Αἴσωπος – ἱστορικαὶ διδαχαὶ – Εὐρώπη [Γερμανία] ἔναντι Ἑλλάδος

Αἴσωπος - ἱστορικαὶ διδαχαὶ - Εὐρώπη [Γερμανία] ἔναντι ἙλλάδοςΠόσοι καὶ πόσοι δὲν ἔχουν γράψει, αἰτιολογήσει καὶ ἀναλύσει τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἱστορία γέμει διδαγμάτων πρὸς ἡμᾶς τοὺς νεωτέρους! Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται λέγει ὁ εἷς, ἡ ἱστορία ἀνακυκλοῦται λέγει ὁ ἕτερος, ἡ ἱστορία διδάσκει λέγει ὁ τρίτος κ.ο.κ. Ποῖος ὅμως μελετᾶ τὴν ἱστορίαν!

Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἀλληλέγγυον καὶ φιλικὴν στάσιν τῆς Εὐρώπης ἔναντι τῶν τρεχόντων οἰκονομικῶν προβλημάτων τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα, ἐν πολλοῖς, ἐὰν ὄχι ἀπολύτως, ἐδημιούργησεν αὐτὴ ταύτη ἡ Εὐρώπη καὶ δὴ ἡ κυρίαρχος αὐτῆς, σήμερον, δύναμις, ἤτοι ἡ Γερμανία, ἀνακαλῶ ἱστορικὰ τινα σημεῖα.

Ὁ μέγας ἐκ Μεγαλουπόλεως ἱστορικὸς Πολύβιος ἀναφέρει:
[6.286] πολλοὶ δ᾽ ἦσαν ἐγκάθετοι παρὰ τῶν τυράννων τότε πρὸς τὸν δῆμον προφῆται προσμένειν τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ βοήθειαν καταγγέλλοντες, ὡς ἧττον αὐτομολοῖεν καὶ τοὺς ἐπάνω δέους καὶ φυλακῆς γενομένους ἐλπὶς παρακροτοίη. [ἐλεύθερον νόημα: Οἰ τύραννοι εἶχον ἐντὸς τοῦ δήμου πολλοὺς ἐγκαθέτους προφήτας κηρύττοντες τὴν ἀναμονὴν τῆς ἐκ Θεοῦ βοηθείας, ὥστε νὰ αὐτομολοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν ὀλιγότεροι συγκρατούμενοι ὑπὸ τοῦ φόβου καὶ παραπλανούμενοι ὑπὸ τῆς ἐλπίδος]. Βλέπε προεκλογικὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἐγκαθέτων προφητῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΚΚΕ.

[6.287] πείθεται δὲ ταχέως ἄνθρωπος ἐν συμφοραῖς, ὅταν δ᾽ ἤδη καὶ τῶν κατεχόντων δεινῶν ἀπαλλαγὴν ὁ ἐξαπατῶν ὑπογράφῃ, τόθ᾽ ὁ πάσχων ὅλος γίνεται τῆς ἐλπίδος. [ἐλεύθερον νόημα: ὁ ὑποφέρων ἄνθρωπος πειθεται εὐκόλως, ὅταν δὲ ὁ ἐξαπατὼν περιγράφει καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ προκαλοῦνται κατὰ τὴν διαδικασίαν ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν ὑφισταμένων δεινῶν, τότε ὁ πάσχων παραδίδεται ἄνευ ὅρων εἰς τὴν ἐλπίδα] . Βλέπε, καὶ πάλιν, προεκλογικὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἐγκαθέτων προφητῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΚΚΕ.

Εἰς τὸν ἀντίποδα τῆς ἱστορίας εὑρίσκεται ὁ θεμέλιος λίθος τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὅστις ἔχων προφανῶς πλήρην ἐπίγνωσιν τῆς δυσχερείας ἤ καὶ ἀρνήσεως τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐνημερωθῇ, μελετήσῃ καὶ διδαχθῇ ἐκ τῆς ἱστορίας, ἐσοφίσθη ἄλλον τρόπον ἐπικοινωνίας προκειμένου νὰ καταστήσῃ τὰς ἀπόψεις του κατανοητὰς καὶ πρωτίστως εὐχαιρῶς ἀπομνημονευομένας. Ἐχρησιμοποίησεν τὰς «παραβολὰς» ἤ, ἐπὶ τῷ νεοελληνικότερον, «παραμύθια».

Ἡ τεχνικὴ τῆς διὰ παραβολῶν παρουσιάσεως διαφόρων νοημάτων εἶχεν τὸ πρῶτον εἰσαχθεῖ παρὰ τοῦ Αἰσώπου, ὅστις ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος ἀποδώσας ἀνθρωπίνην φωνὴν εἰς τὰ ζῶα. Τὴν τεχνικὴν ταύτην ἐμιμήθη χιλιετιρίδας ἀργότερον ὁ Walt Disney μὲ τὰ γνωστὰ εἰς ὅλους μας ἀποτελέσματα.

Μὲ ἀφορμὴ τὰ τρέχοντα γεγονότα ἀνασύρω μίαν ἱστορίαν τοῦ Αἱσώπου γνωστὴν ὡς «ἀετὸς καὶ ἀλώπηξ». Εἰς τὴν παραβολὴν αὐτὴν περιγράφονται ἀπολύτως αἱ ἔννοιαι περὶ «φιλίας» καὶ «ἀλληλεγύης» ὅπως ἀκριβῶς αὐταὶ νοοῦνται, ἰσχύουν καὶ ἐφαρμόζονται εἰς τὴν δημοκρατικὴν Εὐρώπην, εἰς τὴν ὁποίαν μετέχουν οἱ ἰσχυροὶ μέτοχοι τῆς φιλίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον οἱ μὴ ἰσχυροὶ μέτοχοι ὀφείλουν νὰ δροῦν προκειμένου νὰ διατηρήσουν τὴν «φιλίαν» εἰς κάποιον ἐλάχιστον ἀνεκτὸν καὶ ἀξιοπρεπὲς ἐπίπεδον.

Ἀετὸς καὶ Ἀλώπηξ                                          
Ἀετὸς καὶ ἀλώπηξ φιλίαν πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενοι πλησίον ἑαυτῶν οἰκεῖν διέγνωσαν, βεβάωσιν φιλίας τὴν συνήθειαν ποιούμενοι.
Καὶ δὴ ὁ μὲν ἀναβὰς ἐπί τι περίμηκες δένδρον ἐνεοττοποιήσατο·
Ὁ ἀετὸς ἐτεκνοποίησεν
ἡ δὲ εἰσελθοῦσα εἰς τὸν ὑποκείμενον θάμνον ἔτεκεν.
ἡ ἀλεποῦ ἐτεκνοποίησεν εἰς θάμνον περὶ τὰς ῥίζας τοῦ δένδρου.

Ἐξελθούσης δὲ αὐτῆς ποτε ἐπὶ νομήν, ὁ ἀετός, ἀπορῶν τροφῆς, καταπτὰς εἰς τὸν θάμνον καὶ τὰ γενήματα ἀναρπάσας, μετὰ τῶν ἑαυτοῦ νεοττῶν κατεθοινήσατο.
Ἡ δὲ ἀλώπηξ ἐπανελθοῦσα, ὡς ἔγνω τὸ πραχθέν, οὐ τοσοῦτον ἐπὶ τῷ τῶν νεοττῶν θανάτῳ ἐλυπήθη ὅσον ἐπὶ τῇ ἀμύνῃ·
χερσαία γὰρ οὖσα πετεινὸν διώκειν ἠδυνάτει.
Διόπερ πόῤῥωθεν στᾶσα, ὃ μόνον τοῖς ἀδυνάτοις καὶ ἀσθενέσιν ὑπολείπεται, τῷ ἐχθρῷ κατηρᾶτο.
Συνέβη δ’ αὐτῷ τῆς εἰς τὴν φιλίαν ἀσεβείας οὐκ εἰς μακρὰν δίκην ὑποσχεῖν·
θυόντων γάρ τινων αἶγα ἐπ’ ἀγροῦ, καταπτὰς ἀπὸ τοῦ βωμοῦ σπλάγχνον ἔμπυρον ἀνήνεγκεν·
οὗ κομισθέντος ἐπὶ τὴν καλιάν, σφοδρὸς ἐμπεσὼν ἄνεμος ἐκ λεπτοῦ καὶ παλαιοῦ κάρφους λαμπρὰν φλόγα ἀνῆψε.
Καὶ διὰ τοῦτο καταφλεχθέντες οἱ νεοττοὶ καὶ γὰρ ἦσαν ἔτι ἀτελεῖς οἱ πτηνοί ἐπὶ τὴν γῆν κατέπεσον. Καὶ ἡ ἀλώπηξ προσδραμοῦσα ἐν ὄψει τοῦ ἀετοῦ πάντας αὐτοὺς κατέφαγεν.

Δίδαγμα:

οἱ φιλίαν παρασπονδοῦντες, κἂν τὴν τῶν ἠδικημένων ἐκφύγωσι κόλασιν δι’ ἀσθένειαν, ἀλλ᾿ οὖν γε τὴν ἐκ θεοῦ τιμωρίαν οὐ διακρούονται.

 

Ἐλευθέρα ἀπόδοσις
Ἀετὸς καὶ ἀλεποῦ, κατοικοῦντες πλησίον, ἐποίησαν δεσμὸν φιλίας τὸν ὁποῖον ἐπισφράγησαν δι᾿ ὄρκου.

Ὁ ἀετὸς ἐτεκνοποίησεν εἰς τὰ κλαδιὰ τοῦ δένδρου·
ἡ ἀλεποῦ ἐτεκνοποίησεν εἰς θάμνον περὶ τὰς ῥίζας τοῦ δένδρου.
Ἡ ἀλεποῦ ἀνεχώρησεν πρὸς ἀνεύρεσιν τροφῆς, ὁ δὲ ἀετὸς δράξας τὴν εὐκαιρίαν, κατέφαγεν, μὲ τὰ ἀετόπουλα, τὰ μικρὰ ἀλεπουδάκια.

 Ἡ ἀλεποῦ ἐπιστρέψασα, ἀντελήφθη τὸν τρόπον ἐφαρμογῆς τῆς «φιλίας» καὶ «ἀλληλεγγύης» ὑπὸ τοῦ ἀετοῦ, ἐλυπήθη ὄχι τόσον διὰ τὸν θάνατον τῶν μικρῶν της ὅσον διὰ τὴν ἀδυναμίαν της νὰ ἀμυνθῇ·
οὖσα χερσαῖον ζῶον δὲν ἠδύνατο νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕνα ἰπτάμενο πουλὶ.

 

Ἀπομακρυνθεῖσα καταριόταν τὸν ἐχθρὸ, ἔκανε δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ ἀπομένει εἰς τοὺς μικροὺς καὶ ἀδυνάτους.
Δὲν ἦτο ὅμως μακρυὰ ἡ ἀπόδοσις συμπαντικῆς δικαιοσύνης εἰς τὴν τοιαύτην ἀσέβειαν τῆς φιλίας·
 εἰς παρακείμενον ἀγρὸν κάποιοι ἐθυσίασαν μία κατσίκα, ἐκ δὲ τοῦ βωμοῦ ἔπεσεν φλεγόμενον σπλάγχον, τὸ ὁποῖον ὁ ἀετὸς ἔφερε εἰς τὴν φωλιὰν του·
 Μόλις ἦλθεν εἰς ἐπαφὴν τὸ σπλάγχνον μετὰ τῶν κλάδων τῆς φωλιᾶς, ἐφύσηξεν δυνατὸς ἄνεμος καὶ ἐκ τῆς σπίθας τοῦ σπλάγχνου ἀνεπήδησεν μεγάλη φωτιὰ.
Συνεπείᾳ τῆς πυρκαϊᾶς οἱ μὴ δυνάμενοι εἰσέτι νὰ πετάξουν νεοσσοὶ τοῦ ἀετοῦ κατέπεσαν ἐπὶ τῆς γῆς.
Τότε προσῆλθεν ἡ ἀλεποῦ καὶ κατέφαγεν τοὺς νεοσσοὺς ὑπὸ τὰ ὄμματα τοῦ ἀετοῦ.

Δίδαγμα:
Οἰ ἀθετοῦντες τὴν φιλίαν, ἀκόμη καὶ ἐὰν κατορθώσουν νὰ ἀποφύγουν τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἀδικηθέντων, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποφύγουν τὴν συμπαντικὴν τιμωρίαν.

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 91 times, 2 visits today)
Leave a Reply