Φρενοβλαβέστατε, σοῦ εὔχομαι νὰ …ζήσῃς!

Φρενοβλαβέστατε καὶ διεστραμμένε, «προοδευτικὲ» λαθρολάγνε!
Σοῦ εὔχομαι νὰ …ζήσῃς!
(Ὅσον χρειάζεται μέχρι ν᾿ ἀντικρύσῃς αὐτὸ τὸ βλέμμα στὰ μάτια τῆς μάνας σου, τῆς ἀδελφῆς σου, τῆς γυναίκας σου, τῆς «ἀγαπημένης» σου.
Ὅταν μὲ τὸ ἄιφον στὸ χέρι θὰ ψάχνῃς στὸ Γενικὸν Νοσοκομεῖον «Γεώργιος Ἰσλαμαμπάς», διὰ φιάλας αἵματος καὶ ἀγγειοχειρουργούς…).

Τὸ βλέμμα τῆς ἀτυχοῦς Μυρτοῦς συγκλονίζει!!!
(Βιάστηκε ἀπὸ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ τὴν τιμωρήσῃ,  ἀφοῦ ἀντιστάθηκε, τῆς πολτοποίησε τὸ κεφάλι)
…Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἄφρονος πολιτικῆς τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, ἡ ὁποία ἀπουσίας στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ για τὸ μεταναστευτικό, ἐπέτρεψε καὶ ἐπιτρέπει (Δουβλίνο 2) τὸν ἀνεξέλεγκτο ἐποικισμὸ ἀπὸ πληθυσμοὺς ἀλλοτρίους, πρὸς τὰ Εὐρωπαϊκὰ ἤθη (πχ στὸ ἰσλὰμ ἡ γυναῖκα εἶναι ἔνα ἁπλὸ χρηστικὸ ἀντικείμενο) …..

Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι ἡ πολιτεία βρίσκει ἀνέλπιστη πολιτικὴ στήριξη ἀπὸ τὴν μεταμοντέρνα ἀριστεά, ἡ ὁποία θεωρεῖ πως ἡ βίαιη μεταλλάξῃ τῆς κοινωνικῆς ἐθνοτικὴς σύνθεσης μὲ τὴν ἐμφύτευση ἰσλαμικὼν πληθυσμῶν, θὰ «ἐκμοντερνίσῃ» τὰ συντηριτικὰ κοινωνικὰ ἤθη καὶ θὰ ἀποτινάξει μία καὶ καλὴ τὸ φυσικὸ ἐμπόδιο τῆς κοσμοπολίτικης κουλτούρας, που εἶναι ὁ ἐθνοτικὁς αὐτοπροσδιορισμὸς ΕΛΛΗΝ….

Ὄθων Δρακάτος

Ἔχοντας ζήσει ὡς μετανάστης οἰκογενειακὼς για πολλὰ χρόνια, σεβόμενοι ἀπολύτως τοὺς νόμους, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς χώρας που μας φιλοξενοῦσε, ἀντιλαμβάνομαί πως οἱ ὀρδὲς τῶν λαθρο-ἐποικῶν που ἀντιμετωπίζουν τὴν γυναῖκα ὡς σκεῦος ἡδονῆς…..
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ!!!!!

Νίκος Θ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply