Δῆθεν ἀπαίτησις, δῆθεν Ἀρχῆς σὲ δῆθεν χώρα

Πρὸς τὴν Ἰδιωτικὴν Ἐπιχείρησιν μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Α.Α.Δ.Ε.» ἢ «Ἀνεξάρτηο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων», ἐγγεγραμμένη εἰς γερμανικὰ καὶ ἀμερικανικὰ ἀρχεῖα, καθὼς καὶ τὸν προϊστάμενον αὐτῆς ὀνομαζόμενον Γεώργιον Πιτσιλῆ,

Κοινοποίησις εἰς δῆθεν Ὑπουργὸν κ. Εὐκλείδην Τσακαλῶτον…
τῆς δῆθεν «κυβερνήσεως»,
δῆθεν χώρας, ἀποικίας μὲ τὸ Ψευδώνυμον «Ἑλλάς»…

Θέμα: Ἄμεσος πληρωμὴ δῆθεν «φόρου» ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ἐνταύθα
19 Σεπτεμβρίου 2019

Δεδομένου ὅτι πρὸ ἡμερῶν ἀφίχθη εἰς τὴν κατοικίαν ἡμῶν Εἰδοποίησίς σάς περὶ Πληρωμῆς τινὸς Δῆθεν «Φόρου» ὀνόματι ΕΝ.Φ.Ι.Α. ἄνευ ὑπογραφῶν καὶ Κρατικῶν Δημοσίων σφραγίδων…

Σᾶς παρουσιάζουμε Ἁρμοδίως τὲς Ἄμεσες Ἐνέργειές μας πρὸς Ἱκανοποίησιν τῆς δῆθεν «φορολογικῆς» ἀπαιτήσεως τῆς Ἰδιωτικῆς Ἑταιρείας ὀνόματι «Α.Α.Δ.Ε.» ἔναντι ἡμῶν…

Μετὰ βαθυτάτου Ἐκτιμήσεως εἰς τὰ πρόσωπά σας καθὼς καὶ εἰς τὰ πρόσωπα ὁλοκλήρου της δῆθεν «κυβερνήσεως» καὶ τῶν συνεργῶν δοσιλόγων Ὑπαλλήλων αὐτῆς, τοῦ Ἀξιοτίμου «Προέδρου τῆς Δημοπρασίας» καὶ Ἁπάντων τῶν Ἀξιοτίμων Μελῶν τοῦ δῆθεν «κοινοβουλίου»…

Μετὰ Τιμῆς

(Ἡ φωτογραφία εἶναι ἐνδεικτική, προέρχεται δὲ ἀπὸ τὸ «Animal Planet» καὶ εἶναι παντελῶς Ἄσχετος πρὸς τὰ παραπάνω γραφόμενα.)

Διὰ χειρὸς
Νοτίου Πραξιτέλους

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply