Ὕμνος εἰς τό …παράλογον;

Κάποιοι πέφτουν εὔκολα σὲ παγίδες…
Γίνονται ἐπικίνδυνοι…

Σ’ αὐτὴν τὴν π@υτάνα τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα τὸ ἀντίθετο τοῦ ὀρθολογιστικοῦ, ποὺ ἐστοιχειοθέτησαν ὁ Πυθαγόρας, ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ποὺ οἱ ἴδιοι τελικὰ ἀπέῤῥιψαν, δὲν εἶναι τὸ παράλογον, ποὺ ἀνεκάλυψε ὁ κ. E.R.Dobbs καὶ οἱ ἰθαγενεῖς, ἀνεπαρκεῖς ἀκόλουθοί του…
Τὸ ἀντίθετον τοῦ ὀρθολογιστικοῦ εἶναι τὸ ἀνορθολογιστικὸν – ἄῤῥητον – ἀπροσδιόριστον – ἄμορφον – ἀδιαμόρφωτον,  Ὀρφικόν, Ἠσιόδειον, Ὁμηρικὸν χάος!!!

Αὐτὸ ηὗραν ἐμπρός τους καὶ σὲ αὐτὸ ἐπέστρεψαν ἡ Πυθαγόρας καὶ ὁ Πλάτων…
Αὐτὰ ὅμως ἀπαιτοῦνμελέτη, πολλὴ Μελέτη καὶ κατανόηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης…

Ἀλλο ἀνορθολογιστικὸ κι ἄλλο παράλογον!!!

Τὸ «Μετὰ τὰ Φυσικά» δὲν εἶναι ὕμνος καὶ ἀναγνώρισις τοῦ παραλόγου ἀδέρφια..

Κόης Ὀδυσσεὺς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply