνημονεύεται, δὲν εὑρίσκεται στὶς ἀναφορὲς γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση, δὲν διαβάζουμε κάτι γιὰ αὐτὸν στὰ σχολικὰ βιβλία καὶ ἀπέχει ἐντέχνως ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τῶν μέσων ἐνημερώσεως.

Ἡ μάστιγα τῆς ἐπιμειξίας παράγει χιλιάδες μιγάδες κάθε χρόνο καὶ μὲ τὴν πίεση τῆς παραπληροφορήσεως οἱ Εὐρωπαίοι πολῖτες διδάσκονται νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν καταγωγὴ καὶ τὴν ἐθνικὴ ταὐτότητά τους.

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς κάνουν συνεχῶς ἐκκλήσεις γιὰ νὰ γίνουν δεκτὰ ἑκατομμύρια μεταναστῶν γιὰ νἀ ἀντισταθμισθῇ τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ γεννήσεων, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια διότι γνωρίζουμε τὸν σχεδιασμὸ τοῦ Kalergi ὅπως καὶ τὴν θεωρία τοῦ Barnett ποὺ στηρίζεται σὲ αὐτήν.

Μὲ τὴν μέθοδο τῆς ἐπιμειξίας τὸ ἀνθρώπινο DNA (γονίδια), πρὸ κειμένου νὰ συγκεράσῃ τὶς ἰδιότητες τῶν δύο διαφορετικῶν φυλῶν, ἀτονεῖ στὸ διανοητικὸ κομμάτι καὶ ἔτσι παρουσιάζει μείωση στὴν νοητικὴ ἱκανότητα τοῦ νέου παραγομένου εἴδους. Ὅταν λοιπὸν δημιουργεῖται μία ὁλόκληρος νέα φυλὴ μὲ μειωμένη εὐφυΐα, εἶναι ἑπόμενον ὁτι θὰ εἶναι ὑποδεεστέρα τῶν σχεδιαστῶν της καί, κατὰ συνέπειαν, θὰ εἶναι ὑπηρέτες της.

Αὑτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀντιληφθῇ ὁ σημερινὸς Εὐρωπαῖος εἶναι ὁτι γενοκτονεῖται ἡ λευκὴ φυλὴ βάσει σχεδιασμοῦ καὶ ὅτι ὅλες οἱ θεωρίες περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ μειονοτήτων, καθὼς καὶ ἡ ἄρνησις τῆς ἐθνικῆς ὑποστάσεως, ποὺ διαλαλοῦν τὰ μέσα ἐνημερώσεως, εἶναι ὁ τρόπος γιὰ νὰ παρασύρουν καὶ νὰ ἀποκοιμίσουν τοὺς λαοὺς γιὰ τὴν ἐπερχομένη ἐξαφάνισή τους πρὸς ὄφελος κάποιων διεστραμμένων ποὺ διψοῦν  γιὰ ἐξουσία καὶ κυριαρχία σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἐὰν πράγματι ἀντιμετώπιζε πρόβλημα μὲ τὴν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ της θὰ ἦταν πολὺ εὔκολο νὰ ἀντιστρέψῃ τὴν δύσκολο θέση της μὲ τὴν λήψη μέτρων γιὰ τὴν στήριξη τῶν νέων οἰκογενειῶν καὶ ὄχι μὲ τὴ βιαία ἐπιβολὴ τῆς μεταναστεύσεως.

Ἡ Εὐρώπη δὲν πρόκειται νὰ προστατευθῇ μὲ τὰ ξένα γονίδια, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὁτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐξαφάνισίς της. 

Πατεράκης Ἀναστάσιος
Νοέμβριος 2015

~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~

[1]   Ἡ Mitsuko Aoyama 7 Ἰουλίου 1874 – 27 Αὐγούστου 1941 ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀνθρώπους ποὺ μετενάστευσαν στὴν Εὐρώπη, ἀφ᾽ ὅτου ἔγινε σύζυγος τοῦ Αὐστριακοῦ διπλωμάτου Heinrich von Coudenhove-Kalergi, στὸ Τόκυο. Ἦταν ἡ μητέρα τοῦ Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi.

[2] Ἐθνικὴ αὐτοδιάθεσις ὀνομάζεται τὸ δικαίωμα ἑνὸς ἔθνους ἢ λαοῦ νὰ ἀποφασίζῃ αὐτοδύναμα γιὰ τὸ διεθνὲς κατεστημένο (status) τῆς ἐπικρατείας του καὶ γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ αὐτό. Στὸν μέσο νοῦ ὁ ὅρος ἔχει συνδεθῆ μὲ τὰ κινήματα ἀνεξαρτησίας, ἄρα μὲ τὴν ἐπιδίωξη δημιουργίας νέων κυριάρχων ἐθνικῶν κρατῶν, ἀλλὰ τὸ εὖρος του δὲν περιορίζεται σὲ αὐτὴν – π.χ. ἐνδέχεται ἕνας λαὸς νὰ ἐπιλέγῃ συνειδητὰ τὴν παραμονή του σὲ ἕνα πολυεθνικὸ κράτος ἢ τὴν προσάρτησή του σὲ ἕνα ἄλλο.

Συχνὰ χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν ἴδια σημασία ὁ πιὸ «παγκόσμιος» ὅρος τοῦ ἐθνικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ (ἀγγλικάὰ national self-determination), ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀποτελεῖ στοιχεῖο τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Στὴν ἑλληνική γλῶσσα οἱ δύο ἔννοιες διαφέρουν ἐλαφρῶς: ἡ αὐτοδιάθεσις σχετίζεται περισσότερο μὲ τὸ ἔθνος ὥς πολιτικὴ ὀντότητα, ἐνῷ ὁ αὐτοπροσδιορισμὸς ὥς ταὐτότης.

[3]

[4] Wikistrat Inc., Εἶναι μία ἑταιρεία γεωστρατηγικῶν ἀναλύσεων ποὺ ἰδρύθη στὴν Αὐστραλία τὸ 2009 καὶ ἑδρεύει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Εἶναι ὅπως περιγράφει ἡ ἴδια τὸ πρῶτο μαζικὸ δίκτυο συμβούλων τοὺ κόσμου ἀξιοποιῶντας ἕνα παγκόσμιο δίκτυο ἐμπειρογνωμόνων τοῦ ἀντικειμένου.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ῥατσιστικὴ ὑπὲρ (παρα)πληροφόρησις!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *