Βασιζόμενοι σὲ Φυσικοὺς Νόμους μποροῦμε νὰ …μελλοντολογοῦμε!!!

Τί ἀκριβῶς ἐπιφέρει ἡ τόσο ὑπερβολική μετανάστευσις στά εὐρωπαϊκά ἐδάφη;
Τὸ αὐτονόητον…: ἀπομείωσιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιὰ ἅπαντες τοὺς ἰθαγενεῖς, ἐνῷ ἐκ παραλλήλου αὔξησιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιὰ ὅλους τοὺς νεο-εἰσερχομένους.
Οἱ ἐν συνόλῳ διαβιοῦντες ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἠπείρῳ θὰ καταλήξουν μὲ ἴσα δικαιώματα …σοῦπα!!!
(Ἤ, ὀρθότερα, συγκριτικῶς μὲ τὸ σήμερα, μὲ κατὰ πολὺ ἀπομειωμένα ἀνθρώπινα δικαιώματα!!!) 

Γιατί τό λέω αὐτό;
Μά, διότι, ὡς γνωστόν, ἡ Ἀρχὴ τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων ἰσχύει στὸ καθόλου (τὸ ἀριστοτελικόν, ὄχι τὸ ἄλλο), ποὺ σημαίνει πὼς ἰσχύει γιὰ τὰ πάντα.

εἰκόνα

Πῶς θά ἦταν δυνατόν νά διαφύγουμε ἐμεῖς αὐτῆς τῆς Ἀρχῆς;
Μποροῦμε; Δὲν μποροῦμε…

Ἂς τὸ δοῦμε ὅμως ἀναλυτικότερα…
Τί λοιπόν ἐπιφέρει ἡ Ἀρχή τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων, στόν κοινωνικό τομέα;

Μά, φυσικά, τὴν ἀπόλυτον (ἐπίσης ἰσοπεδωτικὴ καὶ ὁμοιόμορφον) πτωχοποίησιν τῶν λαῶν.
Ἤ μήπως πιστεύαμε πώς ἡ πτωχοποίησις ἀπειλεῖ μόνον τήν Νότιο Εὐρώπη;

Κι ὅμως, ἡ φτώχεια ἐξαπλώνεται παντοῦ… Ἀκόμη καὶ στὴν Γερμανία.

Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι πὼς ὁδεύουμε ἅπαντες οἱ Εὐρωπαῖοι (καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλη ἡ «πεπολιτισμένη» Δύσις) σὲ μίαν ἑνιαία καὶ πανομοιότυπο κοινωνικὴ συνθήκη διαβιώσεως, μὲ ἐλάχιστα ἔως μηδαμινὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μὲ ἐν συνόλῳ μας πλήρη ἀδυναμία ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως καὶ μὲ ἀπόλυτον ἐξάρτησιν ἀπὸ ἐπιδοματικὲς παροχές, ἐνᾦ παραλλήλως τὰ νομοθετικὰ πλαίσια τῶν χωρῶν μας θὰ εἶναι τέτοια, ποὺ στὴν πραγματικότητα θὰ διατηροῦν δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπάνω μας, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ μερικοὶ πραιτωριανοί, ἀπροσδιορίστου φύλου καὶ φυλῆς.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι σενάριον ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἢ συνωμοσιολογικὲς κορῶνες, ἀλλὰ πεζὴ πραγματικότης.

Ζοῦμε (ἐπὶ τέλους κι ἐπισήμως) ὑπὸ τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»!!!

Φτώχεια καὶ μόνον φτώχεια…
Πραγματικό και αξιοπρεπές επίδομα είναι ο μισθός από την εργασία μας.

Πτώχεια καὶ μόνον Πτώχεια…

Τὸ τελευταῖο μάλιστα ἔχει ἤδη ἀρχίση καὶ ἐφαρμόζεται μερικῶς καὶ στὴν χώρα μας, ἀλλὰ ἐξαπλώνεται μὲ ῥαγδαίους ῥυθμοὺς σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη. Ἡ ἐπιδοματοποίησίς μας εἶναι καὶ τὸ μόνον μέσον ἐπιβιώσεως σήμερα, γιὰ ὅλο καὶ περισσοτέρους πολῖτες τοῦ κόσμου μας, ἐνᾦ διαρκῶς αὐξάνονται τὰ μέτρα ἀστυνομεύσεως καὶ …«ἀσφαλείας» μας, γιὰ τὸ …«καλό» μας!!!

Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς …«ἀσφαλείας» μεγιστοποιεῖται ἡ ἀστυνόμευσις

Σὲ ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι εὐκόλως ἀναγνωρίσιμος ἡ Ἀρχὴ τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων.
Ἁπλῶς, ὅσο ἀκόμη κάποιοι ἐξ ἡμῶν διαθέτουν κάποιο καλλίτερον ἐπίπεδον διαβιώσεως, καταλήγουν νὰ ἐλπίζουν πὼς θὰ διαφύγουν τῆς πολτοποιήσεως.
Ὄνειρα θερινῆς νυκτός, διότι ἡ μάζα, ὅσο αὐξάνεται, τόσο περισσότερο πιέζει τὰ …τοιχώματα. Λέτε νά ὑπάρξουν κάποιοι πού θά διαφύγουν τῆς πολτοποιήσεως; Δὲν νομίζω…

Φυσικὰ ὅλα τὰ παραπάνω ἔχουν στόχο σαφῆ. Δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ ἀπομειωθοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὰ εἰσοδήματα, οἱ ἐλευθερίες… Πρέπει νὰ πολτοποιηθοῦμε ἀκόμη περισσότερο, ὑπὸ νέα καθεστῶτα.
Ξεχνᾶμε λοιπὸν γιὰ ἀρχὴ τὴν ὁποία εὐρωπαϊκὴ εὐφυΐα καὶ περνᾶμε σὲ κάτι πιὸ …ὅμοιο!!!

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Γιὰ νὰ καταλήξουμε καὶ στὸ ζητούμενον…

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Κουραστικὸ νὰ ἐπαναλαμβάνομαι… Τὸ ξέρω…
Ὅπως ἐπίσης ξέρω πὼς ὅλο καὶ περισσότεροι γνωρίζουν τὸν πραγματικὸ σκοπὸ αὐτῆς τῆς ἐπιθέσεως ποὺ δέχεται σήμερα ἡ Ἀνθρωπότης. Ὅπως ἐπίσης ξέρω πὼς θὰ καταλήξη, ὅλη αὐτὴ ἡ διαβρωτικὴ καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἐπίθεσις στὰ …ἀζήτητα, ὅπως καὶ στὸ παρελθὸν συνέβη.
Μόνον ποὺ γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα ταχύτερα, πρὸς ὄφελος τῆς Ἀνθρωπότητος, ὀφείλουμε νὰ ἐπιταχύνουμε τὸν βαθμὸ συνειδητότητός μας τόσο, ὥστὲ νὰ ἀλλάξουν πλήρως οἱ ἰσοῤῥοπίες. Δὲν ἀρκεῖ πλέον νὰ γνωρίζουν ὅλο καὶ περισσότεροι Εὐρωπαῖοι (ἤ, ἐὰν θέλετε, Δυτικοί) τὸ τὶ μέλλει γενέσθαι, βάσει τῶν προγραμματισμῶν ποὺ ἔκαναν τὰ σαπρόφυτα. Ἀπαιτεῖται, σιγά-σιγὰ ἀλλὰ σταθερὰ πλέον νὰ ἐπεκταθῇ αὐτὸ καὶ στοὺς νεο-εἰσερχομένους, ἀλλὰ καὶ στοὺς συμπατριῶτες τους, ποὺ ἔμειναν πίσω. Ἀπαιτεῖται πλέον νὰ συνειδητοποιήση ὅλη ἡ Ἀνθρωπότης, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου μας, τὸ τὶ ἔρχεται. Ὅσο ταχύτεαρ συμβῇ αὐτό, τόσο πιὸ ἄμεσα θὰ ἀνακοπῆ ἠ πορεία μας πρὸς τὴν ἄβυσσο καὶ τόσο ταχύτερα θὰ ἀναστραφοῦν, πρὸς ὄφελός μας, τὰ δεδομένα.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μία σημαντικὴ λεπτομέρεια: σὲ ὅλα τὰ παραπάνω:
Ὅπου χρησιμοποιῶνται Νόμοι τῆς Φυσικῆς, δὲν γίνεται νὰ χρησιμοποιῶνται μερικῶς καὶ ἐπιλεκτικῶς. Οἱ Φυσικοὶ Νόμοι εἶναι καθολικοὶ καὶ ἐφαρμόζονται ὑπὸ ὅλες τὶς συνθῆκες. Τὰ αὐστηρῶς ἐλεγχόμενα «ἐργαστηριακὰ περιβάλλοντα» (ὅπως αὐτὸ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πειράματος) δὲν μποροῦν νὰ ἀποφύγουν, γιὰ πάντα, τὴν ὁλικὴ ἐφαρμογὴ τῶν φυσικῶν νόμων.
Κι αὐτὸ δηλώνει, ἀπὸ μόνον του, πολλά.

Γιὰ νὰ μᾶς ἐξουδετερώσουν, θὰ πρέπη νὰ παραιτηθοῦμε.
Μὰ γιὰ νὰ παραιτηθοῦμε θὰ πρέπη νὰ …αὐτοκτονήσουμε.
Ἡ Φύσις ὅμως ἔχει τοὺς δικούς της νόμους καὶ κανόνες καὶ δὲν ἐπεκράτησαν αὐτὰ τὰ εἴδη, μεταξὺ τόσων ἄλλων, ἔτσι τυχαίως.
Ἂς τὸ συγκρατήσουμε κι αὐτό..

Ἡ Δράσις ἐπιφέρει Ἀντίδρασιν. Φυσικὸς Νόμος εἶναι κι αὐτός.

Ἡ ὑπερβολικὴ πίεσις γεννᾶ Ὕβριν καὶ ἡ Ὕβρις οὐδέποτε ἐπεκράτησε. Στὴν δὲ πορεία της πρὸς τὴν ὑπερβολὴ προκαλεῖ, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀπόλυτες ἀνισοῤῥοπίες, ἀφήνοντας πίσω της κενά. Ἡ Φύσις ὅμως δὲν ἀγαπᾶ τὰ κενά.
Θέλετε μήπως νά ἀναρωτηθοῦμε γιά τό πῶς θά καλυφθοῦν ἤ ὄχι;

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *