Ὁ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν σεβασμὸς κατὰ Γερμανία

Ὁ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν σεβασμὸς κατὰ ΓερμανίαΔὲν ἔχει πολλὰ νὰ παρατηρήσῃ κάποιος ἐπὶ τοῦ προκειμένου, προκειμένου νὰ διαπιστώσῃ τὸ πόσον σοφὴ καὶ δικαία εἶναι ἡ ἄποψις τῆς Γερμανίας.
Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σεβασμὸς τῶν διεθνῶν συνθηκῶν μετὰ τὴν ἦτταν τῆς Γερμανίας κατὰ τὸν Α’παγκόσμιον πόλεμον καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ἐντολοδόχος Γαλλία, σεβομένη τὴν ὑπογραφὴν της, ἐπέβλεψεν τὴν ἐφαρμογὴν τῆς συνθήκης, εἰς τὸ χαρτὶ τῆς ὁποίας δὲν εἶχεν ἀκόμη στεγνώσει τὸ μελάνι τῶν ὑπογραφῶν, ἐπέτρεψεν εἰς τὴν Γερμανίαν τὴν, παρὰ τὴν συνθήκην, ἀνάπτυξιν τῆς πολεμικῆς της βιομηχανίας μὲ ἀποτέλεσμα τὸν Β’ παγκόσμιον πόλεμον.

Αὑτὸς ὁ σεβασμὸς τῶν νόμων τῆς Γερμανίας ἐπέτρεψεν εἰς τὸν λιποτάκτην τοῦ Αὐστριακοῦ Στρατοῦ νὰ καταταγῇ οἰκιοθελῶς εἰς τὸν Γερμανικὸν Στρατὸν καὶ ἀργότερον παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὡς Αὐστριακὸς, ἐστερεῖτο τὴν Γερμανικὴν ὑπηκοότητα καὶ δὴ ἰθαγενείαν, ἐν τούτοις, ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς νόμους καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς Γερμανίας ἐπέτρεψαν εἰς ἕναν ἀλλοδαπὸν νὰ διεκδικήσῃ τὴν Καγγελαρίαν τῆς Γερμανίας, νὰ κερδίσῃ τὰς ἐκλογὰς καὶ νὰ ὑποχρεωθῇ τελικῶς νὰ λάβῃ τὴν Γερμανικὴν ὑπηκοότητα, καὶ ὅχι ἰθαγένεια, προκειμένου νὰ τοῦ ἀνατεθοῦν, ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Γερμανίας, τὰ καθήκοντα τοῦ καγγελαρίου τῆς χώρας. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τῆς Γερμανίας, πρῶτα ἐκλέγεσαι Καγγελάριος καὶ μετὰ γίνεσαι Γερμανὸς. Αὐτὸς ὁ Καγγελάριος ἐκραύγαζεν: «Ἡ Γερμανία ὑπεράνω ὅλων»!!! Βεβαίως αὐτὰ εἶναι τὰ λεγόμενα «ψιλὰ γράμματα» τῆς συμβατικῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία πεισματικῶς τὰ ἀγνοεῖ.

Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σεβασμὸς τῶν διεθνῶν συνθηκῶν καὶ δὴ ἐκ μέρους τῆς Γερμανίας, συνετέλεσε εἰς τὴν διάλυσιν τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ τὴν ἐμφάνισιν κρατῶν ἀμφιβόλου ὑποστάσεως.
Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σεβασμὸς ὁδήγησεν εἰς τὴν ἀναγνώρισιν ἐκ μέρους τῶν Η.Π.Α. καὶ μόνον του Κοσυφοπεδίου ὡς ἀνεξαρτήτου κράτους.
Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σεβασμὸς ὁδήγησεν εἰς τὴν ἐπέμβασιν εἰς τὸ Ἰρὰκ, τὴν διάλυσιν τῆς Λυβίης, τὴν πρόκλησιν ἀλληλοσφαγῶν μεταξὺ τῶν Αἰγυπτίων, τὴν δημιουργίαν τῶν Ταλιμπὰν, τὴν δημιουργίαν τῶν Τζιχαντιστῶν, τὴν παρ᾿ ὀλίγον διάλυσιν τῆς Συρίας, ἡ δὲ πάλαι ποτε «Ἐλβετία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» δὲν ἔχει συνέλθει, ἐδῶ καὶ μία πεντηκοταετία ἀπὸ τὰς προκληθεῖσας ὑπὸ τῶν σεβομένων τὰς συνθήκας πληγὰς.

Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σεβασμὸς ἔχει δημιουργήσει μίαν Ἀφρικανικὴν Ἤπειρον δεινοπαθοῦσαν, μίαν Ἤπειρον οἱ λαοὶ τῆς ὁποίας διεβίωνον ἁρμονικῶς μετὰ τῆς χλωρίδος καὶ πανίδος τῆς γαίας των ἐπὶ χιλετίας, μέχρις ὅτου ἐνεφανίσθη ἡ ἀρεία λευκὴ φυλὴ συγκεκριμένης περιοχῆς τῆς Εὐρώπης καὶ συγκεκριμένης θρησκευτικῆς πίστεως.
Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σεβασμὸς διέλυσε τὴν πατρίδα μας καὶ εἰς τὸν βωμὸν αὐτοῦ τοῦ σεβασμοῦ ἐκβιάζονται, διὰ τῆς νέας των κυβερνήσεως, οἱ Ἕλληνες.

Μᾶς ἀπειλοῦν μὲ διακοπὴν ῥευστότητος, ὡς ἐὰν ὑπῆρχε, ὡς ἐὰν τὴν εἶχον διαθέσιμον οἱ Ἕλληνες.
Τοιαύτη ῥευστότης δὲν μᾶς χρειάζεται καὶ εἰς τοιούτους ἐκβιασμοὺς ἔχομεν νὰ παρατάξωμεν σωρείαν παραδειγμάτων αὐτοθυσίας ὡς τοῦ Σουλίου, τοῦ Μεσολογγίου, τοῦ Ἀρκαδίου, τοῦ Λεωνίδου, τῶν Ἀθηναίων καὶ πλῆθος ἄλλων, πρωτίστως ὅμως ἔχομεν νὰ προτάξωμεν τὴν ἀπείρου κάλλους, ἤθους καὶ πατριωτισμοῦ ῥῆσιν τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, ὅστις γευθεὶς τὴν ἐπελθοῦσαν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος, ἐπιβληθεῖσαν ἐν τόπῳ, χρόνῳ καὶ τρόπῳ ἐπιλεγέντα ὑπὸ τῆς ἀντιτιθεμένης, μέχρι τότε, προσπαθείας τῶν Ἑλλήνων ἐπαναστατῶν, τῆς Ἀγγλίας εἶπεν: «τέτοια λευτεριὰ νὰ τὴν χέσω».
Ἑν προκειμένῳ διερωτᾶται ὁ κοινὸς νοῦς… ἐὰν δὲν παρενέβαινον αἱ Μεγάλαι Δυνάμεις, ἤτοι ἡ Ἀγγλία, καὶ ὁ, κατὰ κοινὴν ὁμολογίαν, Μέγας Στρατηγὸς Ἰμπραὴμ ἀφίετο ἐλεύθερος νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸν ἀφανισμὸν τῆς ἐπαναστάσεως, τὸν ὁποῖον εἶχεν, ἐν πολλοῖς, ἐπιτύχει… ἐὰν δὲν ἀπελευθεροῦτο ἡ Ἑλλὰς τότε πῶς θὰ ἀπεπληρώνετο τὸ περίφημον δάνειον τῆς ἐπαναστάσεως πρὸς συγκεκριμένην τράπεζαν τῆς Ἀγγλίας, γνωστοῦ ἰδιοκτήτου;;;…!!!

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 69 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν σεβασμὸς κατὰ Γερμανία

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    Da fehlt die höchste Ehrung der USA auf deren Brust, wie auch die Ritterschlag aus Tel AView, auch deren höchste Auszeichnung, alles mit Neginn von 2014 erhalten, Truppenbeitritt zu den Fall der Ukraine, wo sie nun Oberbefehlshaber der USA ist und bei Putin mit Holland um deren Audienz wirbt! Sie, die mit Beginn der Kriese und ihrem Freund Klitschkow und deren Freundin Tmotschenkow den Oberbefehl bekam darf nun nur mit Hollande in die Russische Förderation einreisen, weil sie selber keine eigene Zeichen von Hoheit, also Rang eines Landes, tragen darf! Und die Besatzer von Deutschen, sie sind immer noch im Bunde: VERTRAG von PARIS 1990, Mai, ratifiziert, Russland, Kanada, Frankreich, USA und UK! Größter Schuldner in der Welt USA und und Kinderklau in der restdeutschen Familie, bis weit nach Afrika, siehe all Kannu, dem seine Tochter aus einer poligamen Beziehung hier in Lebach von einem Freund der Merkel und Richter des Saarlandes unter Scheingericht im Friedensgericht Lebach, einem der ersten Gerichte im Deutschem Reich, 1875/76 gegründet, nun mit Scheingerichten Recht aus dem Court of CILVIL bricht! Wer es nicht gleubt, der siehe, das der Richter Klein sich mit falschen zeugen und ohne diplomatischen beistand über den Afrikaner und seiner Staatsangehörigkeit hinwegsetzt, den zu weinem Deutschen macht und seine leibliche Tochter einer deutschen Erbschleicherin als Stieftochter in die Hand gibt und deren Erbe unter dem Deckmantel einer Obhut als minderjährige Schutzbefohlnene beraubt! Gedeckt von der Kanzlerin Merkel ihrer Firmengerichtsbarkeit! Na, denn Glück, Auf, meine Heimat und Grüße an alle EU – Gegner, Ihr macht es recht, da Ihr den Wert von NWO und da der geheimen Absprachen erkennt, die Menschen in Ost, West und auch Afrika, Südamerika und Ausstralien, Asien und dem Pazifik zu vergewaltigen! Bei denen unter Merkel kennen sie auch kein Menschenrecht, siehe meine Klagen, wegen der Verweigerung, meine Hilfen im Nachteilsausgleich zu zahlen! Und die Rose, das ist die Beigabe für Scheintote?

Leave a Reply