Ἡ Μεγάλη Ἔκρηξις ὡς εἰς τὴν Θεογονίαν τοῦ Ἡσιόδου

 ὑπὸ Ἰωάννου Καραδημητροπούλου

Περίληψις

Ἡ δημιουγία τοῦ σύμπαντος ἀπησχόλησεν τοὺς πολιτισμούς, ἐν οἷς, καὶ τὸν Ἑλληνικόν. Ἡ ἐλαχίστη διασωθεῖσα γραμματεία τῶν Ἑλλήνων σοφῶν εἶναι ἀρκετὴ διὰ νὰ μᾶς μυήσῃ εἰς τὸν προβληματισμὸν τῶν προγόνων μας. Ὁ μύστης Ἡσίοδος εἰς τὸ ἔργον του Θεογονία περιγράφει, ἐντὸς ἐλαχίστων στίχων, τὰ γεγονότα περὶ τὴν δημιουργίαν τοῦ σύμπαντος. Ἡ σύγχρονος ἀστροφυσικὴ θεωρεῖ ὅτι τὸ σύμπαν ἐδημιουργήθη συνεπείᾳ τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως [1]  ὑπερβολικῶς συμπεπυκνομένης καὶ ὑπερθέρμου μάζης. Ἔκτοτε, τὸ σύμπαν ἀεὶ διαστέλλεται. Μυσταγωγικὴ προσέγγισις καὶ μυητικὴ ἀνάλυσις ἐπιτρέπει νὰ διακρίνωμεν τὰς θέσεις τῆς συγχρόνου ἀστροφυσικῆς διατυπωμένας εἰς τοὺς στίχους 116 – 128 τῆς Θεογονίας τοῦ Ἡσιόδου. Ὁ μύστης Ἡσίοδος παραδίδει τὰς γνώσεις του, φιλότητι διαμορφωμένας, πρὸς τὰς συγχρόνους πρὸς αὐτὸν ἀλλὰ καὶ τὰς μετέπειτα γενεὰς. Ὁ ἴδιος ἀναφέρει ὅτι συνέγραψεν τὴν Θεογονίαν ὑπὸ τὴν θεόπνευστον καθηδήγησιν καὶ ἀφήγησιν τῶν Μουσῶν, θυγατέρων τοῦ Διὸς, πατρὸς Θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων. Συνέχεια

Κλοπὴ Συμβόλων

Κλοπὴ Συμβόλων – Πεντάκτινος Ἀστὴρ ἤ Πεντάλφα
Ἡ κρατοῦσα ἀντίληψις

Δὲν θὰ κομίση «γλαύκας εἰς Ἀθήνας» ἡ παρουσίασις τοῦ παρακάτω συμβόλου πρὸς τὸν τυχόντα, ἀνὰ τὰ τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος, χθόνιον, ἀνεξαρτήτως πολιτισμικοῦ, κοινωνικοῦ, οἰκονομικοῦ ἐπιπέδου καὶ θρησκευτικοῦ δόγματος.

Εἰς τὸν γράφοντα δὲν συνέβη, καὶ ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοικοῦντων τὴν χθόνα, μελετητῶν καὶ διαβατῶν τῆς ζωῆς, εὐχαιρῶς θὰ ἀπαντήση εἰς τὸ ἐρώτημα «γνωρίζετε τὸ σύμβολον τοῦτον καὶ τὴν προέλευσίν του;». Ἡ ἀπάντησις θὰ εἶναι ἄμεσος καὶ ἀποστομοτικὴ: «ναὶ· εἶναι ἡ πεντάλφα καὶ εἶναι ἑβραϊκὸν σύμβολον».

Κλοπὴ Συμβόλων1

Συνέχεια

Αἴσωπος – ἱστορικαὶ διδαχαὶ – Εὐρώπη [Γερμανία] ἔναντι Ἑλλάδος

Αἴσωπος - ἱστορικαὶ διδαχαὶ - Εὐρώπη [Γερμανία] ἔναντι ἙλλάδοςΠόσοι καὶ πόσοι δὲν ἔχουν γράψει, αἰτιολογήσει καὶ ἀναλύσει τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἱστορία γέμει διδαγμάτων πρὸς ἡμᾶς τοὺς νεωτέρους! Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται λέγει ὁ εἷς, ἡ ἱστορία ἀνακυκλοῦται λέγει ὁ ἕτερος, ἡ ἱστορία διδάσκει λέγει ὁ τρίτος κ.ο.κ. Ποῖος ὅμως μελετᾶ τὴν ἱστορίαν!

Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἀλληλέγγυον καὶ φιλικὴν στάσιν τῆς Εὐρώπης ἔναντι τῶν τρεχόντων οἰκονομικῶν προβλημάτων τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα, ἐν πολλοῖς, ἐὰν ὄχι ἀπολύτως, ἐδημιούργησεν αὐτὴ ταύτη ἡ Εὐρώπη καὶ δὴ ἡ κυρίαρχος αὐτῆς, σήμερον, δύναμις, ἤτοι ἡ Γερμανία, ἀνακαλῶ ἱστορικὰ τινα σημεῖα. Συνέχεια

Ῥήματα εἴς –ω ἤ ἄλλως βαρύτονα ῥήματα

Ῥήματα εἴς –ω ἤ ἄλλως βαρύτονα ῥήματαἍπαντα τὰ συγγράμματα τὰ διαπραγματεύοντα τὴν γραμματικὴν τῆς γλώσσης τῶν προγόνων «χαρακτηρίζουν τὰ εἰς –ω λήγοντα ῥήματα ὡς «βαρύτονα» ἄνευ περαιτέρω ἐπεξηγήσεως καὶ αἰτιολογήσεως τοῦ σκεπτικοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ἐβασίσθη ὁ τοιοῦτος χαρακτηρισμὸς τῶν εἰς –ω ῥημάτων.
Ὑποστηρίζομεν σθεναρῶς ὅτι οἱ πρόγονοι οὐδὲν ἔπραττον ἄνευ σκέψεως καὶ αἰτιoλογήσεως.
Διατὶ, συνεπῶς, ὀνομάσθησαν τὰ εἰς –ω ῥήματα βαρύτονα;

Ἄς ἐξετάσωμεν ἐν πρώτοις τὴν ἔννοιαν τῆς λέξεως «βᾰρύτονος, ον». Συνέχεια

Ὁ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν σεβασμὸς κατὰ Γερμανία

Ὁ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν σεβασμὸς κατὰ ΓερμανίαΔὲν ἔχει πολλὰ νὰ παρατηρήσῃ κάποιος ἐπὶ τοῦ προκειμένου, προκειμένου νὰ διαπιστώσῃ τὸ πόσον σοφὴ καὶ δικαία εἶναι ἡ ἄποψις τῆς Γερμανίας.
Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σεβασμὸς τῶν διεθνῶν συνθηκῶν μετὰ τὴν ἦτταν τῆς Γερμανίας κατὰ τὸν Α’παγκόσμιον πόλεμον καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ἐντολοδόχος Γαλλία, σεβομένη τὴν ὑπογραφὴν της, ἐπέβλεψεν τὴν ἐφαρμογὴν τῆς συνθήκης, εἰς τὸ χαρτὶ τῆς ὁποίας δὲν εἶχεν ἀκόμη στεγνώσει τὸ μελάνι τῶν ὑπογραφῶν, ἐπέτρεψεν εἰς τὴν Γερμανίαν τὴν, παρὰ τὴν συνθήκην, ἀνάπτυξιν τῆς πολεμικῆς της βιομηχανίας μὲ ἀποτέλεσμα τὸν Β’ παγκόσμιον πόλεμον. Συνέχεια

Τότε καὶ σήμερον.

Τότε καὶ σήμερον.

ΟΙΚΑΔΕ: Τότε καὶ σήμερον

Τότε, μὲ ὄραμα τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα καὶ πραξικοπιματικῷ δικαίῳ, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὁδήγησε τὴν Ἑλλάδα στὴν ἐκστρατεία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τότε, οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοι τοῦ Βενιζέλου, δὲν ἔβλεπον τὴν Ἑλλάδα πολεμοῦσαν, ἔστω καὶ βιαίως ἐπειδὴ ἔτσι τὸ ἠθέλησεν ὁ πραξικοπηματικῶς ἐπιβληθεὶς ὡς πατέρας τῆς νεωτέρας Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, καὶ ἀντὶ νὰ συνδράμουν δι᾿ ὅλων τῶν δυνάμεων εἰς τὴν νίκην τῆς μαχομένης Ἑλλάδος, ἐπροτίμησαν νὰ ἀμντιπολιτευθοῦν κραυγάζοντες ΟΙΚΑΔΕ!!! Τὸ ἀποτέλεσμα γνωστὸν… Συνέχεια