Ἄρνησις συμμετοχῆς σὲ ὁποιανδήποτε δίκη!

Ὁ Δημήτρης Ἀντωνίου εἶναι διαδικτυακὸς μου φίλος. Ἐδῶ καὶ δύο ἡμέρες ἔχει κάνει μίαν πολύ ἐνδιαφέρουσα πρότασι, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν γνωρίσουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι Ἕλληνες.

Δρῶντας μὲ τὸν τρόπο ποὺ προτείνει, καταφέρνουμε νὰ «ἀκυρώσουμε» τὴν παρανομία καὶ παρατυπία τοῦ πλασματικοῦ κράτους ποὺ μᾶς κυβερνᾶ!

Ἐὰν δὲν ἐκδικαστῇ ἡ ὑπόθεσις Ἀντωνίου, δὲν θὰ πρέπῃ νὰ τυγχάνῃ οἰασδήποτε ἀποδοχῆς ὁποιαδήποτε δικαστικὴ ἀπόφασις!!!

Πρέπει νὰ ἐπιτευχθῇ νομιμοποίησις τῆς ὑπαρχούσης κυβερνήσεως γιὰ νὰ νομιμοποιηθοῦν καὶ τὰ δικαστικὰ ὄργανά της!

Συνέχεια

ΣτΕ κατὰ Ῥαγκούση ἤ κατὰ ΠΑΣΟΚ;

Χὲ χὲ χὲ……

Πολὺ διασκεδαστικὸ τελικῶς!

Ἀδίκως τρέχαμε καὶ φωνάζαμε καὶ παρακαλούσαμε νὰ ἀκουστῇ ἡ φωνὴ τῆς (ἀπὸ χρόνια μᾶλλον νεκρῆς) κοινῆς λογικῆς!!!

Βέβαια τίθεται κι ἕνα σοβαρό ἐρώτημα:

Ὁ Ῥαγκούσης ἀκυρώνεται ἤ τὸ ΠΑΣΟΚ;

Γιὰ νὰ δοῦμε ἔργα ΠΑΣΟΚ καὶ ἔργα Ῥαγκούση καὶ νὰ προσπαθήσουμε νὰ καταλάβουμε:

Συνέχεια

Ὑπάρχει Κερκόπορτα (μὲ τὴν ἀσυλία) ἀνοικτή! Νά τό θυμᾶσθε!

Ἡ εἰσαγγελεύς τῆς Χαλκίδος ἐδέχθη τήν μήνυσι τοῦ κυρίου Ἀντωνίου κατά τῶν βο(υ)λευτῶν πού ὑπέγραψαν τό μνημόνιον.

Μία ἀναλυτική περιγραφή γιά τό κλίμα πού ἐπεκράτησε τήν 11η Ἰανουαρίου στήν Χαλκίδα, μποροῦμε νά διαβάσουμε στήν σελίδα τῆς Νέλλυς Ψαροῦ.

Αὐτό πού ἐγώ θέλω νά σημειώσω εἶναι τό ἐξῆς:

Ἐδῶ καί κάποιες ἡμέρες διάφοροι ἒχουν προσπαθήσει νά ἀπομυθοποιήσουν τήν κίνησι τοῦ κυρίου Ἀντωνίου.  Αὐτό πού θά πρέπει νά λάβουν ὑπ’ ὂψιν τους εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ἒγινε δεκτή ἡ μήνυσις ἀπό τήν εἰσαγγελέα.

Συνέχεια

Ἡ παράστασις ξεκίνησε!

Τό μήνυμα τοῦ φίλου ἐνθουσιῶδες!

Ξεκίνησε ἡ νομική κατάρρευσις τοῦ σαθροῦ τους ὑβριδίου!

Ξεκίνησε!

Καλοῦνται πλέον νά καταθέσουν ὃσοι συμμετεῖχαν  στήν παράδοσι τῆς χώρας. Στίς 11 Ἰανουαρίου καταθέτει ὁ κος Ἀντωνίου! Συνέχεια