Ἡ Φύσις καὶ οἱ Νόμοι της εἶναι Ἰσχυρότεροι τῆς Ὕβρεως…

Κῦττα προσεκτικὰ γύρω σου… Παντοῦ…
Κῦττα ὅλα ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ποὺ ΔΕΝ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν …«ἄνθρωπο» καὶ τὰ ὑβρίδιά του.
Μὰ πιὸ προσεκτικὰ κῦττα ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ποὺ θεωροῦνται ὡς …ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸν …«ἄνθρωπο» καὶ τὰ ὑβρίδιά του.
Θὰ διαπιστώσης πὼς ἡ Δύναμις τῆς Φύσεως ὀργιάζει παντοῦ!
Ἀπὸ τὴν μία προσπαθοῦν νὰ τὴν καταστείλουν καὶ  νὰ τὴν πνίξουν τὰ δύσοσμα ὑβρίδια κι αὐτή, ἀπὸ κάθε …«κενό» ἐκτονώνεται. Μὰ ΔΕΝ ἐκφράζεται ἀπολύτως ἀκόμη…
Ἡ Δύναμις τῆς Φύσεως (ἀκόμη) εἶναι τέτοια ποὺ …προειδοποιεῖ!!!
Δὲν ἔχει ἐκφρασθεῖ πλήρως. Θὰ τὸ κάνη, ἀλλὰ στὸν δικό της χρόνο καὶ μὲ τὸν δικό της τρόπο.
Γιὰ τὴν ὥρα ἁπλῶς …προειδοποιεῖ!!! Συνέχεια

Φυσικὴ ἐπιλογὴ ἐπιβιώσεως τοῦ Ἀνθρώπου ἡ Ἀγέλη

Στὸν κόσμο μας, ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει, μία εἶναι ἡ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ ὁρίζει τὸν τρόπο ἐπιβιώσεως τῶν εἰδῶν: ἡ Ἀγέλη. Ἡ Ἀγέλη διασφαλίζει τὰ ἀναγκαία ἐπίπεδα ἀσφαλείας γιὰ τὰ μέλη της, μὲ συγκεκριμένους Νόμους καὶ Κανόνες, ποὺ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἂν κι ἄγραφοι, ἐν τούτοις καθορίζουν τὶς πιθανότητες ἐπιβιώσεώς της. Ὁ κάθε ἐχθρός, ποὺ στοχεύει στὸ ἄτομον, πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ νικηθῇ, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀγέλη λειτουργῇ ὅπως πρέπει νὰ λειτουργῇ.
Συνέχεια

Ζῶ μὲ ἕνα καὶ μόνον (γιὰ τὴν ὥρα) ὄνειρο…

(Πρὸς ὤρας, ἐπαναλαμβάνω, μόνον!!! Τὰ λοιπὰ ἔπονται!!!)

Διαβάζω, παντοῦ καὶ ὁπουδήποτε, γιὰ ληστρικὲς ἐπιδρομὲς τῶν πάντων, ἐγχωρίων καὶ  εἰσαγωμένων καθαρμάτων, κατὰ τῶν ἰθαγενῶν. Ὄχι μόνον κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἰθαγενῶν ἀλλὰ κατὰ ὅλων τῶν Εὐρωπαίων ἰθαγενῶν, ἐφ΄ ὅσον, ὡς γνωστόν, ἡ Εὐρώπη μετατρέπεται σὲ μίαν ἀπέραντο ἐπαρχία τῆς …Ἀφρο-Ἀσίας καί, καταληκτικῶς, ἐπικρατεῖ τὸ «ὁ σώζων ἑαυτόν…!!!»…!!! Συνέχεια

Ψυχο-τρομοκρατεῖς τὸν ἐχθρὸ γιὰ νὰ μουδιάσῃ πρὸ τῆς μάχης

Πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπικειμένη μεγάλη μάχη παιχνίδια ψυχο-τρομοκρατίας, ἐντυπώσεων καί, κυρίως, προπαγανδιστικῆς παραπληροφορίας πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν τὸ πρῶτο ὅπλο τῶν διαφόρων ἐμπολέμων. Κι ἔτσι οἱ Πέρσες (καὶ δὴ ὁ Ξέρξης) ἢ κάτι Βρυώνηδες καὶ κάτι Δράμαληδες καὶ Ἰμπραήμηδες μόνον μὲ τὸν ὄγκο τῶν στρατευμάτων τους εἶχαν πράγματι μουδιάση (καί, κατ’ ἐπέκτασιν τρομοκρατήση) τοὺς ἀπανταχοῦ Ἕλληνες, τόσο, ὅσο νὰ παραιτηθοῦν σχεδὸν ἅπαντες καὶ νὰ παραδώσουν αὐτοβούλως τὶς πόλεις τους, τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὶς ζωές τους, ἀμαχητί. Συνέχεια

Γεννηθήτω Φῶς

Ἡ 21η Ἰουνίου ἀποτελεῖ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο, σηματοδοτώντας τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ Καλοκαιριοῦ γιὰ τὸ Βόρειο ἡμισφαίριο, ἀλλὰ καὶ τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ Χειμῶνος (χειμερινὸ ἡλιοστάσιο) γιὰ τὸ Νότιο ἡμισφαίριο τῆς Γῆς.

Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ παύσουμε νὰ …αὐτοκτονοῦμε!!!

Δέν εἶναι καιρός πιά νά ὑπερασπισθοῦμε, μὲ ὁποιοδήποτε κόστος, τοῦ δικαιώματος τῆς ζωῆς μας;

Καί πῶς μπορεῖ νά συμβῇ αὐτό;
Μήπως νά ξεκινούσαμε ἀπό τούς κάθε λογῆς ἐπιπέδου καί εἴδους …ἐμβολιασμούς μας;

Συνέχεια