Χάος, ὄχι Νίκη…

Χάος, ὄχι Νίκη...Ὁ Peter Koenig, οἰκονομολόγος καὶ γεωπολιτικὸς ἀναλυτής, τέως στέλεχος τῆς World Bank, εἶναι ἀπὸ τοὺς θεωρητικοὺς τοῦ Χάους, ἕνα ἠθελημένο χάος ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν depopulation agenda καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξή του, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συῤῥάξεις σὲ διάφορα σημεία τῆς ὑφηλίου, κάθε μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἕνας μικρὸς παγκόσμιος πόλεμος, χρησιμοποιοῦνται:

  1.  τὰ μολυσμένα ἐμβόλια μὲ τὶς προγραμματισμένες ἀσθένειες,
  2. τὰ «πειραγμένα» τρόφιμα τῆς Monsanto καὶ προσεχῶς τῆς κοινοπραξίας Monsanto – Bayer zyklon B, ποὺ μετὰ τὸ ἐπιτυχημένο deforestation μὲ τὸν agent orange, ἀνέλαβε καὶ τὴν depopulation, μὲ τρόφιμα ποὺ κατατρώγουν τὸν ὀργανισμὸ ἀπὸ μέσα,
  3. τὸ νερό, ποὺ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν πολυεθνικῶν καὶ τῆς Nestle γίνεται ἐργαλεῖο προγραμματισμένης λήξεως τῆς ζωῆς καὶ
  4. ὁ ἀέρας ποὺ μολύνεται ἀπὸ δηλητηριώδεις ἀεροψεκασμούς, ποὺ δὲν στοχεύουν ἁπλᾶ στὸ νὰ μᾶς παρέχουν ἡρεμηστικά, 
  5. οἱ ἰατρικὲς θεραπεῖες καὶ ἡ φαρμακολογία, ποὺ προγραμματίζονται, νὰ θεραπεύουν μὲν τὴν τρέχουσα πάθηση, ἀλλὰ νὰ δημιουργοῦν μεσοπρόθεσμα ἐπιπλοκὲς θανατηφόρες

καὶ ποὺ ὅλα ἀποσκοποῦν στὴν μείωση κατὰ 90% τῆς ἀνθρωπίνου παρουσίας στὸν πλανήτη.

Τὸ 10% ποὺ θὰ ἐπιβιώση, θὰ εἶναι οἱ «ἐκλεκτοί», ποὺ θὰ πλαισιώνονται ἀπὸ ἕνα μικρὸ πλῆθος δουλοπαροίκων, σὲ μία ἀναβίωση τῆς φεουδαρχίας.

Θανάσης Πολυζωΐδης

Καὶ τὸ ὄνομα τοῦ παιγνιδιοὺ «Χάος», ὄχι «Νίκη».

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, μιὰ χώρα ποὺ «ἀπελευθερώνεται» ἀπὸ τὴν Δύση, βουλιάζει στὸ χάρος, ἔτσι ὅπως ὄλες οἱ χῶρές ποὺ πλήττονται σήμερα ἀπὸ συγκρούσεις, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει οἱ ΗΠΑ, ἡ Δύσις καὶ  ἡ παρέα στὴν Μέση Ἀνατολή, ἕνα χάος ἀέναο, δυστυχία, θάνατος, σκλαβιά.

Αὐτὴ εἶναι ἄλλωστε, ἡ στρατηγικὴ τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ὄχι νὰ κερδηθῇ ἕνας πόλεμος, ἀλλὰ ἡ δημιουργία τοῦ χάους.

Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα μορφὴ ἐλέγχου τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν πόρων, ἡ δημιουργία μιᾶς διαρκοῦς ἀνάγκης γιὰ στρατεύματα καὶ ἐξοπλισμούς. Στὶς ἴδιες τὶς ΗΠΑ, τὸ 50% τοῦ ΑΕΠ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ στρατιωτικο-βιομηχανικὸ σύμπλεγμα καὶ τοὺς συναφεῖς κλάδους καὶ ὑπηρεσίες.

Μία χώρα ποὺ ἀπειλεῖται ἢ ἀντιμετωπίζει ἤδη τὸ χάος, εἶναι ἐρειπωμένη καὶ χρειάζεται χρήματα, θὰ τὰ βρῆ κάτω ἀπὸ συνθῆκες ἀνάγκης καὶ λιτότητος IMF, WORLD BANK καὶ λοιπῶν «θεσμῶν ἀναπτύξεως» καὶ «ἀγορᾶς» τῶν δανειστῶν, ὅμως τὸ χρῆμα πλέον θὰ ἰσοδυναμῆ μὲ δουλεία, εἰδικὰ μὲ διεφθαρμένους ἡγέτες, ποὺ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς πληθυσμούς τους, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐργολαβία ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθεῖ.

Αὐτὸ εἶναι τὸ παιχνίδι στὴν Ὑεμένη, στὴν Οὐκρανία, στὴν Συρία, στὸ Ἰράκ, στὸ Σουδάν, στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική, στὴν Λιβύη καὶ ὅπου ἀλλοῦ. Ποιὸς πολεμὰ ποιόν, δὲν ἔχει σημασία. ΙΚ, ISIS, IS, DAISH, DAESH, Al-Qaeda καὶ ὅποια ἄλλη μισθοφορικὴ ὀργάνωσις δολοφόνων ἐμφανισθῆ, δὲν εἶναι παρὰ μόνο ἐτικέτες γιὰ νὰ δημιουργοῦνται εὔπεπτα σενάρια γιὰ τὸ κοινό. Στοὺς παραπάνω μποροῦμε νὰ προσθέσουμε τὶς Blackwater, Xe, Academi καὶ ὅτι ἄλλο ἐπινοήθηκε γιὰ νὰ θολώσουν τὰ νερά. Αὐτὲς εἶναι οἱ πόρνες τοῦ πεζοδρομίου τῆς ἀγγλοσαξονικῆς – σιωνιστικῆς αὐτοκρατορίας. Ἀκολουθοῦν οἱ πόρνες πολυτελείας, ὅπως Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ἐμιράτα καὶ τελευταῖες Βρεταννία καὶ Γαλλία.

Ὁ Ὀλὰντ τὸ 2015 ὑπέγραψε ἔνα συμβόλαιο ἀξίας πολλῶν δισεκατομμυρίων εὑρῶ μὲ τὸ Κατὰρ γιὰ τὴν πώληση 24 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν Rafale καὶ στὴν συνέχεια πούλησε στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία λίγα ἀκόμη Rafales, σὲ μιὰ καλὴ ἐμπορικὴ συμφωνία, ποὺ βοηθᾶ στὴν ἐξόντωση τῶν ἐχθρῶν ποὺ ἐπινοήθηκαν.

Μεταξὺ τῶν θεμάτων ποὺ συζητήθηκαν κατὰ τὴν σύνοδο τοῦ Gulf Cooperation Council (GCC) τὴν 5η Μαΐου 2015, περιλαμβάνονται οἱ κρίσεις στὴν περιοχὴ καὶ μεταξὺ ἄλλων ἡ «κρίσις» τῆς Ὑεμένης, ποὺ προεκλήθη ἀπὸ τὴν Δύση, γιὰ λογαριασμὸ τῶν Η.Π.Α. καὶ γιὰ τὴν ὁποία  …εὐθύνονται οἱ «ἐπαναστάτες» ποὺ προσπαθοῦν μόνον νὰ ἔχουν μιὰν πιὸ δικαία κυβέρνηση.

Ἡ Δύσις ἐπενόησε ἕνα ἰδιαίτερα εὐρηματικὸ λεξιλόγιο, ὥστε νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμεθα πλέον τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν λέξεων. Τὰ ΜΜΕ μᾶς βομβαρδίζουν καθημερινὰ μὲ νεολογισμούς, δίκην πλύσεως ἐγκεφάλου.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἐπιβίωσή τους, ἐνάντια σὲ καταπιεστικὰ καθεστώτα, εἶναι «τρομοκράτες» καὶ «ἀντάρτες». Οἱ Ἀφρικανοὶ πρόσφυγες ποὺ ἐγκαταλείπουν τὶς χῶρες τους, ποὺ πλήττονται ἀπὸ συγκρούσεις, οἱ ὁποῖες προεκλήθησαν ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. καὶ πεθαίνουν κατὰ ἑκατοντάδες, προσπαθώντας νὰ διασκίσουν τὴν Μεσόγειο, σὲ ἀναζήτηση μιᾶς «καλλιτέρας ζωῆς», χαρακτηρίστηκαν «μετανάστες», ἐνίοτε δὲ προστίθεται ὁ ὅρος «παράνομοι». Καὶ ἔτσι, ἡ συνείδησις τῆς Δύσεως ἀπαλλάσσεται ἀπὸ κάθε ἐνοχή, ἀφοῦ οἱ μετανάστες εἶναι ἀλῆτες, ἐνῶ οἱ παράνομοι μετανάστες ἔχουν θέση μόνον στὴν φυλακή. Δὲν ἔχουν κάποιαν σχέση μὲ τὶς διαταραχὲς καὶ τὸ χάος, ποὺ προεκλήθη ἀπὸ τὴν Δύση στὶς χῶρες τους.

Ἐπιστρέφοντας στὸ χάος, ὁ Ὀλὰντ γνωρίζει καλὰ ὅτι τὰ ἀεροπλάνα του χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν Νέα Τάξη καὶ νὰ κάνουν μεγαλύτερες ζημίες στὴν περιοχή, μὲ περισσότερο θάνατο, καταστροφή, ἐξαθλίωση καὶ ὑποδούλωση, φέρνοντας περισσοτέρους πρόσφυγες στὴν Μεσόγειο, περισσότερο χάος, ἀνθρώπους στὰ ὅρια τῆς ἐπιβιώσεως, ἀνθρώπους ποὺ δὲν μποροῦν πλέον νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν πατρίδα τους, γιὰ τοὺς πόρους τους, γιὰ τὴν ἐλευθερία τους, καθὼς πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν ἰδίων καὶ τῶν παιδιῶν τους.
Αὐτὴ εἶναι ἡ Αὐτοκρατορία. Καὶ φυσικὰ κάποιος ποὺ πουλᾶ ὅπλα, μαχητικὰ ἀεροσκάφη καὶ ἄλλον ἐξοπλισμὸ θανατώσεως, γνωρίζοντας καλὰ ὅτι αὐτὰ τὰ ὅπλα χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ σκοτώσουν ἀνθρώπους καὶ νὰ καταστρέφουν χῶρες, ἔνας τέτοιος ἄνθρωπος, εἶναι χασάπης καὶ ἐγκληματίας πολέμου.

Ὅμως ὁ Ὀλάντ, ἐκτὸς ἀπὸ ἐγκληματίας πολέμου, εἶναι καὶ ἕνας φανατικός, ποὺ σκέπτεται ὅτι στὸ τέλος τῆς ἡμέρας, κάποια ψίχουλα τῆς Λείας θὰ πέσουν στὸ πιάτο του καὶ θὰ μπορῆ νὰ κολυμπήσῃ μὲ τὰ ἀφεντικά του σὲ μία αἰσθησιακὴ θάλασσα γάλακτος καὶ μελιοῦ.

Μήπως σκέπτεται καθόλου ὅτι καθῆκον του, δέν εἶναι νά διατηρήσῃ τήν οἰκονομία τῆς μεγάλης χώρας του, ποὺ ἔχει παράξει προσωπικότητες, ὅπως τοὺς Οὐγκῶ, Στεντάλ, Μπαλζᾶκ, Δουμᾶ, πωλώντας μηχανὲς θανατώσεως σέ ἄλλους μπράβους τῆς Αὐτοκρατορίας; Δέν τόν νοιάζει τό γεγονός ὅτι τό 83% τοῦ ἐκλογικοῦ του σώματος τόν περιφρονεῖ; 

Χάος καὶ δυστυχία λοιπόν, αὐτὸ θέλουν οἱ Η.Π.Α. καὶ οἱ συνεταῖροι τους. Δὲν θέλουν νᾶ «κερδίσουν» πολέμους, θέλουν ἀνθρώπους ποὺ μποροῦν εὔκολα νὰ ὑποταχθοῦν, θέλουν μίαν κυριαρχία εὑρέως φάσματος.
Καὶ καθὼς ὁ στρατὸς τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ ΝΑΤΟ δὲν μποροῦν νὰ εἶναι παντοῦ καὶ δὲν θέλουν νὰ φαίνονται παντοῦ, πληρώνουν γιὰ νὰ ἀγοράσουν τὸ χάος. Οἱ Η.Π.Α. ἐφευρίσκουν καὶ δημιουργοῦν καὶ μετὰ πληρώνουν μὲ ἀστείρευτους χρηματικοὺς πόρους τὰ ISILs, Daesh’s, AlQaedas καὶ ὁ κατάλογος δὲν ἔχει τέλος, γιὰ νὰ πολεμήσουν γιὰ λογαριασμό τους, γιὰ νὰ σκοτώσουν, νὰ προκαλέσουν χάος, νὰ ἐπιχειρήσουν μὲ  ψευδεῖς σημαῖες, ἔτσι ὥστε τελικά, Η.Π.Α. καὶ ΝΑΤΟ νὰ παρέμβουν καὶ νὰ πουλήσουν τὸ παραμῦθι ὅτι προσπαθοῦν νὰ ἐξοντώσουν τοὺς μισθοφόρους, ποὺ οἱ ἴδιοι στρατολόγησαν καὶ ἐκπαίδευσαν.

Σὲ ὅλα αὐτά, θὰ ἔχουν τὴν συμπαράσταση τῶν Μ.Μ.Ε., ποὺ θὰ περάσουν τὸ παραμῦθι ὅτι, γιὰ παράδειγμα, στὴν Ὑεμένη, οἱ Houtis, μιὰ ὁμάδα κοσμικῶν σιϊτῶν, ἀνθρωπιστὲς καὶ σοσιαλιστές, πολεμοῦν γιὰ τὴν ἐξουσία ἐνάντια σὲ σουννῖτες, ὅτι οἱ Σαουδάραβες καὶ οἱ ἀκόλουθοί τους τοῦ Gulf Cooperation Council (GCC), ἐπιχειροῦν μόνον γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ὑεμένης ἀπὸ μιὰ τρομοκρατικὴ συμμορία, ὅτι οἱ Houtis ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ Ἰρὰν (χώρα μὲ σιϊτικὴ πλειοψηφία) καί, ὅτι ὡς ἐκ τούτου, οἱ Houtis πρέπει νὰ ὑποταχθοῦν.
Τὴν ἴδια στιγμή, αὐτὸ δίνει μία καλὴ εὐκαιρία στὶς Η.Π.Α., γιὰ νὰ κατηγορήσουν τὸ Ἰράν. Μόλις οἱ Houtis θὰ ὑποταχθοῦν καὶ θὰ ἀποδεκατισθοῦν, θὰ ἐγκατασταθῆ στὴν ἐξουσία ἕνας πρόεδρος μαριονέτα, ὅπως ὁ πρῴην πρόεδρος Σαλὲχ ἢ ὁ διάδοχός του Χαντί, ὥστε οἱ Η.Π.Α. νὰ συνεχίσουν νὰ ἐλέγχουν τὴν κατάσταση, καταπιέζοντας τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ἀπρόσκοπτη πρόσβαση στὸ στρατηγικὸ λιμάνι τοῦ Ἄντεν καὶ στὸν Περσικὸ Κόλπο.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει στὴν Οὐκρανία, ὅπου ἐπίσης ὑπάρχει ISIS, ISIL, Daesh, Al Qaeda, μαζὺ μὲ 6.000 Ἀμερικανοὺς μισθοφόρους, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῆς CIA σὰν ….ἐκπαιδευτὲς φυσικά. Ἐκπαιδεύουν τὰ στρατεύματα τοῦ Κιέβου γιὰ νὰ σκοτώσουν καλλίτερα καὶ πιὸ γρήγορα τοὺς ἀδελφούς τους στὸ Ντονμπάς. Τοὺς ἐκπαιδεύουν γιὰ νὰ δημιουργήσουν καὶ νὰ διατηρήσουν τὸ χάος. Καὶ ἂν οἱ στρατιῶτες τῆς Οὐκρανίας ἀρνοῦνται νὰ ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ σκοτώνουν τὰ ἀδέλφια τους, τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς τοῦ Κιέβου, θὰ τοὺς ἐκτελέση ὡς προδότες. Μὲ τὸ ντουφέκι στὸν κρόταφο. Εἶναι τόσο εὔκολο. Ἔτσι οὐδεὶς θὰ ἀντισταθῆ.
Ταὐτόχρονα, οἱ Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοὶ «σύμβουλοι» καὶ ἡ CIA, μὲ τὴν βοήθεια τῶν μισθοφόρων τους, προσπαθοῦν νὰ προκαλέσουν τὸν Ποῦτιν καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν σὲ πόλεμο, ἐνδεχομένως ἕναν παγκόσμιο πόλεμο, τὸν τρίτο μέσα σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕναν αἰῶνα, ποὺ ἐνδεχομένως θὰ καταστρέψη τὴν Εὐρώπη καὶ ἴσως ὅλον τὸν κόσμο. Μέχρι σήμερα ὁ κόσμος ἔχει ἀποφύγει αὐτὴν τὴν καταστροφή, σὲ μεγάλο βαθμὸ χάριν στὴν σοφία τῆς στρατηγικῆς τῆς μὴ ἀντιπαραθέσεως τοῦ Ποῦτιν.

Ἔτσι, χωρὶς καμμία ἀμφιβολία, ISIS, ISIL, Daesh, Al Qaeda, εὑρίσκονται στὴν Οὐκρανία, ὅπου δηλαδὴ τοὺς διατάζει ἡ Αὐτοκρατορία. Γιὰ αὐτὸ πληρώνονται. Αὐτὸ κάνουν οἱ πόρνες. Πρὸ παντὸς οἱ πόρνες ποὺ δημιουργήθηκαν γιὰ αὐτὴν τὴν περίσταση, καλοπληρωμένες πόρνες.

Ἡ ἰδεολογία εἶναι μόνον ἕνα φύλλο συκῆς, ποὺ εὔκολα ἀναπαράγεται ἀπὸ τὰ δυτικὰ Μ.Μ.Ε., ἔτσι ὥστε νὰ πιστεύουμε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι εἶναι κακοί, μερικοὶ μάλιστα πολὺ κακοί. Ἡ Δύσις πρέπει νὰ τοὺς πολεμήσῃ, γιατὶ ἀντιπροσωπεύουν μιὰν πραγματικὴ καὶ παρούσα ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἀνεξαρτησία, δημοκρατία μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς νεοφιλελεύθερες ἀξίες τῆς ἀγορᾶς.

Διότι αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος στόχος: ἄνθρωποι σὰν περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς ἀγορᾶς, ἀναλώσιμοι, ὑποβαθμισμένοι σὲ κρέας γιὰ τὰ κανόνια, ἕτοιμοι νὰ ἀποδεκατισθοῦν μαζικὰ μὲ τὰ γενετικὰ τροποποιημένα καὶ δηλητηριασμένα τρόφιμα, μὲ drones, μὲ τεχνητοὺς λιμούς, ἔτσι ὥστε τελικὰ οἱ ἐπιζῶντες νὰ εἶναι οἱ δουλοπάροικοι μιᾶς μικρῆς ἐλὶτ ποὺ ἐλέγχει τὶς τέσσερις γωνιὲς τοῦ πλανήτου καὶ ὅλους τοὺς πόρους του, γιὰ τὴν διατήρηση στὴν ζωὴ τῶν ἐκλεκτῶν, τὸ «περιούσιο» ἔθνος, ἕνας θίασος «περιουσίων» ἀνθρώπων, ποὺ θὰ ζοῦν σὲ ἀπίστευτη πολυτέλεια.

Νὰ θυμηθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Henry Kissinger, τοῦ ὁράματος ἑνός, ἀκόμη ἐν ζωῇ, ἀπὸ τοὺς πιὸ εἰδεχθεῖς ἐγκληματίες πολέμου, ἑνὸς ἀκόμη βραβευμένου μὲ Νόμπελ Εἰρήνης, ποὺ εἰπώθησαν πρὶν ἀπὸ πενήντα χρόνια:

«Αὐτὸς ποὺ ἐλέγχει τὰ τρόφιμα ἐλέγχει τὸν πληθυσμό,
αὐτὸς ποὺ ἐλέγχει τὴν ἐλέργεια, ἐλέγχει ὁλοκλήρους ἠπείρους,
αὐτὸς ποὺ ἐλέγχει τὸ χρῆμα, ἐλέγχει τὸν κόσμο ὁλόκληρο».

Αὐτὲς οἱ λέξεις ἠχοὺν ὅλο καὶ πιὸ ἀληθινὲς γιὰ κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ.

Ἀλλὰ μόνον γιὰ ὄσο θὰ τὸ ἐπιτρέπουμε, ἐμεῖς ὁ λαός, ἐμεὶς τὸ 99,999% τῶν κατοίκων τοῦ πλανήτου.

Peter Koenig (οἰκονομολόγος καὶ γεωπολιτικὸς ἀναλυτής, τέως στέλεχος τῆς World Bank, ἀρθρογράφος στὰ Global Research, ICH, RT, Sputnik News, the Voice of Russia / Ria Novosti, TeleSur, The Vineyard of The Saker Blog), γιὰ τὸ Global Research.

globalresearch

Μετάφρασις Πολυζωΐδης Θανάσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply