Τὰ ἐμπόδια εἶναι ἀφορμὴ γνώσεως…

Ὅσες φορὲς στὴν ζωή μας ἀντιμετωπίσαμε ἐμπόδια, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, ἀπεδείχθη, ἐκ τῶν ὑστέρων, πὼς κάτι δὲν γνωρίζαμε. Κάτι δὲν εἴχαμε λάβη ὑπ΄ ὄψιν μας.
Κι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ κάτι, μεγάλο ἤ μικρό, ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ ἐπιτύχουμε στὸν σκοπό μας, μόνον ἐὰν μάθουμε τὸ τὶ τὸ παρουσίασε ἐμπρός μας, θὰ μπορέσουμε νὰ τὸ ξεπεράσουμε καὶ νὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ στοχεύουμε.

Συνήθως τὰ ἐμπόδια παρουσιάζονται ὅταν κάτι δὲν ἔχουμε κάνει καλῶς, ἀκόμη κι ἐὰν ἐμεῖς πιστεύουμε τὸ ἀντίθετον. Ἡ μόνη περίπτωσις γιὰ νὰ τὰ ξεπεράσουμε, στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, εἶναι νὰ ξαναπιάσουμε τὰ πάντα, ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἐπὶ μέρους μας βήματα, ἕνα ἕνα, ἀπὸ τὴν ἀρχή, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὶ ἦταν αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζαμε καὶ μᾶς σταμάτησε.

Τὰ ἐμπόδια, ἐὰν ἐπιλέξουμε νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε σωστά, τότε μὲ τὴν βοήθειά τους θὰ μπορέσουμε νὰ ἀνεβαίνουμε καθημερινῶς κι ἕνα στάδιον στὴν ἐκτίμησίν μας καὶ τελικῶς αὐτὸ νὰ λειτουργῇ ἐνισχυτικὰ πρὸς τὴν συνολικὴ βελτίωσιν τοῦ κόσμου μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply