Ῥωσσο-ἀμερικανικός πόλεμος ἔρχεται στήν περιοχή μας;

Θέλετε νά ξέρετε τόν λόγο γιά τὸν ὁποῖον «καίγονται» οἱ Ἀμερικανοί καὶ πιέζουν ἀφόρητα τήν Ἑλλάδα, γιά νά κλείσῃ τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, ὡστέ νά μπορέσουν τά Σκόπια νά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ; 

Στὸ «Camp bondsteel» ἢ ἡ«Grand Dame» (ἡ Μεγάλη Κυρία) εἶναι ἡ ἀπάντησις.

Ἕνα στρατόπεδο στὰ σύνορα Σκοπίων Κοσσόβου, τόσο μεγάλου, ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοὶ καυχῶνται πὼς αὐτὸ καὶ τὸ Σινικὸ Τεῖχος εἶναι τὰ μόνα κτίσματα ἐπάνω στὴν Γῆ ποὺ διακρίνονται μὲ γυμνὸ μάτι ἀπὸ τὴν Σελήνη!

Νέα φυλή: οἱ ἀμερικανοσκοπιανοί!

Σὲ ἀπόσταση μόνον 149 χιλιομέτρων ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα, καλύπτει μίαν ἔκταση 4.000 περίπου στρεμμάτων, 300 κτιρίων (μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ καλλίτερα ἐξοπλισμένο νοσοκομεῖο ὅλης τῆς Εὐρώπης), 25 χιλιόμετρα ὁδικοῦ δικτύου στὸ ἐσωτερικὸ τῆς βάσεως, 10.000 ἄτομα στρατιωτικὸ προσωπικό, 140 περίπου ἀεροσκάφη καὶ ἐλικόπτερα καὶ τὸν πιὸ βαρὺ πολεμικὸ ἐξοπλισμὸ ποὺ ὑπάρχει στὴν Εὐρώπη.

Δέν εἶναι πλέον χρήσιμα τά Σκόπια;

 

Ἕκτος ἀπὸ τὴν γιγαντιαία στρατιωτική τοὺς βάση, οἱ Ἀμερικανοὶ διαθέτουν στὰ Σκόπια καὶ μίαν ἐξ ἴσου γιγαντιαία Πρεσβεία, δύο «ὑπηρεσίες» στενὰ συνδεδεμένες γιὰ τὴν ἐποπτεία μιᾶς περιοχῆς ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα ἕως τὸ Ἰσραὴλ καὶ Ῥουμανία/Τσεχία.

ΚΑΙ τὸ Κοσσυφοπέδιο στὰ χέρια τοῦ …«δημοκρατικοῦ» ΝΑΤΟ!!!

Οἱ Ἀμερικανοὶ λοιπὸν πατοῦν πολὺ γερὰ στὰ Σκόπια καὶ στὸ Κόσσοβο, καθὼς φυσικὰ καὶ στὴν Ἀλβανία.
Μὰ τὰ Σκόπια, ἔως τῆς αὐτονομίας τους, ἦσαν ἕνας ἀκόμη μακρὺς δάκτυλος τῆς Ῥωσσίας στὴν Χερσόνησό μας, μέσα ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ Γιουγκοσλαΐα τοῦ Τίτο.
Τὰ κρατίδια-μορφώματα ποὺ ὑπάρχουν μετὰ τὴν διάλυση τῆς Γιουγκοσλαυΐας δίδουν ἀπαντήσεις γιὰ τὸ ἀκριβῶς σχεδιάζεται στὴν περιοχή μας ἀπὸ τὸ 1991 ἀκόμη, μὲ τὶς πορτοκαλὶ «ἐπαναστάσεις», τὴν εἰσβολὴ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν γενοκτονία τῶν Σέρβων.

Στρατόπεδα τοῦ ISIS στό Κόσσοβο;

Ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν λοιπὸν μὲ τὶς, τάχα μου διαπραγματεύσεις, γιὰ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων, δὲν εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ μόνον ἔνα ἀκόμη βῆμα ποὺ θὰ ὁδηγήση σὲ ἕναν μεγάλο πόλεμο.

Ἀλλάζουν τά σύνορα στήν χερσόνησο τοῦ Αἵμου;

Διάλυσις Οὐκρανίας ὅπως διάλυσις Σερβίας.

Ἕναν πόλεμο ποὺ θὰ διαδραματισθῆ στὴν γειτονιά μας, μὲ ἀνύπαρκτα ἐθνικὰ αἴτια, ἀλλὰ μὲ μπόλικα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα πίσω του.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply