Βρὲ Ζωή… Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;

Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου τὰ ἔβαλε μὲ τὸν ΣΚΑΙ.
Δὲν τὰ ἔβαλε μαζύ του ὅταν παραποιοῦσε τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία. Οὔτε τὸ κόμμα της τὰ ἔβαλε μαζύ του τότε.
Ἐξυπηρετοῦσε ἡ ἀλλοίωσις καὶ ἡ παραπληροφόρησις, διότι ἡ κάθε Ζωή, καθὼς καὶ τὸ κάθε κόμμα, νὰ βολευτοῦν προσπαθοῦν.
Καὶ κρίνω ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος φυσικά…

Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου εἶναι νομικός. Κατὰ πῶς ἀκούω, καλὴ νομικός.
Κι ἕνας νομικὸς ὀφείλει νὰ γνωρίζῃ πὼς ἕναν ἀντίπαλο, στὴν ἐποχή μας, τὸν πολεμᾶς μὲ νομικὰ καὶ συνταγματικὰ ὅπλα. Ὄχι μὲ …κατινιές.
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια θὰ μᾶς ἀπασχολήση παρακάτω.

Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου εἶναι ἐπίσης μέλος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καὶ στηρίζει τὸ «ΟΧΙ», ποὺ ἴσως ἐξελιχθῇ σὲ …«ΝΑΙ» συντόμως. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς ἡ ἴδια ἐφαρμόζει τὶς «δημοκρατικὲς διαδικασίες», ποὺ ὑποτίθεται πὼς πρεσβεύει, ἀπολύτως. Κάνει καὶ κάποιες …ἐξαιρέσεις, ὅταν …ἐνοχλεῖται.

Βρὲ Ζωή, τόση…«δημοκρατία» πῶς νά τήν ἀντέξουμε;

Παρηκολούθησα λοιπὸν πολὺ προσεκτικὰ τὴν συνέντευξιν τῆς προέδρου τῆς βο(υ)λῆς (τους) στὴν Σία Κοσιώνη τοῦ ΣΚΑΙ.
Καὶ δυστυχῶς (μας) κυριολεκτικῶς ΤΡΟΜΑΞΑ μὲ αὐτὰ ποὺ συνειδητοποίησα καὶ ἔμαθα. Κι ἔμαθα πολλά… Πάρα πολλά…
Τόσα ποὺ εἴπαμε, τρόμαξα…
Κάποια ἀπὸ τὰ συμπεράσματά μου θὰ σᾶς παρουσιάσω στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως, πρὸ κειμένου νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε σιγὰ σιγὰ τὰ γεγονότα ποὺ μᾶς παρουσιάζουν μὲ …ἄλλο μάτι. Κι ὁπωσδήποτε δίχως χρωματιστὰ ματογυάλια.

Ἄς περάσουμε ὅμως στὴν …ἐπίσημη «προσκεκλημένη» μας, τὴν πρόεδρο τῆς βο(υ)λῆς τους, τὴν Ζωὴ Κωνσαντοπούλου.
Μία Κωνσταντοπούλου ποὺ ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες τὰ ἔχει βάλει μὲ τὸν ΣΚΑΙ καὶ τὴν δημοσιοκαφρία του. Κακῶς ἤ καλῶς, ἐφ΄ ὅσον πολεμᾶ τὸν ΣΚΑΙ, κατὰ πῶς φαίνεται, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὴν ὑποστηρίξουμε, συμφωνοῦμε ἤ διαφωνοῦμε μαζύ της.
Καὶ θὰ ἔλεγα, ἐὰν πράγματι ἦταν ἔτσι, πὼς καλῶς κάνει καὶ κακῶς ἐγὼ σήμερα σχολιάζω….
Μά εἶναι ἔτσι;

Ἄς πιάσουμε ὅμως τὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἀρχή, ξεκαθαρίζοντας πὼς δὲν παρακολουθῶ τὶς τηλεοράσεις τους, δὲν ἀκούω τὰ ῥαδιόφωνά τους καὶ δὲν ἔχω ἐπαφὲς μὲ τοὺς κύκλους τους. Συνεπῶς, ἔχοντας μίαν ἀπόστασιν, ἔχω κι ἄλλες ἀντιληπτικὲς προσλαμβάνουσες. (Ὄχι ἀπαραιτήτως ὀρθές.)

Ἡ Ζωὴ λοιπὸν πῆγε …ΣΚΑΙ. Δίς.
Πῆγε δῆλα δὴ ΔΥΟ φορές, αὐτοπροσώπως, σὲ ἕναν χῶρο ποὺ …μισεῖ!!!
Μία φορὰ (τουλάχιστον) μάλιστα πῆγε κι ὁ  ΣΚΑΙ στὴν Ζωή.
Ἦταν τότε ποὺ προσπάθησε ἡ Ζωὴ νὰ παρουσιάσῃ μερικὰ ἀπὸ τὰ εὑρήματα τῆς ἐξεταστικῆς τῆς βο(υ)λῆς (τους) γιὰ τὸ χρέος καὶ τὴν …ἐμπόδισε, κατὰ πῶς ἰσχυρίσθη, δημοσιοκάφρος τοῦ ΣΚΑΙ.

Κατὰ τὴν δική μου ὀπτικὴ ΔΕΝ ὑπῆρξε τέτοιο θέμα. Ὑπῆρξε μόνον ἀδυναμία καὶ ἀνικανότης τῆς Ζωῆς νὰ ἀνακτήσῃ, περιφερόμενη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα κι ἀδυνατώντας νὰ μπῇ σὲ αὐτό.

Ἄλλη περίπτωσις…
Ἦταν προσκεκλημένη σὲ συνέντευξιν, ἀπὸ δημοσιογράφο τοῦ ΣΚΑΙ, ποὺ μᾶλλον τὴν …«ἐμίκρυνε» κάπως στὰ μάτια μας. (Ὄχι ὅλων τὰ μάτια παρὰ μόνον αὐτῶν ποὺ κάπως δὲν …ἐθαμπώθησαν ἀκόμη!!!)Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;134

Συνέντευξις ποὺ δὲν θεωρῶ πὼς τὴν …ἐπίεσε.
Πίεσις θὰ ὑπῆρχε ἐὰν ἐρωτοῦσε ὁ δημοσιογράφος μερικὰ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιὰ τὸν ῥόλο ποὺ ἔχουν παίξη οἱ τράπεζες στὴν σημερινή κατάντια μας, γιὰ τὸ ὅ,τι ΔΕΝ καταπιάνονται, (κι αὐτοί) ὡς κόμμα, μὲ αὐτὲς τὶς παραμέτρους καὶ γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς κατέληξε μία ἔρευνα, ποὺ βασίζεται ΚΑΙ σὲ κάποια ΦΕΚ, τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν τὴν ἐξαπάτησίν μας ἀπὸ ΟΛΕΣ τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις, καὶ τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν πὼς ἡ λεηλασία ἦταν προγραμματισμένη, ἄριστα προπαγανδισμένη, ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως πού, τάχα μου, τὴν ἐνοχλοῦν καὶ ποὺ ἀκόμη τὴν διατηροῦν στὴν θέσιν της, κι αὐτὴν καὶ τὸ κόμμα της.

Τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι καὶ ἡ ἐξουσία του στὴν χώρα μας. (ἀνανέωσις)

Κι ἐπεὶ δὴ ΔΕΝ θεωρῶ, γιὰ παράδειγμα, τὴν θεσμοθέτησιν τῆς ῥυθμίσεως τῶν ἑκατὸ δόσεων συνταγματική, ἐφ΄ ὅσον ἀφορᾶ σὲ δόσεις ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ παράνομο κι ἀντισυνταγματικὸ χρέος, πιστεύω πὼς ἡ Ζωή, καθὼς καὶ ὅλο τὸ κόμμα της, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ἐμμέσως, καὶ μὲ τὴν δική μας συνεπικουρία, (διότι σπεύδουμε νὰ …ῥυθμίσουμε, ἀν τὶ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀναγνώρισιν ἀκόμη μίας ἀντισυνταγματικῆς πράξεως) σὰν νόμιμο κάτι ἀπολύτως ἀντισυνταγματικό, παράνομο καὶ ἀντεθνικό, ποὺ βασίζεται σὲ εἰκονικὸ μαγείρεμα τῶν οἰκονομικῶν μας.
Ἀλλὰ αὐτὸ θὰ ἀποδειχθῆ καὶ πάλι ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος…
(Κοντὸς ψαλμός, ποὺ λέν..!!!)

Καὶ εἶναι αὐτή, ἡ ἴδια συνέντευξις, ποὺ ἡ Ζωὴ παραδέχεται, δημοσίως, πὼς εἶναι …ῥατσιστικὸ καὶ …ναζιστικὸ καὶ …ἀντισιωνιστικὸ τὸ νὰ στοχεύουμε μίαν ὁμάδα συμπολιτῶν μας, ἐπεὶ δὴ εἶναι ἑβραῖοι κι ἐπεὶ δὴ τὰ ὀνόματά τους, βάσει καταγγελίας Μπένυ, (ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους) ἦσαν στὴν λίστα Λαγκάρτ.

Καὶ ὁ …κακὸς δημοσιογράφος ΔΕΝ ἐπεμβαίνει γιὰ νὰ τὴν διορθώσῃ καὶ νὰ τῆς πῇ πὼς τὸ πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι οἱ ἑβραῖοι ἀλλὰ ἡ λεηλασία.
Ἤ μήπως ἐάν τῆς τό ἔλεγε θά τήν ..ἐ.ζόριζε;;;

Φυσικά,  ἐξ ὅσων ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι, εἶναι καλλίτερο νὰ ἀποκρύβεται τὸ περιεχόμενον τῆς λίστας, τὰ ὀνόματα, τὰ ποσὰ ποὺ ὑπεξαιρέθησαν καὶ νὰ πληρώνουν τὰ κορόιδα. Ἐμεῖς.
(Γιὰ νὰ λέω κι ὅλην τὴν ἀλήθεια… Σκασίλα μου ἐὰν εἶναι ἑβραῖοι ἤ ὄχι. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ κλοπιμαῖα, νὰ τιμωρηθοῦν μὲ μεγάλα πρόστιμα καὶ νὰ κατασχεθῆ, ἐὰν ἀπαιτεῖται, ἡ περιουσία των, ὡς προϊὸν ἐγκλήματος. Καὶ γνωρίζω πολὺ καλὰ πὼς ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς μετέχοντες τῆς ἐν λόγῳ λίστας ΔΕΝ εἶναι ἑβραῖοι.).

Τέλος ἡ Ζωὴ ἐπεσκέφθη, πρὸ ἡμερῶν, τὴν Σία Κοσιώνη γιὰ νὰ αἰσθανθῇ, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, ὡς ὁ νέος, θηλυκός, Ἕλλην «Τσέ», ποὺ ἔβαλε στόχο ζωῆς του νὰ ἐξαφανίσῃ τὰ ΜΜΕ ἀπὸ αὐτὴν τὴν χώρα, ἐφ΄ ὅσον δὲν  …δοξάζουν τὴν πρόεδρο τῆς βο(υ)λῆς (τους)!!!

Μά εἶναι ἔτσι πράγματι;
Γιὰ νὰ δοῦμε.

Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου εἶναι νομικός, κατὰ πῶς γνωρίζουμε.
Εἶναι καὶ πρόεδρος τῆς βο(υ)λῆς (τους), κατὰ πῶς γνωρίζουμε ἐπίσης.
Εἶναι καὶ μέλος ἑνὸς κόμματος, ποὺ προσφάτως ἔλαβε τὴν ἐξουσία, καὶ πού, βάσει …κοινῆς λογικῆς, ἐὰν δὲν εἶχε μὲ τὸ μέρος του τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ΔΕΝ θὰ κατελάμβανε τὴν ἐξουσία.

Ὅμως…
Ὡς πρόεδρος τῆς βο(υ)λῆς (τους) ἔχει ἐπίσης τὴν ὑποχρέωσιν καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἀνακινήσῃ πολλὲς ὑποθέσεις, ποὺ ἔχουν, «καταχρηστικῶς» κι ἀντισυνταγματικῶς, τεθεῖ στὰ ἀρχεῖα. Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;124

Πάρα πολλὲς ὑποθέσεις. Καὶ κυρίως γιὰ πρόσωπα, τῶν ὁποίων οἱ δράσεις ἔχουν φθάσει (δίχως νὰ ἐγγίξουν) στὴν δικαιοσύνη. ‘Υποθέσεις ποὺ γιὰ χάριν τους ἀν τὶ νὰ καταλήξουν κάποιοι στὴν φυλακή, …ἀπεσύρθη ὁ ὑπουργὸς ποὺ διέταξε τὶς ἀνακρίσεις!!!Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;6
Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόσωπα, ὅπως καταλάβατε, εἶναι καὶ ὁ Γιάννης Ἀλαφοῦζος τοῦ ΣΚΑΙ, ποὺ μὲ τὸ …ζόρι ἐπιβιώνει (φαντάζομαι λόγῳ …κρίσεως κι ὄχι λόγῳ …φοροαποφυγῆς!!!)…!!!Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;98

 

πηγή

Περὶ Ἀλαφούζων λοιπόν.
Ἀλήθεια; Πῶς ἀπεκτήθη αὐτή ἡ ἐπιχείρησις; Ἐπεστράφησαν τά δάνεια πού μέ αὐτά ἀπεκτήθη τό πλειοψηφικό πακέτο μετοχῶν ἤ …ἐχάθησαν ἤ ἐχαρίσθησαν; Μήπως εἶναι κι αὐτά μέσα στά …«θαλασσοδάνεια»; Καί γιατί δέν ἐνοχλεῖται, παρὰ τὶς τόσες καταγγελίες, γιά μόλυνσιν περιβάλλοντος, γιά τόν τρόπο κτήσεως τῶν περιουσιακῶν της στοιχείων, γιά τίς δικαστικές ἀποφάσεις εἰς βάρος τῶν ἰδιοκτητῶν γιά ὑπεξαίρεσιν δημοσίου περιουσίας (Ῥουμανία), γιά φοροαποφυγή, γιά προπαγάνδα, γιά…
(…Τὰ τελευταῖα δὲν τὰ λέω ἐγώ… Ἡ Ζωὴ τὰ λέει…!!!)
Τόσο ἀναγκαῖος εἶναι πιά ὁ Ἀλαφοῦζος;
Κι ἐάν ἦταν ἀναγκαῖος στίς κυβερνήσεις Μητσοτάκη, γιατί νά εἶναι ἀναγκαῖος καί στίς κυβερνήσεις τοῦ τΣΥΡΙΖΑ;

Ἀλαφοῦζοι λοιπὸν σήμερα.
Καὶ εἰδικῶς τοῦ Ἰωάννου Ἀλαφούζου τὰ «ἔργα καὶ αἱ ἡμέραι», ποὺ κυκλοφοροῦσε μέσα σὲ εἰσαγγελικὰ γραφεῖα μὲ …μπράβους!!!

ΤΟ «ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ» ΤΟΥ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;72

πηγή

(στὸ πέρας τῆς ἀναρτήσεως παρουσιάζονται ὅλα τὰ δημοσιεύματα)

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;30Οἱ παραπάνω ὑποθέσεις, θεωρητικῶς, μπῆκαν πρὸ πολλῶν ἐτῶν στὸ ἀρχεῖο.
Ὅμως ἡ ἐν λόγῳ οἰκογένεια, εἶτε γιατὶ τὸ ἔχει …λιγάκι στὸ αἷμα της, εἶτε διότι …«βλέπει φῶς καὶ μπαίνει», συνδέεται καὶ μὲ ἄλλες …«περίεργες ὑποθέσεις».


Παράδειγμα τέτοιο εἶναι ἡ …ἁρπαγὴ 13 πλοίων ἀπὸ τὴν καταῤῥέουσα, πρώην σοσιαλιστική, δημοκρατία τῆς Ῥουμανίας.
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;123


Κι ἐπίσης, γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις Κοσκωτᾶ, ποὺ κατόπιν αὐτῶν τῶν γεγονότων, πέρασαν στὰ χέρια τῶν Ἀλαφούζων, ἀλλὰ καὶ τὴν λεηλασία ποὺ ἠκολούθησε, δὲν νομίζω νὰ …κατεδέχθη ἡ δικαιοσύνη νὰ ἀσχοληθῇ. Ψιλολόγια…Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;7

 

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;83

Ἐδῶ 36  περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων εἴχαμε… Μέ τόν Κοσκωτᾶ θά ἀσχοληθοῦν;
Ἄλλως τὲ ἡ ὑπόθεσις …ἐνοχλοῦσε!!!
Ἀφῆστε δὲ ποὺ κυκλοφοροῦσε καὶ μία ἐπιταγὴ πληρωμῆς, τοῦ Ἀλαφούζου, πρὸς τὸν …Μητσοτάκη!!!Ἐπιταγή, ποὺ κατὰ πῶς ἀπεδείχθη, δὲν ἦταν ἡ μόνη.
Μόνον ποὺ ἔμαθα καὶ κάτι ἄλλο γιὰ τὴν Ζωή…
Ἔμαθα πὼς κι ὁ …μπαμπᾶς της κάτι …«μοσχο-ἐμύριζε» ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν, ὡς συνεργαζόμενος νομικὸς μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις Ἀλαφούζου.

Γιά αὐτά ὅλα, μὰ καὶ ἄλλα τόσα, ποὺ ἐγὼ σαφῶς τὰ ἀγνοῶ, δέν ἔχει νομικά ἐπιχειρήματα, πρός  ὑπεράσπισιν τοῦ δημοσίου συμφέροντος ἡ Ζωή, πρό κειμένου νά ἀναθέσῃ σέ κάποιον οἰκονομικό εἰσαγγελέα μερικές ἔρευνες;
Ἤ κάνω λάθος;
Κοτζὰμ πρόεδρος τῆς βο(υ)λῆς (τους) καὶ ΔΕΝ περνᾶ στὰ ἔργα. Μόνον λόγια καὶ …«προειδοποιήσεις» εἶναι.
Ἐμ τότε γιατί τήν ἐψήφισαν αὐτοί πού τήν ἐψήφισαν;
Ξέρουμε κι ἐμεῖς νὰ κάνουμε διαπιστώσεις… Τὰ τομάρια δὲν βλέπουμε ὅμως στὴν φυλακή…

Οι «εισαγγελείς» που έγιναν «κατηγορούμενοι»

«Οι βαρύτατες καταγγελίες της ιδιαιτέρας γραμματέως του κ. Αριστείδη Αλαφούζου για «πακέτα» εκατομμυρίων που έστελνε ο εφοπλιστής σε πολιτικούς, αφού αγόρασε την «Καθημερινή» * Τι απαντά ο κ. Μητσοτάκης και τι υποστηρίζει ο κ. Ν. Κωνσταντόπουλος, που ομολογεί ότι ήταν νομικός σύμβουλος του εφοπλιστή-εκδότη ως το 1996, ενώ από το 1993 ήταν και αρχηγός του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου * Τι καταγγέλλει από την τηλεοπτική εκπομπή του ο κ. Μ. Τριανταφυλλόπουλος και πώς κατονομάζει τον κ. Κωνσταντόπουλο ως όργανο του κ. Αλαφούζου με συγκεκριμένες αναφορές σε ρητορικές επιθέσεις που έκανε στη Βουλή ο τέως αρχηγός του Συνασπισμού εναντίον αντιπάλων και επαγγελματικών ανταγωνιστών του εφοπλιστή εντολέως του * Η ιδιαιτέρα γραμματεύς υποστηρίζει ότι ο εργοδότης της είχε επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος υπενθυμίζει ότι ο κ. Αλαφούζος ξεκίνησε τις δουλειές του ως εργολάβος δημοσίων έργων: έχει κατασκευάσει, επί κυβερνήσεων ΕΡΕ, το Μον Παρνές και την πλατεία Ομονοίας, έργα που είχαν καταγγελθεί την δεκαετία του ’50 από την δημοκρατική Αντιπολίτευση ως σκάνδαλα * Υπαινιγμοί και καταγγελίες για τις απαιτήσεις (ραδιόφωνα, τηλεοπτικές άδειες κ.ά.) του κ. Ιωάννη Αρ. Αλαφούζου και τις πολιτικές μεταμορφώσεις του * Με μαγνητοφωνημένες δηλώσεις του ιδίου του κ. Αλαφούζου εναντίον του κ. Μητσοτάκη και αποκαλυπτικές περιγραφές «πληρωμών» απαντά ο κ. Τριανταφυλλόπουλος στις διαψεύσεις του κ. Αλαφούζου. Ποια θα είναι η συνέχεια…
Η κυρία Καίτη Χατζηβασιλείου είναι η επί 28 έτη γραμματέας του κ. Αρ. Αλαφούζου, η οποία απεκάλυψε σε εκπομπή του κ. Μ. Τριανταφυλλόπουλου ότι την περίοδο 1989-1993 ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης και ο τέως πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Ν. Κωνσταντόπουλος εισέπρατταν σημαντικά χρηματικά ποσά από τον κ. Αλαφούζο. Η κυρία Χατζηβασιλείου, όπως λέει, γνώριζε από πρώτο χέρι τις συναλλαγές αυτές αφού τις εκτελούσε η ίδια, κατ’ εντολήν του εργοδότη της, και παράλληλα κρατούσε αρχείο των λογαριασμών και των ποσών που ελάμβαναν οι δύο πολιτικοί….

…Για τον κ. Μητσοτάκη είπε ότι έστελνε τον οδηγό του, ο οποίος έπαιρνε φεύγοντας σακ βουαγιάζ με μετρητά (τα είχε γεμίσει η ίδια, τρεις φορές με το ποσόν των 30 εκατ. δρχ. – 88.041 ευρώ). Ο οδηγός κατευθυνόταν σε κεντρική οδό της Αθήνας όπου βρίσκονται τα γραφεία της ΝΔ, αλλά επειδή εκεί κοντά είναι και το σπίτι του κ. Μητσοτάκη δεν ήξερε πού ακριβώς κατέληγαν οι τσάντες με τα λεφτά.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία της κυρίας Χατζηβασιλείου, πήγαινε ο ίδιος στο γραφείο του κ. Αλαφούζου και έφευγε με επιταγές. Αυτό, είπε, έγινε τρεις-τέσσερις φορές, όχι μόνο σε προεκλογικές περιόδους, και ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος εμφανιζόταν ως άτυπος νομικός σύμβουλος του επιχειρηματία αφού επισήμως δεν ανελάμβανε υποθέσεις του…

…Η κυρία Χατζηβασιλείου προσέθεσε ότι δεν είχε δει ποτέ το όνομα του κ. Κωνσταντόπουλου ως νομικού συμβούλου στις επιχειρήσεις Αλαφούζου. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι λειτουργούσε «σαν την φωνή του επιχειρηματία στην Βουλή» αφού πολλές φορές είχε υπερασπιστεί εκεί τις θέσεις του επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλόπουλο, ο κ. Κωνσταντόπουλος επετίθετο εκ συστήματος στην Βουλή εναντίον όσων ο κ. Αλαφούζος είχε επιχειρηματικές ή άλλες διαφορές…

…Ο κ. Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε τον κ. Τριανταφυλλόπουλο «θλιβερή μαριονέτα» και αναρωτήθηκε «ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση». Μίλησε για «χοντροκομμένα ψέμματα» εναντίον του καθώς θεωρεί ότι η επαγγελματική του διαδρομή δεν ήταν κρυφή ούτε λειτουργούσε ως άτυπος νομικός σύμβουλος του κ. Αλαφούζου….

…Είναι βέβαιο πάντως ότι εκπροσώπησε την οικογένεια Αλαφούζου σε όλες τις μεγάλες ποινικές εμπλοκές της, από τις υποθέσεις λαθρεμπορίας πετρελαίου και την μήνυση της κυρίας Μαρίκας Μητσοτάκη κατά της «Καθημερινής» για δημοσιεύματα που αφορούσαν στο ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες ως την υπόθεση των υποκλοπών της περιόδου 1990-1993 κ.ά. Ο κ. Κωνσταντόπουλος εξελέγη πρόεδρος του Συνασπισμού τον Δεκέμβριο του 1993, πράγμα που σημαίνει ότι, κατά δήλωσή του, επί τρία (τουλάχιστον) έτη ήταν παράλληλα αρχηγός κόμματος και νομικός σύμβουλος εκδοτών και εφοπλιστών….»

βῆμα

Ἕνα ἀπὸ τὰ πρόσωπα ποὺ ἐνεπλέκοντο στὴν ὑπόθεσιν λοιπὸν ἦταν καὶ ὁ Γιάννης Ἀλαφοῦζος, ἰδιοκτήτης τοῦ ΣΚΑΙ.
Ὁ Γιάννης Ἀλαφοῦζος, ὁ γνωστὸς ἐπιχειρηματίας, ποὺ μόλις προσφάτως, ἔλαβε (ἕνα ἀκόμη) δάνειο 35.000.000 εὐρῶ. (Μόλις.
)

Δάνειο, ποὺ κατὰ πῶς διαβάζω θὰ πάη γραμμὴ γιὰ ἀποπληρωμὴ ἄλλων …δανείων!!!Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;97

Δάνειο προς την Καθημερινή

Ομολογιακό ενυπόθηκο δάνειο για την Καθημερινή. Η θυγατρική εταιρεία, Καθημερινές εκδόσεις, έλαβε από τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank, ομολογιακό δάνειο, 36 εκατ. ευρώ. Το δάνειο συνοδεύεται από ενυπόθηκες εγγυήσεις, οι οποίες προέρχονται από την Καθημερινή ΑΕ και την ΑΤΕ έργων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τo 88,6% του δάνειου προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και 11,4% για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών.

τὸ παρόν
26 Μαρτίου 2015

Ἔλαβε λοιπὸν δάνειο ἡ ἑταιρεία «καθημερινὲς ἐκδόσεις» γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ …δάνεια. Μία ἀπὸ τὶς τράπεζες ποὺ τὸ ἐξέδωσαν ἦταν καὶ ἡ Eurobank, πού, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ἑτοιμάζεται, ἐδῶ καὶ καιρό, νὰ …«ὑπαχθῇ» στὴν Ἐθνική. Δῆλα δὴ οἱ τρεῖς τράπεζες (ποὺ εἶναι μία καὶ λέγεται Ἐθνική), μαζὺ μὲ τὴν Πειραιῶς, χρηματοδοτοῦν μὲ 35.000.000 ἐκατομμύρια μία ἐπιχείρησιν ποὺ χρωστᾶ τοὐλάχιστον …160.000.000 ἐκατομμύρια στὴν Βενεζουέλα καὶ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀπαντήσῃ στὸ πόσα καὶ ἀπὸ πότε χρωστᾶ, στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο.
Κι ὅλα αὐτα ἐξακολουθοῦν νὰ μὴν …ὑπάρχουν, ἀκόμη κι ἐπὶ ἐποχῆς συγκυβερνήσεως τΣΥΡΙΖΑ!!!

«…«Τι θα κάνετε με αυτούς τους βαστάζους του μνημονίου που έκαναν χρυσές δουλειές αναλαμβάνοντας χρυσά συμβόλαια των δανειστών για την εμπέδωση του σοκ μέσα από τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες και ιστολόγια που κατέχουν;» ανέφερε ο Νίκος Νικολόπουλος των ΑΝΕΛ, προσθέτοντας «γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση και δεν αποκαθηλώνει αυτό το καθεστώς των νταβατζήδων;».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «πως μέχρι πριν λίγη ώρα η κ. Σακελλαρίου που ενέκρινε τα θαλασσοδάνεια των 4 συστημικών καναλιών και κυρίως του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αν και παραπέμπεται με άλλους 40 γνωστούς επωνύμους της καλής κοινωνίας – λέει – μεταξυ των οποίων και ο καναλάρχης κ. Κοντομηνάς, πως παρέμενε πριν λίγη ώρα ακόμα επικεφαλής του ΤΧΣ;».

»Στην δευτερολογία του ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Νίκος Νικολόπουλος, μεταξύ άλλων, σημείωσε ακόμα πως «μιας και μίλησε για «παράσημα» ο κ. Πρωθυπουργός, να καταθέσω την εξώδικη που πήρα από τον κ. Αλαφούζο, γιατί τόλμησα να φέρω στην Βουλή, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αυτά που είπα πριν από λίγο, και την αγωγή του κ. Μελισσανίδη, γιατί, επίσης, διενοήθην να κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο»….»

ποντίκι

Ἔχουμε κι ἄλλα γιὰ τὴν (κατὰ τὰ ἄλλα)  ἀγαπητὴ Ζωή. Ἐντὸς κι ἐκτὸς συνόρων εἴπαμε…

«…Με ένα τεράστιο πρόστιμο 160 εκατ. δολαρίων, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία των θαλάσσιων ασφαλίσεων, έκλεισε η γνωστή υπόθεση της ανυπολόγιστης οικολογικής καταστροφής που προκάλεσε πριν από 18 χρόνια το δεξαμενόπλοιο «Νήσος Αμοργός» του Γιάννη Αλαφούζου στην λίμνη Μαρακαΐμπο της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με την έγκυρη ναυτιλιακή έκδοση TradeWinds, η αποζημίωση των 160 εκατ. δολαρίων την οποία επέβαλαν τα δικαστήρια της Βενεζουέλας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αναμενόταν. Μάλιστα, συνυπολογίζοντας και τα 24 εκατ. δολάρια που ήδη έχουν πληρώσει οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για την υπόθεση, η συνολική αποζημίωση ανεβαίνει στα 184 εκατ. δολάρια, που όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ισοδυναμεί στο εξαιρετικά υψηλό ποσό των 44 δολαρίων για κάθε λίτρο πετρελαίου που χύθηκε στη λίμνη….»

παραπολιτικά

Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ πὼς συζητᾶμε γιὰ κάποιον, ὁ ὁποῖος προεκάλεσε μίαν τεραστία οἰκολογικὴ καταστροφὴ στὴν Βενεζουέλα, ἀλλὰ ἐδῶ, στὸ ἑλλαδοκαφριστάν τους, δὲν ἐκουνήθη …φῦλλο καὶ ἀπὸ ἐπάνω μᾶς τὸ παίζει καὶ …οἰκολόγος!!!
Σέ ποιόν νά τό ποῦμε καί ποιός νά μᾶς πιστεύσῃ;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Πῶς εἶναι δυνατόν νά δανειοδοτεῖται λοιπόν ὁ Ἀλαφοῦζος καί οἱ ἐπιχειρήσεις του, τὴν στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ ἔχουν εἰσπραχθεῖ τὰ ΟΠΟΙΑ χρεωστούμενα πρὸς τὰ δημόσια ταμεῖα;  Ἔχουν ἐρευνηθεῖ; Ἐκτενῶς; Τά πάντα πού ἀφοροῦν στίς ἐπιχειρήσεις του;

Ἴσως…

«…Τουλάχιστον έξι δικογραφίες με πρόσωπα που φιγουράρουν στην λίστα Λαγκάρντ αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να φτάσουν στα γραφεία της Οικονομικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα συλλήψεως….»

πρῶτο θέμα

Νά εἶναι ἄρα γέ μέσα στα παραπάνω πρόσωπα καί κάποιος ἤ κάποιοι ἀπό τούς Ἀλαφούζους;
Θά τό μάθουμε;

Πῶς ὅμως εἶναι δυνατόν ἡ ἀγαπητὴ (κατὰ τὰ ἄλλα) Ζωὴ νά πηγαίνῃ  προσκεκλημένη σέ ἕναν τηλεοπτικό δίαυλο, πού ΔΕΝ ἐκτιμᾶ  καί πού ἐκκρεμοῦν κάποιες …ἀδιευκρίνιστες ὑποθέσεις, σέ ὅσα τόν ἀφοροῦν;
Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι νομικός ἡ ἀγαπητὴ (κατὰ τὰ ἄλλα) Ζωή…
Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι καὶ πρόεδρος τῆς βο(υ)λῆς (τους).
Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι καὶ ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ κυβερνόντος κόμματος…
…θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ πὼς στοὺς «κακούς» πρῶτα στέλνουμε, νὰ προηγηθοῦν ἡμῶν, τοὺς νομικοὺς εἰσαγγελεῖς, καὶ μετὰ ἀκολουθοῦμε ἐμεῖς γιὰ νὰ τοὺς τρίψουμε στὴν μούρη τὰ εὑρήματα, ἐφ΄ ὅσον θὰ ὑπάρξουν.
Διαφορετικῶς ἤ ΔΕΝ πᾶμε, ἤ, ὅταν πᾶμε, τὸ παίζουμε κι ὁλίγον …κόττες!!!
(Ξέρετε, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ κακαρίζουν… στὰ κοτέτσια!!!)
Μὰ ἡ ἀγαπητὴ Ζωὴ πῆγε καὶ τὸ …ἀπήλαυσε!!!
Κι ἀπέναντί της ἦταν ἡ Σία.
Καὶ κατηγοροῦσε τὴν Σία καὶ τὸν Ἀλαφοῦζο γιὰ τὶς σχέσεις τους μὲ τὸ μητσοτακέικο.
Ἀλλὰ μᾶλλον ἤταν μικρὴ ὅταν συνέβησαν αὐτά:

 Κι ἐπεὶ δὴ καὶ ἡ Ζωή, ἀλλὰ καὶ ἡ Σία, εἶναι ἄριστα ἐκπαιδευμένα παιδιὰ τῶν …μπαμπάδων τους, θὰ ἤθελα νὰ ῥωτήσω κάτι. Αὐτόν τόν τόνο, τόν σταθερό, στὴν φωνή τους, ποὺ οὔτε ἀνεβαίνει ἀλλὰ οὔτε καὶ κατεβαίνει, τόν ἀπέκτησαν …τυχαίως; Ἤ ὄχι; Καί γιατί τῆς  …«ἐγύρισε τό μάτι»  τῆς Ζωῆς ὅταν ἡ Σία …ἐρώτησε γιά τά συμφέροντα πού ὑποστηρίζουν τόν τΣΥΡΙΖΑ; Καί γιατί ἡ Σία ΔΕΝ προεχώρησε τίς ἐρωτήσεις; Νά ἐφοβήθη λέτε; Λέτε;
Εἶναι ἀναληθεῖς οἱ …«φῆμες» πού φέρουντ τον τΣΥΡΙΖΑ ἄμεσα ἐξηρτημένο ἀπό τίς ὀρέξεις τοῦ Soros; Ἤ μήπως ΔΕΝ εἶναι πραγματική ὅλη ἡ ὑποστήριξις τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ πρός τό κόμμα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ; Μήπως τό ἀλεξέι δέν ἔτρεχε στά συνέδρια πού διῳργάνωνε ὁ Soros; Ἤ μήπως ἁπλῶς δέν τολμοῦν κι αὐτοί, ὅπως καὶ ΟΛΟΙ οἱ προκάτοχοί τους, νά ἀναφερθοῦν στά ὀνόματα τῶν τοκογλύφων πού καταδυναστεύουν τόν πλανήτη;
Ἤ μήπως δέν συχνάζουν στίς ἴδιες λέσχες, μὲ αὐτὲς ποὺ συχνάζει ὁ ἀρχηγός τους, καί οἱ μητσοτακομπακογιάννηδες;

Γιὰ τὴν Σία δὲν ἐρωτῶ. Βλέπω. Ἐδῶ τῆς …«ἐπέταξε» ὁλόκληρο …«καρφί» γιὰ τὶς σχέσεις της μὲ τὸ μητσοτακέικο κι αὐτὴ περίμενε νὰ ἀπαντήσῃ λίγο …παρακάτω!!!

Κι ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι τὸ σημεῖον ποὺ ἐτρόμαξα φίλοι ἀναγνῶστες.
Ἐδῶ ἀκριβῶς. Αὐτὲς οἱ γυναῖκες εἶναι ΤΕΛΕΙΑ ἐκπαιδευμένες, ἡ κάθε μία γιὰ διαφορετικὸ ῥόλο. Καὶ οἱ δύο μποροῦν ἐμπρὸς νὰ εἶναι μεταξύ τους σκύλες καὶ ἀπὸ πίσω ὅλο ἀγκαλίτσες.
Μποροῦν ἐπίσης νὰ μᾶς …πείσουν γιὰ τὴν …«ἔχθρα» τους, πασκίζοντας νὰ μὴν ἀντιληφθοῦμε τὴν πραγματικότητα.
Καὶ οἱ δύο ἐξυπηρετοῦν τὰ ἴδια συμφέροντα. Καὶ οἱ δύο προστατεύουν τοὺς …προστάτες τους.
Καὶ οἱ δύο θὰ…« συγκρατήσουν» τὴν ὀργή τους, προσποιούμενες ἡ μία τὴν «ἐπαναστάτρια» καὶ ἡ ἄλλη τὴν «γατούλα».
Κι αὐτὰ ποὺ γράφω, γιὰ νὰ τὰ γράφω, εἶναι πραγματικά.
Μὲ πολὺ προσοχή, πολλὲς φορές, ἄκουσα καὶ ξανὰ ἄκουσα τὸν διάλογο.
Οἱ δύο αὐτὲς γυναῖκες εἶναι ὅ,τι καλλίτερο ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ ἡ νέα τάξις πραγμάτων.
Εἶναι οἱ τέλειες ἐκπρόσωποί της καὶ φύλακές της.
Ἐὰν δὲν ἦσαν, πολὺ εὔκολα, ἡ Σία θὰ …«ἔκοβε» τὴν Ζωή, εὐγενικά, ἀλλὰ ἀποφασιστικά!!!
Ὅπως ἀκριβῶς ἔχουν διδαχθεῖ νὰ κάνουν:

Αὐτὰ γιὰ σήμερα.
Ἀκολουθεῖ ἀρκετὸ ὑλικό, γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ἐρευνήσουν περισσότερα.
Πρὶν σᾶς ἀφήσω, θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω πὼς ὁ πατέρας τῆς Ζωῆς ἦταν ὁ δικηγόρος τοῦ Ἀλαφούζου, ἐπισήμως, σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν δικαστικὴ ἱστορία μὲ τὸ λαθρεμπόριον καυσίμων. Δῆλα δὴ ὁ Κωνσταντόπουλος συνεργάτης καὶ φίλος τοῦ Ἀλαφούζου. Λέτε μήπως ἡ θυγατέρα του νά …ἐξημέρωσε ἀνάποδα;.
Ὁ πατέρας τῆς Ζωῆς κατηγορήθηκε, ἀργότερα, πὼς ἐλάμβανε ἐπίσης, ὅπως καὶ ἡ τότε ΝουΔουλάρα, μαζὺ μὲ τὸ μητσοτακέικο, ἐπιταγές.

Ἐπιταγὲς ποὺ ἤ ἐκόπησαν, γιὰ κάποιον ἄγνωστο σὲ ἐμᾶς λόγο, πρὸς τὸν Κωνσταντόπουλο,  ἤ …ὄχι!

Φιλονόη

Σημείωσις

Νά τολμήσω ἐρώτησιν;
Ὁ Μαρινάκης, στὸν Πειραιᾶ, ὑπεστήριξε τὸν δικό του ὑποψήφιο, χαλῶντας τὴν «σούπα» τοῦ Soros.

Ὁ …«καλός» Ἀλαφοῦζος ἀποκαλύπτει τὸν …«κακό» Μαρινάκη!!!

Ὅμως ἐπίσης, πάλι ὁ Μαρινάκης, κατὰ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ «ζούγκλα», ἐστήριξε καὶ τὴν Δούρου.

Μαρινάκης καὶ Δούρου, τρεῖς ὧρες κουβεντούλα στὸ …πόδι!!!

Δῆλα δὴ ὁ Μαρινάκης τὸ ἔχει, ἀπὸ μία ὀπτική, λίγο …«δίπορτο». (Καὶ λογικὸ τὸ βλέπω. Ἐπιχειρηματίας εἶναι… τὸ ἐὰν εἶναι νόμιμος, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.)
Δίχως φυσικὰ νὰ εἶναι τὸ …«καλλίτερο» παιδί, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὰ τελευταῖα γεγονότα καὶ τὶς δημοσιεύσεις, ποὺ τὸν ἐμπλέκουν σὲ διάφορες παράνομες δραστηριότητες, γιὰ κάποιον λόγο ΔΕΝ ἀρέσει στὴν νέα τάξιν πραγμάτων. Κατ’ ἐπέκτασιν εἶναι φυσικὸ ἐπόμενον νὰ βγαίνουν τὰ «ἄπλυτά» του στὴν φόρα.
Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ …«ἄπλυτα» τῶν Ἀλαφούζων, ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν ἐμφανισθοῦν, «μαγικῶς» διευθετῶνται!!!
Ὅμως… Μεταξὺ Μαρινάκη κι Ἀλαφούζου, ἐπισήμως, ὑφίσταται ῥῆξις. Ὁ Ἀλαφοῦζος, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα ΔΕΝ εἶναι ἀπὸ τὰ …καλλίτερα παιδιά. Οὔτε ὁ Μαρινάκης εἶναι ἀπὸ τὰ καλλίτερα παιδιά.
Ὅμως… Τὸ πρόβλημα τῆς δικαιοσύνης, πάντα κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ΔΕΝ εἶναι ὁ Ἀλαφοῦζος, ἀλλὰ ὁ Μαρινάκης.
Νὰ συνυπολογίσω πώς:

  • ὁ Ἀλαφοῦζος ἦταν (καὶ πολὺ πιθανὸν ἀκόμη νὰ εἶναι) βασικὸς χρηματοδότης τῆς ΝουΔουλάρας ἤ τοῦ μητσοτακέικου. (Κι ἄς …ἐφαγώθησαν ὁλίγον. Πῆγε νὰ βάλῃ «φρένο» ὁ Ἀλαφοῦζος.)
  • ὁ Ἀλαφοῦζος ἦταν καὶ τοῦ Κωνσταντοπούλου, τοῦ μπαμπᾶ τῆς Ζωῆς, ἐργοδότης. (Ἴσως καὶ χρηματοδότης τοῦ κόμματός του…!!!)
  • ὁ Ἀλαφοῦζος εἶχε δικηγόρο τὸν Κωνσταντόπουλο, τὸν μπαμπὰ τῆς Ζωῆς, ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν περίοδο ὑπάρξεως τοῦ κόμματός του!!! (Κόμμα ποὺ ἦταν ὁ …προάγγελος τοῦ τΣΥΡΙΖΑ!!! δῆλα δή, ἐὰν μᾶς τὰ λὲν σωστά, ὁ Ἀλαφοῦζος χρηματοδοτοῦσε τον …τΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐμμέσως τὴν Ζωή!!!).

Καί θέλετε νά πιστέψω πώς ΔΕΝ ἦταν στημένο ὅλο αὐτό πού εἴδαμε;
Ἤ μήπως θέλετε νά πιστέψω πώς ἡ Ζωή πράγματι τά ἔβαλε μέ τόν ΣΚΑΙ;
Ἤ μήπως θέλετε νά πιστέψω πώς ἐμάλωσαν μέ τήν Σία, τήν …ἀγαπημένη τοῦ Μπακογιάννη καί κουμπάρα τῆς Ἀλεξίας;Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;135

πρῶτο θέμα

Καί εἶπε τό καρακατινίστικο ἡ Ζωή, γιά τίς σχέσεις Σίας καί μητσοτακαίων, καί δέν κατάπιε τό …μικρόφωνο, ἤ δέν τήν ἔκοψαν, ἤ δέν ἐπιάσθησαν μαλλί μέ μαλλί;

Ἐπαναλαμβάνω λοιπόν, γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε!!!
Ὅταν κάποιος, ἤ κάτι, ἐνοχλῇ, μὲ …δημοκρατικὲς διαδικασίες, κόβεται!!!

Ποιά γυναῖκα στόν πλανήτη θά θιγῆ γιά τήν προσωπική της ζωή, μέσα στό ἐπαγγελματικό της περιβάλλον, καί δέν θά ἐκραγῆ;
Μόνον μία.
Ἡ καλὰ ἐκπαιδευμένη, ὑπάκουη καὶ προγραμματισμένη Σία Κοσιώνη!!!
Ἡ Σία ποὺ ΔΕΝ ἐμάλωσε μὲ τὴν Ζωή… Ἁπλῶς τὴν …διεφήμισε…
…ὅπως κάνουν ὅλοι!!!
Καὶ φυσικὰ νὰ θυμόμαστε πάντα πὼς ὁ Ἀλαφοῦζος καὶ ὁ Κωνσαντόπουλος οὐδέποτε συνεκρούσθησαν. ΟΥΔΕΠΟΤΕ!!!
Μὰ οὐδέποτε λέμε…!!!

Βλέπετε ὅμως, αὐτὴν τὴν περίοδο τὸ πρόγραμμα τοῦ Soros περιλαμβάνει τΣΥΡΙΖΑ καὶ Ζωὴ …ἡρωΐδα!!!
Ἡ ἀχλάδα πίσω εἶναι…
…ὅπως πάντα δῆλα δή!!!

Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς θαυμαστές της.
Ἄς ψάξουν… Μόνον νὰ ψάξουν…
Κι ἄς κρατήσουν, γιὰ τὴν «πάρτη» τους, μερικὰ ἐρωτηματικά.
Καλὸ θὰ κάνη σὲ ὅλους μας.

Ἐὰν κάνω λάθος, θὰ ζητήσω δημοσίως συγγνώμη.
Ἀλλὰ θὰ πρέπη νὰ μοῦ τὸ ἀποδείξετε
μὲ ἐπιχειρήματα κι ὄχι μὲ …φωνές, κραυγές, ἀπειλές!

Οἱ παρακάτω ἔρευνες ἔγιναν ἀπὸ φίλαθλο, ἀλλὰ ΔΕΝ χάνουν τὴν βαρύτητά τους, διότι ἐμπεριέχεται ἡ συνήθης τακτικὴ δύο συγκρουομένων παρατάξεων: ἡ ἀλήθεια βλέπει τὸ φῶς μετὰ ἀπὸ κάθε σύγκρουσιν.
Ἄς ἀφήσουμε λοιπὸν τὸν φίλαθλο νὰ μᾶς τὰ πῇ, ἐφ΄ ὅσον, μᾶλλον, τὰ γνωρίζει καλλίτερα. (Ἤ, ἀλλοιῶς, στὴν ἀναμπουμπούλα ὁ λύκος χαίρεται…!!!)

ΤΟ «ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙ» ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;99

Συγκεντρώσαμε κάποια στοιχεία, μέσα από εφημερίδες και το Internet, για το αγαπητό μας «μπουμπούκι» που ακούει στο όνομα Ιωάννης Αλαφούζος. Μιλάμε για το μέγα Ολυμπιακό Ιωάννη Αλαφούζο, που σύχναζε στο ΣΕΦ για να δει ματς του μπασκετικού Ολυμπιακού παλαιότερα (το 1994 συγκεκριμένα στην παρακάτω φωτογραφία).

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;100
Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το «καλό και ήρεμο παιδί, που δεν είναι βρωμιάρης σαν τον Μαρινάκη και είναι η μόνη ελπίδα για ένα καθαρό ελληνικό ποδόσφαιρο», εν όψει του αυριανού ντέρμπι με το συνοικιακό σίχαμα Κολωνακίου-Αμπελοκήπων, στο οποίο παριστάνει τον πρόεδρο.
α) Υπόθεση «Ασπρονήσι», με πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών το 1992 και δίκη του Ιωάννη το 1993, στην οποία αθωώθηκε. Ο εισαγγελέας Κοτσάκης που παρέπεμψε σε δίκη τον Ιωάννη έγινε καλόγερος, ενώ ο καπετάνιος από το «Ασπρονήσι» έγινε παπάς. Το ημερολόγιο γέφυρας του συγκεκριμένου πλοίου, στο οποίο θα φαινόταν το ποια δρομολόγια έκανε κι από πού πέρασε, ακόμη αναζητείται. Χάθηκε κάπου στον δρόμο, μάλλον επειδή παράπεσε (μην πάει το μυαλό κάποιου στο πονηρό, αλίμονο). Δικηγόροι του Ιωάννη ήταν ο κύριος Ηρειώτης, που είναι μέλος της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας» σήμερα (και συνήγορος μεταξύ άλλων του Ηλία Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής), αλλά και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, πρώην πρόεδρος του «Συνασπισμού», πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού για λίγους μήνες το 2010, πατέρας της σημερινής προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου και μόνιμος συκοφάντης του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ επί σειρά ετών από τις στήλες της «Καθημερινής» του Αλαφούζου. Μάρτυρας υπερασπίσεως στην δίκη ο κύριος Μιλτιάδης Έβερτ της Νέας Δημοκρατίας, που τότε ήταν «δελφίνος»’ στην κούρσα της διαδοχής του Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ και πήγε κόντρα στον αρχηγό του (που ουσιαστικά παρέπεμψε σε δίκη τον Ιωάννη), για να ανταμειφθεί μετά τις εκλογές του 1993 με την θέση του προέδρου της ΝΔ.
65.000 τόνοι πετρελαίου και 1 δισ. δραχμές από φόρους για το «καλό παιδί» Ιωάννη Αλαφούζο, μόνο από ένα πλοίο…
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 10-2-1992Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;101
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 27-7-1993Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;102
β) Υπόθεση «Ενάλιος Αίθρα», παρόμοια με την παραπάνω του πλοίου «Ασπρονήσι». Μάρτυρας υπερασπίσεως στην δίκη, που αθωώθηκε ο Ιωάννης, κλήθηκε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Κατσιφάρας (όχι που η ΠΑΣΟΚάρα του «ηγέτη» Ανδρέα θα έμενε στην απ’ έξω, αφήνοντας ΝΔ και Συνασπισμό μόνο να έχουν καλές σχέσεις με το Αλαφουζέικο), που σε όλη του την ζωή είχε τις καλλίτερες σχέσεις με τους Βαρδινογιάννηδες (με μεγάλο ρόλο την δεκαετία του ’80 στο σκάνδαλο Μπουμπλή και στην γενικότερη άνθηση του «βαρδινογιαννισμού» στο ελληνικό ποδόσφαιρο).
65 εικονικά δρομολόγια από το 1989 ως το 1991 για το συγκεκριμένο πλοίο.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2-3-1994Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;103

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;104Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;105 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;106 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;107 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;108

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 14-4-1994Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;109
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 16-4-1994
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;110
γ) Ιωάννης και Ρουμανία, αντιγραφή από το πολύ καλό teddygr.blogspot. Στην Ρουμανία ακόμη και σήμερα έχει θέματα με τα δικαστήρια ο Ιωάννης (πολλοί συνεργάτες του σε αυτές τις «έντιμες» δουλειές είναι ακόμη στην φυλακή), ενώ η ΙΝΤΕRPOL τον έψαχνε δύο χρόνια για τα παρακάτω.
Βρισκόμαστε στις αρχές τής τελευταίας δεκαετίας του περασμένου αιώνα, εποχή κατά την οποία η καπιταλιστική αντεπανάσταση βρίσκεται στο φόρτε της και ο σοσιαλισμός ηττάται σε όλα σχεδόν τα μήκη και τα πλάτη τής υφηλίου. Το διεθνές κεφάλαιο, δίχως αντίπαλο πια, εφορμά και σκυλεύει ανυπολόγιστης αξίας δημόσιες περιουσίες, οι οποίες κτίζονταν από τους λαούς επί μακρά σειρά ετών. Παρόμοιες καταστάσεις έζησαν όλες οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Ανάμεσά τους και η Ρουμανία.
Η πτώση τού σοσιαλισμού, λοιπόν, βρήκε την Ρουμανία με έναν πανίσχυρο εμπορικό στόλο (κατείχε την 9η θέση παγκοσμίως), ο οποίος αριθμούσε 310 πλοία ενώ άλλα 70 πλοία βρίσκονταν υπό κατασκευή σε διάφορα ναυπηγεία. Έτσι, είναι λογικό το γεγονός ότι αυτός ο στόλος έκανε πολλά μάτια να τον προσέξουν και πολλά σάλια να τρέξουν για πάρτη του. Όπως είναι επίσης λογικό το ότι η ρουμανική κυβέρνηση (όπως κάθε καπιταλιστική κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της) απέκτησε μια ξαφνική επιθυμία να ξεπουλήσει ως και το τελευταίο κουπί.
Το πρώτο πράγμα που έκαναν προς αυτή την κατεύθυνση οι Ρουμάνοι αξιωματούχοι ήταν να αφήσουν αυτόν τον στόλο να καταρρεύσει, κόβοντας κάθε κονδύλι για την συντήρησή του. Μέσα σε λίγους μήνες, τα ρουμανικά λιμάνια γέμισαν αγκυροβολημένα πλοία που δεν μπορούσαν να ταξειδέψουν λόγω προβλημάτων. Κάτοπιν, όταν η απαξίωση του στόλου έφτασε σε επιθυμητά επίπεδα, μπήκε μπροστά η διαδικασία ξεπουλήματός του.
Επί σοσιαλισμού, τα ρουμανικά πλοία διαχειρίζονταν από την κρατική εταιρεία Navrom. Επειδή εταιρείες τόσο μεγάλου μεγέθους είναι ευνόητο πως δεν μπορούν εύκολα να πουληθούν, η κυβέρνηση αποφάσισε να την «σπάσει» στα τρία, δημιουργώντας από τα σπλάγχνα τής Navrom την Romlin και την Petromin. Αν κι έχω πολλά να πω και για την Navrom και για την Romline (π.χ. πρώτη δουλειά τής «νέας» Navrom ήταν να πουλήσει 24 πλοία για παλιοσίδερα!)(*), ας περιοριστούμε στην Petromin για να μη ξεστρατίσει η κουβέντα.
Στην Petromin, λοιπόν, μεταβιβάστηκαν 89 πλοία πετρελαίου και μεταλλευμάτων. Όμως, πριν προλάβει καλά-καλά να ξεκινήσει την δράση της η νέα εταιρεία, Βακαρόιου (πρωθυπουργός) και Τεοντόρου (υπουργός μεταφορών) άρχισαν να κάνουν βούκινο ότι η Petromin πάει καρφί για πτώχευση, οπότε το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την άμεση πώλησή της. Τότε, τελείως ξαφνικά και αναπάντεχα, εμφανίζονται από το πουθενά κάποιοι Έλληνες επενδυτές διατεθειμένοι να βάλουν λεφτά για να κάνουν κοινοπραξίες με την -υποτίθεται παραπαίουσα- Petromin. Φυσικά, αυτοί οι Έλληνες επενδυτές θα έβαζαν τα λεφτά τους μέσω κάποιων εταιρειών τους, οι οποίες είχαν την έδρα τους σε άλλους τόπους κι όχι σε τούτην εδώ την ψωροκώσταινα.
Τον μεσάζοντα ανάμεσα στο ρουμανικό κράτος και τους Έλληνες λεφτάδες για να στηθεί όλο αυτό το αλισβερίσι, τον έκανε μια από τις πιο σκοτεινές φυσιογνωμίες εκείνης της εποχής. Ήταν ο εξ απορρήτων σύμβουλος και άνθρωπος ειδικών αποστολών τού τότε πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ο στρατηγός Νίκος Γρυλλάκης. Tο ζουμί είναι πως η πρώτη κοινοπραξία που στήθηκε με την συμβολή τού Γρυλλάκη ήταν η «Forum Maritime – Petromin», όπου η Forum Maritime ήταν εταιρεία συμφερόντων τού Έλληνα εφοπλιστή Στέλιου Κατούνη. Δεύτερη στην σειρά ήταν η κοινοπραξία «Petromin – Minerva». H Minerva ήταν μια εταιρεία στην οποία ανήκε η εταιρεία Ermis Maritime, η οποία ανήκε στον Γιάννη Αλαφούζο.
Ας επιστρέψουμε στις αρχές τής δεκαετίας τού ’90, τότε που ο στρατηγός Γρυλλάκης κάνει ό,τι μπορεί για να βολέψει τα πράγματα ώστε οι Έλληνες λεφτάδες να καρπωθούν όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι από τον ρουμανικό πλούτο, τον οποίο βγάζει στο σφυρί η ξεπουλημένη μετακομμουνιστική πολιτική εξουσία. Οι Αλαφούζοι βάζουν μπροστά τον Γιάννη, τον πρωτότοκο του Αριστείδη, ο οποίος πείθει τον τότε υπουργό μεταφορών Τράιαν Μπασέσκου να υπογράψει μια εξαιρετικά συμφέρουσα για το αλαφουζαίικο σύμβαση.
Ανοίγουμε παρένθεση.
Ο Μπασέσκου δεν είναι παρά ένα από τα πολλά καθοίκια που αναδείχτηκαν στην μετακομμουνιστική εποχή, επειδή στην κομμουνιστική εποχή δεν θα είχαν καμμιά τύχη. Πιο διεφθαρμένος κι από τον διαπιστωμένα διεφθαρμένο πρωθυπουργό Πέτρε Ρόμαν, ο οποίος τον έκανε υπουργό μεταφορών, έχει συνδέσει το όνομά του με έναν απίστευτα μεγάλο αριθμό σκανδάλων.

Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή, η Petromin και η Ermis Maritime του Γιάννη Αλαφούζου θα ίδρυαν εξ ημισείας μια νέα εταιρεία με έδρα την…Μάλτα (!), την Minerva. Προσέξτε τα ονόματα των εταιρειών (Ερμής και Μινέρβα, δηλαδή Αθηνά στα λατινικά) και θα καταλάβετε τον ρόλο του Αλαφούζου στην νέα εταιρεία. Κι αν αυτά τα συμβολικά δεν σας λένε πολλά πράγματα, σίγουρα θα σας πείσει κάτι άλλο, εξαιρετικά πρακτικό: η σύμβαση προέβλέπε ότι πρόεδρος της νέας εταιρείας θα ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος.
Αλλά και οι υπόλοιποι όροι τής συμβάσεως είναι -λιγώτερο ή περισσότερο- απίθανοι. Όπως, ας πούμε, ο όρος ότι η εταιρεία διοικείται από εξαμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο τοποθετεί 3 μέλη η Petromin και 3 μέλη η Ermis και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος τού προέδρου. Δηλαδή, εμμέσως πλην σαφώς, ο Μπασέσκου παραχωρεί στον Αλαφούζο το δικαίωμα να κάνει στην Minerva ό,τι θέλει!
Σύμφωνα με την ίδια σύμβαση, η Petromin δέχεται να μεταβιβάσει στην Minerva όσα πλοία επιλέξουν οι επιθεωρητές της Ermis. Για κάθε πλοίο που θα αποκτά η Minerva μ’ αυτόν τον τρόπο, θα συστήνει μια νέα εταιρεία με έδρα την Μάλτα και θα της αναθέτει την εκμετάλλευσή του. Οι διαχειριστές όλων αυτών των εταιρειών θα ορίζονται από την Ermis, ενώ η Petromin διατηρεί απλώς το δικαίωμα να παρακολουθεί την λειτουργία αυτού του συμπλέγματος εταιρειών και να κάνει παρατηρήσεις.
Αν, με όσα είπαμε ως εδώ, σας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Ρουμάνος υπουργός σχεδόν ξεβρακώνεται για χάρη τού Αλαφούζου, περιμένετε να δούμε και τους οικονομικούς όρους τής συμφωνίας και είμαι σίγουρος πως θα διαγράψετε την λέξη «σχεδόν». Προχωρούμε, λοιπόν:
Είπαμε πρωτύτερα ότι Petromin και Ermis θα συμμετείχαν 50-50 στο κεφάλαιο της Minerva. Πόσο θα ήταν, όμως, αυτό το κεφάλαιο; Χμμμ… Προσέξτε:
Όπως αναφέραμε ήδη, η Ermis θα διάλεγε τα πλοία που θα θεωρούσε κατάλληλα για την Minerva (τελικά διάλεξε 13 συνολικά). Αυτά τα πλοία θα πήγαιναν σε επιλεγμένα από την Ermis ναυπηγεία προς επισκευή, ώστε να πάρουν ικανοποιητική κλάση Νηογνώμονα. Ως κεφάλαιο της Minerva θα εθεωρείτο η αξία που θα είχαν τα πλοία μετά την επισκευή. Η Ermis θα πλήρωνε κατ’ αρχάς όλη την δαπάνη επισκευής και στην συνέχεια θα πλήρωνε στην Petromin to 50% της αξίας των πλοίων μείον το κόστος επισκευής.
Παράδειγμα: Έστω ότι η επισκευή των πλοίων κόστισε 1.000 ευρώ και η αξία τους προσδιορίστηκε, μετά από την επισκευή, στα 10.000 ευρώ. Το κεφάλαιο της Minerva, λοιπόν, ορίζεται σε 10.000 ευρώ, άρα το 50% της Ermis σε 5.000 ευρώ. Έτσι, η Ermis πρέπει να παρακρατήσει το χιλιάρικο της επισκευής και να πληρώσει στην Petromin 4.000 ευρώ.
Όλα αυτά ηχούν ως απολύτως λογικά και μπεσαλήδικα. Μόνο που ο Αλαφούζος δεν είχε καμμιά διάθεση να παραστήσει τον μπεσαλή. Έτσι, έφερε τα πλοία για επισκευή στον Πειραιά και φρόντισε, μέσα από ένα όργιο υπερτιμολογήσεων και εικονικών παραστατικών, να καταγράψει λογιστικά το κόστος επισκευής πολύ πάνω από το 50% της μετεπισκευαστικής αξίας των πλοίων. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δεν όφειλε δεκάρα στην Petromin αλλά έβγαζε την ρουμανική εταιρεία και χρεωμένη στην Ermis (αν μπερδευτήκατε, επιστρέψτε στο προηγούμενο παράδειγμα και προσπαθήστε να δείτε τι συμβαίνει αν το κόστος επισκευής φτάσει π.χ. τα 6.000 ευρώ). Με απλά λόγια: ο Αλαφούζος προσπάθησε να αποκτήσει 13 ρουμανικά πλοία και να πάρει και λεφτά από πάνω!!
Την εξώφθαλμη λοβιτούρα τού Αλαφούζου αποκάλυψε η ρουμανική εφημερίδα Adevărul (= Αλήθεια). Αμέσως ξέσπασε σκάνδαλο στην Ρουμανία με ευθείες βολές κατά του Μπασέσκου, οπότε οι άνθρωποι της Petromin αναγκάστηκαν να αντιδράσουν. Ο επιθεωρητής της εταιρείας παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει αν όλες οι δηλωμένες επισκευές ήσαν απαραίτητες ή αν είχαν πράγματι γίνει όλες οι επισκευές που δηλώνονταν. Επίσης, δήλωσε ότι ήταν αδύνατον να ελέγξει το ακριβές κόστος των υλικών που δηλώθηκε ότι χρησιμοποιηθηκαν ή να διασταυρώσει ότι είχαν όντως πραγματοποιηθεί όλες οι υπερωριακές εργασίες που δηλώθηκαν ως γενόμενες. Στο πόρισμά του δε, ο επιθεωρητής βεβαίωσε ότι ο έλεγχος όσων στοιχείων τέθηκαν υπ’ όψιν του πιστοποίησε σωρεία υπερτιμολογήσεων και εικονικών τιμολογήσεων.
Το ξέσπασμα του σκανδάλου πήρε σβάρνα κι ένα σωρό ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν κόψει τιμολόγια για την επισκευή των πλοίων, καθώς ο ΣΔΟΕ άρχισε να ψάχνει τις καταγγελίες για υπερτιμολογήσεις και για εικονικά τιμολόγια (δημοσιεύματα της εποχής κάνουν λόγο για ευρήματα αξίας 15 δισ. δραχμών αλλά, μιας και δεν είναι δυνατόν να το διασταυρώσω, θεωρώ το εν λόγω ποσό αρκετά φουσκωμένο).
Επίλογος: Στην σκιά αυτού του σκανδάλου, η κυβέρνηση Ρόμαν κατέρρευσε και η Ρουμανία πήγε σε εκλογές. Η νέα κυβέρνηση έστειλε στην σύμβαση Minerva σε εξεταστική επιτροπή, η οποία διαπίστωσε την ζημιά που υπέστη το ρουμανικό κράτος. Με βάση το πόρισμα της επιτροπής, η εισαγγελία τής Κοστάντσας άσκησε διώξεις και εξέδωσε εντάλματα συλλήψεως για όλους όσους εμπλέκονταν στην κατάρτιση της συμβάσεως. Ένταλμα συλλήψεως -το οποίο ισχύει ακόμη- εκδόθηκε και κατά του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος έκτοτε δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του σε ρουμανικό έδαφος γιατί θα συλληφθεί.
Πριν συνεχίσουμε, ας κάνουμε μια προσπάθεια να συμπληρώσουμε ορισμένα κενά και να φωτίσουμε μερικά κακοφωτισμένα -για να μη πω σκοτεινά- σημεία, μήπως και καταφέρουμε να ξεμπερδέψουμε λίγο τα διαπλεκόμενα κουβάρια πολιτικής και μπίζνας. Παρακαλώ, λοιπόν, την προσοχή σας!
Τις προάλλες, αναφέροντας το όνομα του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη, τον χαρακτηρίσαμε -μετά λόγου γνώσεως- ως «σκοτεινή φυσιογνωμία», όχι μόνο λόγω της σταδιοδρομίας του στην ΚΥΠ αλλά και λόγω των σχέσεών του με την πολιτειακή CIA και την ισραηλινή Mossad. Σημειώστε ότι ο ίδιος ο στρατηγός Γρυλλάκης δηλώνει πως CIA και Mossad τον είχαν εκπαιδεύσει στην κατασκοπεία και την αντικατασκοπεία.
Ο Γρυλλάκης αποστρατεύθηκε το 1985 και αμέσως προσελήφθη από τον Μητσοτάκη ως διευθυντής τού γραφείου ασφαλείας τής Νέας Δημοκρατίας, καθήκοντα τα οποία διευρύνθηκαν όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές τού 1990 και ο Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός. Λίγο πριν εκείνες τις εκλογές, η χώρα συγκλονίστηκε από ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, όταν αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούντο τα τηλέφωνα δεκάδων υψηλά ισταμένων πολιτικών προσώπων, αντιπάλων τής Νέας Δημοκρατίας κυρίως (αλλά όχι μόνο). Ως εγκέφαλος του κυκλώματος που έκανε τις υποκλοπές καταγγέλθηκε ο Νίκος Γρυλλάκης και ως κύριοι συνεργάτες του ο περιβόητος Χρήστος Μαυρίκης και ο Μανώλης Βασαλάκης. Μπορεί το τελευταίο όνομα να μη σας λέει τίποτα αλλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Citibank, ο Μανώλης Βασαλάκης ήταν εκείνος που ρευστοποίησε την επιταγή τού ενός εκατομμυρίου δολλαρίων, την οποία ο Αριστείδης Αλαφούζος είχε -ισχυριστεί πως είχε- δώσει στον Μητσοτάκη ως ενίσχυση.
Ανάμεσα στις «δουλειές» που αναλάμβανε ο Γρυλλάκης ήταν και η παρασκηνιακή προώθηση ορισμένων υποθέσεων σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης είχε εμπιστευθεί στον Γρυλλάκη πρωταγωνιστικό ρόλο στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις σχετικά με το όνομα της ΠΓΔΜ ενώ του είχε αναθέσει και σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες εξομαλύνσεως των ελληνοαλβανικών σχέσεων (προφανώς, ο Μητσοτάκης δεν είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη στον επί των εξωτερικών υπουργό του, τον Αντώνη Σαμαρά).
Εκείνο που μας ενδιαφέρει εδώ, όμως, είναι η εντολή Μητσοτάκη προς Γρυλλάκη να στηρίξει από το παρασκήνιο την επανεκλογή τού Ρουμάνου προέδρου Ίον Ιλιέσκου, στις εκλογές τού 1992. Στα πλαίσια αυτής της βοήθειας, ο Γρυλλάκης ανέλαβε την εκτύπωση του προεκλογικού υλικού τού Ιλιέσκου και υποσχέθηκε να εξασφαλίσει στον Ρουμάνο πρόεδρο οικονομική βοήθεια από Έλληνες επιχειρηματίες.
Επειδή, όμως, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον, ο Γρυλλάκης εκλήθη σύντομα να αποκαλύψει τα ανταλλάγματα με τα οποία δόθηκε όλη εκείνη η βοήθεια. Η απάντηση ήταν ότι ο Ιλιέσκου, εάν επανεκλέγετο πρόεδρος, θα στήριζε την Ελλάδα σε μια σειρά δύσκολων ζητημάτων, όπως το σκοπιανό, το κυπριακό και το βλάχικο. Είναι σαφές ότι ο Γρυλλάκης δεν λέει την αλήθεια ή, έστω, δεν την λέει όλη: όταν ένας επιχειρηματίας δίνει τα ωραία λεφτά του για να στηρίξει τον πρόεδρο μιας ξένης χώρας, μάλλον δεν το κάνει επειδή τον έχει πιάσει κόψιμο για το βλάχικο ζήτημα. Ποιά ήταν η αλήθεια, λοιπόν;
Πάμε πίσω στην Ρουμανία. Οι συμβάσεις των Ελλήνων εφοπλιστών Κατούνη και Αλαφούζου για την εκμετάλλευση των ρουμανικών πλοίων έχουν υπογραφεί από τον υπουργό μεταφορών Τράιαν Μπασέσκου αλλά η κυβέρνηση του Πέτρε Ρόμαν έχει πέσει και ο Μπασέσκου είναι πλέον απλός βουλευτής. Μόνο που είναι ένας εξαιρετικά φιλόδοξος βουλευτής, αν και η καρριέρα του είναι γεμάτη σκάνδαλα και ο ίδιος έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για διαφθορά. Μέσα σε ένα θολό πολιτικό τοπίο, όπου σχεδόν όλοι οι πολιτικοί τής μετακομμουνιστικής περιόδου φέρονται ανακατεμένοι σε μικρότερα ή μεγαλύτερα σκάνδαλα, ο Μπασέσκου χαράσσει τον δικό του δρόμο. Ξέρει πως στον καπιταλισμό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καθαρός, αρκεί οι αντίπαλοί του να αποδειχθούν πιο βρώμικοι απ’ αυτόν.
Έτσι, όταν ξεσπάει το σκάνδαλο με την κατάπτυστη σύμβαση Minerva και τις υπερτιμολογήσεις Αλαφούζου, ο Μπασέσκου σπεύδει να δώσει συνέντευξη, στην οποία αποκαλύπτει πως έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπηρεσιακοί παράγοντες της Ρουμανίας παρέδωσαν στον Γρυλλάκη έγγραφα σχετικά με την συμβάσεις που είχε υπογράψει η Petromin αλλά και έγγραφα σχετικά με τα δάνεια και τις χρηματοδοτήσεις τής εταιρείας. Συνεχίζοντας, ο Μπασέσκου καταγγέλλει ότι το παιχνίδι με την Petromin ήταν στημένο από τον πρωθυπουργό Νικολάε Βακαρόιου και τον υπουργό μεταφορών Πάουλ Τεοντόρου, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πείσουν τον ρουμανικό λαό ότι η Petromin πήγαινε για φούντο και ως εκ τούτου ήταν προς το συμφέρον τής χώρας να πουληθεί.
Προκειμένου να αποσείσει κάθε ευθύνη, ο Μπασέσκου δεν διστάζει να καρφώσει τους πάντες. Σε άλλη συνέντευξή του στον διακεκριμμένο δημοσιογράφο Σορίν Στανέσκου, ο Μπασέσκου κάνει λόγο για «υπόθεση κατασκοπείας» και αναφέρει τα ονόματα του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη, του Ιορδανού επιχειρηματία Φάτι Ταχέρ, του εφοπλιστή Στέλιου Κατούνη, του επιχειρηματία Γιάννη Αλαφούζου, του υπουργού μεταφορών Πάουλ Τεοντόρου καθώς και των δυο πρωθυπουργών, Βακαρόιου και Μητσοτάκη.
Δεν ξέρω αν ξεμπερδέψαμε καθόλου το κουβάρι ή αν το μπερδέψαμε περισσότερο, όμως φαίνεται πως στον καπιταλισμό δεν μπορείς να πας ψηλά αν δεν είσαι αρκούντως βρώμικος. Αυτό άλλωστε συνέβη και με τον Τράιαν Μπασέσκου, ο οποίος το 2004 εξελέγη στο αξίωμα του προέδρου τής Ρουμανίας.
Και τώρα γελάμε:
Τον Απρίλιο του 2007 ο Μπασέσκου παύθηκε από το αξίωμά του, κατηγορούμενος για χρηματισμό, υποκλοπές και χρήση των μυστικών υπηρεσιών εις βάρος των πολιτικών του αντιπάλων. Κατόπιν προσφυγής του, διεξήχθη δημοψήφισμα βάσει του οποίου επανήλθε στην θέση του έναν μήνα μετά την παραίτησή του (*). Για την καθαρότητα εκείνου του δημοψηφίσματος ειπώθηκαν πολλά αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.
Το 2009 ο Μπασέσκου επανεξελέγη για λίγες ψήφους, μέσα σε έναν ορυμαγδό καταγγελιών για εκλογικές απάτες και νοθεία. Τελικά, το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας επικύρωσε την επανεκλογή του.
Το 2012 ο Μπασέσκου παύθηκε για δεύτερη φορά από το αξίωμά του, κατηγορούμενος και πάλι για διαφθορά και χρηματισμό. Όπως και το 2007, διεξήχθη και πάλι δημοψήφισμα. Αυτή την φορά το αποτέλεσμα ήταν καταπέλτης για τον πρόεδρο: 88% των ψηφοφόρων ζήτησαν την αποπομπή του. Όμως, το συνταγματικό δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος επειδή η συμμετοχή σ’ αυτό ήταν μικρότερη του 50% των εγγεγραμμένων εκλογέων. Έτσι ο Μπασέσκου επέστρεψε στον προεδρικό θώκο.
(*) Μικρή λεπτομέρεια: Εκείνο τον ένα μήνα (Απρίλιος-Μάιος 2007), μέχρι να αποφασισθεί αν ο εκλεγμένος πρόεδρος ήταν διεφθαρμένος ή όχι, ως αναπληρωτής πρόεδρος της χώρας ορίστηκε ο πρόεδρος της γερουσίας. Ποιός ήταν πρόεδρος της γερουσίας; Ο Νικολάε Βακαρόιου!
Με τον Κουρή να έχει πάρει χαμπάρι το σκηνικό και να ρίχνει λάδι στην φωτιά (ως και δημοσιογράφο στο Βουκουρέστι έστειλε για συνεντεύξεις και ρεπορτάζ), δεν αργεί να ξεσπάσει μπάχαλο στην Ρουμανία. Η εισαγγελία τής Κωστάντζας δεν προλαβαίνει να μοιράζει εντάλματα συλλήψεως και διαταγές προφυλακίσεως για απιστία, πλαστογραφίες, κατάχρηση εξουσίας, χρηματισμό, παραβιάσεις των νόμων για εξαγωγές, παράνομες πωλήσεις, απάτες κλπ. Σχεδόν όλα τα κάποτε υψηλά ιστάμενα στελέχη της Petromin βρέθηκαν με χειροπέδες: Κάλιν Μαρινέσκου (πρ. διευθύνων σύμβουλος αλλά και  πρώην υφυπουργός μεταφορών!), Ρομάνουελ Ποσεντάρου (πρ. γενικός διευθυντής), Μιχαήλ Κονσταντινέσκου (πρ. εμπορικός διευθυντής), Κονσταντίν Μπόμπετς (πρώην διευθυντής πλοίων), Βιργκίλ Τοανκίνα (πρ. διευθυντής εκμετάλλευσης) κλπ.
Φυσικά, από το κυνήγι τής δικαιοσύνης δεν γλύτωσε ούτε ο Γιάννης Αλαφούζος. Σε βάρος του, η δικαιοσύνη άσκησε ποινική δίωξη για απάτη, αδίκημα για το οποίο ο ρουμανικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση από ένα μέχρι τρία χρόνια. Αν νομίζετε ότι, με όσα έχουμε πει ως εδώ, έχετε καταλάβει σε τι συνίσταται αυτή η απάτη, πλανάσθε πλάνην οικτράν και δείξτε λίγη υπομονή.
Μόλις ο Αλαφούζος τελείωσε με την «επισκευή»  των πλοίων που συνεισέφερε η Petromin στην Minerva, πήγε και βρήκε δυο κολλητάρια του από τα παλιά, τον Γιώργο Μεσσάρη και τον Γρηγόρη Τιμαγένη. Ο πρώτος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας Barcley’s, ο δεύτερος ήταν νομικός σύμβουλος της τράπεζας (αργότερα, το 2009, ο Παπαληγούρας τον έκανε -προφανώς, εκτιμώντας το ήθος και την συμπεριφορά του- πρόεδρο του ΝΑΤ!). Μεσσάρης και Τιμαγένης φρόντισαν να βγάλει η Barclay’s στον Αλαφούζο ένα δανειάκι ύψους…61 εκατ. δολλαρίων. Το δάνειο δόθηκε με κάλυψη τα πλοία τής Petromin, χωρίς ποτέ η τράπεζα να ελέγξει το πού πήγαν τόσα εκατομμύρια.
Εδώ έχει πλάκα να δούμε τι αποκαλύπτει ο Σέρμπαν Μιχαηλέσκου, τότε γενικός γραμματέας εμπορικής ναυτιλίας και αργότερα κατ’ επανάληψη υπουργός σε διάφορα υπουργεία:
Τον Δεκέμβριο του 1993, δηλαδή λίγο πριν ξεσπάσει το σύστριγκλο στην Ρουμανία, ο Αλαφούζος με τον Τιμαγένη επισκέφθηκαν τον Μιχαηλέσκου. Σκοπός τής επισκέψεως αυτής ήταν να παραδεχθεί ο Αλαφούζος ότι δεν είχε κάνει καλούς λογαριασμούς, ότι αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την σύμβαση Minerva και να ζητήσει την δρομολόγηση των διαδικασιών για την ακύρωση της συμβάσεως.
Εκεί είναι που ο Μιχαηλέσκου εξοργίστηκε, διότι (ας όψεται ο Κουρής που του είχε δώσει ρεπόρτο) ο Ρουμάνος υφυπουργός είχε μάθει για το δάνειο που είχε πάρει ο Αλαφούζος. «Πώς είναι δυνατόν να πάρεις 61 εκατομμύρια δολλάρια δίχως να μας ενημερώσεις, να τα εξαφανίσεις δίχως να μας δώσεις λογαριασμό, να μην έχεις αποπληρώσει ούτε μια δόση αυτού του δανείου και τώρα να έρχεσαι να ζητάς την διάλυση της συμφωνίας; Πού πήγαν τόσα λεφτά;»
Την απάντηση στο τελευταίο ερώτημα την έδωσε ο δημοσιογράφος Οκταβιάν Αντρόνικ, μέσω μιας ερωτήσεως που έκανε στον Τράιαν Μπασέσκου κατά την διάρκεια μιας συνεντεύξεως. Συγκεκριμένα, ο Αντρόνικ ζήτησε την άποψη του Μπασέσκου για τις φήμες που έλεγαν πως ο Αλαφούζος χρησιμοποίησε τα χρήματα του δανείου για να δημιουργήσει έναν τηλεοπτικό και έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά, ο Μπασέσκου δήλωσε άγνοια για τέτοιες φήμες. Πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά εφ’ όσον αυτός ήταν που υπέγραψε την αμαρτωλή σύμβαση με τον Αλαφούζο;
Να συνοψίσουμε; Ο Αλαφούζος στήνει μια εταιρεία με την Petromin, όπου η Petromin βάζει πλοία κι αυτός υποσχέσεις ότι ΘΑ βάλει λεφτά, ανάλογα με τις επισκευές – Μέσω υπερτιμολογήσεων και εικονικών τιμολογίων βρίσκεται να κατέχει το 50% των πλοίων που έβαλε η Petromin, όχι μόνο δίχως να βάλει δεκάρα αλλά απαιτώντας από τους ρουμάνους να βάλουν από πάνω και λεφτά – Με τα πλοία τής Petromin ως εχέγγυο, παίρνει δάνειο 61 εκατ. δολλαρίων, το οποίο (σύμφωνα με φήμες, πάντα) διαθέτει για την ίδρυση και ισχυροποίηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού Σκάι – Ζητάει από τον Μιχαηλέσκου την λύση τής σύμβασης Minerva, αφήνοντας ουσιαστικά την Petromin να τραβιέται με την τράπεζα, εφ’ όσον τα δικά της καράβια αποτελούσαν την κάλυψη του δανείου των 61 εκατ.
Μεγάλα κόλπα; Απλά πράγματα!
δ) Τα σαπιοκάραβα του Ιωάννη και το περιβάλλον που «αγαπάει» ο «οικολόγος» Ιωάννης, σε συνέχεια από το πολύ καλό teddygr.
Στις 3 Δεκεμβρίου 2002, το υπό σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο Ενάλιος Τιτάν, ιδιοκτησίας τής γνωστής μας Ermis Maritime των Αλαφούζων, επιχειρεί να πλεύσει στα νερά τής δυτικής Μεσογείου. Το ηλικίας 24 ετών πλοίο είναι μονού κύτους, γεγονός που κινητοποιεί τις αρχές τής Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Το πρόσφατο ατύχημα του -επίσης μονοπύθμενου- Prestige, το οποίο προκάλεσε ανυπολόγιστη καταστροφή στην θάλασσα της Γαλικίας, ενεργοποιεί τις αντιδράσεις τριών χωρών, οι οποίες απαιτούν από το Ενάλιος Τιτάν να μη πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μιλίων τις ακτές τους (με άλλα λόγια, οι τρεις χώρες δεν επιτρέπουν στο πλοίο να μπει μέσα στην ΑΟΖ τους). Ο καπετάνιος δείχνει να αδιαφορεί για τις προειδοποιήσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλία το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, το οποίο παίρνει «καροτσάκι» το Ενάλιος Τιτάν και το οδηγεί με την βία εκτός γαλλικής ΑΟΖ. Για το συμβάν αυτό, ο ευρωβουλευτής τού ΔΗΚΚΙ (το κόμμα τού Δημήτρη Τσοβόλα) Εμμανουήλ Μπακόπουλος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο.
Λίγες ημέρες αργότερα, παρόμοια περιπέτεια περιμένει άλλο ένα μονοπύθμενο δεξαμενόπλοιο της  Ermis Maritime, το Polar. Οι ισπανικές ακτές το ακινητοποιούν και το κάνουν φύλλο και φτερό, διαπιστώνοντας 34 παραβάσεις. Το Polar παραμένει ακινητοποιημένο επί τρεις ημέρες. Την τετάρτη ημέρα οδηγείται εκτός ισπανικών υδάτων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις τα πλοία τού Αλαφούζου εμποδίστηκαν και δεν προκάλεσαν ζημιά. Όμως, δεν είχε συμβεί το ίδιο στις 28 Φεβρουαρίου 1997. Τότε, το Νήσος Αμοργός προσάραξε στα ρηχά έξω από το Μαρακαΐμπο τής Βενεζουέλας και από τα σπλάγχνα του ξεχύθηκε μια τεράστια ποσότητα πετρελαίου, προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές τέτοιου είδους. Η ποσότητα του διαρρεύσαντος πετρελαίου υπολογίστηκε σε περισσότερα από 25.000 βαρέλια. Από το ατύχημα αυτό, σχεδόν νέκρωσε ολόκληρη η βορειοδυτική Βενεζουέλα ενώ οι κάτοικοι της περιοχής αντιμετώπισαν οικονομική καταστροφή. Οι αγωγές κατά της Ermis Maritime για αποζημιώσεις ξεπέρασαν τα 130 εκατ. δολλάρια.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2001, το φορτηγό Αμοργός κατευθύνεται στην Κίνα φορτωμένο σιδηρομετάλλευμα. Για αγνώστους λόγους, το Αμοργός προσαράζει στις ακτές τής Ταϊβάν και χύνονται στην θάλασσα μεγάλες ποσότητες σιδηρομεταλλεύματος και πετρελαίου. Οι αρχές τής Ταϊβάν συλλαμβάνουν τον καπετάνιο και τον πρώτο μηχανικό κρατώντας τους ως ομήρους. Μ’ αυτόν τον τρόπο θέλουν να πιέσουν την Ermis Maritime να καταβάλει τις επιδικασθείσες αποζημιώσεις αλλά η εταιρεία αρνείται. Το δράμα των δυο ναυτικών κρατάει επτά μήνες, ώσπου στις 14 Αυγούστου αφήνονται ελεύθεροι με υπουργική απόφαση.
Δυο μήνες νωρίτερα, ένα άλλο μονοπύθμενο πλοίο τής Ermis Maritime, το Westchester, προκαλεί άλλη μια καταστροφή στον πολύπαθο Κόλπο τού Μεξικού. Καθώς το 19 ετών δεξαμενόπλοιο πλέει στο ύψος τού Μισσισσιππή, στα ανοικτά τής Νέας Ορλεάνης, το κύτος του ανοίγει και ποσότητα πετρελαίου ίση με 13.200 βαρέλια χύνεται στην θάλασσα.
ε) Οι δενδροφυτεύσεις του «οικολογικού» ΣΚΑΙ, όταν δεν είναι να κτίσουμε βέβαια μεζονέτες, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος. Το «αδιάβλητο» ΣτΕ φυσικά δικαίωσε τον «οικολόγο», πάντοτε με την συμβολή ενός προθύμου δικηγόρου, που έφερε εις πέρας την υπόθεση επειδή απλώς είχε ευαισθησίες κι αυτός για το περιβάλλον (όχι ας πούμε επειδή παντελόνιασε 9ψήφιο νούμερο σε δραχμές, όπως διαδίδουν κάποιοι κακοπροαίρετοι και εμπαθείς).
στ) Ο τρόπος λειτουργίας του εκτυπωτηρίου της «Καθημερινής» του Αλαφούζου στο Βιομηχανικό Πάρκο Κορωπίου. Φυσικά πρόστιμο για τα παρακάτω δεν πρόκειται να πληρώσει ποτέ ο «οικολόγος» Ιωάννης, που «αγαπάει το περιβάλλον».
ζ) Τα κεφάλαια της «Καθημερινής» που έγιναν τάνκερ, για να χρησιμοποιηθεί η εφημερίδα ως Δούρειος Ίππος ώστε να μπει στο Χρηματιστήριο το «Αλαφουζέικο» από το παράθυρο.
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως διέταξε χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Αντ. Στεργιόπουλος, με αφορμή τα δημοσιεύματα εφημερίδων («Ελευθέρου», «Ελευθέρου Τύπου» της 20ής και 21ης του Φεβρουαρίου) για την αγορά δύο πετρελαιοφόρων πλοίων από τον εκδότη και εφοπλιστή Αριστ. Αλαφούζο με κεφάλαια της εκδοτικής εταιρείας «Καθημερινή ΑΕ – Εκδοση Εντύπων – ΜΜΕ», κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας. Η έρευνα ανετέθη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθ. Ψαρράκη, ο οποίος τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα αρχίσει να εξετάζει μάρτυρες προκειμένου να διαπιστώσει την βασιμότητα ή μη των δημοσιευμάτων. Μεταξύ των μαρτύρων θα είναι και υπεύθυνοι του ΧΑΑ, αφού η «Καθημερινή ΑΕ» είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο, αλλά και ο πρόεδρός του, Π. Αλεξάκης, είχε ζητήσει με επιστολή του από τον Α. Αλαφούζο να μην υλοποιήσει την επένδυση στην ποντοπόρο ναυτιλία για την προστασία του επενδυτικού κοινού, με την προειδοποίηση μάλιστα αναστολής της διαπραγματεύσεως της μετοχής της «Καθημερινής» από το ΧΑΑ, στην αντίθετη περίπτωση.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, σύμφωνα με τον νόμο 2843/2000, δεν μπορούν να μπουν στο Χρηματιστήριο. Απαραίτητος όρος γι’ αυτό είναι η ίδρυση «εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία», που θα επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων. Όμως, ο Α. Αλαφούζος, με βάση τα ερευνώμενα στοιχεία, βρήκε έναν πλάγιο τρόπο για να χρηματοδοτήσει τις επενδυτικές του δραστηριότητες στον χώρο της ναυτιλίας, αξιοποιώντας κεφάλαια που του εμπιστεύτηκαν οι επενδυτές για επενδύσεις στον χώρο των ΜΜΕ.
η) Η περιβόητη συνέντευξη του (μεγάλου Ολυμπιακού) Αριστείδη Αλαφούζου, πατέρα του Ιωάννη, στα «Νέα» παραμονές εκλογών του 1993, στην οποία παραδέχεται και αποδεικνύει με φωτοτυπία της επιταγής πως έδινε λεφτά στον τότε πρωθυπουργό Μητσοτάκη.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 7-10-1993Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;83
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;111
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;112
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;113Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;114 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;115
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;116
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;117Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;118Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;119Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;120 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;121 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;122
θ) Τα κεφάλαια που επενδύθηκαν στον ΣΚΑΙ το 1993 (προέρχονταν από Ρουμανία, όπως είδαμε πιο πάνω) και τα οποία χάθηκαν, με δεκάδες εργαζομένους να μένουν στον δρόμο και τον Ιωάννη Αλαφούζο να παρακαλάει τον εργολάβο Πανούση να βάλει λεφτά και να σώσει το κανάλι, με αντάλλαγμα το καζίνο του Φλοίσβου. Μοίραζε δουλειές το ”καλό παιδί”, που ”δεν ξέρει από διαπλοκή”. Τελικά το κανάλι χαρίστηκε στον Τσοτσορό, για να μην ”μπουζουριάσουν” οι Αρχές το ”καλό” και ”υπερχρεωμένο” παιδί που λέγεται Ιωάννης.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 21-2-1995Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;123
ι) Ο τρόπος που απέκτησε και πάλι τον ΣΚΑΙ το «καλό παιδί»  Ιωάννης επί πρωθυπουργίας Κωστάκη Καραμανλή -τον οποίο στήριζαν σκληρά τα ΜΜΕ του Ιωάννη «Καθημερινή» και ΣΚΑΙ- και μέσω του γνωστού Μπατατούδη.
Το περασμένο Σάββατο, ανήμερα Πρωταπριλιά, ο τηλεοπτικός σταθμός Σκάι βγήκε στον αέρα. Την πρωταπριλιάτικη νότα της ημέρας έδινε το γεγονός ότι οι τηλεθεατές από αλλού περίμεναν να εκπέμψει το πρόγραμμά του ο σταθμός και αλλού τελικά τον είδαν. Όχι από τον τοπικό δίαυλο Smart TV, όπως είχε επισήμως ανακοινωθεί από την πλευρά του ιδιοκτήτη του σταθμού κ. I. Αλαφούζου, αλλά από τον πανελλαδικής εμβέλειας Seven Χ. Με αυτή την αμφιλεγόμενη κίνηση ο κ. Αλαφούζος «ξαναβγάζει» στον αέρα τηλεοπτικό σταθμό με το όνομα Σκάι μετά από εννέα χρόνια, καταλαμβάνοντας μια συχνότητα ενεχυριασμένη στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE).

Ο Seven ή Σκάι εμφανιζόταν ως το βράδυ της Πέμπτης ως ιδιοκτησία του επιχειρηματία κ. Γ. Μπατατούδη, ο οποίος έχει διωχθεί ποινικά για τις μετοχές-φούσκες, υπόθεση που είχε γίνει ευρύτερα γνωστή ως «Φάκελοι Μπουρμπούλια». Την Πέμπτη ο κ. Αλαφούζος μέσω της εταιρείας του Ειδήσεις.com προχώρησε στην εξαγορά του τηλεοπτικού σταθμού και ταυτόχρονα αποχώρησε από τον Smart TV.

H υπόθεση της εκπομπής του Σκάι από τη συγκεκριμένη συχνότητα έχει δημιουργήσει προβλήματα και στην κυβέρνηση, η οποία δέχεται φίλια πυρά από τον προσκείμενο σε αυτήν Τύπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των εφημερίδων «Χώρα» και «Traffic» (ιδιοκτησίας του κ. Γ. Τράγκα), οι οποίες παρουσιάζουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Θ. Ρουσόπουλο ως «κουμπάρο» μεταξύ του Ομίλου Αλαφούζου (εφημερίδα «Καθημερινή», ραδιοφωνικοί σταθμοί Σκάι, Μελωδία κτλ.), του κ. Γ. Μπατατούδη και του διοικητή της ATE κ. Δ. Μηλιάκου. H «Χώρα» της Πέμπτης χαρακτηρίζει την μεταβίβαση του Σκάι στην οικογένεια Αλαφούζου «παράνομη» ενώ στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «αφόρητες πιέσεις στην διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας ασκήθηκαν από στελέχη της κυβερνήσεως και όλα δείχνουν πως πρωτεργάτης της υποθέσεως είναι ο υπουργός Επικρατείας Θόδωρος Ρουσόπουλος, για να μεταβιβασθεί ο σταθμός στην οικογένεια Αλαφούζου». Αξιοπερίεργο είναι επίσης το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Μηλιάκος, γνωστός από την υπόθεση με τις υπερχρεώσεις των εταιρικών πιστωτικών καρτών του, λέει ότι δεν χρωστάει η εταιρεία Seven στην ATE, αλλά ο κ. Μπατατούδης ως ιδιώτης!
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην «Ελευθεροτυπία», ο Seven κατέληξε στα χέρια του κ. Ι. Αλαφούζου στα μέσα της περασμένης εβδομάδας σε εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας, κατόπιν τηλεφωνικής πλειοδοσίας έναντι του ιδιοκτήτη των τηλεοπτικών σταθμών Alpha και Κανάλι 9 κ. Δ. Κοντομηνά. H ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης της «Καθημερινής» κ. Αρ. Αλαφούζος συμφώνησε με τον κ. Μπατατούδη στην τιμή των 12 εκατ. ευρώ.
H τηλεόραση του Σκάι σίγησε τον Νοέμβριο του 1997, όταν ο κ. Αλαφούζος άφησε τον σταθμό, η διεύθυνση του οποίου πέρασε στα χέρια του κ. Στ. Τσοτσορού. Στην συνέχεια η οικογένεια Αλαφούζου αποχώρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega και τον «Τηλέτυπο», στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου συμμετείχε ο μικρότερος αδελφός του κ. I. Αλαφούζου Θεμιστοκλής.
Έκτοτε ο κ. I. Αλαφούζος, ο οποίος από το 1993 ως το 1997 διηύθυνε τον Σκάι, αναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου να εισέλθει εκ νέου στην τηλεοπτική αρένα. H πρώτη ευκαιρία παρουσιάστηκε το 2004, όταν ο κ. Αλαφούζος εξαγόρασε από ομάδα επιχειρηματιών τον σταθμό TV Πειραιάς (Smart TV), ο οποίος εκπέμπει το πρόγραμμά του μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Λεκανοπεδίου. H μετοχική σύνθεση του σταθμού ήταν, προτού ο κ. Αλαφούζος πουλήσει το ποσοστό του, η εξής: Γιάννης Αλαφούζος 25%, I. Σπανολιός 25%, Αγγέλα Σταφυλά (σύζυγος του δημοσιογράφου κ. N. Κακαουνάκη) 25%, A. Σπυροπούλου 18% και Γ. Μπουρίκας 7%.
Ως το περασμένο Σάββατο ο Smart ήταν δεδομένο ότι θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα του ανανεωμένου Σκάι. Το απόγευμα της ημέρας ο Σκάι είχε βγει στον ενεχυριασμένο στην ATE Seven, η μετοχική σύνθεση του οποίου ήταν τότε η εξής: Riverina Ltd, 25% (50% Ανδρη Παπαδοπούλου, 50% Ηλ. Χατζησάββα), Interactive ΑΕ, 25% (29,25% Γ. Μπατατούδης, 67,62% Intersat, 2,50% A. Ράλλης, 0,63% N. Βουγιουκλής), Cosmoroute, 25% (99,79% Στυλιανός Φουσιάνης, 0,21% Πέτρος Καλαφάτης), Exafon, 25% (99,83% Γ. Μπατατούδης, 0,17% N. Βλάχος). Στον σταθμό είχε επιβληθεί οριστική διακοπή λειτουργίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως (ΕΣΡ), ο οποίος όμως εξακολουθούσε να λειτουργεί, καθώς η πλευρά Μπατατούδη είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς λόγω της εκκρεμοδικίας στο ΣτΕ ο σταθμός λειτουργούσε με προσωρινό συμβούλιο, στο οποίο μετείχε εκπρόσωπος της ATE. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλευρά του κ. Αλαφούζου εξασφάλισε για τον Seven πανελλαδική εκπομπή μέσω του κρατικού δορυφόρου Hellas Sat.
Εκτός του Seven οι εταιρείες του κ. Μπατατούδη έχουν μπει επανειλημμένως στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης. Ο κ. Μπατατούδης είχε μάλιστα καταθέσει τον Ιανουάριο του 2001 για τις μετοχές-φούσκες του Χρηματιστηρίου στην πρώην ανακρίτρια Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.
Το 2004 η τότε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία Intersat του κ. Μπατατούδη κήρυξε πτώχευση, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η διακίνηση της μετοχής. Το 2003 πάντως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ζητήσει από την Δικαιοσύνη διαχειριστικό έλεγχο στην Intersat, καθώς το ΣΔΟΕ είχε διαπιστώσει ότι ο κ. Μπατατούδης είχε αφαιρέσει από τα ταμεία της εταιρείας περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ. Ο «Μπάτμαν», όπως ήταν γνωστός στους οπαδούς της ομάδας του ΠΑΟΚ της οποίας ήταν πρόεδρος έξι χρόνια (1997
-2003), αντιμετώπιζε προβλήματα και με την κατασκευαστική εταιρεία του, την ΕΡΓΑΣ, που είχε επίσης μπει στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κ. Μπατατούδης εξακολουθούσε να χρηματοδοτεί τον τηλεοπτικό σταθμό Seven και στα τέλη του 2000 έλαβε δάνειο 7,34 εκατομμυρίων ευρώ από την ATE. Το δάνειο είχε μάλιστα καταγγείλει με μήνυση που κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2004 ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ κ. Μιλτ. Εβερτ.
Πριν από το 1999, οπότε άρχισαν να «σκάνε» οι φούσκες της Σοφοκλέους, ο κ. Μπατατούδης είχε επιχειρήσει, με «πολιορκητικό κριό» την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να εκπορθήσει τον χώρο των ποδοσφαιρικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων δημιουργώντας ψηφιακή συνδρομητική τηλεόραση. Αν και υποσχέθηκε διπλασιασμό των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις ομάδες της A´ Εθνικής, το σχέδιό του δεν προχώρησε. Από τον Δεκέμβριο του 2003, οπότε ο κ. Μπατατούδης αποχώρησε και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η Αγροτική Τράπεζα ήλεγχε όχι μόνο το πλειοψηφικό πακέτο του τηλεοπτικού σταθμού Seven, αλλά και σημαντικό κομμάτι των περιουσιακών στοιχείων του.
Από το περασμένο Σάββατο, οπότε από την ενεχυριασμένη στην ATE συχνότητα εξέπεμψε ο ιδιοκτησίας Αλαφούζου Σκάι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ.
I. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Ο κ. Θλιμμένος, ακροατής του σταθμού του
Ο κ. I. Αλαφούζος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία γιος του ιδιοκτήτη της «Καθημερινής» κ. Αρ. Αλαφούζου, είναι ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού Σκάι από το 1993. Από την πρώτη στιγμή ήθελε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, ακόμη και σε θέματα τα οποία συνήθως δεν αφορούν σε έναν ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού, και ξόδευε περισσότερες ώρες στα γραφεία του Σκάι παρά στο σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν το κτίριο του Σκάι ανακαινιζόταν, ο Γιάννης Αλαφούζος δεν δίστασε να βάλει φόρμα και να βάψει τοίχους μαζί με τους ελαιοχρωματιστές. Την ίδια εποχή βγήκε δύο φορές στον ραδιοφωνικό αέρα χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο κ. Θλιμμένος. Το γεγονός αυτό είχε οδηγήσει πολλούς ακροατές – μεταξύ των οποίων και πολιτικούς – να επικοινωνούν με τον σταθμό και να δηλώνουν επώνυμα όπως… «κ. Χαρούμενος», «κ. Λυπημένος» κ.ο.κ. Αυτή την συνήθεια τη διατηρεί ακόμη, με την διαφορά ότι πλέον παρεμβαίνει επωνύμως στις εκπομπές του Σκάι, όταν συμφωνεί ή διαφωνεί με τις απόψεις που ακούγονται από την ραδιοφωνική συχνότητα.
Ο κ. I. Αλαφούζος έχει κατά καιρούς, για διάφορους λόγους, αντιμετωπίσει προβλήματα με την Δικαιοσύνη. H πρώτη φορά ήταν το 1992, μεσούσης της «τρικυμίας» των σχέσεων μεταξύ «Καθημερινής» και του τότε πρωθυπουργού κ. K. Μητσοτάκη. Τότε ο εισαγγελέας είχε παραπέμψει στην Δικαιοσύνη τον κ. Αλαφούζο και πέντε συνεργάτες του για λαθρεμπόριο καυσίμων, υπόθεση για την οποία τελικά αθωώθηκε. Τον Φεβρουάριο 2001 ο κ. Αλαφούζος είχε καταδικασθεί από το Πλημμελειοδικείο Πειραιά για χρέη προς το Δημόσιο.
Ο κ. Αλαφούζος είχε κατά καιρούς «ταραγμένες» σχέσεις και με το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων, την Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Ο 49χρονος επιχειρηματίας είχε έρθει σε σύγκρουση με την ΕΣΗΕΑ στις 15 Ιουλίου 2004, διότι με τέσσερις στενούς συνεργάτες του «έσπασε» την απεργία που είχε κηρύξει η συνδικαλιστική ένωση. Για αυτή την στάση του ο Σκάι κλήθηκε από το ΕΣΡ να πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Τρεις ημέρες μετά την λήξη της απεργίας, το πρωί της 18ης Ιουλίου, κατά την διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής της Δώρας Σαρρή για το ζήτημα που είχε προκύψει με την ΕΣΗΕΑ, ο κ. Αλαφούζος παρενέβη στον αέρα ως ακροατής, επιτέθηκε στους συνδικαλιστές και… επέπληξε την δημοσιογράφο, την οποία άλλωστε απέλυσε λίγες εβδομάδες αργότερα.
Ο κ. Αλαφούζος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Χριστόδουλο. Μάλιστα στα μέσα Φεβρουαρίου, ενάμιση μήνα προτού ο Σκάι βγει στον αέρα, ο κ. Αλαφούζος συνέφαγε με τον κ. Χριστόδουλο στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, ο οποίος του έδωσε και τις ευλογίες του για τη λειτουργία του νέου σταθμού.
ια) Ο τρόπος που αγόρασε την «Καθημερινή» και τον ΣΚΑΙ από τον Κοσκωτά το 1988 το Αλαφουζέικο. Μέχρι και τον αρχι-απατεώνα Κοσκωτά τον έπιασε κορόιδο το «καλό παιδί» Ιωάννης.
Για τον κ. Αλαφούζο έχω να πω το εξής: Το τίμημα της «Καθημερινής» ήταν 200.000.000, ενώ για να την πάρω έδωσα 250.000.000. Πριν αγοράσει ο κ. Αλαφούζος την «Καθημερινή»  όπως είπε ο ίδιος, συμβουλεύθηκε τον κ. Τεγόπουλο. Για την «Καθημερινή»  ξέρω ότι υπήρξε προσφορά 500.000.000 δραχμές.
ιβ) Τα εικονικά τιμολόγια με τα οποία γέμισε το Πέραμα την δεκαετία του ’90 και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις «έντιμες» δουλειές του «καλού παιδιού» Ιωάννη στην Ρουμανία, όπως είδαμε πιο πάνω, τα εξέδιδε ο Καλογερίδης, ένα από τα μεγαλύτερα «μπουμπούκια» του Πειραιά. Ο γιος του Καλογερίδη υπήρξε συνεργάτης του Βλαστού στην απαγωγή του εφοπλιστή Παναγόπουλου, τα λύτρα της οποίας ακόμη αναζητούνται. Ο Βλαστός δούλευε στην επιχείρηση του Καλογερίδη…
ιγ) Δεκατρία (για να κλείσουμε με την greenwin-Μπύρα 13). Καταδίκη του Αλαφούζου για χρέη στο Δημόσιο ύψους 2,3 δισ. δραχμών τον Φεβρουάριο του 2001 από το Πλημμελειοδικείο Πειραιά. Λόγω του ύψους των χρεών του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 10-2-2001Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;124
Αυτά προς το παρόν, δίχως να εξετάσουμε τα τωρινά χρέη του ΣΚΑΙ (π.χ. αυτά) ή κάποιες φήμες για «περίεργες καταθέσεις» σε βουλγαρικές τράπεζες οκταψηφίων ποσών παραμονές εκλογών τον Δεκέμβριο του 2014 που μας πέρασε. Κρίμα είναι να μιλήσουμε και γι’αυτά (τώρα τουλάχιστον…), αφού ο Ιωάννης είναι «καλό παιδί», που «δεν ξέρει από διαπλοκή». Σίγουρα «δεν είναι Μαρινάκης, να βρωμίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις λαμογιές του». Γι’αυτό προτρέπουμε τους οπαδούς του ΠΑΟ να στηρίξουν το «καλό παιδί» και να γραφτούν
ΟΛΟΙ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ». ΒΑΨΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑ.
Υ.Γ. Λέγαμε τόσο καιρό να μην ασχοληθούμε με θέματα που δεν αφορούν άμεσα στον Ολυμπιακό, σεβόμενοι πρώτα και κύρια το ότι εσύ και ο πατέρας σου είστε οπαδοί του Ολυμπιακού. Μετά τις απερίγραπτες βρωμιές των έμμισθων παπαγάλων σου όμως για τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρό μας (μέχρι και πρεζέμπορα με το Noor 1 βάζεις τα φερέφωνά σου να τον εμφανίζουν, χώρια τις μούφες για την Χρυσή Αυγή), από εδώ και πέρα θα σε «τεντώσουμε» για τα καλά κύριε Ιωάννη…

ΤΟ «ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ» ΤΟΥ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;54

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;37

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;36
Σήμερα θα δούμε μία ωραία ιστορία από το παρελθόν του «μπουμπουκιού» που λέγεται Ιωάννης Αλαφούζος. Έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για τους Αλαφούζους της διαπλοκής και είδαμε εκεί τις κατηγορίες για λαθρεμπόριο, στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τώρα θα εστιάσουμε στο «Ασπρονήσι», στο ένα από τα πλοία του Αλαφούζου που πιάστηκαν στα πράσα τον Νοέμβριο του 1988 να κάνουν λαθρεμπόριο. Μην βιαστείτε ορισμένοι να πείτε «δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, αθλητική σελίδα είστε και πρέπει να γράφετε για Ολυμπιακό, το τι κάνει ο κάθε επιχειρηματίας-εφοπλιστής στις δουλειές του και το για ποιο πράγμα έχει κατηγορηθεί, δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό», αφού όλο το ζουμί βρίσκεται στο τέλος. Εκεί θα καταλάβουν όλοι τον λόγο που αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτήν την ανάρτηση στον Τουίτη. Παραθέτουμε τα επίμαχα δημοσιεύματα από τον «Ελεύθερο Τύπο» του Φεβρουαρίου 1992, όταν και ήρθε το θέμα στο φως της δημοσιότητας (δεξί κλικ-άνοιγμα σε νέα καρτέλα επάνω σε όλες τις φωτογραφίες, ακόμη κι αν δεν μπορεί να «πατήσει» κάποιος επάνω τους με αριστερό κλικ, για να μεγεθυνθούν και να διαβαστούν πιο άνετα).
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 7-15/2/1992
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;1
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;2
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;3Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;2
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;5
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;6
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;7
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;8
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;9Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;10
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;12Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;13
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;14Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;15Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;16
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;17
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;18
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;19
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;20
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;22
 
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;23
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;24Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;25
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;26
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;27
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;28
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;29
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;30Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;33Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;33

Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;35 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;36 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;37 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;38 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;39 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;40 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;41 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;42 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;43 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;125 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;46Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;47 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;48 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;49 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;50 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;51 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;52 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;53 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;96 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;25 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;56 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;57 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;58 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;59 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;60 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;61 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;62 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;63 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;64 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;65 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;66 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;67 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;68 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;69 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;70 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;71 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;72 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;73 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;74 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;75 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;76 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;77 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;78 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;79 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;80 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;126 Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;82

Συνοψίζουμε. Το θέμα δεν το έφερε στην επιφάνεια μία παρακμιακή εφημερίδα, αλλά η πρώτη (τότε) εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, που φυσικά στήριζε την κυβέρνηση Μητσοτάκη της ΝΔ. Μην πει κάποιος δηλαδή «ποιος Ελεύθερος Τύπος μωρέ τώρα, σιγά την φυλλάδα», αφού αυτήν τη «φυλλάδα» την διάβαζαν τουλάχιστον 135.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα.
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;62
Σύμφωνα με το πόρισμα του υπουργείου Οικονομικών (και όχι σύμφωνα με αόριστες φήμες), το «Ασπρονήσι» του Αλαφούζου πιάστηκε στα πράσα από τους ανθρώπους του Λιμενικού στην Ελαφόνησο να κάνει λαθρεμπόριο, στις 23 Νοεμβρίου 1988. Ο τότε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας της κυβερνήσεως της ΠΑΣΟΚάρας, Βασίλης Σαραντίτης, διέταξε έλεγχο δίχως να ξέρει τότε σε ποιον ανήκει το «Ασπρονήσι» και λίγες ημέρες μετά ο παπατζής απατεώνας Ανδρέας Παπανδρέου τον «έφαγε» από το υπουργείο. Στο πόρισμα του Υπουργείου αναφέρεται πως σε έναν χρόνο, Φεβρουάριος 1988-Φεβρουάριος 1989, διακινήθηκαν 65.000 τόνοι πετρελαίου λαθραία από το «Ασπρονήσι» του Αλαφούζου.Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;9
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;10
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;11
Ο Αλαφούζος αντέδρασε και παρουσίασε σειρά αθωωτικών αποφάσεων από διαφόρους Φορείς γι’αυτήν την ιστορία, τις οποίες φυσικά και αποδεχόμαστε.Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;49
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;51
Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;52
Όλως τυχαίως, τον Νοέμβριο του 1988 που πιάστηκε το «Ασπρονήσι»  να κάνει λαθρεμπόριο, είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκωτά και τα ΜΜΕ που ήλεγχαν οι απατεώνες Κοσκωτάδες βρίσκονταν στον αέρα. Ως γνωστόν, οι Αλαφούζοι αγόρασαν την «Καθημερινή»  και τον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ από τους Κοσκωτάδες. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευθυμιάδης χαρακτήρισε αυτήν την αγορά από τους Αλαφούζους  «λεηλασία της ΓΡΑΜΜΗΣ, της εκδοτικής εταιρείας των Κοσκωτάδων».Βρὲ Ζωή... Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;33
Ο Αλαφούζος παρεπέμφθη σε δίκη, αφού του ασκήθηκε ποινική δίωξη για λαθρεμπορία. Στην αρχή ο εισαγγελέας Κωτσάκης δεν άσκησε δίωξη εναντίον του Αλαφούζου, αλλά στην συνέχεια ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πειραιά Σταθόπουλος διέταξε να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για λαθρεμπορία και εναντίον του Ιωάννη Αλαφούζου. Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δίκη. Συνήγορος υπερασπίσεως του Ιωάννη ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος του «Συνασπισμού», μάρτυρας υπερασπίσεώς του ήταν ο Μιλτιάδης Έβερτ της ΝΔ (εναντίον μάλιστα του αρχηγού του στο κόμμα του, του Μητσοτάκη, που έστειλε στο δικαστήριο τους Αλαφούζους) και αργότερα στην δίκη για το «Ενάλιος Αίθρα» (που έχουμε δει εδώ), μάρτυρας υπερασπίσεως του Ιωάννη ήταν ο υπουργός του παπατζή Ανδρέα, ο Κατσιφάρας. Όλα τα κόμματα έσκυψαν επάνω στην υπόθεση και το «μπουμπούκι της διαπλοκής» σώθηκε. Ο Αλαφούζος αθωώθηκε και φυσικά δεχόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Το θέμα όμως είναι άλλο.
ΟΤΑΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ, Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΚΑΡΕ ΜΕ 4 ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΜΠΡΑΒΟΥΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΟΤΙ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΜΠΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ», ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΣΕ SITES-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.
Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ έχει «φάει» 4 ποινικές διώξεις ως τώρα από εισαγγελείς. Όλες για το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό, για τις δουλειές του δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ και για τίποτε. Όποιος μας υποδείξει ΜΙΑ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ, περίπτωση στην οποία ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ μπούκαρε με μπράβους στα γραφεία του εισαγγελέα (π.χ. του Κορέα), όπως έκανε ο 35άχρονος Ιωάννης Αλαφούζος το 1992, εμείς θα αποσύρουμε και την ανάρτηση…
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply