Θά γίνῃς Ἕλλην ἤ θά μείνῃς ἀνθρωπάκος;

Ἄκου ἀνθρωπάκο…
Μπορεῖς νὰ τρέξῃς.
Μὰ δὲν μπορεῖς νὰ κρυφθῇς.

Συνέχεια

Ὑπέροχο νὰ ζῇς στὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα…

Εἶναι ὑπέροχο να σᾶς κυττῶ ἀπὸ μακρυά. Καὶ χωρὶς ἐκείνη τὴν θλίψη γιὰ ὅσους δὲν ἔφταιξαν καὶ τὴν «πάτησαν».
Ἐγινε ἀνάμνησις ἡ εὐαισθησία μου γιὰ τὸν δειλὸ ποὺ ἔμαθε …τίποτα, ἐδῶ καὶ χρόνια…
…ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν …«κρίμα ποὺ εἶδε φῶς καὶ μπῆκε στὸ καρυδότσουφλο τῆς …ἀριστερᾶς λέμε τώρα» γιὰ νὰ σωθῇ…
Νὰ σωθῇ…
…κι ἂς στερέψῃ ἡ θάλασσα!!!
…κι ἂς καῇ τὸ σιτάρι!!!
…κι ἂς γίνῃ χαλίκι ἡ Πίνδος!!!
…κι ἂς δώσουμε τὰ χέρια μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐψήφισαν γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὸ μεροκάματο τῆς δουλικῆς βολῆς τους… Συνέχεια

Ὥρα νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεώς μας!!!

Ὁ ἐχθρὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς δουλείας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἔθνος!
Μᾶθε τὰ ὅπλα σου!

Ἔθνος =συσπείρωσις = ἀντίστασις!

Ἐπιδιώκουν τὴν διάλυση καὶ κτυποῦν τὴν ῥίζα, τὸ κύτταρο, ὅπως μᾶς ἐδίδασκαν παλαιά.
Δηλαδὴ κτυποῦν τὴν οἰκογένεια!

Συνέχεια

Δεξίλεως

 

Ὁ Δεξίλεως

Ὁ Κεραμεικὸς ἦταν τὸ δημόσιο νεκροταφεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ σώζεται μία καταπληκτικὴ σὲ τέχνη καὶ τεχνικὴ ἐπιτύμβια στήλη, γνωστὴ ὡς ἐπιτύμβια στήλη τοῦ Δεξίλεω, διότι ὁ νεκρός, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζεται σὲ αὐτήν, εἶναι ὁ Δεξίλεως, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἱππέως νὰ φονεύῃι τὸν ἀντίπαλό του. Συνέχεια

Ὑποχρέωσις τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ διαφύλαξις τῶν Ἑλληνικῶν πολιτισμικῶν ἀρχῶν της

«Ἡ ἐπιδιωχθεῖσα ἔξαρσις τοῦ Ἑλληνικοῦ παράγοντος καὶ ἡ τοποθέτησης αὐτοῦ εἰς τὴν θέσιν ποὺ πρέπει νὰ κατέχῃ ἐντὸς τῆς παγκοσμίου πνευματικῆς ἐξελίξεως, δὲν ἔχει σωβινιστικὴν μορφήν, οὔτε ἀποβλέπει νὰ παρουσιάσῃ«τὸ Ἑλληνικὸν θαῦμα» ὑπὸ μεγενθυντικὸν φακόν. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἁπλῶς ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ ἀποδειχθῇ ποία ὑπῆρξεν ἡ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ συγχρόνως ἐπιδιώκει νὰ καταδείξῃ καὶ εἰς τοὺς νεωτέρους Ἕλληνας ποία εἶναι ἡ κολοσσιαία πνευματικὴ κληρονομία των, ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ὁποίας προήχθησαν ἐν τούτοις καὶ ἀνεδείχθησαν ὅλοι οἱ νεώτεροι πολιτισμένοι Λαοί, τοὺς ὁποίους θαυμάζουν οὔτοι διὰ τὰς προόδους των. Καὶ φυσικὰ ἡ προσπάθεια αὕτη, ἐπαναλαμβάνομεν, οὔτε ὡς σωβινισμὸς δύναται νὰ θεωρηθῇ, οὔτε ὣς ἐπιδίωξις ἐπιβιώσεως τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», τὴν ὁποίαν τόσον κατεπολέμησαν ἐσχάτως οἱ δῆθεν διεθνισταὶ καὶ οἱ ἀμβλυωποῦντες, ὅπως ἀπεδείχθη, «προοδευτικοί» τῆς ἐποχῆς μας.

Συνέχεια

Δική μας ὅλη ἡ …ντροπὴ τῆς Εὐρώπης!!!

«Ἡ ντροπὴ τῆς Εὐρώπης»

Γκύντερ Γκρᾶς

Στὸ χάος κοντά, διότι μὲ τὶς ἀγορὲς δὲν συνεμορφώθη,
χώρα ποὺ μακρυά της στέκεις, ποὺ σοῦ ἐδάνεισε τὸ λίκνο.
Συνέχεια