Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Ὅμηρος) (ἀναδημοσίευσις)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Ὅμηρος. Ὁ Ὀδυσσεὺς ὁ Λαερτιάδης.

Ὅμηρος              Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου              §
Ὁ Ὀδυσσεὺς              455
μ μαρτυρίας               406
η ἠδὲ                           281
ρ ῥήσεις                      575
ο ὀμαρτησάντων        465                                       1-2 Συνέχεια

Γαιολύμπια, μία τεκμηριωμένη πρότασις γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς Βαρδάρσκα

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13ῃ Ἰουνίου 2017

Πρὸς τὸν ἐξοχώτατον κύριον πρέσβυν
τῆς ἐν Ἀθήναις πρεσβείας τῶν Η. Π. Α.
Πρότασις μετονομασίας τῆς F.Y.R.O.M. εἰς «Γαιολύμπια» – «Gaiolympia»

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ οὖλέ τε καὶ χαῖρε.
Διεξῆλθον « ἀΰπνους νύκτας ἰαύων », κατὰ τὸν ποιητὴν Ὅμηρον, διζήμενος (ἀναζητῶν) νέον ἱστορικὸν ὄνομα διὰ τὴν φίλην ἀδελφὴν χώραν τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ, ἥτις κατὰ τὴν ὁμηρικὴν ἐποχὴν ἔφερε τὸ ὄνομα « Παιονίη». Ὀτρύνω ὑμᾶς φράσσασθαι ἱστορικὴν ὑπεροχὴν τοῦ νέου κωδικοποιημένου ὀνόματος «Γαιολύμπια» – «Gaiolympia» βουλευόμενοι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν βουλὴν ἀρίστην.
Ἔῤῥωσθε.

Ἱστορικὴ σύνθεσις – κωδικοποίησις ὀνόματος.
Γαιολύμπια
Gaiolympia
(F.Y.R.O.M.)

Γαιολύμπια. Gaiolympia, Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Λευκάς)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Λευκάς. Ἡ ὁμηρικὴ νῆσος Ἰθάκη τοῦ Ἰονίου πελάγους.

Λευκὰς                    Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου                   §
Λ Λαερτιάδεω                          384
ε ἕδος                                       181                                        3
υ ὑπέρτατον                            649                                        1
κ κεῖται                                     351                                      Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Δάφνη)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Δάφνη. Νύμφη τῶν δασῶν, τὸ ἱερὸν δένδρον τοῦ θεοῦ Φοίβου Ἀπόλλωνος.

Δάφνη                         Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου                        §
Δ δένδρεον                      153  
ά Ἀπόλλωνος                    86      
φ Φοίβου                        672               Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Δελφοί)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.Δελφοί. Ἡ προομηρικὴ Πυθώ, τὸ μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος.

Δελφοὶ               Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου             §
Δ δάφνην                            150
ε ἐσθίουσα                         254
λ λέγει                                  388                        ΙΙΑ2β
φ Φοίβου                           672
ο Ὄσσαν                            482                            2
ὶ ἱέρεια                                312 Συνέχεια

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Ἑλλάς)

Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος.(Προσπάθεια ἐτυμολογίας.
Κρατῶ τὸ «κωδικοποιημένον» κι ἀφήνω στὴν κρίσιν σας τὰ ὑπόλοιπα. Πάντως εἶναι σεβαστὴ ἡ προσπάθεια καὶ πρέπει νὰ τὴν τιμήσουμε!!!

Φιλονόη)

ΕΛΛΑΣ. Ἡ χώρη τῶν Ἑλλήνων.

ΕΛΛΑΣ                                     Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου                                §
Ἑ ἐπώνυμον                                     244
λ λάβε (ἔλαβε)                                   585                                                  Α1β – 2 – 3
λ λαοῦ                                                38                                            72 – α – β – 1 – α – β
ὰ Ἀχιλλῆος                                         119
ς Σπερχειοῦ                                       592                                                     1

«Ἔλαβε τὸ ἐπώνυμον (ἡ Ἑλλὰς) ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἀχιλλέως τοῦ Σπερχειοῦ.»

Πρωΐα. Ἐπίτομον ἐγκυκλοπαιδικὸν λεξικόν. ΕΛΛΑΣ, σελὶς 734, διασκευή.
«Τὸ ὄνομα Ἑλλὰς ἐμφανίζεται πρῶτον παρ᾿ Ὁμήρῳ ὡς δηλωτικὸν μικροῦ τμήματος τῆς Ἀχαΐας Φθιώτιδος, ἀπ᾿ αὐτοῦ δὲ ἐπεξετάθη πιθανῶς κατὰ τὸν η΄ αἰ. ἐφ᾿ ὁλοκλήρου τοῦ τμήματος τῆς ἑλληνικῆς χερσονήσου, …………………………………..» Συνέχεια