Φταίει ὁ …Οὔτις!!!

Δὲν φταῖμε ἐμεῖς…
Δὲν φταῖτε ἐσεῖς…
Φταίει μόνον ὁ …Χατζηπετρῆς!!!

Τὸ 1999, μὲ τὸν σεισμὸ τῆς Πάρνηθος, ὑπῆρξαν 140 νεκροί.
Δὲν ἔφταιγαν οἱ οἰκοπεδοφάγοι, οὔτε οἱ ἐργολάβοι καί, φυσικά, δὲν ἔφταιγαν καὶ οἱ τότε κυβερνῶντες.
Τὰ στοιχεία ἔδειξαν ὅτι ἔφταιγε μόνον ὁ …Ἐγκέλαδος!!!!

Συνέχεια

Ἱερᾶς Ἐλευσίνος πρῶτες ἀνασκαφές.

Χρόνια πολλὰ… στοὺς «ἐργάτες» τῆς Γαίας…
Στὸν Γεωργὸ (ἄρωσις-σπορά) καὶ στὴν Γεωργία (βλάστησις, καρποφορία-συγκομιδή)…

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἑορτῆς των, θέτω τὴν κατωτέρω δημοσίευση, ἔτσι, γιὰ τὴν ἱστορία.

~~~<<<—->>>~~~

Ἀνασκαφὲς τοῦ 1882 καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία τῆς ἐποχῆς ἀποζημίωσε τοὺς ἰδιοκτῆτες τοῦ οἰκισμοῦ, ποὺ ἐδέσποζε ἀνατολικὰ τοῦ λόφου, δίδοντας ἐντολὴ στὴν ἀρχαιολόγο Δ. Φίλιο νὰ ξεκινήσῃ ἐκτεταμένες ἀνασκαφές.
Ὁ ἀείμνηστος Φίλιος εὑρέθη πρὸ ἑνὸς μεγάλου προβλήματος: πῶς θᾶ κατεδάφιζε τὶς δύο ἐκκλησίες. Αὐτὲς τοῦ ἁγίου Γεωργίου καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἀναφορὲς γιὰ τὸ γκρέμισμα τοῦ ἁγίου Δημητρίου δὲν ἔχουμε.
Ἔχουμε ὅμως πληροφορίες γιὰ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὶς παραθέτω, ὅπως ἀκριβῶς τὶς ἐξιστόρησε μία κάτοικος τοῦ οἰκισμοῦ τότε.

Ἐκεῖνο τὸ πρωὶ μαζεύθηκε ὅλο τὸ χωριό, μαζὺ μὲ τὸν ἐφημέριο, στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ.
Ὁ παπὰς μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ἔπρεπε ἡ ἐκκλησία νὰ γκρεμισθῆ καὶ πὼς ὅλοι ἔπρεπε νὰ βοηθήσουμε.
Τρομαγμένοι οἱ χωρικοὶ ἠρνήθησαν, φοβούμενοι τιμωρία ἀπὸ τὸν ἅγιο.

Ὁ παπὰς τότε ἐπλησίασε τὴν Ἱερὰ Τράπεζα, γονάτισε καὶ μεγαλοφώνως ἐλάλησε: «Ἅγιε Γεώργιε… Ξέρω ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ γίνη θὰ σὲ λυπήση, ἀλλὰ ὁ χῶρος ἀνήκει στὴν Ἁγία Δήμητρα καὶ πρέπει νὰ τῆς τὸν παραδόσουμε ὅπως παλαιὰ ἦταν. Μὴν στενοχωριέσει ὅμως. Ἐμεῖς οἱ κάτοικοι τῆς Λεψίνας θὰ σοῦ φτιάξουμε καινούργιο ναό, μεγαλύτερο καὶ λαμπρότερο.»

Σηκώθηκε, σταυροκοπήθηκε κι ἔδωσε ἐντολὴ στὸν κόσμο νὰ συγκεντρώσουν τὶς εἰκόνες καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη.
Κατόπιν τοὺς εἶπε ὅτι μποροῦν νὰ πάτουν ἕνα κομμάτι ἀπὸ κάποιο ὑλικὸ καὶ νὰ τὸ πᾶν στὸ σπίτι τους, γιὰ νὰ θυμοῦνται τὴν παλαιὰ ἐκκλησία.
Πῆρε στὰ χέρια του τότε τὴν ἀξίνα καὶ πρῶτο ἐκτύπησε τὸν τοῖχο τοῦ ναοῦ. Τὸν ἠκολούθησαν καὶ ἄλλοι, ὥσπου ὁ ναὸς ἐσωριάσθη στὸ ἔδαφος. Λένε πὼς τὸ πρῶτο κτύπημα μὲ τὸν κασμα τὸ ἔδωσε ἡ σύζυγος τοῦ Φίλιου, ἴσως γιὰ νὰ μὴν προκαλέσῃ ἡ ἐνέργεια τοῦ ἐφημερίου.

Στὰ ἐπόμενα χρόνια πράγματι ἀνηγέρθη πράγματι ὁ νέος ναὸς τοῦ ἁγίου Γεωργίου, αὐτὸς ποὺ βλέπουμε σήμερον, σὲ δωρεὰ  οἰκοπέδου τῆς οἰκογενείας Εὐαγγέλου Χατζημελέτη, ποὺ ὅμως κι αὐτὸς ἐκτίσθη ἐπάνω σὲ ἀρχαίους ναοὺς τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Λαΐδος, ὡς καὶ αὐτῶν τῶν ῥωμαϊκῶν λουτρῶν.

Γιὰ νὰ ἐνθυμῶνται οἱ παλαιοί.
Γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ νέοι.

Εὔστρατος ἐν Ἐλευσίνι


Διαδικτυακὴ …ἀνάπαυλα!!!

Γιὰ λόγους …ἀποτοξινώσεως…
Γιὰ λόγους …ἐπανά-(καὶ ὅσο ἀπαιτεῖται)-ἀναδομήσεως…
Ἀλλά, ἐπίσης, γιὰ λόγους ἐπαναπροσδιορισμοῦ… Συνέχεια

Χρόνια τουρκοκρατουμένης Ἐλευσίνος

Τότε… στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καὶ ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ χώρου τοῦ στρατοπέδου τοῦ Καραϊσκάκη (ὅπου σήμερα εἶναι τὸ μέγαρο τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς)….

Βλέπουμε ἀπὸ ἀριστερὰ (πίσω  ἀπὸ τὸ δένδρο), ἀμυδρὰ στὸ βάθος, τὸν πῦργο τοῦ πασσᾶ-ἀγᾶ καὶ τὸν τότε οἰκισμὸ τῆς Λεψίνας. Συνέχεια