Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Ἵππος)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Μία ἐνδιαφέρουσα μελέτη, ἀναφορικῶς μὲ τὴν γλῶσσα μας, μοῦ ἐστάλη πρὸ ἡμερῶν.
Καθυστέρησα νὰ σᾶς τὴν παρουσιάσῳ, λόγῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Ἤθελα νὰ τὴν μοιραστῷ μαζύ σας μετὰ τὴν ἐθνική μας ἑορτή, γιὰ νὰ ἔχῳ τὸν χρόνο νὰ δημοσιεύσῳ μερικὰ ἀποσπάσματά της σὲ συνέχειες.

Ὅλη αὐτὴ ἡ μελέτη ὑπάρχει σὲ ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο:  «Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος» κι ἔχει ἐκπονηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη Ντοβόρη.
Ἔχω τὸ ἐλεύθερον ἀπὸ τὸν συγγραφέα νὰ σᾶς παρουσιάσῳ μερικὰ ἀποσπάσματα. Συνέχεια