Χρωστᾶμε μίαν «καλὴ νύκτα» στὰ Σκόπια

Добра ноќ skopje (Καλὴ νύκτα Σκόπια)

Μία ὄμορφη καληνύκτα στοὺς Σλαύους γείτονές μας, μὲ φωτογραφία ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν Σκοπίων…

Καληνύκτες καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας μας τὴν Θεσσαλονίκη!!!

Ἀμπατζῆς Φάνης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply