Ἐθελοντὲς Κρῆτες Μακεδονομάχοι

Φωτογραφία τοῦ ἡρωικοῦ Κρητὸς Μακεδονομάχου Ἐμμανουὴλ Κατσιγάρη, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους Κρῆτες ποὺ ἀνέβηκαν τὸ 1905 στὴν Μακεδονία.

Ὁ Ἐμμανουὴλ Κατσιγάρης ἔδρασε μὲ περισσὴ γενναιότητα κυρίως στὶς περιοχὲς τοῦ Νομοῦ Πέλλης καὶ τοῦ Νομοῦ Ἡμαθίας, γεγονὸς ποὺ τὸν εἶχε καταστήση τὸν φόβο καὶ τρόμο στοὺς Τούρκους καὶ στοὺς Βουλγάρους.

Ἐσκοτώθη τὸ 1908 στὴν περιοχὴ Παλατίτσια Βεῤῥοίας ἐπιστρέφοντας γιὰ τὴν Κρήτη.

Ντόντος Κανέλλος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply