Χαιρετῶντας (καὶ τιμῶντας) ἐπισήμους;;;

Αὐτὴ ἡ τακτική, ποὺ στὶς παρελάσεις οἱ παραστάτες στρέφουν τὸ πρόσωπό τους πρὸς τοὺς ἐπισήμους, κατ’ ἐμέ, ὄχι μόνον δἒν ἔχει νόημα, ἀλλὰ προσβάλλει καί, τελικῶς, ἀκυρώνει (κυριολεκτικῶς!!!) ὅλον τὸ αἴτιο ὑπάρξεως τῶν παρελάσεων.

Συνέχεια

Χρησιμότης (ἢ ὄχι) τῶν παρελάσεων καὶ σχέσις αὐτῶν μὲ τὴν …ἀριστεία!!!

Τὰ ἔχουμε ξαναπῇ, ἀλλὰ ὁρισμένοι εἶστε ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως καὶ ἡ ἐπανάληψις, ὡς γνωστόν, εἶναι μήτηρ μαθήσεως.

Σὰν ἀρχή, ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ ὑποστηρίζουν οἱ διάφοροι κάπωστέτοιοι… ἡ ἐκκλησία, ὁ στρατὸς καὶ τὰ μπουρδέλα εἶναι τὰ παλαιότερα μαγαζιά, τὰ ῥίτσουαλ, τὰ τυπικὰ καὶ οὕτω καθεξῆς, ποὺ χρησιμοποιοῦν. Εἶναι οἱ κωδικοποιημένοι νόμοι χιλιάδων ἐτῶν παρατηρήσεως καὶ ἐφαρμογῆς.

Πᾶμε λοιπὸν στὸ θέμα παρέλασις… Συνέχεια