Γεννηθήτω Φῶς

Ἡ 21η Ἰουνίου ἀποτελεῖ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο, σηματοδοτώντας τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ Καλοκαιριοῦ γιὰ τὸ Βόρειο ἡμισφαίριο, ἀλλὰ καὶ τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ Χειμῶνος (χειμερινὸ ἡλιοστάσιο) γιὰ τὸ Νότιο ἡμισφαίριο τῆς Γῆς.

Ἡ λέξις ἡλιοστάσιο προέρχεται ἀπὸ τὸ «ἥλιος» καὶ τὸ «στέκομαι» ἢ «στάσις» ἐπειδὴ κοντὰ στὰ ἡλιοστάσια (λίγες ἡμέρες πρὶν ἢ μετά) ὁ Ἥλιος φαίνεται νὰ ἐπιβραδύνῃ τὴν φαινομενικὴ κίνησή του πρὸς τὰ βόρεια ἢ πρὸς τὰ νότια (κίνησις στὴν ἀπόκλιση), μέχρι ποὺ τὴν ἡμέρα τοῦ ἡλιοστασίου αὐτὴ ἡ κίνησις μηδενίζεται καὶ ἀρχίζει νὰ ἀντιστρέφεται.

Καὶ στὰ ἀγγλικὰ ἡ λέξις solstice προέρχεται ἀπὸ τὴν λατινικὴ λέξη «solstitium», ποὺ σημαίνει «ἥλιος-ἀκινητοποίησις», γιατὶ τὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο ὁ ἥλιος φαίνεται σταματᾶ καὶ  ἀντιστρέφει τὴν κατεύθυνσή του (τροπή) μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἡμέρα.

Τὴν ἡμέρα αὐτήν, ὁ ἥλιος δὲν ἀνατέλλει ἀκριβῶς στὰ ἀνατολικά, ἀλλὰ ἀνεβαίνει στὸ βορειότερο σημεῖο ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ καὶ δύει στὸ βορειότερο σημεῖο ἀπὸ τῆν δύση, παραμένοντας στὸν οὐρανὸ γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα.
Στὸ νότιο ἡμισφαίριο, τὸ ἡλιοστάσιο τοῦ Ἰουνίου εἶναι γνωστὸ ὡς ἡ μικροτέρα ἡμέρα τοῦ χρόνου.

Γεννηθήτω Φῶς!!!

Μαζαράκης Πλάτων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *