Ψυχίατρος στέλνει ἀσθενὴ σὲ ψυχιατρεῖο γιατὶ ἀρνεῖται χημειοθεραπεία!!!

Ὑπάρχει λοιπὸν ποὺ λέτε μία οἰκογένεια ποὺ πρὸ καιροῦ ἀντιμετώπισε σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας (καρκίνος) μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά της. Ἡ νέα αὐτὴ κοπέλλα, ἀνήλικη τότε, ἐδέχθη χημειοθεραπεία, ἀλλὰ δὲν διεφαίνετο πὼς θὰ τὰ καταφέρη. Βάσει μάλιστα τῶν ὅσων «κουράγιο» ἔλεγαν οἱ ἰατροί, κτυπῶντας φιλικὰ τὴν πλάτη τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, «δὲν πήγαινε καὶ τόσο καλά», μὲ ἀποτέλεσμα οἱ γονεῖς, φοβούμενοι γιὰ τὸ μοιραῖον νὰ ἔχουν κυριολεκτικῶς μουδιάση, βλέποντας τὸ παιδί τους νὰ σβήνῃ. Τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ ὅμως, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασιν, ἀντιλαμβανόμενο πὼς φθάνει τὸ τέλος του, ἄρχισε νὰ ζητᾷ, μὲ ὅσες δυνάμεις τοῦ ἀπέμεναν, νὰ κάνουν κάτι αὐτοὶ οἱ γονεῖς γιὰ νὰ τὸ σώσουν. Δηλώνοντας πὼς δὲν θὰ ἄντεχε καὶ θὰ πέθαινε, οἱ γονεῖς, ἀπελπισμένοι πλέον, σαφῶς ῥισκάροντας πολλά, μὰ κυρίως τὴν ἐπιβίωσίν του, ἀπεφάσισαν νὰ ὑπογράψουν καὶ νὰ πάρουν τὸ παιδί τους ἀπὸ τὸ  ἐν λόγῳ νοσοκομεῖο ἐνᾦ ταὐτοχρόνως, ἐναγωνίως, ἀναζητοῦσαν ἐξωνοσοκομειακοὺς ἰατρούς, γιὰ νὰ λάβουν πληροφορίες καὶ κατευθύνσεις καί, φυσικά, νὰ ἀναλάβουν αὐτοὶ νὰ βοηθήσουν στὴν θεραπεία τοῦ παιδιοῦ τους.

Πράγματι οἱ ἰατροὶ εὑρέθησαν καί, ὡς …ἐκ θαύματος, σὲ ἐλάχιστες ἡμέρες τὸ κορίτσι ἄρχισε νὰ ἀναῤῥώνῃ. Ὅμως τὰ πράγματα δὲν ἦσαν καὶ τόσο ἁπλᾶ, ἐφ΄ ὅσον τὸ κορίτσι ἦταν ἀνήλικο καὶ οἱ ἔχοντες κατὰ τὸν νόμο ἐξουσία εἶχαν ἄλλες ἀπόψεις γιὰ τὰ γεγονότα. Ἔτσι, συντόμως, οἱ γονεῖς εὐρέθησαν νὰ ἀντιμετωπίζουν διάφορες περιπέτειες, μὲ εἰσαγγελίες καὶ εἰσαγγελεῖς, μὲ εἰσαγγελικὲς ἐντολὲς καί, καταληκτικῶς μετὰ ἀπὸ διαφόρων εἰδῶν ἐντολές, νὰ λογοδοτοῦν διότι «ἐξέθεταν τὸ παιδί τους σὲ θανάσιμο κίνδυνο». Τελικῶς ὑπεχρεώθη νὰ νοσηλευθῇ σὲ ὀγκολογικὸ κέντρο, ἀλλὰ καὶ πάλι ἡ κοπέλλα ἦταν ἀνένδοτη, ἐφ΄ ὄσον ἤδη ἡ προηγουμένη της ἐμπειρία ἦταν τόσο ἐπώδυνος, ποὺ ἠρνεῖτο νὰ τὴν ἐπαναλάβῃ. Κι ἔτσι, παρὰ τὶς πιέσεις ἰατρῶν καὶ εἰσαγγελέων, κι ἐφ΄ ὅσον ἡ ἰδία ἠρνεῖτο κατηγορηματικῶς τὴν χημεία, εἰσαγγελία, νοσοκομεῖο καὶ γονεῖς ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀποδεκτοῦν τὶς θέσεις της καὶ νὰ τὴν ἀφήσουν ἐλευθέρα νὰ ἐξακολουθήσῃ μίαν ἀγωγή, καθαρὰ διατροφική, ποὺ ὅμως καθημερινῶς τὴν ἐνδυνάμωνε καὶ τῆς  ἐπέτρεψε νὰ ἐπιστρέψῃ ταχύτατα στὴν προηγουμένη ζωή της.

Αὐτὴ ἡ καλὴ κατάστασις τῆς ὑγείας της, γιὰ περίπου ἑνάμισυ χρόνο, ἔκανε ἀκόμη καὶ τοὺς νοσοκομειακοὺς ἰατροὺς ποὺ τὴν παρακολουθοῦσαν νὰ θαυμάζουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς καλῆς ὑγείας της, ἐφ΄ ὄσον, κάθε μῆνα ἐλέγχετο αἱματολογικῶς, ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο.

Ἡ κοπέλλα πήγαινε πάρα πολὺ καλὰ ἀπὸ πλευρᾶς ὑγείας, ἔως καὶ πρὸ μηνός, ἀλλὰ στὸ μεταξύ, ἐνήλικη πλέον, μία βαρειὰ ἴωσις, ποὺ τὴν ηὗρε ἐν τελῶς ἐξαντλημένη, λόγῳ μίας περιόδου πολλῶν κοπώσεων, ἐργασιῶν, συστηματικῆς μελέτης ἢ ἀκόμη καὶ διασκεδάσεων (καὶ καταληκτικῶς ἐκπτώσεων στὴν ἀγωγή της), ᾡδήγησε σὲ μίαν ἀκόμη πιὸ βαρειὰ πνευμονία. Ἐν ὀλίγοις ἡ νέα αὐτὴ γυναῖκα, αἰσθανομένη -ἴσως- πλέον ἀσφαλής, ἐφ΄ ὅσον διαβιοῦσε καλῶς, μὲ ὅλες τὶς νεανικές της δραστηριότητες καί, φυσικά, δίχως καρκινικοὺς δεῖκτες γιὰ πολλοὺς μῆνες (βάσει τῶν συχνῶν ἐξετάσεών της), μὰ καὶ δίχως νὰ ἐνημερώσῃ τὴν οἰκογένειά της γιὰ αὐτό, εἶχε μειώση στὸ ἐλάχιστον δυνατὸν τὴν ἀγωγή της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπανεμφανισθοῦν αὐτοί, μὲ τὴν μορφὴ αἱματολογικῶν ἀνωμαλιῶν καὶ νὰ σημάνουν πολλαπλοὺς συναγερμούς. Ἐν τούτοις ὅμως τὸ πλέον ἄμεσο ἦταν ἡ πνευμονία ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἀποτελεσματικῶς, πρὸ κειμένου ἡ ἰδία νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ζωή της, μὰ κυρίως, τὸ ταχύτερον στὴν ἀγωγή της. Μὰ ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ (ἂς ποῦμε) …περίεργα!!!

Τὴν Δευτέρα 15 Ἀπριλίου, μὲ συμπτώματα γρίππης, ἡ κοπέλλα, πῆγε στὸ «Λαϊκὸ» νοσοκομεῖο γιὰ νὰ ἐξετασθῇ γιὰ σταφυλόκοκκο στὸ αἷμα, κατόπιν ὑποδείξεως ἑνὸς ἐκ τῶν ἰατρῶν ποὺ τὴν παρακολουθοῦσαν ἐξωνοσοκομειακῶς. Ἀναμένοντας τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων (πέντε ἡμέρες ἀργότερα), ἐξακολουθοῦσαν οἱ γονεῖς νὰ φροντίζουν τὸ κορίτσι τους κατ’ οἶκον, μὲ συμπτώματα βαρειᾶς ἰώσεως, ἀλλὰ καὶ σὲ διαρκῆ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἐξωνοσοκομειακοὺς ἰατροὺς ποὺ τὴν παρακολουθοῦσαν. Ὅταν ὅμως ὁ πυρετός, ἀρκετὰ ὑψηλός, στὶς ἀρχὲς τοῦ τετάρτου εἰκοσιτετραώρου, ἐξακολουθοῦσε νὰ ἐπιμένῃ, πάντα κατόπιν ὑποδείξεως τῶν ἐξωνοσοκομειακῶν ἰατρῶν, ἐπεσκέφθησαν νοσοκομεῖο ἐπαρχειακό, ὅπου διεγνώσθη βαρυτάτη πνευμονία. Κατόπιν τούτου ὅμως ἡ πορεία πρὸς τὸ Πανεπιστημιακὸ «Λαϊκό», ποὺ ἐπὶ πλέον ἐφημέρευε, ἦταν μονόδρομος. Ἡ κοπέλλα εἰσήχθη στὸ νοσοκομεῖο τὴν Παρασκευὴ 19 Ἀπριλίου τοῦ 2019.

Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ ἔκαναν οἱ γονεῖς ἦταν νὰ δώσουν τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ τῆς ἀσθενοῦς, ἐφ’ ὄσον ἡ ἰδία ἡ ἀσθενὴς δυσκολεύετο, κάτι ὅμως ποὺ τελικῶς, ὅπως ἀπεδείχθη, δὲν ἦταν ἀναγκαῖον, ἐφ΄ ὅσον μέσῳ ΑΜΚΑ μποροῦσαν οἱ ἰατροὶ νὰ δοῦν τὰ πάντα. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ξεκινήσῃ μεγάλο τμῆμα τῶν ἰατρῶν τῆς κλινικῆς μίαν ἐπιθετικὴ πολιτικὴ κατὰ τῆς ἀσθενοῦς. Μία ἐπιθετικὴ πολιτική, γιὰ νὰ τῆς ἀλλάξουν θέσεις, ἐνᾦ ἐξακολουθοῦσε ἡ ἀσθενὴς νὰ εἶναι διαρκῶς μὲ πυρετὸ καὶ μὲ μάσκα ὀξυγόνου, λόγῳ τῆς πνευμονίας, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατηθῇ καὶ νὰ συναινέσῃ στὴν ἔναρξιν χημειοθεραπειῶν. Ἂν καὶ τὸ κορίτσι, ποὺ εἶχε δοκιμάση τὶς χημειοθεραπεῖες, ἠρνεῖτο συστηματικῶς, οἱ πιέσεις διαρκῶς πολλαπλασιάζοντο μὲ ἀποτέλεσμα, πάντα ἐν ὅσῳ ἡ ἰδία ἦταν μὲ μάσκα ὀξυγόνου καὶ μὲ ὑψηλὸ πυρετό, νὰ ἐμφανίζονται καθημερινῶς δύο-τρεῖς ὁμάδες ἰατρῶν τῶν 7-12 ἀτόμων ἀνᾷ ὁμάδᾳ, ποὺ ἄλλοτε μὲ τὸ …«καλὸ» καὶ ἄλλοτε μὲ τὸ …ἄγριο ἀπαιτοῦσαν συνυπογραφή της στὴν χημειοθεραπεία.

Βλέποντας οἱ γονεῖς, μὰ καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια, μαζὺ μὲ τοὺς φίλους, ὅλον αὐτὸν τὸν πόλεμο ποὺ ἐδέχετο τὸ κορίτσι τους, ἀντέδρασαν καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς νὰ σταματήσουν τὶς πιέσεις, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ἀφήσουν συνέλθῃ. Μάλιστα σὲ μίαν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἰατρῶν, τὴν Μεγάλη Τρίτη, ὁ διευθυντὴς τῆς ἐν λόγῳ κλινικῆς, ἔξαλλος, ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὴν κοπέλλα ἢ νὰ δεχθῇ καὶ χημειοθεραπεία καὶ ἀντιβιώσεις ἢ νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο του. Τὴν ἰδίαν στιγμὴ τηλεφώνησε, ἔχοντας ἀνοικτὴ ἀκρόασιν, στὴν ἰατροδικαστὴ τοῦ νοσοκομείου (κατὰ πῶς ἰσχυρίσθη) δηλώνοντάς της ἀνοικτὰ πὼς πρέπει μὲ κάθε μέσον καὶ τρόπο νὰ ἐπιβληθῇ ἡ χημειοθεραπεία στὴν κοπέλλα, ἀκόμη κι ἐὰν χρειασθῇ νὰ τὴν βγάλουν …τρελλή!!!
Ἡ ἰατροδικαστὴς τοῦ ἀπήντησε πὼς αὐτὰ δὲν εἶναι εὔκολα καὶ ὁ διευθυντὴς τῆς κλινικῆς
(εὐθαρσῶς), ἀπειλοῦσε ἐν ὀλίγοις νὰ μὴν παράσχῃ τὴν ἀναγκαία θεραπεία γιὰ τὴν πνευμονία ἐὰν τὸ κορίτσι δὲν συναινοῦσε καὶ στὴν χημειοθεραπεία. Μά πῶς νά συναινέσῃ κάποιος σέ κάτι πού γνωρίζει ἤδη τόν πόνο καί τήν φρίκη πού προκαλεῖ, ὅταν ἐπί πλέον διαθέτει καί στοιχεία, ἀπὸ προσωπικές της ἐμπειρίες, γιά ἄλλους τρόπους θεραπείας;

νοικτὰ λοιπὸν καὶ ἐμπρὸς σὲ μάρτυρες, ἐκνευρισμένος ἀπὸ τὶς ἀρνήσεις τῆς ἀσθενοῦς, ἀπεχώρησε ἔξαλλος γιὰ νὰ ἀφήσῃ πεδίον δόξης λαμπρὸν στοὺς …ψυχιάτρους τοῦ Αἰγινητείου νοσοκομείου. Βλέπετε τὸ «Λαϊκὸ» δὲν ἔχει ψυχιάτρους καὶ ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὸ Αἰγινήτειον.
Ἡ ἐν λόγῳ πλέον ὁμὰς τῶν ψυχιάτρων ἀνέλαβε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν εἰς βάρος τῆς νέας αὐτῆς γυναῖκας -καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς βάρος τῆς οἰκογενείας- προσπάθεια, «ἐν χορδοῖς καὶ ὀργάνοις», μὲ σκοπὸ νὰ ἐκβιασθῇ ἡ συναίνεσις.

Τὴν Μεγάλη Τετάρτη λοιπὸν ἡ τρίτη, ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ μεσημέρι, ἐν σειρᾷ, ὁμὰς ἰατρῶν ἦταν …ψυχιατρική!!! Ἐτελείωσαν οἱ παθολόγοι… Ἐτελείωσαν καὶ οἱ αἰματολόγοι καὶ ἔπιασαν νὰ ἐξυφαίνουν τὰ δίκτυά τους οἱ ψυχίατροι.
Ὁ ῥόλος τους σαφής: νὰ βγάλουν τὴν ἀσθενή τους θεοπάλαβη. Μὰ ἐπεὶ δὴ ἡ ἀσθενὴς τὰ εἶχε …τετρακόσια, δὲν μποροῦσαν. Οἱ πιέσεις ἀφόρητες, ἀσφυκτικές, πέραν ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἰατρικῆς μερίμνης, ἀκραία πιεστικές, μὲ στοιχεία ἐκφοβισμοῦ καὶ μὲ ἀμέτρητες ἐπαναλήψεις, εἶχαν κυριολεκτικῶς θέση τὴν ἀσθενὴ ἐν ἀμύνῃ. Ἐὰν συνυπολογίσουμε ἐπὶ πλέον πὼς ἡ μάσκα ὀξυγόνου καὶ ὁ πυρετὸς τὴν ταλαιπωροῦσαν ἀκόμη, ἴσως, κατὰ κάποιον τρόπο, μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ σκηνικό.

Ἡ οικογένεια ἐν συναγερμῷ. Ἡ μητέρα τῆς ἀσθενοῦς καὶ στενὸς συγγενὴς ἔξω ἀπὸ τὸν θάλαμο νοσηλείας ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὴν ἐπιθετικότητα τῶν ἰατρῶν, ἀγνοῶντας πὼς ἡ νέα αὐτὴ ὁμὰς εἶναι ὁμὰς ψυχιάτρων. Μὲ κάποιαν δικαιολογία ἡ μητέρα, κατόπιν μεγάλης ἀναμονῆς, εἰσῆλθε στὸν θάλαμο νοσηλείας ζητῶντας ἐπιτακτικῶς νὰ ἀφήσουν ἥσυχη τὴν ἀσθενή, πρὸ κειμένου νὰ ἡρεμήσῃ καὶ δηλώνοντας πὼς θὰ μετακινηθοῦν σὲ ἄλλο νοσοκομεῖο, κάτι ποὺ ἀφαιροῦσε ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ὁμάδα δικαίωμα περαιτέρῳ ἐξετάσεως τῆς ἀσθενοῦς. Μέσα σὲ λίγα λεπτὰ λοιπόν, μεταξὺ ἄλλων, ἀνέφερε πὼς δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ πιέζουν τὴν ἀσθενή, ἰδίως λόγῳ τῆς πνευμονίας της, μὰ ἐπὶ πλέον δὲν μποροῦν νὰ ἀπαιτοῦν νὰ συναινέσῃ ἡ οἰκογένεια στὴν χημειοθεραπεία. Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς ἐνοχλημένος σαφῶς ἀπὸ τὴν παρουσία τῆς μητέρας καὶ τοῦ συγγενοῦς προκαλοῦσε κανονικότατα τὴν μητέρα, ἐνᾦ παραλλήλως ὑπὲρ θεμάτιζε κατὰ τῆς ἀρνήσεως γιὰ τὴν χημειοθεραπεία. Τότε ἦταν ποὺ ἡ μητέρα ἀνέφερε κάτι γιὰ τὰ σκάνδαλα τῆς Novartis στὴν Ἰαπωνία, ὅπου, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ ἐκεῖ ἔρευνες, ἀπεκαλύφθη πὼς ἀνεκοινώθησαν πλαστὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἑταιρεία, σχετικῶς μὲ χημειοθεραπευτικὰ φάρμακα, ἀποκρύβοντας ὅμως …2000 θανάτους, σὲ μόλις 2430 ἀσθενεῖς, καθὼς φυσικὰ καὶ πὼς ἀπεκρύβησαν σὲ μεγάλο μέρος οἱ ἐπιπλοκές, ὡς ἀποτέλεσμα ἐφαρμογῆς ἀκριβῶς αὐτῶν τῶν χημειοθεραπευτικῶν φαρμάκων, ἀπὸ σχετικὲς κλινικὲς ἔρευνες.

πηγὴ

Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τους εἴρων, ἐριστικὸς καὶ κυρίως ἀπολύτως μεθοδικός, κατέγραφε τὶς ἀντιδράσεις τῆς μητέρας, μὰ καὶ τοῦ στενοῦ συγγενοῦς. Ἤδη εἶχε σημειώση, ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις του πρὸς τὴν κοπέλλα πὼς ἡ μητέρα εἶναι τὸ δυναμικὸ στοιχεῖον τῆς οἰκογενείας. Αὐτὸ ἦταν. Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη. Ἡ μητέρα ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὸ παιδί της ἄμεσα.
Ὁ ἐν λόγῳ ψυχίατρος (ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπεκαλύφθη) ἀπεχώρησε μέν, ἀλλὰ κατήγγειλε τὴν ἐπομένη ἡμέρα τὴν μητέρα στὴν Εἰσαγγελία ὡς πάσχουσα ἀπὸ «παρανοϊκὴ διαταραχὴ προσωπικότητος» καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ «παρανοειδὴ ἰδεασμό». Κατόπιν τούτου τὰ πράγματα ἦσαν προδιαγεγραμμένα. Μόλις ἡ μητέρα, δύο εἰκοσιτετράωρα μετὰ τὴν (ἂς ποῦμε ἐπικοινωνία της μὲ τὸν ψυχίατρο, ποὺ ὅμως δὲν ἦταν ἐξέτασις), ἐπεσκέφθη τὴν κόρη της, γιὰ νὰ μείνῃ δίπλα της γιὰ ὅλο τὸ ἐπόμενον εἰκοσιτετράωρον, ἐνεφανίσθησαν δύο ἀστυνομικοί, τὴν συνέλαβαν καὶ τὴν ὁδήγησαν στὸ ψυχιατρεῖο Ἀθηνῶν (Δαφνί), ὅπου κατόπιν -σαφῶς καταγγελτικῶν θέσεων τῶν ἐφημερευόντων ψυχιάτρων, ποὺ διαρκῶς ἐπανελάμβαναν τὰ περὶ Novartis, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ὅτι πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν θυγατέρα της γιὰ νὰ μὴν τὴν ἐπηρεάζῃ, ἀπεφασίσθη ὁ ἀκούσιος ἐγκλεισμός της. Ἐφθαρσῶς καὶ οἱ ἐν λόγῳ ἰατροί, καθὼς καὶ οἱ ἄλλοι, ἐντὸς τοῦ νοσοκομείου, ὁμολογοῦσαν πὼς πρέπει ἡ μητέρα νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν κόρη της καὶ πρὸς τοῦτον ἀπεφασίσθη κι ὁ ἐν λόγῳ ἐγκλεισμός της, ἐνὦ συχνὰ τῆς ἀνέφεραν πὼς οὔτε ἰατρὸς εἶναι, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ κρίνῃ τὶς θεραπείες οὔτε καὶ θὰ τῆς ἐπιτραπῆ, ὅσο θὰ νοσηλεύεται τὸ παιδί της, νὰ τὸ ἰδῇ μὰ καὶ οὐτε πὼς ἔχει δικαίωμα νὰ κρίνῃ τὴν Novartis.

Δὲν ξέρω ἐὰν ἀντιλαμβάνεσθε τὸ σκηνικό. Μία μητέρα, ποὺ τὸ παιδί της τὴν εἶχε ἀνάγκη γιὰ νὰ στέκεται διαρκῶς δίπλα του, διότι νοσηλεύετο μὲ πνευμονία (μάσκες ὀξυγόνου, πυρεττοί, σωληνάκια, ἐνδοφλέβιες ἀντιβιώσεις καὶ λοιπὰ φάρμακα), μέσα σὲ ἕνα δημόσιο νοσοκομεῖο, νὰ φυλακίζεται σὲ ἕνα ψυχιατρεῖο, πρὸ κειμένου νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὸ παιδί της, γιὰ νὰ μὴν τὸ …ἐπηρεάζῃ. Κι ὅλα αὐτὰ Μεγάλη Παρασκευὴ παρακαλῶ, γιὰ νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἐλεγχθῇ ἀπὸ ψυχιάτρους καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἐπομένου -ναί!!!- τετραημέρου τοὐλάχιστον, γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι εἶναι, ἤ ὄχι, παρανοϊκή!!! Νὰ θυμήσω μόνον πὼς ἦταν ἡ κοπέλλα ποὺ ἐπιζητοῦσε, ἐναγωνίως, τρόπους γιὰ νὰ διακοπῇ πρὸ καιροῦ ἡ χημειοθεραπεία καὶ ὄχι οἱ γονεῖς.
Τυχαιότητες;

Ἡ μητέρα ἐξῆλθε τὴν Πέμπτη 2 Μαΐου (παρὰ κάτι ὧρες, μίαν ἑβδομάδα …φιλοξενίας ἀπήλαυσε!!!) μὲ διάγνωσιν «διάφορες καταστάσεις στρὲς…..» καὶ ἔτρεξε νὰ ἰδῇ τὴν οἰκογένειά της, ἐνᾦ ἡ κόρη της, ποὺ ἀκόμη νοσηλεύετο, ἐμποδίζετο, τεχνηέντως, νὰ ἐξέλθῃ τοῦ νοσοκομείου μὲ διάφορες προφάσεις. Προφάσεις ἀπίστευτες μὰ καὶ ἔμμεσες ὁμολογίες πὼς δὲν ἐπιτρέπεται ἀκόμη νὰ ἐξέλθῃ τοῦ νοσοκομείου, παρ’ ὅλο ποὺ ἡ πνευμονία εἶχε ὑποχωρήση πλήρως. Οὔτε κἂν ἐπέτρεπαν στὴν κοπέλλα νὰ διανοηθῇ πὼς θὰ ἐξέλθη μὲ τὴν προσωπική της εὐθύνη, ἀσκώντας τὸ δικαίωμά της ὡς ἐνήλικος!!!

Παρῆλθε κι αὐτὸ τὸ Σαββατοκύριακο, ἀλλὰ ἡ κοπέλλα ἐξακολουθοῦσε νὰ νοσηλεύεται. Τὴν Δευτέρα, 6 Μαΐου, ἂν καὶ ὅλες οἱ ἐξετάσεις της ἦσαν σαφῶς βελτιωμένες, ἐν τούτοις πάλι δὲν τῆς ἐπέτρεψαν νὰ ἐξέλθῃ. Μάλιστα εἰσῆλθε ὁ προανεφερόμενος ψυχίατρος στὸν θάλαμο τῆς κοπέλλας γιὰ νὰ τῆς δηλώσῃ πὼς ὄχι μόνον δὲν θὰ τῆς ἐπιτραπῆ νὰ ἐξέλθῃ τῆς κλινικῆς, ἀλλὰ θὰ ὑποχρεωθῆ, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὰ (ψυχο)φάρμακα νὰ δεχθῇ χημειοθεραπεία καὶ ἐπὶ πλέον θὰ πρέπη νὰ ἐλεγχθοῦν γιὰ τὴν καλὴ ψυχιατρική τους ὑγεία ὄχι μόνον ἡ μητέρα, ἀλλὰ καὶ ὁ πατέρας καὶ οἱ παπποῦδες, καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλοι οἱ λοιποὶ συγγενεῖς. Ἐπίσης ἐδήλωσε πὼς οἱ διαδικασίες μὲ τὶς ἀξιώσεις ἐκ τοῦ νοσοκομείου (δῆλα δὴ τοῦ ἰδίου) νὰ τεθῇ ἡ κοπέλλα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία δικαστικῆς συμπαραστάσεως εἶχαν ἐκκινήση, διότι εἶχε κατατεθῆ φάκελλος στὴν εἰσαγγελία, γιὰ νὰ ἐκδοθῇ δικαστικὴ ἐντολή, πρὸ κειμένου νὰ ἐλεγχθῇ περαιτέρῳ γιὰ ψυχιατρικὲς ἐμμονές. Ψευδέστατον, διότι τὸ ἔπραξε δύο ἡμέρες ἀργότερα.
Ἐν ὀλίγοις ὅμως ὁ ψυχίατρος αὐτὸς ἀπεφάσιζε μόνος του νὰ ἀκυρώσῃ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα αὐτῆς τῆς νέας γυναῖκας, ὅλα τὰ συνταγματικά της δικαιώματα, ὅλα τὰ δικαιώματά της ὡς ἀσθενοῦς καί, ἐπὶ πλέον νὰ ἐκκινήσῃ διαδικασία γιὰ νὰ τὴν θέσῃ ὑπὸ δικαστικὴ συμπαράσταση, ἀφαιρῶντας της, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, ἰδίως τὸ δικαίωμα τοῦ ἐπιλέγειν καὶ τοῦ αὐτοπροσδιορίζεσθαι, ἐνᾦ παραλλήλως ἔθετε στὸ στόχαστρό του, ἀνοικτὰ καὶ ὅλην τὴν οἰκογένεια.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἦταν αὐτονόητον νὰ ξεκινήσουν τὰ ἀναγκαία. Ἕνα ἔγγραφον ποὺ κατετέθη ἀπὸ τὴν κοπέλλα, στὴν γραμματεία τοῦ νοσοκομείου καὶ τὸ ὁποῖον ζητοῦσε ἔγγραφες καὶ λογικοφανεῖς ἐξηγήσεις περὶ τῆς ἀπαγορεύσεως ἐξόδου της, ἀπὸ αὐτό, ἔφθασε ἐπὶ τέλους στὴν νομικὴ ὑπηρεσία τοῦ νοσοκομείου καί, τελικῶς, κατόπιν πολλῶν διαβουλεύσεων, ἀφέθη ἐλευθέρα ἡ κοπέλλα γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ στὰ τοῦ οἴκου της καὶ στὴν ἀγωγή της, στὶς 17:00 (5:00 τὸ ἀπόγευμα). Δῆλα δὴ τὸ νομικὸ τμῆμα τοῦ νοσοκομείου ἀπεφάσισε πὼς δὲν ὑπῆρχε κάποιος λόγος γιὰ νὰ κρατηθῇ ἡ κοπέλλα περισσότερο, ἐφ΄ ὅσον, ἐὰν συνέτρεχαν νομικοὶ λόγοι ἢ ἰατρικοὶ λόγοι, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ τῆς ἀπαγορεύσουν τὴν ἔξοδο, θὰ εἶχαν ἀναφερθῆ. Τὸ νοσοκομεῖο ἀπεφάσισε νὰ ἀφήσῃ τὴν κοπέλλα ἀλλὰ ὁ ψυχίατρος εἶχε ἀποφασίση διαφορετικῶς.

Ὅμως… Τὸ ζήτημα σαφῶς καὶ δὲν ἔκλεισε, ἐφ΄ ὅσον δύο ἡμέρες μετὰ καὶ ἐφ’ ὅσον εἶχε λάβη ἢδη τὸ ἐξιτήριον ἡ κοπέλλα, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς νομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ νοσοκομείου, ὁ ἐν λόγῳ ψυχίατρος ἐπανῆλθε ζητῶντας, μὲ εἰσαγγελικὴ ἐντολή, νὰ ἐλεγχθῇ ψυχιατρικῶς ἡ νεαρά,  σὲ ἐφημερεῦον δημόσιο νοσοκομεῖο. Κοινῶς; Ζητᾶ ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία νὰ παρέμβῃ, γιὰ νὰ ἐγκλεισθῇ ἡ κοπέλλα σὲ κάποιο ψυχιατρεῖο γιὰ μερικὲς ἡμέρες, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδειχθῇ γιὰ τὸ ἐὰν ἢ ὄχι πάσχῃ νοητικῶς. Κι ἐπεὶ δὴ ὁ σκοπός τους εἶναι νὰ τῆς ἀφαιρεθῇ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀποφασίζειν, μὰ κι ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχει ἀναγκαία κλινικὴ στὰ ψυχιατρικὰ νοσοκομεία γιὰ καρκίνους, ποῦ θά τήν ὁδηγήσουν τήν κοπέλλα; Μήπως στά νύχια τοῦ ψυχιάτρου πού τήν καταδιώκει;

Στὸ μεταξύ, γιὰ νὰ νοσηλευθῇ, θὰ πρέπη νὰ ἐγκαταλείψῃ ἐκ νέου τὴν ἀγωγή της, νὰ παρακολουθεῖται, σὲ ἔνα περιβάλλον ἀφιλόξενο καὶ ὁπωσδήποτε τρομακτικό, εἰδικῶς γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει γιὰ σχεδὸν τρεῖς ἐβδομάδες ταλαιπωρηθῆ τόσο πολύ, ἢδη, μὲ μίαν βαρυτάτη πνευμονία σὲ ἕνα δημόσιο νοσοκομεῖο καὶ μὲ ὅλους τοὺς ψυχιάτρους ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι της καθημερινῶς καὶ γιὰ σχεδὸν δύο ἑβδομάδες.
Γιατί ὄλα αὐτά; Ἴσως διότι ἡ μητέρα ἀνέφερε πὼς τὰ χημειοθεραπευτικὰ τῆς Novartis σκοτώνουν, ἴσως καὶ ὄχι. Ἴσως γιατὶ ἡ κοπέλλα, μὲ τὸ παράδειγμά της, ἀποδεικνύει πὼς δὲν ὑπάρχουν ἰατρικὰ θέσφατα, παρὰ μόνον θέλησις γιὰ ζωή.
Πάντως σίγουρα ὅλα αὐτά, ἂν καὶ ἐπικαλύπτονται μὲ νομότυπα σχήματα, λειτουργοῦν ἀπολύτως παρανόμως καὶ ἀντισυνταγματικῶς.

Ἡ κατάστασις κρίνεται ὑπὲρ ἐπείγουσα καὶ ἐπιβάλλεται ἕνας Εἰσαγγελεὺς νὰ παρέμβῃ γιὰ νὰ ἐρευνήσῃ τὰ δεδομένα αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἄμεσα, ἐφ΄ ὅσον ἤδη, ὁ ἴδιος ψυχίατρος, ἔχει ἐπιτύχη νὰ ἐγκλεισθῇ ἡ μητέρα σὲ ψυχιατρικὸ ἵδρυμα καὶ τώρα ἐπιδιώκει νὰ κλείσῃ καὶ τὴν θυγατέρα, ἐνᾦ ὁ ἴδιος ἀνέφερε πὼς θὰ ἐξετασθοῦν ἅπαντα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας, ἔνα πρὸς ἔνα.

Ἡ οἰκογένεια βάλλεται ἐν συνόλῳ διότι κάποιοι ἔχουν ἐνοχληθῆ ἰδιαιτέρως καὶ προσπαθοῦν ὄχι μόνον νὰ τὴν φιμώσουν ἀλλά, ἐὰν γίνεται, ἀκόμη καὶ νὰ τὴν διαλύσουν πλήρως ἢ καὶ νὰ τὴν ἐξαφανίσουν. Βλέπετε καὶ μόνον ἡ ὔπαρξις αὐτῆς τῆς κοπέλλας, ποὺ ἀκόμη ζεῖ δίχως χημείες, παρὰ τὶς ἀντίθετες «προφητεῖες», διαψεύδει, τοὐλάχιστον τὰ «θέσφατα» τῶν ἰατρῶν περὶ «μονοδρόμων» τῆς χημειοθεραπείας. Βλέπετε ἠ ἀναφορὰ στὴν Novartis ἦταν τόσο …«κόκκινο πανί», ποὺ ὁ ψυχίατρος τὴν ἀναφέρει ἀκόμη καὶ στὶς ἐκθέσεις του. Βλέπετε ἡ προσπάθεια τῆς οἰκογενείας νὰ κρατήσῃ ζωντανὸ τὸ παιδί της, μὲ ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους, σήμερα ἀντιμετωπίζεται ὡς …ἐπικίνδυνη, εἰδικῶς γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀκούσουν τὴν παραπάνω ἱστορία καὶ θὰ προβληματισθοῦν σοβαρά, γιὰ νὰ ξεκινήσουν κι αὐτοί, μὲ τὴν σειρά τους, τὶς ἀμφισβητήσεις, τὶς ἔρευνες καὶ τὶς διαφορετικές, ἐκ τῆς πεπατημένης, ἐπιλογές.

Φιλονόη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Ψυχίατρος στέλνει ἀσθενὴ σὲ ψυχιατρεῖο γιατὶ ἀρνεῖται χημειοθεραπεία!!!

 1. Φιλονόη, ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο: Ὅλη ἡ ἱστορία εἶναι νὰ προξενοῦν αὐτοὶ τὶς ἀσθένειες ποὺ θέλουν, γιὰ νὰ μποροῦν αὐτοί, οἱ ἴδιοι νὰ πουλᾶνε τὰ φάρμακα ποὺ θέλουν. (Φάρμακον= δηλητήριο [στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά].) Χάρη σὲ σένα καὶ στὸ παιδί αὐτό ἔχουμε πιὰ τὴν ἀπόδειξη ἐκείνου ποὺ ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχει γίνει ἀντιληπτό: Ἀκόμη καὶ στὸν τομέα τῆς ὑγείας (σχεδὸν) ὅλα εἶναι στημένα.

 2. Την αμέριστη συμπαράσταση μου στην οικογένεια της πάσχουσας και είμαι βέβαιος πως όλα θα πάνε καλά. Χρειάζεται όμως μεγάλος αγώνας και όσο τον δυνατόν μεγάλη υποστήριξη από τους συνανθρώπους προς την οικογένεια. Είμαι κι εγώ ένας απ΄αυτούς που πιστεύουν αυτό που αναφέρει ο κ. Μιχαλόπουλος. Ακόμα και σ΄αυτόν τον ανθρώπινο τομέα και ειδικά σε συναφείς ασθένειες είναι 100% στημένα. Από μακριά που βρίσκομαι η σκέψη μου θα είναι συμπαραστάτης στην κοπελιά, που από το ιστορικό της αποδεικνύεται μεγάλη μαχήτρια και σίγουρα θα βγεί νικητρια στον αγώνα της.

 3. Φέρτε μου τον ψυχίατρο να τον στείλω για αναμόρφωση εγώ. Ποτέ ούτε μια δόση χημειοθεραπείας να μην δεχτείτε οι καρκινοπαθείς. Αυτό το οξύ μπαταρίας μέσα στο σώμα σας δεν είναι η θεραπεία σας. Κάντε αποτοξίνωση κόψτε όλα τα ζωικά και τα μαγειρεμένα και τρώτε ΦΡΟΥΤΑ και χυμούς φρέσκους. Όλα τα προβλήματα είναι αναστρέψιμα, μην κάνετε χημειοθεραπείες, αυτά θα σας σκοτώσουν πιο σύντομα. Μην εμπιστεύεστε την ίαση σας στα γιατρουδάκια. Είναι δική σας η ευθύνη της ζωής σας.

 4. Εφόσον είναι αληθινή η ιστορία, ας πάρουν οι γονείς τα όπλα και ας αρχίζουν να καθαρίζουν τους υποτιθέμενους “γιατρούς”. Ο γνωστός αστυνόμος Μπαλάσκας δήλωσε στην τηλεόραση ότι ένα Καλάσνικοφ είναι αρκετά φθηνό στην μαύρη αγορά των Εξαρχείων, 160 με 200 ευρώ κοστίζει είπε, αλλά κυκλοφορούν και άλλα μοντέλα όπλων. KILL THEM ALL λοιπόν !!! Μόνο αν αρχίζουν να καθαρίζουν τους συστημικούς ιατρούς, μόνο τότε ίσως βάλουν μυαλό όλα αυτά τα σκυλάκια των φαρμακευτικών. Δεν τους αξίζουν τα πτυχία, διότι έχουν δεχτεί πλύση εγκεφάλου και διδάσκονται μόνο την μισή αλήθεια περί της ιατρικής. Έχουν καταντήσει “έμποροι φαρμάκων” και όπως οι έμποροι ναρκωτικών τους αξίζει μόνο μια τιμωρία, ο θάνατος!

  • Οἱ γονεῖς δὲν εἶναι φονιάδες, ἐν ἀντιθέσει μὲ κάποιους ἐκ τῶν (φερομένων ὡς) ἰατρῶν. Οἱ γονεῖς θέλουν νὰ σώσουν τὸ παιδί τους καὶ τὴν οἰκογένειά τους κι ὄχι νὰ ἐκδικηθοῦν. Ὅσο γιὰ τὰ διεπραχθέντα ἐγκλήματα, ὑπομονή… Θὰ μάθουμε συντόμως.

   Υ.Γ.1. Ἡ ἱστορία εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀληθὴς καί, μάλιστα, μὲ πολλὲς ἀκόμη λεπτομέρειες ποὺ δὲν θέλει, ἀκόμη, ἡ οἰκογένεια νὰ γνωστοποιήσῃ, ἀλλὰ ἐν καιρῷ θὰ τὸ κάνουν. Ὅσο γιὰ τὰ ὀνόματα, ποὺ προσδίδουν (ἢ ὄχι) ἀληθοφάνεια σὲ ἕνα γεγονός, νομίζω πώς, γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον, δὲν χρειάζονται…
   Υ.Γ.2. Ὁ κος Μιχαλόπουλος, ποὺ σχολιάζει παραπάνω, ἐπίσης γνωρίζει τὴν ἐν λόγῳ οἰκογένεια καὶ τὴν ἔχει στηρίξη. Περιττὴ ἡ ἀναφορά, ἀλλὰ παρατίθεται μόνον γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἀμφιβολιῶν.

Leave a Reply