Δὲν εἶδε τὰ …κέρινα ὁμοιώματα τὸ κούλλλιιι…!!!

Θὰ μπορούσαμε, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, νὰ χαμογελάσουμε ἀνακουφισμένοι, βλέποντας αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Κι αὐτὸ διότι ἀπὸ τὴν τελευταία του προσπάθεια νὰ φωτογραφηθῇ μὲ τὸ «ζεῦγος πλανηταρχῶν» κατήντησε νὰ αὐτό-ἐξευτελισθῇ πλήρως.

Φωτογραφίες ἡγετῶν μέ …ὁμοιώματα τοῦ «πλανητάρχου»;

Φωτογραφίζονται ὑπερήφανα δίπλα σὲ …κέρινες κοῦκλες!!!

Τί σημαίνει γιὰ ἐμᾶς, ὡς χώρας, ὅμως αὐτή ἡ ζωντανή φωτογράφησις;
Πολὺ ἁπλᾶ πὼς δὲν ἔπεσε στὸ …κενὸ ἡ πολυέξοδός του ἐπίσκεψις στὶς Η.Π.Α. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς θὰ μᾶς λύσουν προβλήματα τὰ ἀμερικανὰ ἢ κάποια ἄλλα «καλὰ πιντιὰ» τοῦ πλανήτου, ἀλλὰ τοὐλάχιστον μὲ τὶς «ὁδηγίες χρήσεως» ποὺ ἔλαβε, ἀκόμη καὶ τὸ κούλλλιιι θὰ μποροῦσε (θεωρητικῶς!!!) νὰ συμπράξῃ στὸ νὰ μειωθοῦν οἱ κραδασμοὶ ποὺ θὰ ἐπιφέρη μία τουρκικὴ ἐπίθεσις στὴν χώρα.

Γιὰ νὰ γίνω περισσότερο σαφής, ἂς θυμηθοῦμε πὼς κι ὁ Ἐρντογάν, ὅπως τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες παγκοσμίως, ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ ἀμέτρητες φωτογραφίες μὲ κέρινα ὁμοιώματα, κάτι ποὺ τελικῶς ἀποκαλύπτει πὼς αὐτὰ ποὺ λέγονται, περὶ τῶν καλῶν του σχέσεων μὲ τὴν (φερομένη ὡς) ἀμερικανικὴ ἡγεσία, δὲν ἔχουν τὴν ἀναγκαία ἀληθοφάνεια.

Ἐγὼ λοιπὸν σήμερα θὰ ἐπαναφέρω στὴν μνήμη μας ἕνα ἄλλο περιστατικό, πού, κατὰ κάποιον τρόπο, ἔχει λησμονηθῆ.  Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπίσκεψιν Πομπέο (μπορεῖτε ἐδῶ κι ἐδῶ νὰ διαβάσετε τὰ σχετικά). Διεπίστωσα λοιπὸν κάποιες συμπτώσεις μὰ δὲν ἤμουν ἡ μόνη: 

Τώρα ἔρχεται ὁ δημοσιογράφος Νῖκος Ῥούσσης γιὰ νὰ μᾶς ἐπισημάνῃ κάποιες …«περίργες» συμπτώσεις γεγονότων, ποὺ παραπέμπουν στὴν Ἐθνικὴ Τραγῳδία τῆς Κύπρου.
Παρατηρεῖ λοιπὸν ὁ φίλος μας τὰ ἐξῆς: Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΝΑΤΟ θὰ ἐπισκεφθῇ στὶς 11 Ὀκτωβρίου τὴν Τουρκία καὶ ὁ (πάντα …κακὸς) Ἐρντογὰν θὰ ἐπισκεφθῆ τὶς ΗΠΑ στὶς 13 Νοεμβρίου.
Θυμᾶται ὅμως ἐπίσης ὁ φίλος μας πὼς ἀνάλογες, πυκνότατες, ἐπισκέψεις Τούρκων καὶ Ἀμερικανῶν καὶ ΝΑΤΟϊκῶν ἀξιωματούχων συνέβησαν καὶ λίγο πρὸ τῶν γεγονότων τῆς Κύπρου.

Ἱστορία πού ἐπαναλαμβάνεται;

Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ ἀνακύπτει δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἔχουμε πολεμικὴ συμπλοκὴ μὲ τὴν γείτονα, ἀλλὰ τὸ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμά της. Διότι ἡ σύγκρουσις ἔρχεται, τὸ ἀντιλαμβανόμεθα. Ὅμως ποιός θά ἐξέλθῃ αὐτῆς (φαινομικῶς καὶ μόνον λέμε) ὡς νικητής;

Ἡ ἀπάντησις, κατ’ ἐμέ, ἀποτυπώνεται στὴν φωτογραφία τοῦ κούλλλιιι μὲ τὸν Τρᾶμπ-(άκουλα), ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι καὶ ἀληθής. Βέβαια τὸ (κάθε κούλλλιιι, μὴ στέκεσθε στὰ ὀνόματα) κάνει, γιὰ τὴν ὥρα, τὴν βρώμικη δουλειά, ποὺ τοῦ ἔχει ἀνατεθῆ, δίχως καὶ νὰ ἐννοῇ τὸ τί θὰ προκύψη. Ἀλλὰ δὲν πειράζει. Ἀρκεῖ ποὺ τὴν κάνει, ὅπως ὅπως, ἐφ΄ ὅσον ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ ἐπιβιώσῃ ὁ Ἕλλην γενικῶς κι ὄχι αὐτὸ τὸ  μόρφωμα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ποὺ τρέφει καὶ συντηρεῖ κούλλλιιικα σαπρόφυτα.

Κάτι ἀκόμη, τελευταῖο, πρὶν σᾶς ἀφήσω…
Αὐτὴν τὴν  περίοδο εἰδικῶς (ὄχι γενικῶς καὶ καθολικῶς), ποὺ ἀπειλούμεθα μὲ ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμό, ὄχι μόνον ἀπὸ ἐξωτερικοὺς κινδύνους, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα (καὶ πολλαπλασιαζόμενα) ἐσωτερικὰ σαπρόφυτα, νοιώθω πὼς ἔχουμε ἀνάγκη νὰ συμμαχήσουμε ἀκόμη καὶ μὲ τὸν …διάβολο, ἐὰν χρειασθῇ, πρὸ κειμένου νὰ ξεπεράσουμε τὰ ἐπερχόμενα δεινά, μὲ τὸ μικρότερον δυνατὸ κόστος. Οἱ δὲ (φαινομενικὲς γιὰ τὴν ὥρα) διεθνεῖς μας φιλίες, ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν οἱ ἀπόλυτες λυκοφιλίες, ποὺ σκοπό τους ἔχουν (ὅσο κι ἐὰν φαντάζῃ περίεργον!!!) τὸ νὰ μὴ βουλιάξουμε ὡς λαὸς καὶ νὰ διασωθοῦμε.

Ἴσως κάποιοι νὰ νομίζουν πὼς κάτι τέτοιον εἶναι παράλογον, ἀλλὰ νομίζω (περισσότερο διαισθητικῶς γιὰ τὴν ὥρα) πὼς φθάσαμε (ἤ, ὁσονούπω, φθάνουμε) στὸ πέρας τῆς ἀσκήσεως ὅλο καὶ πιὸ ἐντόνων εἰς βάρος μας πιέσεων καί, σὲ λίγο ὄχι μόνον θὰ παύσουν ὅλα αὐτά, ἀλλὰ θὰ ξεκινήσουμε καὶ τὴν διαδικασία ἀναδομήσεως τοῦ κόσμου μας, σὲ σαφῶς ὀρθότερα καὶ ἀσφαλέστερα θεμέλια. Ἔως τότε ἁπλῶς θὰ παρακολουθοῦμε, ἀνίκανοι νὰ ἀντιδράσουμε, τήν, μὲ ταχύτατο ῥυθμό, διαδικασία καταῤῥεύσεως καὶ θὰ προετοιμαζόμεθα, ὅπως μποροῦμε, γιὰ νὰ ἀνασυγκροτήσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι, ὅταν ἡ περίστασις θὰ τὸ ἀπαιτήση. 

Φιλονόη

εἰκόνα 

Leave a Reply