Περὶ ὑβριδίων

πάρχουν κάποιοι, οἱ ἄνθρωποι μὲ ἀναπηρία, ποὺ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ μὲ συγκινοῦν, μὲ συναρπάζουν μὲ τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς, τῆς δυνάμεως ποὺ διαθέτουν.

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, δὲν ζητοῦν τὸν οἶκτο κάποιου.
Γνωρίζουν τὸ πρόβλημα, τὴν ἀσθένεια καὶ τὶς ἐπιπλοκές της καλλίτερα ἀπὸ τὸν ἰατρό τους, μὰ δὲν ζοῦν σὰν ἄῤῥωστοι. Μαθαίνουν, βίαια καὶ ἀπότομα πολλὲς φορές, νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι κι αὐτόνομοι.
Χαίρονται μὲ τὶς χαρὲς καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων ἁπλᾶ γιατὶ γνωρίζουν νὰ ζοῦν τὴν στιγμή, νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ζωή, μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν.

Ξέρουν νὰ μάχονται καὶ νὰ προσπαθοῦν καθημερινά, δίδοντας ἀξία στὸ «δὲν ὑπάρχει δὲν μπορῶ…» καὶ νόημα στὴν θέληση.
Χαμογελοῦν ἀκόμη καὶ στὰ δύσκολα, γνωρίζουν πὼς ἡ αἰσιοδοξία εἶναι τὸ κλειδὶ τῆς ἐπιτυχίας.
Ξεφεύγουν δημιουργικὰ μὲ τὴν ἄθληση, τὴν ζωγραφική, τὸ διάβασμα καὶ ἀνακαλύπτοντας δυνατότητες ποὺ μᾶς ἐκπλήσσουν , δίδοντας νόημα στὴν ζῳή, τὴν δική τους καὶ μόνον…!

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ὑβρίδια… καὶ δεν μπαίνουν στὸν σωῤῥό…!!!

Βαβουρανάκης Χάρης

Κοντὲ σὲ λυπᾶμαι. Νὰ σὲ συγχαρῶ ποὺ λόγῳ τοῦ κόμπλεξ σου (οὐδεὶς ἀναγνωρίζει ὅτι εἶσαι ΑΜΕΑ ἂν καὶ θὰ ἤθελες) ἔφερες τὴν συζήτηση στοὺς ἀνθρώπους μὲ εἰδικὲς ἱκανότητες. Πολὺ πιθανὸν σήμερα ἡ κοινωνία νὰ ἦταν κατά τὶ λιγότερο εὐαισθητοποιημένη χωρὶς ἐσένα, ἀλλὰ βλέποντας στὴν κατάντια σου τὸν καθρέπτη τῶν ζῳωδῶν, ταπεινῶν ἐνστίκτων τούς, κάποιοι θὰ κατανοήσουν τὴν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει βελτιωθεῖ.

Μποροῦμε νὰ χαλιναγωγήσουμε τὰ πάθη μας, ἂν τὸ προσπαθήσουμε πολύ.
Μποροῦμε νὰ χαλιναγωγήσουμε τὸ «ἐκεῖνο».

Ὡς ἄνθρωπος, σὲ καλῶ νὰ ἀσπασθῇς τὰ καλὰ τῆς ἀνθρωπίνου ἐξελίξεως. Ὁ «μπαμπουινισμός» ἔχει σταματήσει νὰ θεωρεῖται «cool» ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν κοινωνιῶν. Ἴσως ἐκεῖ ποὺ μεγάλωσες νὰ ἦταν «μαγκιά»νὰ βρίζῃς, ὅταν πουλᾷς πατᾶτες καὶ ντομᾶτες. Ὅμως αὐτὰ ἐκρίθησαν ὅταν ἕνα ἄλλος κοντός, μὲ μουστάκι, ἔχασε τὴν μπάλα.

Ῥῆνος Ἐλευθέριος

Μήνυσις κατὰ τοῦ Σῶῤῥα ἀπὸ τὸν Δημήτριο Ἀντωνίου, ἐκτιμώντας πώς:

«Μήνυσις κατὰ  ῥατσιστικῶν δηλώσεων ἑνὸς -ἐκτιμῶ-  ψυχικὰ διαταραγμένου.

Κατέθεσα σήμερα στὸ ΑΤ Χαλκίδος μήνυση κατὰ τοῦ Σῶῤῤα, γιὰ τὶς ὕβρεις του κατὰ τῶν ἀναπήρων, ἡ ὁποία διεβιβάσθη στὴν ΑΔ Πατρῶν, μὲ τὴν παραγγελία τῆς αὐτοφώρου συλλήψεώς του.
Εὖγε στὴν Ε.Σ.Α.μεΑ. γιὰ τὴν συμπαράστασήτης, κάτι ποὺ δὲν ἔκανε ἡ Ὀλυμπιακὴ Ἐπιτροπὴ (δὲν ἀναφέρομαι στὴν Παραολυμπιακὴ Ἐπιτροπή), ἡ ὁποία, σὲ τηλεφώνημά μου, μοῦ εἶπε: «τὸ θέμα αὐτὸ δὲν μᾶς ἀφορᾶ»!!!… προκαλώντας τὴν ὀργή μου….

…Καὶ ἡ Τελικὴ Διάγνωσις: «Παρανοειδὴς Σκιζοφρένεια, μὲ ἔντονα στοιχεῖα Μανιοκαταθλίψεως»… 

«Νέα ἁγία Ἀθανασία», γένους κοντοῦ ἀρσενικοῦ.
Δὲν τὸν πῆγα μόνον στὸν Εἰσαγγελέα. Ζήτησα ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα νὰ διατάξῃ καὶ καὶ Ψυχιατρικὴ Πραγματογνωμοσύνη γιὰ τὴν Ψυχική του Ἀνισοῤῥοπία καὶ Παρεκτροπή. Εἶναι ἐντελῶς Παρανοϊκός, μὲ προϊοῦσα ἐπιδείνωση…»

Δημήτριος Ἀντωνίου,
ἰατρός,
Χαλκίδα

Ἡ περίπτωσις ἀπλῶς ἀποδεικνύει  τὸ μέγεθος τῆς μικρότητος καὶ τῆς βλακείας, μὰ καὶ τοῦ πόσο ἀπελπισμένοι εἶναι οἱ συμπατριῶτες μας.

Τὸ νὰ μὴν ὑπάρχουν ἄξιοι καὶ ἱκανοὶ ἡγέτες, ποὺ ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια, τὸ ἦθος, τὴν πρόοδο, ἀν τὶ νὰ μᾶς μετατρέψῃ σὲ αὐτόνομα ὄντα, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ποὺ θὰ ξαναδομήσουμε τὶς κοινωνίες μας ἀπὸ τὴν ἀρχή, μᾶς μετέτρεψε σὲ ἀγέλες παρανοϊκῶν κι ὁπαδῶν-ἀκολούθων, ποὺ ἀκοῦν, στηρίζουν καὶ μιμοῦνται αὐτὰ ποὺ κάποιος μικροκομπιναδόρος ἀναπαράγει.
Αὐτὸ εἶναι κατάντια!

Σαφῶς καὶ λέει κάποιες ἀλήθειες ὁ πσῶῤῤας. Δυστυχῶς ὅμως εἶναι τόσο ἀλλοιωμένες, τόσο μισὲς καὶ τόσο «μαγειρεμένες», ποὺ κάθε λογικὰ σκεπτόμενος συμπολίτης μας θὰ ἐπέλεγε τὸ νὰ μείνῃ μακρὰν τοῦ ἀπατεῶνος.
Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἐφ΄ ὅσον οἱ πρόθυμοι  ἦσαν ἀρκετοί, οἱ ἀπελπισμένοι ἀκόμη περισσότεροι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι …στρατιές, σήμερα καταλήξαμε στὸ νὰ καθόμαστε καὶ νὰ ἀσχολούμεθα, στὰ …σοβαρά, μὲ  κάποιον παρανοϊκὸ κομπιναδόρο, ποὺ τὴν εἶδε …ἀπόγονος Ποσειδῶνος καὶ λοιπῶν Ὀλυμπίων καὶ πού, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, ἀπολαμβάνει …ἀσυλίας, λόγῳ ἐντολῶν ἀπὸ διαφόρων τύπων στοῶν.

Καὶ μόνον ποὺ ἀποδεχόμεθα νὰ χρησιμοποιοῦνται, μὲ τὴν ἄδειά μας, στὸ ὄνομά μας, πλαστὰ ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα μᾶς μετατρέπουν σὲ πρόβατα πρὸς σφαγήν, εἶναι ἔγκλημα κατὰ τοῦ συνόλου, ἐφ’ ὅσον, μὲ τοὺς κανόνες τῆς δημοκρατίας, ἡ  πλειοψηφία ἐπικρατεῖ.

Τὰ λεγόμενα ψηφίσματα λοιπόν, ποὺ παραδίδουν τὴν ἀτομική, ἀλλὰ κατ’ ἐπέκτασιν καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, σὲ μικροκομπιναδόρους, καταδικασμένους γιὰ ἀρχαιοκαπηλεία καὶ διαφόρων εἰδῶν ἀπάτες, δηλώνει ἐπακριβῶς τὶς αὐτοκτονικὲς τάσεις τῆς κοινωνίας μας, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς  ἐμμέσου ἀποδοχῆς, ὡς ἀληθοῦς, τοῦ παραποιημένου δημοσίου «χρέους».
Ἑνὸς  «χρέους», ποὺ ἀν τὶ νὰ τὸ ἀγνοήσουμε καὶ νὰ ξεκινήσουμε μόνοι μας, ἐκ τῶν (ὅποιων) βάσεων ἀκόμη διαθέτουμε, ἐπικεντρωνόμεθα ἐπάνω του, τὸ ἀναγνωρίζουμε ὡς πραγματικὸ καὶ τελικῶς, δίδουμε ὑπόστασιν σὲ ἔναν χάρτινο δράκο, ἐπιβεβαιώντας τὴν ζοφερή μας πραγματικότητα: εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας.

Τὰ ἐθνικά μας θέματα τὰ ἀνέλαβε, ἄνευ κοινῆς μας ἐγκρίσεως, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τοὺς σχεδιασμοὺς τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς τάξεως) ποὺ ἀφοροῦν στὸν διαμελισμὸ τῆς χώρας.

Ἡ ἀποδοχή, ἄνευ ὅρων τῆς κάθε ἀνιστορήτου βλακείας ποὺ ἐκστομίζουν, ὅλοι αὐτοὶ οἱ καραγκιόζηδες, μᾶς ἐπιβεβαιώνει πὼς ναί, δὲν δικαιούμεθα  νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἐφ΄ ὅσον λαὸς ποὺ ἀγνοεῖ τὴν ἱστορία του, εἶναι καταδικασμένος σὲ ἀφανισμό.

Ἡ καταστροφὴ τῆς λογικῆς μας, μέσῳ τῶν τόσων παραπληροφοριῶν, εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς κατάντιας.
Κι αὐτό, αὐτὸ καὶ μόνον, συνιστᾶ τὴν πραγματικὴ Ὕβριν, ἐφ΄ ὅσον βλέπουμε, ἀκοῦμε, ἀντιλαμβανόμεθα ἀλλὰ δὲν ἀντιδροῦμε.
Εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἐπιτρέπουμε σὲ αὐτὰ τὰ φαινόμενα νὰ ἀνθοῦν.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Εἶναι ἀστεῖο σήμερα νὰ συζητᾶμε στὰ …σοβαρὰ γιὰ τὸ ἐν λόγῳ φαινόμενον, ἀλλὰ παραλλήλως εἶναι μία πραγματικότης. Ἡ πραγματικότης μας.
Αὐτὴ ἡ πραγματικότης ποὺ ἀποδεικνύει πώς…
…ἐκτὸς ἀπὸ τὰ «οἰκονομικά» προβλήματά μας, τὰ ὁποία ἐμμέσως ἀναγνωρίζουμε ὡς …ἀληθῆ, ὐπογράφοντας τὶς βλακεῖες του…
…ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, ποὺ παραδίδουμε ἀσυζητητί…
…ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀτομική μας ἐλευθερία, ποὺ ἀκυρώνουμε ἀσκεπτί…
…ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσήλωσίν μας σὲ στοῶν παπαρολογίες κι ἀνιστορικότητες…
…ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διχοτόμησίν μας σὲ σωῤῥοπληγμένους καὶ μή, ποὺ καταστρέφει ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὴν συνείδησίν μας…
…μετατρεπόμεθα καὶ σὲ ἐξαγγέλους τῆς νέας θρησκείας ποὺ ἐτοιμάζουν, διότι ὁ πσῶῤῥας κι ὁ λαμπράκης, πολὺ μεθοδικά, ἀναπαράγουν μόνον αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν (παλαιὰ καί) νέα τάξιν, γιὰ νὰ προωθοῦνται.

Ναί, κάποιοι ἀνόητοι μᾶς ἔμπλεξαν ὅλους.
Ἡ πολιτεία ἐξυπηρετήθηκε ἀρκούντως…
Ἡ δικαιοσύνη σφύριζε ἀδιάφορα, παρὰ τὶς καταγγελίες…
Ἡ ἐπιχείρησις ἀποδομήσεώς του, γιὰ νὰ ἐλεγχθῇ τὸ «μαγαζάκι» του ξεκίνησε ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ Soros…
…κι ἐμεῖς ἀκόμη δὲν καταλάβαμε τὶ μᾶς ἔχει συμβεῖ.

Ὁ κύριος Βαβουρανάκης εἶναι ὀρθοπεδικὸς ἰατρός.
Ὁ κύριος Ῥῆνος εἶναι ὀφθαλμίατρος καὶ ἔχει ἀσχοληθεῖ σοβαρὰ καὶ σὲ βάθος μὲ τὸ «φαινόμενον Σῶῤῥας», ἀποδεικνύοντας τὶς πλαστότητες, ἐπὶ τῶν ὁποίων …βασίζει τὶς …«θεωρίες» του.
Ὁ κύριος Ἀντωνίου εἶναι ὀγκολόγος.

Ἡ πρώτη εἰκόνα ἀπὸ τὸν κύριο Ἀντωνίου καὶ ἡ «ἐπιταγή» ἀπὸ τὴν Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply