Σπάζοντας τὰ δεσμά!

Σπάζοντας τὰ δεσμά!Τὰ δεσμὰ πρῶτα τὰ περνᾶμε ἐμεῖς στοὺς ἑαυτούς μας.
Ὁ πρῶτος καὶ ὁ σημαντικότερος δεσμοφύλαξ μας εἴμαστε ἐμεῖς.
Οἱ συνήθειες, τὰ πιστεύω μας, οἱ πεποιθήσεις μας, οἱ δεσμοί μας μὲ τοὺς ἄλλους, τὰ «εἴδωλά» μας, τὰ πρότυπά μας χρειάζονται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐπαναπροσδιορισμό.
Αὐτὰ ὅλα ποὺ μᾶς δυναμώνουν ὡς κοινωνίες καὶ μᾶς βοηθοῦν στὸ νὰ πορευόμεθα πρὸς συνθῆκες ἐλευθερίας, πραγματικῆς ἐλευθερίας, εἶναι χρήσιμα καὶ σημαντικὰ καὶ φροντίζουμε νὰ τὰ ἰσχυροποιήσουμε. Ὅσα ὅμως μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀπομόνωσιν, ὁμαδοποίησιν, κομματοποίησιν, ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ μεγάλα, ἤ ἀκόμη καὶ ἰσχυροποίησιν τοῦ ἐγώ μας, καλὸ εἶναι νὰ τὰ ἐπανεξετάζουμε, νὰ τὰ ἐρευνοῦμε καὶ γιατὶ ὄχι, νὰ τὰ σπᾶμε.
Δὲν μποροῦμε νὰ ὑπάρχουν σκλάβοι ἐὰν δὲν ἔχουν πείσει πρῶτοι αὐτοὶ τοὺς ἑαυτούς τους γιὰ τὸ δικαίωμα ὑπάρξεως τῆς δουλείας.
Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐὰν δὲν αἰσθανθῇ ὡς κύτταρον ἑνὸς μεγάλου, συμπαντικοῦ ὀργανισμοῦ, ποὺ θὰ διέπεται ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς Φύσεως.
Ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία ἔρχεται…
Ἄς προετοιμαστοῦμε λοιπόν!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply