Ὥρα νὰ παύσουν οἱ μποῦρδες γιὰ τὴν Σιβηρία

Ἐμπρησμοὶ Σιβηρίας: Δέν κόβουμε καλλίτερα τίς μποῦρδες;

Ἡ Τάϊγκα τῆς Σιβηρίας εἶναι ἕνα ἀπέραντο δάσος αἰωνοβίων κωνοφόρων. Ὡς γνωστόν, τὰ κωνοφόρα (σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν βλάστηση τοῦ Ἀμαζονίου) δὲν παράγουν -παρὰ ἐλάχιστο- ὀξυγόνο. Ἄρα, ἂς φροντίσουν οἱ κλιματολάγνοι κλαψομ@ύνηδες νὰ πάψουν νὰ μιλοῦν γιὰ «πνεύμονα τοῦ πλανήτου». Συνέχεια

Ἡ μεγαλυτέρα ἔκρηξις ποὺ ἔζησε ἡ (σύγχρονος) ἀνθρωπότης

Τὸ περιστατικὸν δὲν τὸ ἐγνώριζα.
Γνωρίζω ὅμως πὼς κάποιες ἄλλες ἐκρήξεις, ὀφειλόμενες σὲ ἄλλα αἴτια, περισσότερο γνωστά, λόγῳ τῶν ἀποτυπωμάτων τους, στὸν πλανήτη μας, ἦταν αὐτὰ ποὺ ἀνέτρεψαν τὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος ἀρκετὲς φορές.
Συνέχεια

Ὑπερθερμάνσεως …κατάψυξις!!!

Ἀπὸ τὴν πολλὴ «ὑπερθέρμανση» στὴν Γιακούτια τῆς Ῥωσσίας εἶχαν ῥεκὸρ χιονοπτώσεως τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν καὶ οἱ ἀρχὲς ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ θανατώσουν τὰ ἄλογά τους οἱ ἀγρότες, ἐφ΄ ὅσον ἦταν ἀδύνατον νὰ τραφοῦν μόνα τους, μὲ τὸ χιόνι νὰ ἔχῃ φθάσει στὶς στέγες τῶν σπιτιῶν καὶ νὰ ἀποκλεισθοῦν ὅλες οἱ δίοδοι ἐποικοινωνίας μὲ τὰ διάφορα χωριά.

Ὑπερθερμάνσεως ...κατάψυξις!!! Συνέχεια

Γιατί διώκονται οἱ σόμπες καί τά τζάκια;

Εἶπα κι ἐγὼ νὰ μὴ καταπιασθῶ περαιτέρῳ, διότι τὴν μία μὲ ἀποκαλοῦν συνωμοσιολόγα, τὴν ἄλλην μὲ ἀποκαλοῦν ὀνειροπαρμένη καὶ τὴν παρ΄ ἄλλην ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. 
Θὰ δεκτῶ λοιπὸν πὼς ὅλα αὐτὰ πράγματι ἰσχύουν ταὐτοχρόνως. Θὰ δεκτῶ πὼς ἔχω ἀλλοφρονήσει, πὼς βλέπω παντοῦ ἐχθροὺς καὶ πὼς θὰ πέσῃ ὁ …οὐρανὸς στὸ κεφάλι μας.
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχω καταλάβει ὅμως, καὶ τὸ ὁποῖον οὐδεὶς μοῦ ἐξηγεῖ, εἶναι τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο ἀρσενικὸ στὸ νερό μας. Ἤ τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο ἀλουμίνιο καὶ βάριο στὸν ἀέρα μας. Ἤ τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο φθόριο καὶ χλώριο στὶς τροφές μας. Ἀπό ποῦ μᾶς ἔρχονται αὐτά; Καί γιατί δέν ὑπῆρχαν ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἀλλά μᾶς προέκυψαν μόλις τίς τελευταῖες δεκαετίες; 

Συνέχεια

Ἄρχισε νά πέφτῃ ὁ οὐρανός στά κεφάλια μας;

Μὰ τὸν Τουτάτις!
Τί ἀκριβῶς συνέβῃ στήν πρώην Σοβιετία;
Ἔπαθαν κάτι ἀπό αὐτό πού φοβόμασταν τόσους αἰῶνες ἤ ἦταν κάτι τυχαῖον;
Ἐξ ὅσων γνωρίζαμε, ἐμεῖς οἱ γήινοι, τὰ οὐράνια σώματα ἀπωθοῦνται ἀπὸ τὴν Σελήνη καὶ ἕλκονται ἀπὸ τὸν Δία.
Συνέχεια