Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (πρόλογος)

Ἀπόλλων. Ὁ θεὸς τοῦ ϕωτὸς καὶ τῆς μαντικῆςΠρόλογος στὸ βιβλίον «ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος» τοῦ κου Ἀριστοτέλους Ντοβόρη Συνέχεια

Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης

Πρόλογος στὸ βιβλίον «Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης»
τοῦ κου
Ἀριστοτέλους Ντοβόρη

Βερμούδα: ἡ νῆσος τῶν Δαιμόνων τῆς φυλακῆς τοῦ Κρόνου

Συνέχεια

Ἀπόλλων, Πυθία, Πυθών, Δελφοὶ

Γράφει ὁ  Ἀριστοτέλης Ντοβόρης
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ νέο βιβλίον του Ὁμήλου Ἰλιάς.

Ἀπόλλων. Ὁ θεὸς τοῦ ϕωτὸς καὶ τῆς μαντικῆς.

Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Ὅμηρος) (ἀναδημοσίευσις)

Ὅμηρος. Ὁ Ὀδυσσεὺς ὁ Λαερτιάδης.

Ὅμηρος              Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου              §
Ὁ Ὀδυσσεὺς              455
μ μαρτυρίας               406
η ἠδὲ                           281
ρ ῥήσεις                      575
ο ὀμαρτησάντων        465                                       1-2 Συνέχεια

Γαιολύμπια, μία τεκμηριωμένη πρότασις γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς Βαρδάρσκα

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13ῃ Ἰουνίου 2017

Πρὸς τὸν ἐξοχώτατον κύριον πρέσβυν
τῆς ἐν Ἀθήναις πρεσβείας τῶν Η. Π. Α.
Πρότασις μετονομασίας τῆς F.Y.R.O.M. εἰς «Γαιολύμπια» – «Gaiolympia»

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ οὖλέ τε καὶ χαῖρε.
Διεξῆλθον « ἀΰπνους νύκτας ἰαύων », κατὰ τὸν ποιητὴν Ὅμηρον, διζήμενος (ἀναζητῶν) νέον ἱστορικὸν ὄνομα διὰ τὴν φίλην ἀδελφὴν χώραν τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ, ἥτις κατὰ τὴν ὁμηρικὴν ἐποχὴν ἔφερε τὸ ὄνομα « Παιονίη». Ὀτρύνω ὑμᾶς φράσσασθαι ἱστορικὴν ὑπεροχὴν τοῦ νέου κωδικοποιημένου ὀνόματος «Γαιολύμπια» – «Gaiolympia» βουλευόμενοι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν βουλὴν ἀρίστην.
Ἔῤῥωσθε.

Ἱστορικὴ σύνθεσις – κωδικοποίησις ὀνόματος.
Γαιολύμπια
Gaiolympia
(F.Y.R.O.M.)

Γαιολύμπια. Gaiolympia, Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Λευκάς)

Λευκάς. Ἡ ὁμηρικὴ νῆσος Ἰθάκη τοῦ Ἰονίου πελάγους.

Λευκὰς                    Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου                   §
Λ Λαερτιάδεω                          384
ε ἕδος                                       181                                        3
υ ὑπέρτατον                            649                                        1
κ κεῖται                                     351                                      Συνέχεια