Κάποιος νὰ μᾶς προστατεύσῃ ἀπὸ τὰ …UFO!!!

γερμανικὸ δημιούργημα... γιὰ νὰ ξέρουμε δῆλα δὴ τὸ τὶ βλέπουμε...

γερμανικὸ δημιούργημα…
γιὰ νὰ ξέρουμε δῆλα δὴ τὸ τὶ βλέπουμε…

Μία μόνιμος κατάστασις στὸν πλανήτη μας, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, εἶναι ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀναζητᾷ σωτῆρες, Μεσσίες καὶ λοιποὺς διασῶστες, ποὺ ὅμως εἴθισται νὰ εἶναι πολὺ δυνατότεροί του, ἱκανότεροί του κι ὁπωσδήποτε ἄτρωτοι. Ἀφῆστε δὲ ποὺ οὐδέποτε κατοικοῦν ἐντὸς τοῦ πλανήτου… (Ἤ κι ἐὰν τὸ κάνουν, τσακίζονται ἤ νὰ φύγουν ἤ νὰ …πεθάνουν καὶ νὰ μὴν ἀφήσουν σοβαροὺς κι ἀξιοπίστους μάρτυρες πίσω τους.)
Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ σωτῆρες, Μεσσίες, διασῶστες εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ τὸν σώσουν στὴν δύσκολη στιγμή… Εἶναι οἰ προστάτες… Εἶναι τέλος πάντων ἡ ποθουμένη λύσις τῶν προβλημάτων του…
Ἤ ἄλλως, ἡ ἐλπίδα του… Καὶ δυστυχῶς, ὅπως ἔως τώρα ἔχουν ἐξελιχθῇ τὰ γεγονότα, καὶ ἡ κατάρα του…

Μία τέτοια ἀνάγκη συνήθως τελικῶς καταλήγει στὸ νὰ μᾶς φέρνῃ νέους θεούς, διαβόλους καὶ τριβόλους… Ὄχι φυσικὰ μὲ εὐγενικοὺς τρόπους… Ἄλλες μέθοδοι συνηθίζονται… περισσότερο αἱματοβαμμένες!!!
Σήμερα ὅμως δὲν θέλω νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ ἐὰν αὐτοὶ ὅλοι οἱ σωτῆρες, μαζὺ μὲ τοὺς «σωτῆρες» καὶ τοὺς διασῶστες εἶναι καλοὶ ἤ κακοί, ἀλλὰ μὲ τὸ ὅ,τι κάποιοι, ἀρκούντως πονηροί, κατάφεραν, μὲ διάφορα τεχνάσματα νὰ χειραγωγήσουν αὐτὴν τὴν ἀνθρώπινο ἀνάγκη, πάρα πολλὲς φορὲς στὴν διάρκεια τῆς ἀνθρωπίνου ἱστορίας, νὰ τὴν ἐλέγξουν καὶ νὰ τὴν διατηροῦν ὑπὸ ἔλεγχον. Ἀποτέλεσμα φυσικὰ αὐτῆς τῆς διαχειρήσεως εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σήμερα νὰ συμβαίνῃ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Μαλλὶ μὲ μαλλὶ πιάνονται κάποιοι, διότι ὁ δικός τους θεός, σωτήρας, Μεσσίας εἶναι καλλίτερος ἀπὸ τὸν θεό, σωτήρα, Μεσσία τοῦ ἄλλου…
Καὶ νὰ οἱ σφαγές, οἱ γενοκτονίες, τὰ ὁλοκαυτώματα…
Καὶ νὰ ἡ χειραγώγησις τῶν μαζῶν, οἱ φανατισμοί, οἱ τζιχάντ, οἱ φασισμοί, οἱ καταστροφές, κατὰ πῶς βολεύει κι ἐξυπηρετεῖ ὅμως πάντα τοὺς κρατοῦντες…
Καὶ νὰ οἱ ἐξαρτήσεις ἀπὸ ἱερατεῖα  καὶ ἡ διαιώνισις τῆς ἐξαρτήσεως…

Κι ὅταν κάποιος θεὸς ξεφτίσῃ, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, τότε οἱ διαχειριστὲς τῶν θεῶν μεριμνοῦν νὰ φέρουν νέο, ἐκμεταλλευόμενοι φυσικὰ τὴν φυσικὴ αὐτὴ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἔξωθεν στήριξι.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὅλη ἡ ἀνθρωπότης σήμερα βάλλεται, μὲ κάθε λογικὸ ἤ παράλογον τρόπο, ἀρχίζει ἐκ νέου νὰ ἐμφανίζεται ἡ προαιώνια αὐτὴ τάσις. Ἡ ἀνάγκη ἐξωτερικῶν παραγόντων ποὺ θὰ βγάλουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς δύσκολες καταστάσεις εἶναι καὶ τώρα παρούσα, ἴσως ἐντονοτέρα ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά. Ὅμως αὐτὴ ἡ ἀνάγκη, εἰδικῶς στὶς ἡμέρες μας, ποὺ ἔχουν, ὅπως προανέφερα, ἀρχίσῃ νὰ ξεφτίζουν οἱ ἐξαρτήσεις ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς θεούς, πρέπει νὰ ἐλεγχθῇ καὶ νὰ καθοδηγηθῇ… Καὶ οἱ θεοὶ χάνουν διαρκῶς τὴν πελατεία τους… Καὶ χρειάζεται ὁπωσδήποτε κάτι γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν οἱ μάζες νὰ  παραμένουν ὑπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ καθοδήγησιν τῶν ἱερατείων…
Ναί, ἀλλά πῶς θά συμβῇ αὐτό; Πῶς θά μπορέσουν νά ζωντανέψουν κάτι πού οὔτε αὐτοί πιστεύουν;
Δύσκολο νὰ ζωντανέψουν ἀλλὰ εὔκολο νὰ …δημιουργήσουν κάτι νέο!!!
Κι ἐδῶ ἔρχονται πανηγυρικῶς νὰ εἰσέλθουν τὰ UFO στὴν ζωή μας, καταστρατηγῶντας κάθε κοινή, κοινοτάτη λογική.

Μὴν γελᾶτε, ἐσεῖς ποὺ δὲν τὰ πιστεύετε. Εἶναι πάρα πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ τὰ πιστεύουν.
Ἐδῶ μάλιστα, θέλοντας καὶ μή, πρέπει νὰ ἀναφέρω τὰ εὑρήματα, ποὺ κατὰ καιροὺς ἀνακαλύπτονται σὲ σπήλαια, σὲ πυραμίδες, σὲ ἀγγεῖα καὶ ἀπεικονίζουν ὄντα μὲ σκάφανδρα, ἐντὸς κι ἐκτὸς ἰπταμένων ἀντικειμένων, πυραύλους, ἀεροπλάνα, διαστημόπλοια….
Δύσκολο νὰ τὰ χωρέσῃ ὅλα αὐτὰ ἡ λογικὴ κάποιων ποὺ ἔχουν ἐκπαιδευθῆ μὲ τὴν ἰδέα πὼς ὁ πολιτισμός μας εἶναι μόλις μερικῶν χιλιάδων ἐτῶν…
Κι ὅμως… Τὰ εὑρήματα ὑπάρχουν… Φωνάζουν… Ἀποδεικνύουν πὼς ἐλάχιστα γνωρίζουμε γιὰ τὴν ἱστορία τῆς γῆς…
Ἀλλά τί συνέβῃ; Τί ἀποδεικνύουν; Τί ὀφείλουμε νά διδαχθοῦμε ἀπό αὐτά;
Ὑπάρχει κάποια δύναμις ἔξω ἀπό τόν πλανήτη μας, πού κατά καιρούς στέλνει ἐκπροσώπους ἐδῶ; Ἤ ὅλα αὐτά εἶναι παιδιάστικα μυθεύματα;

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ λοιπόν.
Στὴν Γῆ μας σίγουρα ὑπῆρξε ἕνας (τοὐλάχιστον) πολιτισμὸς ποὺ εἶχε ἐξελιχθῇ πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸν δικό μας.
Οἱ τότε ἄνθρωποι εἶχαν ἀποκτήσῃ ὅπλα καὶ ἰπτάμενα ἀντικείμενα τέτοια, τῶν ὁποίων τὰ ἀποτυπώματα σήμερα ἀνακαλύπτουμε ἔκθαμβοι κι ἀνίκανοι νὰ ἐξηγήσουμε, νὰ ἐρμηνεύσουμε ἤ ἀκόμη καὶ νὰ κατανοήσουμε.
Τὸ ποιοὶ ἦσαν, τὸ πότε, τὸ ποῦ, τὸ γιατί, δὲν εἶναι κάτι ποὺ δύναται νὰ τὸ ἀπαντήσῃ μὲ βεβαιότητα κάποιος σοβαρὸς ἐρευνητής.
Ἁπλῶς διαπιστώνουμε πὼς ὑπῆρξε τοὐλάχιστον ἕνας μεγάλος πολιτισμός, ὁ ὁποῖος μᾶς ἄφησε ἀρκετὰ ἐνθύμια γιὰ νὰ τὰ ἀνακαλύπτουμε σήμερα, ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐνδείξεις, νὰ μεγαλώνουν τὰ μυστήρια.
Εἰκάζονται πολλά. Ἀποδεικνύονται ἐλάχιστα.
Αὐτὸ τὸ ἀποδέχονται οἱ περισσότεροι ἐπιστήμονες, ὁποιασδήποτε σχολῆς κι ἐὰν εἶναι.

Δικαιολογοῦν ὅμως αὐτά τά εὐρήματα, σὲ ἕναν βαθμό, τὶς δικές μας ἐκτιμήσεις σήμερα, γιὰ ἐρχομὸ διαστημανθρώπων; Ἤ ὄχι;
Μήπως εἶναι καλλίτερα νά περιοριστοῦμε μόνον σέ αὐτά  τά εὑρήματα, δίχως νά δίδουμε προεκτάσεις;
Οὐσιαστικῶς μήπως εἶναι καλλίτερο νά βάζουμε κάποιον χαληνό στήν φαντασία μας καί στίς φαντασιώσεις μας;
Ὄχι διότι ὑπάρχουν ἤ δὲν ὑπάρχουν ἐξωγήϊνοι, ἀλλὰ διότι εἰδικῶς τώρα, μὲ τόσα πολλὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, εἶναι περισσότερο ἀναγκαῖον ἀπὸ ποτέ, νὰ διατηροῦμε διαύγεια.
Στὴν παρούσα φάσι πάντως, εἶναι πολὺ ἐξυπηρετικὸ τὸ νὰ ἐμφανισθοῦν ἐξωγήινοι… Ὑποβοηθοῦν στὰ μέγιστα τοὺς κρατοῦντες… Αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβανόμαστε.
Ἐξυπηρετεῖ θαυμάσια μόνον αὐτοὺς ποὺ ἤδη διατηροῦν ἐξουσίες κι ἐλέγχουν τοὺς πληθυσμούς κι ὄχι ἐμᾶς.
Γιατί;
Μὰ εἶναι πασιφανές.
Ὁ μοναδικὸς σοβαρὸς λόγος ποὺ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣῌ τὴν ἀνθρωπότητα νὰ ἐνωθῇ, ὑπὸ τὴν σκέπη μίας μοναδικῆς ἀρχῆς, εἶναι ἡ ἀνάγκη. Ἡ μοναδικὴ ὅμως ἀνάγκη ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγοῦσε σὲ μίαν τέτοιαν ἀπόφασι θὰ ἦταν ἔνας κοινὸς ἐχθρός.
Ποιός κοινός ἐχθρός, ἐντός τῆς Γῆς, θά παρέκαμπτε ἀντιθέσεις, ἐχθρότητες, μίσοι αἰώνων, φυλετικές διαφορές, ἐθνικούς παροξυσμούς, αὐτοκρατορικές ὑστερίες;;; Δὲν ὑφίσταται… Δὲν θὰ ὑπάρξῃ ποτέ…
Ἄρα;;
Ἄρα πρέπει νὰ ἐφευρεθῇ κάποιος ἄλλος ἐχθρός… ὄχι γήινος!!!
Κι ἐφευρέθῃ!!!
Ἀκόμη καὶ σοβαροὶ (;;;) ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Χόκινς, μᾶς συμβουλεύουν νὰ μὴν πιάνουμε κουβέντες μὲ ἐξωγηΐνους. Δῆλα δὴ τοὺς βρῆκαν, τοὺς μίλησαν, τοὺς ἐρεύνησαν, τοὺς δοκίμασαν, τοὺς κατέταξαν, βεβαιώθηκαν πὼς εἶναι ἐχθρικοὶ καὶ κατόπιν αὐτῶν ἐνημέρωσαν τὸν Χόκινς γιὰ νὰ μᾶς ἐνηρώσῃ…
Εἴμαστε σοβαροί; Τόν Χόκινς;

Εἶναι λοιπόν κι αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ἕνα ἀκόμη παιχνίδι ἐπιβολῆς ἤ κάτι νέον, ξαφνικόν καί ἄσχετον;
Καί γιατί τώρα εἰδικῶς ἐμφανίζονται οἱ ὑποτιθέμενοι ἐξωγήινοι;
Διότι τώρα εἰδικῶς ἡ τεχνολογία τῆς Γῆς δικαιολογεῖ τὴν δημιουργία καταλλήλων ὑποδομῶν, μέσων ἀκόμη καὶ  ψευδαισθήσεων, πρὸ κειμένου νὰ ἐφαρμοστῇ ὁ νέος τρόπος χειραγωγήσεως τῶν μαζῶν.
Μᾶς ἀρέσει; Ἤ ὄχι;

Μεταξὺ τῶν πολλῶν σεναρίων ποὺ κυκλοφοροῦν λοιπόν, ἰδίως τὰ τελευταῖα χρόνια, εἶναι ἕνα κορυφαῖο: μᾶς ἔρχονται τὰ UFO ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή. Ἔχουν καβαλήσῃ κάτι τεράστια διαστημόπλοια, ἐκτάσεως χιλιάδων τετραγωνικῶν μέτρων, ποὺ εἶναι ὀρατὰ ἀκόμη κι ἀπὸ ἐρασιτέχνες παρατηρητὲς τοῦ διαστήματος.
Κατὰ καιροὺς βέβαια, διενεργοῦν τὰ UFO τους διερευνητικὲς ἐκδρομὲς σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτου…
Μίας σύμπτωσις ὅμως…
Σὲ κάθε τέτοια …διερευνητική τους ἐκδρομή, κάπου ἐκεῖ γύρω ὑπάρχει καὶ κάποια βάσις τοῦ ΝΑΤΟ ἤ τῶν ΗΠΑ ἤ κάποιων πειραματιστῶν. Συμπτώσεις ὅμως κι αὐτές εἴπαμε…. Ἁπλὲς συμπτώσεις…

Βέβαια, σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τῆς UFOλογίας ἔχουν συνδράμῃ ἰδιαιτέρως προβεβλημένοι UFOλόγοι, ὅπως ὁ Ντένικεν, καὶ ὄχι μόνον, ποὺ φυσικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες προετοιμάζουν τὸ ἀναγνωστικό τους κοινό, γιὰ νὰ δεχθῇ τὶς ἀσυναρτησίες τους ὡς κάτι φυσικότατον.
Ἐπίσης τὸ πανταχοῦ παρὸν καὶ πάντα ἐξυπηρετικότατον, πρὸς τὴν νέα (καὶ παλαιὰ) τάξιν  πραγμάτων UFOχόλυγουντ, ἔχει ἐπίσης συνδράμῃ στὰ μέγιστα, πρὸ κειμένου νὰ δηλητηριαστοῦμε μὲ σημεῖα, τέρατα καὶ λοιπὲς UFOἀντιλήψεις…
Ἔχουν δῆλα δὴ  πολὺ καλὰ προετοιμάσῃ τὸ ἔδαφος, πρὸ κειμένου εἶτε νὰ ἐνσπείρουν ἀμφιβολίες, εἶτε νὰ διαδόσουν φημολογίες, εἶτε ἀκόμη καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσουν σχιζοφρενεῖς «ἐρευνητές» καὶ «ἐπιστήμονες», ὅπως ὁ Χόκινς, ποὺ προανέφερα.

Καὶ φυσικά, γιὰ νὰ τεκμηριώσω ἀπόλυτα τὰ ὅσα ὑποστηρίζω, θὰ πρέπῃ νὰ λάβουμε ὑπ’  ὄψιν μας πὼς τὸ μοναδικὸν πρόγραμμα, παγκοσμίως, ποὺ στήθηκε γιὰ νὰ παρατηρῇ κινήσεις ἐξωγηΐνων διαστημοπλοίων εἶναι τὸ SETI, ποὺ ὅμως ἐλέγχεται, χρηματοδοτεῖται καὶ φυσικὰ κατευθύνεται ἀπὸ τὴν NASA.
Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του ἀπαντᾶ σὲ κάθε ἐρωτημα ποὺ ἀφορᾷ στὰ UFO καὶ κατ’  ἐπέκτασιν  ἀκυρώνει κάθε θεωρία ποὺ τὰ στηρίζει!!!

Τέλος, γιὰ νὰ κλείσουμε τὸ θέμα τῶν ἐξωγηΐνων, ὀφείλουμε ἐπίσης νὰ λάβουμε ὑπ’  ὄψιν μας πὼς στὴν Ἀστανᾶ, στὴν παγκόσμια πρωτεύουσα τῶν «ἀφεντάδων» στήθηκε ὁλόκληρο ἀεροδρόμιον ὑποδοχῆς τῶν ἐξωγηΐνων. Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του ἀποδεικνύει πολλές, πάρα πολλές, μεθοδεύσεις… Ὅλες οὐσιαστικῶς τὶς σχετικὲς μεθοδεύσεις.

Ὅμως ἄς ἐπιστρέψω καλλίτερα στὰ εὑρήματα…
Στὰ ὑπαρκτὰ εὑρήματα…  Αὐτὰ ποὺ ὑπαγορεύουν πὼς ναί, κάτι ὑπῆρξε… Ἀλλά τί ὑπῆρξε; Ἐξωγήινοι ἤ …ἐνδογήινοι;

Ὑπῆρξαν λοιπόν στό παρελθόν ἐξωγήϊνοι; Ἤ μήπως ἐμεῖς οἱ γήινοι εἴμαστε ἐξωγήινοι;
Αὐτὰ εἶναι ἐρωτήματα ποὺ οὐδεὶς σοβαρὸς ἄνθρωπος δύναται νὰ ἀπαντήσῃ μὲ βεβαιότητα, διότι δὲν διαθέτει ἐπαρκῆ στοιχεῖα. Οὔτε κἄν ἐνδείξεις. Τὰ μόνα στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε στὴν διάθεσίν μας εἶναι αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὸ DNA καὶ στὸ RNA. Δῆλα δή, αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε εἶναι πὼς κάποτε, πολὺ κάποτε, γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ζωὴ στὸν πλανήτη, εἰσήχθησαν βακτήρια ἐκ τοῦ διαστήματος. Τὸ ἐὰν τὰ εἰσήγαγαν κάποιοι ἤ ἐὰν ἦταν ἕνα τυχαῖον γεγονός, δὲν ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα.
Ὅλες οἱ ὑποθέσεις παραμένουν ὑποθέσεις, ποὺ περισσότερο προσεγγίζουν τὴν φαντασία παρὰ τὴν πραγματικότητα.
Διότι ἐὰν ὑπῆρξαν μίαν φορά, τότε ἔπρεπε (κι ὄφειλαν) νὰ ὑπάρχουν διαρκῶς. Δὲν γίνεται νὰ χάθηκαν γιὰ κάποιες χιλιάδες χρόνια καὶ μετὰ νὰ μᾶς ξαναθυμήθηκαν. Κάτι δὲν κολλᾶ στὸ σενάριον. Ἤ ἦταν πάντα ἐδῶ καὶ …εἴμαστε ὅλοι μας ἐξωγήινοι… Ἤ ἦλθαν κι ἐξακολουθοῦν νὰ ἔρχονται κάθε ἑβδομάδα, μήνα, ἔτος, ἐκατονταετία… Ἤ φυσικὰ δὲν ἦλθαν ποτέ.
Οἱ μόνες ἐκδοχές, ποὺ κάπως «κολλοῦν» μὲ τὰ εὑρήματα, εἶναι αὐτὲς ποὺ μᾶς ὑπαγορεύουν ἤ ὅτι ἤλθαν κι ἔμειναν ἤ ὅτι δὲν ἦλθαν ποτέ.
Διότι τὸ νὰ ἦλθαν καὶ νὰ ἔφυγαν γιὰ νὰ ξανάλθουν δὲν μᾶς καλύπτει… Εἴπαμε, τὸ σενάριον αὐτὸ μπάααααζει….!!!

Αὐτὸ ὅμως, τὸ νὰ «ἦταν καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι πάντα ἐδῶ» «μπάζει» ἐπίσης ὡς σενάριον, ἐφ΄ ὅσον γνωρίζουμε πὼς μόλις τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουμε ἐνδείξεις ἤ καὶ ἀποδείξεις ἰπταμένων ἀντικειμένων. Ἔχουμε εὑρήματα ποὺ χρονολογοῦνται χιλιάδες χρόνια πίσω καὶ ἐπανεμφανίζονται κάποιες πληροφορίες στὰ πολὺ σύγχρονα χρόνια… Μόλις στὰ τελευταῖα χρόνια… Στὰ πολὺ τελευταῖα χρόνια.
Ἀπὸ τὴν πρώτη τους ἐμφάνισιν, ἔως τὶς πρόσφατες, ὑποτιθέμενες ἐμφανίσεις τους, ὑπάρχει ΚΕΝΟ!!!
Ἐὰν ὅμως μόνον τὰ τελευταῖα χρόνια* ἐμφανίζονται αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα, τότε μήπως ὅλα αὐτά, πού κατά καιρούς ἐμφανίζονται, δέν εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό γήινη τεχνολογία τήν ὁποίαν ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀγνοοῦμε;

Ἄς «ταξειδέψουμε» ὅμως λίγο πίσω στὸν χρόνο.
Ὄχι πολύ… Ἔως τὴν Γερμανία τοῦ Γ΄ Ῥάιχ.
Μίαν Γερμανία ποὺ ἀνέπτυξε ὑψηλὴ τεχνολογία καὶ ποὺ ἔπαιξε σοβαρότατον ῥόλο στὰ σχετικὰ σενάρια.
Μίαν Γερμανία ποὺ δημιούργησε  πολὺ ὑψηλὴ τεχνολογία, ἡ ὁποία ὅμως κληροδοτήθηκε στὶς ΗΠΑ, πρὸ κειμένου νὰ μὴν διωχθοῦν οἱ ναζί. Μίαν τεχνολογία ποὺ μόνον κάτι φῆμες μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ ὗψος τῶν ἐπιτευγμάτων της.
Τί γνωρίζουμε γιά αὐτήν; Πόσα ἀπό τά δημιουργήματα τῶν ἐπιστημόνων τοῦ Χίτλερ (κι ὄχι μόνον) διέῤῥευσαν; Γιατί δέν τά μάθαμε; Γιατί σύσσωμη ἡ γερμανική ἐπιστημονική κοινότης τους «διέφυγε» σέ περιοχές τοῦ πλανήτου πού ἐδίδετο ἀσυλία καί ἐρευνητική ἐλευθερία;
Καί μήπως ἀπό τότε καί μετά ἔχουμε μαρτυρίες «αὐτοπτῶν μαρτύρων» πού εἶδαν, ἄκουσαν, ἀπήχθησαν γενικῶς ἀπό κάθε μορφῆς UFOσκάφος;;; Ἔ;
Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα ἀλλὰ μόλις τὰ διατυπώσουμε ἐξαφανίζονται οἱ …εἰδικοί καὶ οἱ γνῶστες, ποὺ θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ μᾶς ἀπαντήσουν!

 

Ἐὰν ὅμως τὰ ἐξωγήινα ἦλθαν κι ἔμειναν, τότε πολὺ εὔκολα δικαιολογοῦνται ὅλες αὐτὲς οἱ ἀπεικονίσεις ποὺ ἔχουμε σὲ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ ποὺ μᾶς παρουσιάζουν σκάφανδρα, διαστημόπλοια ἤ σκέτο ἰπτάμενα ἀντικείμενα. Ἦλθαν κι ἔμειναν…
Τὴν «πάτησαν» σὲ κάποιες «τυχαῖες» φυσικὲς καταστροφές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάσουν τὴν τεχνολογία τους καὶ νὰ ἐγκλωβιστοῦν ἐδῶ…

Ἐὰν ὅμως δὲν ἦλθαν, τότε ὅλα αὐτὰ ποὺ βλέπουμε δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἤ λιγότερο ἀπὸ ξεφτισμένα ἀπομεινάρια ἑνὸς ἄλλου πολιτισμοῦ (ἤ πολλῶν ἄλλων πολιτισμῶν), γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν θὰ μάθουμε κάτι, ἐφ΄ ὅσον κατεστράφῃ. Μόνον εἰκασίες, ἀοριστολογίες καὶ ὑποθέσεις. Ἄρα τὸ σενάριον αὐτὸ ἀκόμη «μπάζει». Λιγότερο ἴσως ἀπὸ τὰ ἄλλα, μὰ «μπάζει».

Ἄς καταπιαστῶ ὅμως καὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες …θεούς, ποὺ καβάλησαν ἕνα διαστημόπλοιον καὶ μᾶς ἔρχονται, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια. Θὰ σᾶς γελάσω γιὰ τὸ πόσα… Σίγουρα ὅμως θυμᾶμαι πὼς κάτι τέτοιο εἶχα διαβάσῃ κάποτε σὲ ἔνα βιβλίο τοῦ Κεραμιδᾶ.
Αὐτοὶ λοιπὸν οἰ Ἕλληνες θεοί, ποὺ τώρα, μετὰ ἀπὸ τόσες χιλιάδες χρόνια, μᾶς θυμήθηκαν, ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι, μᾶς ἔχουν ἐν τελῶς φτυσμένους καὶ χεσμένους.
Ξέρετε γιατί;
Διότι ἔφυγαν, ἐὰν ἔφυγαν, (πάντα βάσει τῆς παραφιλολογίας καὶ τῆς μυθομανίας κάποιων) καὶ μᾶς παράτησαν ξεβράκωτους μέσα σὲ ἕνα χωράφι γεμάτο …ἀγγούρια!!! Δὲν μᾶς ἄφησαν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς ἐχθρούς μας, οὔτε ἔνα ἀπὸ τὰ ὑπερόπλα τους. Δὲν μᾶς ἄφησαν οὔτε ἔνα ἀπὸ τὰ σκάφη τους. Οὔτε κἄν μίαν σκάφη… Κι ἔτσι, ἀπὸ τότε ποὺ τὴν κοπάνησαν μᾶς χοροπηδοῦν ἐχθροὶ καὶ φίλοι, στεγνά!!! Καὶ πονάει. Πολὺ πονάει….

Μὰ σὰν θεοὶ ποὺ ἦσαν ὄφειλαν νὰ γνωρίζουν πὼς δὲν πρέπει νὰ ἀφήνῃς ἔκθετα τὰ παιδιά σου, σὲ ἕνα χωράφι μὲ ἀγγούρια, καὶ μάλιστα ξεβράκωτα, διότι θὰ χοροπηδηχθοῦν. Ἰδίως ἐὰν δὲν τὰ ἔχῃς ἐκπαιδεύσῃ στὸ νὰ κατασκευάζουν ὅμοια μὲ τὰ δικά σου ὅπλα…
Ἐπίσης ὄφειλαν νὰ γνωρίζουν καὶ τὰ μελλούμενα, ὡς θεοί, νὰ τὰ ἀλλάζουν ἤ ἀκόμη καὶ νὰ προλαμβάνουν τὰ κακά.
Αὐτοὶ ὅμως πῆραν τὸ νέκταρ τους, τὴν ἀμβροσία τους, τὶς γκόμενες, τοὺς γκόμενους, τὰ παιδιά τους, τὰ σκυλιά τους, τὰ γατιά τους καὶ ἔφυγαν… Καὶ τώρα, κατὰ πῶς λέγεται, ἐπιστρέφουν γιὰ νὰ μᾶς σώσουν…
Μωρέ πᾶμε καλά ἤ νά βάλω τίς φωνές;

Ἔ λοιπόν, ἐγὼ δὲν θέλω νὰ μὲ σώσουν κάποιοι ποὺ μὲ παράτησαν πρὸ …ὅσων ἐτῶν μὲ παράτησαν.
Οἰ σύντροφοι, οἱ οἰκογένειες καὶ φυσικὰ οἱ θεοὶ μὲ τοὺς πιστούς τους, ἤ  τρώγουν μαζύ μου τὰ ἀγγούρια ἤ ἀπολαμβάνουν μαζύ μου τὸ νέκταρ καὶ τὴν ἀμβροσία τους. Αὐτὰ τὰ περὶ θεῶν, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς δοκιμάσουν κι ἐὰν ἀξίζουμε, τότε θὰ μᾶς σώσουν, ἐγὼ τὰ γράφω στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων μου. Ἐγὼ τὸν θεό μου τὸν θέλω μαζύ μου, ἐδῶ, στὴν Γῆ, νὰ περνᾶ ἀπὸ ὅσα περνῶ καὶ νὰ μὲ στηρίζῃ γιὰ νὰ τὸν στηρίζω στόν θεϊκό του …θρόνο!!! Ἀλλοιῶς δὲν μοῦ κάνει. Ἄς παραμείνῃ στὸν θρόνο του ἐκεῖ ποὺ θρονιάζεται… Ἐδῶ νὰ μὴν πατήσῃ διότι θὰ τὸν πάρῃ καὶ θὰ τὸν σηκώσῃ…
Τί νά τόν κάνω ἔναν θεό πού δέν βλέπει τό τί συμβαίνει ἐδῶ; Ἀπό τήν Ἀνδρομέδα, ἄς ποῦμε, πῶς μπορεῖ νά κρίνῃ, νά συμπαρίσταται καί νά στηρίζῃ ἐμέναν ἐδῶ; Μέ κινητά τηλέφωνα; Μέ εἰκονοσκόπια; Γιά αὐτό τόσοι δορυφόροι; Γιά νά λαμβάνῃ ταχύτερα τίς πληροφορίες του ἀπό τό οἰκόπεδον «Γῆ»;
Ἤ ἀπό τόν Σείριο; Ἤ ἀπό τόν Κύνα;
Ἐδῶ ἐμεῖς, ποὺ παραμένουμε στὴν Γῆ διαρκῶς, ποὺ ἐνημερωνόμαστε καθημερινῶς, ποὺ τέλος πάντων ἔχουν πάθῃ τὰ ματάκια μας ἀπὸ τὴν μελέτη καὶ τὸ διάβασμα, καὶ πάλι δὲν μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε. Πῶς αὐτοί ἀπό τόσο μακρυά καταφέρνουν καί νά ἐλέγχουν καί νά ἐπιβλέπουν καί νά ἐπεμβαίνουν;

Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε, θεοὶ εἶναι αὐτοί… Τί νά τά κάνουν τά γήινα μεταφορικά μέσα; Τίς γήινες μορφές ἐνημερώσεως καί πεπαιδεύσεως; Παντοῦ καὶ πάντα βρίσκονται γύρω μας. Ἀόρατοι καὶ διάφανοι.
Καί τότε πῶς στά κομμάτια μπῆκαν σέ διαστημόπλοιο καί μᾶς ἔρχονται; Ἔ;
Διότι ἐὰν εἶναι θεοί, πανταχοῦ παρόντες, τότε διαστημόπλοια δὲν χρειάζονται.
Ἐὰν χρειάζονται δὲν εἶναι θεοί.
Ἐὰν πάλι ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὸν Ἄνθρωπο δὲν ἔπρεπε νὰ ἀποχωρήσουν καὶ νὰ τὸν παρατήσουν μόνον του.
Ἤ λοιπὸν τὸν παράτησαν ἤ δὲν τὸν παράτησαν.
Ἐὰν τὸν παράτησαν, μὲ διαστημόπλοια, δὲν εἶναι θεοί, ἀλλὰ ἄνθρωποι σὰν κι ἐμέναν.
Ἐὰν δὲν τὸν παράτησαν, ἀδίκως κοπιάζω τόσην ὤρα καὶ γράφω αὐτὲς τὶς ἀρλοῦμπες ποὺ γράφω….

Συνεπῶς;
Συνεπῶς, κατὰ τὶς ἐπικρατοῦσες ἐγχώριες ἀπόψεις, ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὶς …ἐλπίδες κάποιων, οἱ θεοὶ τῶν Ἑλλήνων ἔφυγαν μίαν ὡραίαν ἐσπέραν καὶ τώρα, ποὺ βαρέθηκαν, ἴσως διότι τοὺς ἔλειψαν οἱ θνητοὶ ποὺ θὰ τοὺς δοξάζουν, ἐπιστρέφουν.
Κατὰ τὶς παγκόσμιες ἀπόψεις δὲν  μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ ὅσα ἰσχυρίζονται κάποιοι, διότι ἔχει  πολλὲς φορὲς ἀποδειχθῇ πὼς μεγάλα πειράματα ἔχουν ἐξελιχθῇ σὲ πολλὲς πλευρὲς τοῦ πλανήτου, μὲ στόχο νὰ ἐνσπείρουν καὶ νὰ ἰσχυροποιήσουν τὸν μύθο τῆς ὑπάρξεως τῶν UFO.
(Κι ἐδῶ ὑπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ἀναζητεῖστε τὰ «ἀγνώστου ταὐτότητος ἰπτάμενα ἀντικείμενα», ποὺ ὅλως …«συμπτωματικῶς», ἐπίσης κυκλοφοροῦν ΜΟΝΟΝ γύρω ἀπὸ ἀμερικανικὲς ἤ ΝΑΤΟϊκὲς βάσεις.)

Ἄρα; Μπλέξαμε;
Καὶ ναὶ καὶ ὄχι…
Πράγματι μᾶς ἔχουν ἑτοιμάσῃ κάτι πάρα πολὺ ἄσχημο.
Πράγματι ἔχουν μεριμνήσῃ γιὰ νὰ μᾶς κρατήσουν ὑποδουλωμένους γιὰ μερικὲς χιλιετίες ἀκόμη.
Πράγματι ἡ τεχνολογία τους, ἄγνωστη σὲ ἐμᾶς, δύναται νὰ στηρίξῃ ἕνα τέτοιο σενάριο…
Ἁπλῶς αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ πράξουμε εἶναι νὰ μὴν τοὺς ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς «πείσουν», διὰ τῶν στημένων τους «ἀποδείξεων».
Ταὐτοχρόνως πρέπει νὰ ἐνημερώνουμε διαρκῶς τοὺς γύρω μας, νὰ λέμε καὶ νὰ ξαναλέμε τὰ ἴδια, ὅσο κουραστικοὶ κι ἐὰν γινόμαστε, διότι ὅσο περισσότεροι γνωρίζουν, τόσο πιὸ εὔκολα θὰ καταῤῥιφθῇ τὸ σκηνικό τους.

Μποροῦμε… Θὰ τὰ καταφέρουμε…
Εἶναι κρίμα νὰ ἀφήσουμε ἐτοῦτον τὸν Μεσαίωνα καὶ νὰ περάσουμε σὲ ἕναν νέο.

Φιλονόη

Στὸ μεταξύ, γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ θὰ ἀναμένουμε τὶς ἐξελίξεις, ἄς διασκεδάσουμε μὲ αὐτό:

Σχετικὰ θέματα ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὰ συμπεράσματά μου:

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (α΄)

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (β΄)

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (γ΄)

Ἡ ἀπάτη τοῦ SETI!

Ἂχ αὐτὸ τὸ SETI!

Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς …παραπληροφορήσεως!

Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία πιατέλα!!! Οἱ ἐξωγήινοι δὲν ἔχουν τέτοιες πιατέλες!!!

Κάτι οἱ σειρῆνες, κάτι οἱ «ἐπαναστάσεις»… Ἄς ἑτοιμαζόμαστε καλοῦ κακοῦ…

Βάσις ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στό Καζακστάν;

Ἐπί τέλους!!! Ἔφθασαν τὰ ἐξωγήινα!!!

Γκαίητς καὶ μπίλντεμπεργκ κατά ἀνθρωπότητος;

Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Α’)

Ἡ νέα τάξις, οἱ …«ἐξωγήϊνοι» καί οἱ ……«παραπληροφορημένοι»! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Β’)

Τά μουσαφιριά! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Γ’)

Παρέλασις Μόσχας! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Δ’)

Ὁλόγραμμα: Ὅπλον καταστολῆς

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Νἄχαμε τὶ νἄχαμε… Ἕναν πλανήτη νἄχαμε!

2012 ἢ 2021;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply