Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε καὶ …«σύγχρονο ἐλευσίνειο πολιτισμό»!!! (β)

Ποιὸς τὴν χάρι μας…

Τὰ ἔργα προχωροῦν μὲ γοργὸ ῥυθμό.
Τὸ 2021, ἡ πολιτιστικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης….

Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε καὶ …«σύγχρονο ἐλευσίνειο πολιτισμό»!!! 

Γιὰ τὴν Ἐλευσίνα λέγω…
…θὰ ἔχη νὰ ἐπιδείξῃ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερά της ἔργα…
…αὐτὸ τοῦ γερμανικοῦ Super Market…

Ἄντε… Καὶ εἰς ἀνώτερα…

Σκαφίδας Εὔστρατος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply