Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Μακεδών)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Μακεδών. Ὁ Ἕλλην κάτοικος τῆς Μακεδονίας.

Μακεδὼν            Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου       §
Μ Μάγνητος                         402
α ἀδελφεὸς                            12
κ κούρης                             370                        β
ε ἔκγονος                             197 Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Μυκῆναι)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Μυκῆναι. Ἡ ἀκρόπολις τοῦ κράτους τοῦ Ἀγαμέμνονος.

Μυκῆναι                Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου              §
Μ μέγαρον                           408                                δ
υ ὑψηλὸν                             657
κ Κύκλωπες                        379
ῆ ἤραρον                               93                               Α2
ν νόσφι                                 446                               1
α Ἄργεος                               95                           1α – β
ι ἱπποβότοιο                       321  Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Κρήτη)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.

Κρήτη. Ἡ ἑλληνικὴ μεγαλόνησος.

Κρήτη                    Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου            §
Κ Κύδωνας                        379
ρ Ῥέα                                 573
ή ἤγαγε                                 11                            Α1α – β
τ τέκνον                             616                                 α   Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Μαραθών)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Μαραθών. Ἀρχαῖος Δῆμος τῶν Ἀθηνῶν, (Μάχη Μαραθῶνος)

Μαραθὼν                       Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου             §

Μ Μαραθὼν                                405
α Ἀθῆναι                                       18
ρ ῥωόμενος                                579                                   α – β
α ἄγγελος                                       5
θ θνήσκων                                  303                                      1
ὼ ὠλόλυξε                                  463
ν νενικήκαμεν                             444                               1α – β – 2 Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Κύπρος)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Κύπρος. Τῶν Ἑλλήνων ἡ προομηρικὴ νῆσος τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης.

Κύπρος                        Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου                      §
Κ Κρόνος                                       375
ύ ὑγρήν (θάλασσαν)                     642
π Πάφου                                       510
ρ ῥῖψε (ἔῤῥιψε)                            576                
ο Οὐρανοῦ                                   489                                         Β Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Ἰθάκη)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Ἰθάκη. Ἡ ὁμηρικὴ Ἰθάκη.

Ἰθάκη              Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου      §
Ἰ  ἴθμα                                314
θ θαλάσσης                      294                    α
ά ἀντιπέραιον                     75
κ Κεφαλλήνων                  355 Συνέχεια