Χρόνια πολλὰ σὲ ὅσους ἑορτάζουν…

Χρόνια πολλὰ ἀδέλφια μου Ἕλληνες!!!
Ἡμέρα μνήμης καὶ τιμῆς, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἄφησαν πίσω τὶς προσωπικές τους ἱστορίες καὶ τὰ πάθη κι ἔβαλαν τὸ σῶμα τους ἀσπίδα τῆς Πατρίδος, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό… Συνέχεια

Θὰ ζήσουμε μόνον ἐὰν ξυπνήσουμε …πολεμιστές!!!

Κατ’ ἀρχάς, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ζωὴ εἶναι κάτι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔως τώρα ἀντιλαμβανόμεθα. Διότι, ὡς γνωστόν, ὅταν ἡ βία καθορίζῃ τὴν καθημερινότητά μας, εἶναι πολὺ λογικὸ νὰ διαβιοῦμε κι ὄχι νὰ ζοῦμε, ἐφ΄ ὅσον διαρκῶς ἑστιάζουμε στὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν βία καὶ σπανιότατα στὸ νὰ ἀπολαύσουμε τὶς μικρές, ἀλλὰ ὑπαρκτές, χαρὲς τῆς ζωῆς.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ζεῖ μόνον αὐτὸς ποὺ ἐνᾦ κάθε στιγμὴ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ πολεμήσῃ γιὰ τὶς ἐπιλογές του, παραλλήλως ὅμως ἀπολαμβάνει κάθε βῆμα αὐτῆς τῆς διαδικασίας.
Πόσοι ἀπό ἐμᾶς τό ἐπιτυγχάνουν αὐτό; Συνέχεια

Ἄς σχεδιάσουμε κάτι πρωτότυπο σήμερα…

Ἄς σχεδιάσουμε κάτι πρωτότυπο σήμερα...Τὸ 1897, ἕνας πατέρας μὲ τὸν υἱό του, ἔκαναν αὐτὸ ποὺ σήμερα εἶναι αὐτονόητο.
Ἔβγαλαν μιὰ φωτογραφία στὸν μῶλο τῆς Πάτρας. Συνέχεια

Γιὰ νὰ ζήσουμε πρέπει νὰ πολεμήσουμε!!!

Γιὰ νὰ πολεμήσῃς πρέπει νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής.
Γιὰ νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής, πρέπει νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς».
Γιὰ νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς πρέπει νὰ κυττάξῃς βαθειὰ μέσα σου καὶ νὰ συνομιλήσῃς μὲ τὸν ἑαυτόν σου, εἰλικρινῶς, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακαλύψῃς τὸ ποιὸς εἶσαι, τὸ ποῦ σοῦ πρέπει νὰ πορευθῇς καὶ τὸ ἐὰν πράγματι εἶσαι ἀποφασισμένος νὰ διανύσῃς αὐτὴν τὴν διαδρομή.

Συνέχεια

Ἀλλάζοντας τὴν μουσικὴ τῆς Φύσεως…

Ἀπὸ σήμερα, ἀλλάζει ἡ μουσικὴ τῆς φύσεως…
Προβάλλει ἡ θηλυκότητά της…
Σαρδόνιο τὸ χαμόγελο στὰ χείλη θηλυκῶν καὶ ἀρσενικῶν… Συνέχεια

Ὁ σκοπός…!!!

Ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι πάντα ἱερός, ὅταν προσβλέπῃ στὸ κοινὸ καλό.
Ὁ σκοπὸς κάποιων, ποὺ προσβλέπουν στὸ ἀτομικό τους συμφέρον, εἶναι καταστροφικὸς καὶ τελικῶς ὁ κύριος λόγος ποὺ σήμερα τὰ πάντα καταῤῥέουν. Συνέχεια