Πολέμαρχοι τοῦ ἀντισταλινισμοῦ

Βιβλίο μὲ τίτλο «ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΥ», ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1993 καὶ ἀναφέρει ὅλους τους ἀρχηγοὺς τῶν ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς.

Συνέχεια

Διήγησις ἀποσιωποιημένων ἐγκλημάτων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως

Βιβλίο μὲ θέμα «ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ», ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1959 ἀπὸ τὸν τότε Ταγματάρχη (ΠΒ) Μουτούση Νικόλαο. Συνέχεια

Δηλωθεὶς ὡς «ἀγνοούμενος»

Φωτογραφία τοῦ Χρήστου Πασχάλη ἡ Πασχαλίδου, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη στὰ Κουβούκλια τῆς Προύσσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τὸ 1914. Συνέχεια

Λησμονημένη ἀντιστασιακὴ (καὶ ἐμψυχωτικὴ) ὀργάνωσις Καστοριᾶς

Φωτογραφία τοῦ 1945 ὅπου ἐμφανίζει τὴν ἡγεσία τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως τῆς Καστοριᾶς «Π.Α.Ο.» (Πανελληνία Ἀπελευθερωτικὴ Ὀργάνωσις), ἡ ὁποία ὀργάνωσις προσέφερε τὰ μέγιστα στὴν περιοχὴ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ἀφοῦ εἶχε νὰ πολεμήσῃ καὶ νὰ ἀντισταθῇ κατὰ τῶν Γερμανῶν, τῶν Ἰταλῶν, τῶν Βουλγάρων καὶ τῶν κομμουνιστῶν. Συνέχεια

Ὑπῆρξε καὶ ὁ ἄλλος «κυρ-Νιόνιος»

Φωτογραφία ἡ ὁποία ἐμφανίζει τὸν γνωστὸ καὶ ἀγαπητὸ ἠθοποιὸ Διονύσιο Παπαγιαννόπουλο (1912-1984) ὡς ἔφεδρο Ὑπολοχαγὸ (ΠΖ), κατὰ τὴν περίοδο 1947-1949. Συνέχεια

Μιχαὴλ Ἀποστολάκης τοῦ Νικολάου

Φωτογραφία τοῦ 1945 ὅπου ἐμφανίζει τὸν τότε Λοχαγὸ Ἀποστολάκη Μιχαὴλ τοῦ Νικολάου (1902-1949) ἀπὸ τὰ Νοχιὰ Κισσάμου.

Συνέχεια